အမွတ္အသားသ႐ုပ္ (၂) ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ မေက်နပ္မႈ၏ ႏိုင္ငံေရး

Francis fukuyama  ေရး၍ ေက်ာ္ဝင္းဘာသာျပန္သည္။

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒေရာ၊ ဘာသာတရားသည္ပါ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၏ အင္အားစုမ်ားအျဖစ္မွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားစရာမရွိဟု မွတ္ခ်က္ျပဳဖူးခဲ့သည္။ ဤသို႔ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားသည္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္က သူတို႔ ျပန္လာလိမ့္ဦးမည္ဟုေျပာခဲ့ေသာေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေခတ္ၿပိဳင္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီကိုယ္တိုင္က ‘သိုင္မိုစ္’ (Thymos) ျပႆနာကို အျပည့္အဝမေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သိုင္မိုစ္ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝိညာဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာအသိအမွတ္ျပဳခံလိုမႈကို မက္ေမာေတာင့္တျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ‘သိုင္မိုစ္’ ကို ပုံသဏၭာန္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ‘အိုက္ဆိုသိုင္းမီယား’ (Isothymia) ႏွင့္ ‘မက္ဂလိုသိုင္းမီယား'(Megalothymia) တို႔ ျဖစ္သည္။ ‘အိုက္ဆိုသိုင္းမီယား’ က အျခားသူမ်ားနည္းတူ တန္းတူညီမၽွစြာ အေလးထားေလးစားမႈကို ေတာင္းဆိုသည္။ ‘မက္ဂလိုသိုင္းမီယား’ က အထက္လႊာအျဖစ္ သိမွတ္လက္ခံလိုသည့္ဆႏၵကို ၫႊန္းသည္။

ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီက အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ တန္းတူညီမၽွေသာ အေလးထားေလးစားမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေပးမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳသည္။ ဤအခ်က္ကို ပုဂၢလိကပိုင္ခြင့္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္တို႔ျဖင့္ သ႐ုပ္ထင္ေစသည္။ ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီက အာမမခံႏိုင္သည့္အခ်က္သည္ကား တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရွိလူအားလုံး တန္းတူညီမၽွစြာ အေလးထားေလးစားဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေဘးဖယ္ထားျခင္းခံရသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာ လူမႈအုပ္စုမ်ားအေရးျဖစ္သည္။ ၾကမ္းရွေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒေအာက္တြင္ အဆိုပါလူမႈအုပ္စုမ်ားကို မေလးမစားဆက္ဆံၾကသည္မ်ား ရွိႏိုင္သလို ဘာသာေရးယုံၾကည္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိတို႔ ယုံၾကည္မႈကို သိကၡာခ်သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသည္မ်ားရွိလာတတ္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ‘အိုက္ဆိုသိုင္းမီယား’ အေနႏွင့္ တန္းတူညီမၽွစြာ အသိအမွတ္ျပဳခံလိုေသာဆႏၵကို ဆက္လက္ေတာင္းဆိုေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔တေစ အဆိုပါေတာင္းဆိုခ်က္ အျပည့္အဝရရွိဖို႔အေရးမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မရွိလွဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။

ေနာက္ထပ္ ျပႆနာႀကီးတစ္ခုကား ‘မက္ဂလိုသိုင္းမီယား’ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ အပ်ံစား ‘ဖလား’ ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ (သို႔တိုင္ မၾကာလွေသးေသာႏွစ္မ်ားတြင္ကား ဤမၽွ မဟုတ္ပါ။) ဤသို႔ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ၿပီး လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးမွာ နစ္ေရွး၏ ‘ေနာက္ဆုံးလူ’ ႀကီးစိုးရာနယ္ပယ္ျဖစ္သည္။ ‘ရင္ဘတ္မဲ့လူသားမ်ား’ (Men without chests) ဟုေခၚၾကသည္။ သူတို႔တစ္ေတြမွာ စားသုံးကုန္ပစၥည္းမွလာေသာ စိတ္ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို အဆုံးအစမဲ့ လိုက္လံရွာေဖြရင္း ဘ၀ကို ကုန္ဆုံးေစသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ … သူတို႔၏ ဗဟိုအူတိုင္တြင္မူ ဘာမွမရွိ။ သူတို႔ႀကိဳးပမ္းရွာေဖြခဲ့ၾက ေသာ သူတို႔စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့ၾကေသာ ျမင့္ျမင့္မားမား ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အေကာင္းဆုံး အသင့္ဆုံး စံျပနမူနာမ်ားလည္း ဘာမွမရွိ။ ဤလိုဘ၀မ်ိဳးကို ဘယ္သူမွ ေက်နပ္ၾကမည္မဟုတ္ပါေခ်။

သို႔ႏွင့္တိုင္ ‘မက္ဂလိုသိုင္းမီးယား’ ကား ႁခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ႀကီးက်ယ္ေသာ စြန္႔စားခန္းမ်ားကို လုပ္သည္။ အလြန္အေရးႀကီးေသာ တိုက္ပြဲမ်ားကို ဆင္ႏႊဲသည္။ ႀကီးမားေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သည္။ ဤအရာအားလုံးကို သူလုပ္ခဲ့သည္မွာ သူမ်ားထက္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္း သူ႕ကိုယ္သူ သိမွတ္လက္ခံလို၍ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ဤအျပဳအမူက သူရဲေကာင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္သို႔ ဦးတည္သြားေစသည္။ ဥပမာ – လင္ကြန္း၊ ခ်ာခ်ီ၊ နယ္လဆင္ မင္ဒဲလား စသည္မ်ိဳး …။ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ကား အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သြားေစသည္။ ဥပမာ – ဆီဆာ၊ ဟစ္တလာ၊ ေမာ္ … စသည္မ်ိဳး။ သူတို႔တစ္ေတြကား သူတို႔လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ၾကားထဲသို႔ ဆြဲေခၚသြားတတ္ၾကသည္။

သမိုင္းအရ ‘မက္ဂလိုသိုင္းမီယား’ မွာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းတြင္ရွိေသာ္လည္း ၎ကို ေက်ာ္လႊားအႏိုင္ယူႏိုင္သည္မ်ိဳးကားမရွိခဲ့ပါ။ လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အလြန္အကၽြံမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းေပးျခင္းတို႔သာ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ‘သမိုင္းနိဂုံးႏွင့္ ေနာက္ဆုံးလူ’ စာအုပ္၏ ေနာက္ဆုံးအခန္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပခဲ့ေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ရွိသည္။ ယခုလိုျဖစ္ပါသည္။ “ေခတ္သစ္စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေဈးကြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီအေနႏွင့္ ‘မက္ဂလိုသိုင္းမီယား’ အတြက္ လုံေလာက္ေသာ ထြက္ေပါက္ဖန္တီးမေပး ႏိုင္ပါသေလာ …။” အဆိုပါျပႆနာကို ‘အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကနဦးထူေထာင္ခဲ့ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား’ (American Founding  Fathers) အေနႏွင့္ က်က်နန လက္ခံခဲ့ၾကဟန္ရွိပါသည္။ ေျမာက္အေမရိကတြင္ ရီပတ္ဘလီကင္အစိုးရတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရး ႀကိဳးပမ္းၾကရာတြင္ အဆိုပါေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ ေရာမအင္ပါယာက်ဆုံးရသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို သတိမူမိၾကၿပီး သူတို႔အဓိကစိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ၾကရသည္မွာ ေရာမဧကရာဇ္ဘြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ပါသည္။ သူတို႔ေပးေသာ ေျဖရွင္းနည္းကား အထိန္းႏွင့္ အေထမ်ားဖန္တီးေပးေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံဆိုင္ရာစနစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဆိုခဲ့ပါ အထိန္းအေထမ်ားျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ခြဲေဝျဖန္႔ျဖဴးပ်ံ႕ႏွံ႔ေစသည္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္လက္ထဲတြင္ အာဏာအားလုံးစုမေနေအာင္ တားျမစ္ကန္႔သတ္ေပးသည္။

၁၉၉၂ ေလာက္ကလည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရး စနစ္မွာ ‘မက္ဂလိုသိုင္းမီးယား’ အတြက္ ထြက္ေပါက္ဖန္တီးေပးႏိုင္ စရာရွိသည္ဟု အဆိုျပဳခဲ့ဖူးသည္။ ‘အဲန္ထရာပရာေနာစီးပြားေရး’ ျဖစ္ပါသည္။ အဲန္ထရာပရာေနာစီးပြားေရးသမား (စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္း ရွင္ဟုလည္း ဘာသာျပန္ၾကသည္။) တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ထူးထူးကဲကဲ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀လာေနစဥ္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္လုံး၏ ေယဘုယ်ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈအတြက္လည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနႏွင့္ လူသန္ႀကီးမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္းယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ သူတို႔တက္ခဲ့ၾကေသာ ဟိမဝႏၲာေတာင္ထိပ္မ်ားစြာထက္ ပိုေကာင္းမြန္ေသာစံခ်ိန္မ်ား တင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ ကမၻာေပၚရွိ အဖိုးတန္ဆုံး အင္တာနက္ကုမၸဏီတစ္ခုကိုလည္း တည္ေထာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

သမိုင္းနိဂုံးစာအုပ္မွာပင္ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ‘ေဒၚနယ္ထရမ့္’ လို လူမ်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါသည္။ အလြန္အက်ဴး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၏ ဥပမာအေနႏွင့္ျဖစ္သည္။ ထရမ့္မွာ သူ၏အသိအမွတ္ျပဳခံလိုေသာဆႏၵကို ဘိဇနက္သမားတစ္ေယာက္အျဖစ္ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျဖေဖ်ာ္ေရးသမား) အႏၲရာယ္ကင္းစြာ လမ္းေၾကာင္းေပၚႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သည္လိုႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ၾကာသြားေသာအခါ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘိဇနက္သမားႏွင့္ ဆယ္လစ္ဘရစ္တီမၽွေလာက္ႏွင့္ အားရေက်နပ္ဟန္မရွိေတာ့ပါ။ သို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည္။ ေနာက္ သမၼတျဖစ္သြားသည္။ မူလဆိုလိုခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားလိုက္လၽွင္ ဤမၽွေလာက္ႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္မညီဟုဆိုႏိုင္ေသးသည္ မဟုတ္ပါ။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျဖစ္တန္ရာအနာဂတ္ကို စဥ္းစားလိုက္ေတာ့မွ အခ်က္အခ်ာျပႆနာမွာ လစ္ဘရယ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရွိ သိုင္မိုစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ေျပာရလၽွင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမွာ သမိုင္းတြင္လည္း ရွိခဲ့သည္သာျဖစ္ပါသည္။ ဆီဆာ၊ ဟစ္တလာ၊ ဖာ႐ြန္ … စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ သူတို႔က သက္ဆိုင္ရာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဒုကၡပင္လယ္ေဝေစေသာ စစ္ပြဲတစ္ပြဲသို႔ ဆြဲေခၚသြားတတ္သည္။ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈသို႔ ဦးတည္သြားေစသည္။ သူတို႔လိုလူမ်ိဳးကို ေရွ႕သို႔တြန္းပို႔ရန္မွာ သာမန္လူထု၏ မေက်နပ္မႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ သာမန္လူထု၏အျမင္တြင္ သူတို႔ႏိုင္ငံ၊ သူတို႔ဘာသာေရးႏွင့္ သူတို႔၏ဘ၀ပုံစံမ်ားကို မေလးမစား မ႐ိုမေသလုပ္ခံေနရသည္ဟု ယူဆတတ္ၾကသည္။ ဆိုခဲ့ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ‘မက္ဂလိုသိုင္းမီးယား’ ကို သာမန္လူထု၏ အမ်ားနည္းတူ အသိအမွတ္ျပဳခံလိုေသာ ‘အိုက္ဆိုသိုင္းမီးယား’ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးဖို႔ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအတြဲတြင္ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က စတင္ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္မွစ၍ ေရးသားျပဳစုခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔ ျပန္သြားပါမည္။ သိုင္မိုစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံလိုမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အမွတ္အသားသ႐ုပ္၊ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ၊ ဘာသာတရားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေလာက္က ကၽြန္ေတာ္ပို႔ခ်ခဲ့ေသာ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ အမွတ္အသားသ႐ုပ္ဆိုင္ရာ Lipset Memorial Lecture ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ဂ်ီနီဗာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ပို႔ခ်ခဲ့ေသာ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ဥေရာပအမွတ္အသားသ႐ုပ္ဆိုင္ရာ Latsis Foundation Lecture တို႔ျဖစ္သည္။ ယခုအတြဲ၏ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားမွာဆိုလၽွင္ အေစာပိုင္းေရးသားခ်က္မ်ားထဲမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို အနည္းႏွင့္အမ်ား ဆိုသလို ေတြ႕ပါလိမ့္မည္။ ဤသို႔ ၿငီးေငြ႕စရာ အပ္ေၾကာင္းထပ္ေနသည္မ်ားပါခဲ့လၽွင္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ သို႔တေစ … ဆိုခဲ့ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ယူၿပီး လက္ရွိျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ကာ ေရွ႕ေနာက္ ညီ မညီ ခ်ိန္ဆမည့္သူဆို၍ မရွိသေလာက္ရွားလိမ့္မည္ဟူ၍ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ထင္သည္။

လူတစ္ေယာက္၏ အမွတ္အသားသ႐ုပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ေတာင္းဆိုမႈမွာ အေရးႀကီးေသာ အေကာက္အယူတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤကိစၥမွာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာအမ်ားစုႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနဟန္ရွိသည္။ ဤသည္ကို တကၠသိုလ္ ပရဝုဏ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ အမွတ္အသားသ႐ုပ္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကန္႔သတ္၍ မရပါ။ ရန္စသလို ဆြေပးသလိုရွိေသာ လူျဖဴအမ်ိဳးသား ေရးဝါဒေလာက္ႏွင့္လည္း ေဘာင္ခတ္၍မရပါ။ ေခါင္းေထာင္ထလာေသာ ပုံစံေဟာင္းအမ်ိဳးသားေရးဝါဒလို ႏိုင္ငံေရးသေဘာသက္ဝင္လာေသာအစၥလာမ္လို က်ယ္ျပန္႔ေသာ အျခင္းအရာမ်ားအထိ ဆြဲဆန္႔ထားဖို႔ လိုပါသည္။ ေျပာၾကစတမ္းဆိုလၽွင္ စီးပြားေရး၏ အရင္းခံအေၾကာင္းသည္ပင္ အသိအမွတ္ျပဳခံလိုေသာဆႏၵတြင္ ျမစ္ဖ်ားခံႏိုင္ရာ စီးပြားေရးနည္းနာမၽွျဖင့္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာမရွိေလာက္ပါ။ ဤကိစၥမွာ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ ‘ေပၚျပဴလာဝါဒ’ (သာမန္လူထု၏ အက်ိဳးကို ရည္ေမၽွာ္သည္ဆိုေသာဝါဒ) ကို မည္သို႔ရင္ဆိုင္ၾကမည္နည္းဆိုေသာ ျပႆနာႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနသည္ဟုဆိုရပါလိမ့္မည္။

ေဟဂယ္၏အလိုအရ လူ႕သမိုင္းကိုအသိအမွတ္ျပဳခံလိုမႈအတြက္ ႐ုန္းကန္မႈမ်ားျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ပုံေဖာ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ အဆိုပါ အသိ အမွတ္ျပဳခံလိုသည့္ဆႏၵအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ေျဖရွင္းနည္းမွာ လူသားတိုင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာကို သိမွတ္လက္ခံေပးေသာ ‘ေလာကလုံးဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳမႈ’ သာျဖစ္သည္ဟုလည္း ေဟဂယ္က အခိုင္အမာေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္မွစ၍ ေလာကလုံးဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ႏိုင္ငံ၊ ဘာသာေရး၊ ဂိုဏ္း၊ လူမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစု သို႔မဟုတ္ လိင္ (က်ား/မ) သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ သူမ်ားထက္ ေခါင္းတစ္လုံးျမင့္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳခံလိုသူမ်ား … စသည္ … စသည္တို႔၏ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ သိမွတ္လက္ခံၾကေသာ ပုံစံမ်ား၏ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရေတာ့သည္။ ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ၏ အမွတ္အသားသ႐ုပ္ ႏိုင္ငံေရးႀကီးထြားအားေကာင္းလာျခင္းမွာ အဆိုပါ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ အဓိကစိန္ေခၚခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာကို ပိုမိုေလာကလုံးသေဘာေဆာင္ေသာ သိမွတ္နားလည္ မႈမ်ိဳးရရွိေအာင္ အားမထုတ္ႏိုင္လၽွင္ ပဋိပကၡမႈမ်ားထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ပ်က္ကိန္းႀကဳံဖို႔ရွိပါလိမ့္မည္။

× × ×

ယခုစာမူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္အႀကံျပဳၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာလိုပါသည္။ Sheri Berman, Gerhard Casper, Patrick Chamorel, Mark Cordover, Katherine Cramer, Larry Diamond, Bob Faulkner, Jim Fearon, David Fukuyama, Sam Gill, Anna Gryzmala-Busse, Margaret Levi, Mark Lilla, Kate McNamara, Yascha Mounk, Marc Plattner, Lee Ross, Susan Shell, Steve Stedman ႏွင့္ Kathryn Stoner တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးေက်းဇူးတင္ရမည့္တစ္ေယာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္၏ အယ္ဒီတာျဖစ္သူ Eric Chin ski ပင္ျဖစ္သည္။ ယခုစာအုပ္အပါအဝင္ စာအုပ္ ေပါင္းမ်ားစြာကို ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ မေမာမပန္း အလုပ္လုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူ၏ ယုတၱိေဗဒႏွင့္ ဘာသာစကား အသိ၊ ေျချချမစ္ျမစ္ ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သူ၏က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဗဟုသုတတို႔မွာ ယခုအတြဲအတြက္ ႀကီးစြာေသာအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါ သည္။ ယခုစာအုပ္ႏွင့္ ယခင္စာအုပ္မ်ားအတြက္ တေစ့တေစာင္းေလ့လာခ်က္မ်ားေရးေပးေသာ Andrew Franklin ကို ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္း မေျပာလၽွင္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ဘက္မွ တာဝန္ေက်မည္မထင္ပါ။

ထုံးစံအတိုင္းပင္ ကၽြန္ေတာ္၏ စာေပကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးစကားဆိုရပါဦးမည္။ International Management မွ Esther Newberg ႏွင့္ Curtis Brown မွ Sophie Baker ၊ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကို ကူညီၾကသူအားလုံး ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔တစ္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္၏စာအုပ္မ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ မယုံၾကည္ႏိုင္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေက်းဇူးျပဳခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ သုေတသနအကူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Ana Urgiles, Eric Gilliam, Russell Clarida ႏွင့္ Nicole Southard တို႔ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဤစာအုပ္အတြက္ အေျခခံရေသာ အဖိုးတန္ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို သူတို႔တစ္ေတြက ရွာေဖြေပးပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္မိသားစု အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးသည္ ‘Laura’ ကိုလည္း မေမ့မေလ်ာ့ ေက်းဇူးတင္ရပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ့္စာအုပ္ အားလုံးအတြက္ ဇနီးသည္မွာ ဂ႐ုတစိုက္ဖတ္ေပးသူႏွင့္ ေဝဖန္ေထာက္ျပသူမဟုတ္ပါေလာ …။               

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

 

ေက်ာ္ဝင္း
၁၈ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *