ျမန္မာ့စီးပြား ျပည္တြင္းျဖစ္အႏၲရာယ္

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မည္ဟူေသာ ျပည္ပမွလာသည့္ စီးပြားေရးအႏၲရာယ္ဓား ျမန္မာ့ေခါင္းေပၚဝဲေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျဖစ္အႏၲရာယ္ကိုလည္း ျမန္မာတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးထုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ရကိုင္ရလြယ္ကူမႈၫႊန္းကိန္းက ေဖာ္ျပေနသည္။ ျပည္ပအႏၲရာယ္ကိုမရွင္းခင္ ကိုယ့္တာကိုယ္လုံေအာင္ လုပ္ရမည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ရကိုင္ရလြယ္ကူမႈကို တိုင္းတာသည့္အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ရကိုင္ရလြယ္ကူမႈ အၫႊန္းကိန္း Doing Business Ranking ၂၀၁၉ ထြက္ေပၚလာရာတြင္ ျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ အနက္ ယခင္ႏွစ္ကနည္းတူ အဆင့္ ၁၇၁ တြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္းတြင္လည္း အနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည္။ ထိုၫႊန္းကိန္းသည္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ႏိုင္ (ရွင္သန္ရန္ ခက္ခဲသည့္) သည့္ ေရခံေျမခံကိုျပသည့္ မွတ္ေက်ာက္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဟုဆိုရာတြင္ အရင္းအႏွီးမ်ားစြာျဖင့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ေဆာင္႐ြက္သည့္ သူေဌးစီးပြားေရးကိုသာ မျမင္ေယာင္သင့္။ ႏိုင္ငံႂကြယ္၀မႈသည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း စီးပြားရွာႏိုင္စြမ္းျဖင့္ တည္ေဆာက္မွ ခိုင္မာသည္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း စီးပြားရွာႏိုင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ႏိုင္သည့္ ေရခံေျမခံကို ႏိုင္ငံမွေပးႏိုင္ရန္လိုသည္။ ႏိုင္ငံႂကြယ္၀ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ အညမညသေဘာကို ေဆာင္သည္။

စီးပြားေရးတက္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ အတူ႐ုန္းမွရမည္။ စီးပြားေရး စနစ္တက်လုပ္ကိုင္ရန္ ကမၻာ့ေဈးကြက္အလယ္ ထိုးထြင္းဖန္တီးမႈ၊ ဆန္းသစ္မႈျဖင့္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္လာရန္ ႏိုင္ငံသားတို႔က ႀကိဳးစားရမည္။ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အဆိုပါႀကိဳးစားမႈတို႔ ေအာင္ျမင္ရန္ ထိေရာက္မွန္ကန္ၿပီး ဝန္မပိေစေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ႀကိဳးနီစနစ္အျမစ္ျဖဳတ္ျခင္း၊ ျခစားမႈႏွင့္ အပိုကုန္က်စရိတ္ကင္းေစေသာ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ ျပည့္စုံေစျခင္းတို႔ျဖင့္ ေရခံေျမခံေကာင္းတည္ေဆာက္ေပးရန္ အစိုးရက ႀကိဳးစားရမည္။

ျပည္ပဖိအားမ်ား ဆထက္ထမ္းပိုးတိုးလာခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းျဖစ္အႏၲရာယ္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတြင္းစီးပြားေရး ေရခံေျမခံမေကာင္းလၽွင္ ျမန္မာ့ စီးပြားရည္မွန္းခ်က္ကို ေမ့လိုက္႐ုံသာ ရွိသည္။ 

အယ္ဒီတာ
၁.၁၁.၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *