ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ရလဒ္မေကာင္းလၽွင္ ကုန္သြယ္ေရးအေရးေပးမႈ ျမန္မာဆုံး႐ႈံးႏိုင္ဟု EU ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ႏွင့္ အျခားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမထြက္ပါက ကုန္သြယ္ေရးအေရးေပးမႈ ႐ုပ္သိမ္းခံရႏိုင္ေၾကာင္း EU က ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္က ထုတ္ျပန္သည္။

EU က ေစလႊတ္သည့္ ေလ့လာစိစစ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၈  ရက္မွ ၃၁ ရက္ေန႔ထိ လာေရာက္ေလ့လာ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ယင္းသို႔ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေလ့လာအကဲျဖတ္သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း EU အဓိကထားေထာက္ျပသည့္ကိစၥမ်ားကို ျမန္မာက ဂ႐ုတစိုက္ေျဖရွင္းမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ထားေၾကာင္း EU ၏  ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး  Cecilia Malmström က အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုထားသည္။

“သူတို႔ အဲဒါမလုပ္ဘူးဆိုရင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြက EU ေဈးကြက္ထဲကို  သူတို႔ကုန္ပစၥည္းေတြ အခြန္မဲ့ပို႔ခြင့္ရတဲ့အခြင့္အေရးကို အႏၲရာယ္ထဲ ပို႔ေနတာပဲ”  ဟု ၎ကဆိုသည္။

EU သည္ ေနာက္အဆင့္မ်ား စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳခင္တြင္ ခရီးအတြင္းက ရရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ား အျပင္ ျမန္မာအစိုးရထံမွ ေနာက္ထပ္ရရွိမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ဦးစားေပးအျဖစ္ သုံးသပ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ EU သို႔ ကုန္တင္ပို႔မႈသည္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ က ယူ႐ို ၅၃၅ သန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ ယူ႐ို ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံထိ တိုးတက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ေဈးကြက္တြင္ EU သည္ တတိယအႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာ့ပို႔ကုန္စုစုေပါင္း၏ ၈ ဒသမ  ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာအေပၚ ေပးအပ္ထားသည့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အထူးအခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးလၽွင္ အထည္ခ်ဳပ္အပါအဝင္ CMP လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဥေရာပသမဂၢ ေလ့လာစိစစ္ေရး အဖြဲ႕ကို တင္ျပထားၾကသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *