ဒုကၡေပးေနေသာ သား၊ တူ၊ ညီမ်ားေကာင္းစာေရးဝါဒ

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ ကမၻာေပၚတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အဆိုးဝါးဆုံးႏိုင္ငံထဲတြင္ ပါဝင္သလို၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ပေပ်ာက္သြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္လည္း တိုးတက္မႈအနည္းငယ္သာရွိသည့္ ႏ္ိုင္ငံျဖစ္သည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမွာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အထိန္းအကြပ္မဲ့ ပ်ံႏွံ႔ေနသကဲ့သို၊ “သား၊ တူ၊ ညီမ်ားေကာင္းစားေရးဝါဒ” “ေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရးဝါဒ”(Nepotism) သို႔မဟုတ္ မိမိ၏ မိသားစု၊မိတ္ေဆြ၊နီးစပ္ရာ လူမ်ားကိုအခြင့္အေရးေပးေသာ “ နီးစပ္ရာ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ ( Favouritism) မွာလည္း ကူးစက္ေရာဂါလို ျပန္႔ပြားေနသည္။

သား၊ တူ၊ ညီမ် ားေကာင္းစားေရးဝါဒ (Nepotism) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသုေတသနျပဳခ်က္ မ်ားမ်ားစားစားမရွိေသးေပ။ သို႔ေသာ္ မၾကာေသးခင္က မိသားစုပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအေပၚ သား၊ တူ၊ ညီမ်ားေကာင္းစားေရးဝါေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေလ့လာသုေတသနျပဳခ်က္မ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

ယင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သား၊ တူ၊ ညီမ် ားေကာင္းစားေရးဝါဒသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္သည့္ကိစၥတြင္ ဘက္လိုက္မႈမ်ားရွိသလို၊ မမၽွတေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ားလည္းရွိေနသည္ျဖစ္ရာ၊ ေရရွည္တြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ဆုံး႐ႈးမႈျဖစ္ေစသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

“ေဆြးမ်ိဳးေကာင္းစားေရးဝါဒ” ေၾကာင့္ လူမ်ား၏ စိတ္အားတက္ႂကြမႈ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈကို အားနည္းသြားေစသည့္အျပင္၊ လုပ္ငန္းအေပၚထားရွိသည့္ ေစတနာကို ပ်က္ယြင္းသြားေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ လူမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္လိုစိတ္ႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈကိုလည္း ယုတ္ေလ်ာ့သြားေစသည္။

အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းကို ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ ေနာက္ဆုံး တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးတစ္ခုလုံးကိုပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစႏ္ိုင္သည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တက်ေလ့လာသုေတသနျပဳခ်က္မ်ား မရွိသည့္အခ်က္က “ေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရးဝါဒ” သည္ လူအမ်ားထင္ထားသည္ထက္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ဆိုးက်ိဳးဒုကၡေပးႏိုင္သည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

“သား၊ တူ၊ ညီမ်ား ေကာင္းစားေရးဝါဒ” သည္တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို အမွန္တကယ္ဒုကၡေပးေနေသာ္လည္း၊ မၾကာခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနအရ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသားအမ်ားစုမွာ ဤလုပ္ရပ္၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလ်ာ့တြက္ထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ သား၊ တူ၊ ညီမ်ား ေကာင္းစားေရးဝါဒ

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ သား၊ တူ၊ ညီမ်ားေကာင္းစားေရးဝါဒဆိုသည္မွာ မိမိ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသုံးစားလုပ္၍ လူတစ္စု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ခ်ဲ႕ထြင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္လူတစ္ဦး၏ လိုခ်င္ေလာဘကို အေျခခံသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ “ သား၊ တူ၊ ညီမ်ား ေကာင္းစားေရးဝါဒ” မွာ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေခတ္စားလာေသာ စကားလုံးျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆူဟာတို၏ “ အာဏာရွင္အုပ္စိုးမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ” အဆုံးသတ္ေရးေတာင္းဆိုဆႏၵျပရာတြင္ “ ျခစားမႈ၊ လက္သိပ္ထိုးသေဘာတူခ်က္မ်ားျပဳလုပ္မႈႏွင့္ သား၊ တူ၊ ညီမ်ားေကာင္းစားေရးဝါဒ” အဆုံးသတ္ေရးဆိုသည့္ အခ်က္သုံးခ်က္ကိုပါ (အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကားျဖင့္ အတိုေကာ္ KKN)” ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္ ဆူဟာတို ရာထူးမွ ဆင္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ေဆးမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈကို အေျခခံေသာ “ နီးစပ္ရာမ်က္ႏွာသာေပးမႈ” ဆိုသည့္ အမူအက်င့္မ်ားမွာမူ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မိသားစုအဆက္အႏြယ္ကို အေျခခံထားေသာ ႏ္ိုင္ငံေရးပါတီမ်ားပင္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဒီမိုကရက္ပါတီႏွင့္ ဘာကယာပါတီတို႔မွာ မိသားစုအဆက္အႏြယ္ကို အေျခခံထားသည့္ ပါတီမ်ားျဖစ္သည္။

သား၊ တူ၊ ညီမ်ားေကာင္းစားေရးဝါဒမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးႏွင့္ဆိုင္သည့္ အဆင့္တြင္သာမက ေဒသအဆင့္အစိုးရမ်ားတြင္ပါ တြင္က်ယ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ ဘန္တန္လို၊ ေတာင္ပိုင္းဆူလာေဝဆီလိုနယ္ေျမမ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားမွာ ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကို မိသားစုမ်က္ႏွာသာေပးသည့္ဝါဒအေပၚ အေျခခံၿပီး ဖြဲ႕စည့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔ အာဏာလက္မဲ့ျဖစ္သြားခ်ိန္တြင္လည္း ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးဩဇာမွာ ဆက္လက္အားေကာင္းေနဆဲျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဤျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၾကည့္ပါက အင္ဒိုနိးရွားႏိုင္ငံ၏ ျဗဴ႐ိုကေရစီအဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္ “သား၊ တူ၊ ညီမ်ား ေကာင္းစားေရးဝါဒ” ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။

သား၊ တူ၊ ညီမ်ား ေကာင္းစားေရးဝါဒႏွင့္ သဘာ၀စိတ္

“ ေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရးဝါဒ” ဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္းခြင္၊ အစိုးရ႐ုံးမ်ားတြင္သာေတြ႕ရသည္ မဟုတ္ဘဲ ပု႐ြတ္ဆိတ္၊ ပ်ား၊ ေမ်ာက္၊ လိပ္ျပာကဲ့သို႔ေသာ္ ပ်ံသန္းႏိုင္သည့္ အင္းဆက္မ်ားတြင္ပင္ ကိန္းေအာင္းေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သဘာ၀သိပၸံဘာသာရပ္ကိုေလ့လာေနသည့္ ဒါဝင္လက္သစ္မ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ “ ေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရးဝါဒ” မွာ သက္ရွိသတၱဝါမ်ား၏အျပဳအမူကို အထင္အရွားအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ဥပမာ ပ်ားဘုရင္မသည္ သူ၏အနီး သို႔မဟုတ္ အေဝးတြင္ထားရွိမည့္ ပ်ားလုပ္သားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ပ်ားဘုရင္မႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ မ်ိဳးဗီဇကို အေျခခံ၍ ေ႐ြးခ်ယ္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

လူသားမ်ားအတြက္မူ “ ေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရးဝါဒ” မွာ လူမႈလူတန္းစားအသီးသီးတြင္ ေနရာယူထားသည္။ လူသားမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားအဆင့္ကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ ေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရးဝါဒက လႊမ္းမိုးထားၿပီး၊ သူတို႔ႏွစ္သက္လိုလားသည့္ အသားအေရာင္၊ ႐ုပ္ရည္သြင္ျပင္၊ ပုံစံမ်ားကို အေျခခံ၍ ဆုံးျဖတ္သည္ဟုဆိုသည္။

လူသားမ်ားတြင္ “ ေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရးဝါဒ” စိတ္မ်ိဳးမွာ ခပ္ေစာေစာ ကေလးအ႐ြယ္ကပင္ စတင္ကိန္းေအာင္းလာသည္ဟုဆိုသည္။ မိဘက ကိုယ့္သား၊သမီးအေပၚ အေရးေပးသည့္အမူအက်င့္က စျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို မိဘကအေရးေပးသည့္အမူအက်င့္မွာ ကေလး၏ မသိစိတ္တြင္ ကိန္းေအာင္းသြားၿပီး၊ ကေလး၏ အနာဂတ္အျပဳအမူမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးသြားျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေဂ်ာ့ေတာင္းတကၠသိုလ္ ( Georgetown ) ၏ မက္ဒိုေနာ႔ စီးပြားေရးပညာေက်ာင္းႏွင့္ ပန္း႐ႊန္းဘာလန္ သုေတသနအဖြဲ႕တို႔၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ “ နီးစပ္ရာမ်က္ႏွာသာေပးမႈ” မ်ိဳးကို လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အလြန္အမင္းလႊမ္းမိုးလ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ၎တို႔၏ သုေတသနတြင္ ကုမၸဏီအႀကီးတန္းအမႈေဆာင္ ၃၀၃ ဦးကို ေမးျမန္းရာ ေျဖဆိုသူ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၎တို႔၏ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းတြင္ “ နီးစပ္ရာ မ်က္ႏွာသာေပးဝါဒ” ရွိေနေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

အလားတူပင္ အစိုးရျဗဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားတြင္လည္း ဤအျပဳအမူမ်ိဳးရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာ ၎တို႔၏ အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္းထက္၊ လူတစ္ဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းခံရသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အလုပ္ခန္႔အပ္ခံရသည္အေနျဖင့္ သူ၏အရည္အေသြးကို ျပည့္မီေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေနသမၽွ “ နီးစပ္ရာမ်က္ႏွာသာေပးသည့္ဝါဒ” မွာလက္သင့္ခံႏိုင္ေသာ အျပဳအမူျဖစ္ မွတ္ယူထားၾကေလသည္။

“နီးစပ္ရာမ်က္ႏွာသာေပးသည့္ဝါဒ” မွာ အင္ဒိုနီးရွားလို၊ ဂါနာလို ဖြံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာမက အီတလီလို ဖြံၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အီတလီႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္အဆင့္ပညာသင္ၾကားသူတစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရးဩဇာႀကီးသည့္မိသားစုမွလာသူျဖစ္ပါက အရွိန္အဝါႀကီးသည္ ပါေမာကၡ၏ လက္ေအာက္တြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရေလ့ရွိသည္။

“ ေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရးဝါဒ” မွာ အင္ဒိုနီးရွားလူအဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္ အျမစ္တြယ္ေနသည္ျဖစ္ရာ အျမစ္ျဖတ္ရန္ လြယ္ကူသည့္ နည္းလမ္းမရွိေပ။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ယင္းဝါဒ၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို နားလည္ၿပီး၊ အစိုးရေနျဖင့္လည္း ျဗဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားတြင္ အဆိုပါအမူအက်င့္မ်ိဳးျဖစ္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ “ ေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရးဝါဒ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ား” ျပ႒ာန္းသင့္ေပေတာ့သည္။

 

စာၫႊန္း။ ။Indonesians underestimate how bad nepotism is for the economy

ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *