ဖူကူယားမား၏ ျမန္မာ့အမွတ္အသား သ႐ုပ္ေကာက္ေၾကာင္း

ဖရန္႔စစ္ဖူကူယားမားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - ျမင့္မိုးညိဳ)

ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ အံ့ဩစရာ မေကာင္းလွပါေၾကာင္း ဖရန္႔စစ္ဖူကူယားမားက ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႕အတြက္ ေမၽွာ္လင့္မထားသည့္အခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏၲရာယ္သည္ ခိုင္မာၿပီးသား ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းမွပင္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ကမာၻေက်ာ္ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စတန္းဖို႔တကၠသိုလ္၏  ပါေမာကၡ ဖရန္႔စစ္ ဖူကူယားမားက ၎၏ေနာက္ဆုံးထြက္ စာအုပ္အမွတ္အသားသ႐ုပ္ (Identity) တြင္ ထိုသို႔ ၫႊန္းဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၎၏ ေနာက္ဆုံးထြက္စာအုပ္  Identity ၏ အေျခခံေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခတည္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို The Voice Weekly ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းစဥ္ ဖူကူယားမားက အႏွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ထားသည္။

(က)

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ‘သမိုင္းနိဂုံးႏွင့္ ေနာက္ဆုံးလူသား’  (The End of History and the Last Man) စာအုပ္ျဖင့္ ဖူကူယားမား ကမာၻေက်ာ္လာခဲ့သည္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေဈးကြက္စနစ္တို႔ ကမာၻတစ္လႊားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာၿပီး ယင္း  စနစ္သည္ပင္လၽွင္ လူသားမ်ိဳးဆက္အတြက္ ‘မွတစ္ပါး အျခားမရွိေသာ’  ေနာက္ဆုံးေ႐ြးခ်ယ္စရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ျဖစ္လာေတာ့မည္ဟု ထိုအခ်ိန္က ေဟာကိန္းထုတ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအဆိုမွာ မွန္သင့္သေလာက္ မွန္ခဲ့သည္။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲျခင္း၊ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းလာျခင္း၊ ဘာလင္တံတိုင္းၿပိဳျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လြတ္လပ္ေသာ ေဈးကြက္ေ႐ြးခ်ယ္လာျခင္း စသည္တို႔မွာ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား  ျဖစ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္တြင္ သမိုင္း၏  လွည့္ကြက္မ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္လာေလၿပီ။

ဒီမိုကရက္တစ္စံႏႈန္းမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေသာ ေဒၚနယ္ထရမ့္ သမၼတျဖစ္လာျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီဘိုးေအႏိုင္ငံဟုဆိုႏိုင္ေသာ ၿဗိတိန္က ဥေရာပသမဂၢမွ ခြဲထြက္ရန္ မဲေပးဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းတို႔သည္ ဖူကူယားမားအတြက္ တုန္လႈပ္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထိုနည္းတူ ၎ၫႊန္းဆိုေသာ ဒီမိုကေရစီ ေနာက္ျပန္လွည့္ေသာ၊ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကရက္တစ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း အထိန္းအထျပဳျခင္းကို ေနာက္တန္းပို႔လာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ႐ုရွား၊ တူရကီ၊ ပိုလန္၊ ဟန္ေဂရီႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔  ျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံ (ယူကရိန္း၊ တူနီးရွား) တို႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အသက္သြင္းေရး ႐ုန္းကန္ေနရျခင္းကို မအံ့ဩ၊ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား ကိုယ္၌က ေနာက္ျပန္လွည့္လာျခင္းမွာ တုန္လႈပ္စရာျဖစ္ေၾကာင္း ဖူကူယားမားက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူသားတို႔သည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္စြာ စဥ္းစားတတ္သည္၊ ကိုယ့္အက်ိဳးအမ်ားဆုံးရရွိေရးအေပၚ မူတည္၍  စဥ္းစားေ႐ြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ၾကသည္ ဟူေသာ အေျခအေပၚ အထိုင္တည္၍ ေခတ္သစ္စီးပြားေရးသီ၀ရီမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ႐ုတ္တရက္ဆိုလၽွင္ ေမ့ေနေလ့ရွိေသာအခ်က္မွာ လူသားတို႔ သမိုင္းစဥ္အဆက္ တိုက္ခိုက္႐ုန္းကန္လာခဲ့ေသာ အသိအမွတ္ျပဳခံလိုစိတ္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာ ဇာတိပုညဂုဏ္မာနေၾကာင့္ပင္ စစ္သူရဲေကာင္းမ်ားက ေရွးယခင္ကတည္းက အသက္စြန္႔စစ္တိုက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဖူကူယားမားက ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ေခတ္သစ္ကမာၻႀကီးေပၚထြန္းလာေရး လူ႕သမိုင္းစဥ္တစ္ေလၽွာက္  အဓိကတြန္းအားမွာ လူသားဂုဏ္သိကၡာ (ဇာတိပုညဂုဏ္မာန) အေရး ႐ုန္းကန္တိုက္ပြဲဝင္မႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အေတြးအေခၚပညာရွင္ေဟဂယ္ကို ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ရွိ လူျဖဴလုပ္သားအင္အားစုမ်ားက ၎တို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးသည္ဟု ထင္လာသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ၎တို႔အတြက္ မဟုတ္ေတာ့ဟု ထင္လာသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္သည္ အေမရိကန္အတြက္  ျဖစ္ေရး စည္း႐ုံးေသာ ေဒၚနယ္ထရမ့္ကို သမၼတအျဖစ္ မဲေပးလိုက္ၾကသည္။

ထိုနည္းတူပင္ ၿဗိတိန္သည္ ဥေရာပသမဂၢအတြင္း ေနရသျဖင့္ ၿဗိတိန္သားတို႔က အခြင့္အလမ္း ဆုံး႐ႈံးသည္ဟု ထင္သည္။  အျခားဥေရာပသားမ်ားက ၎တို႔ အခြင့္အလမ္းကို လာလုေနသည္ဟု ထင္သည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ခြဲမည္ဟု  (အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ေဝးလ္တို႔က) မဲေပးလိုက္ၾကသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္လာျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ အမွတ္အသားသ႐ုပ္ကို အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေရး (Identity Politics)  ဟု ဖူကူယားမားက ေရးသည္။

Identity Politics တြင္ အျခားသြင္ျပင္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါေသးသည္။

ကမၻာႀကီးတြင္ ေခတ္စားလာေသာ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမၽွေရး၊ လိင္တူလက္ထပ္ခြင့္ရေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး (#MeToo လႈပ္ရွားမႈ)၊ ISIS၊ အားလုံးတန္းတူညီမၽွပါဝင္ခြင့္ရရွိေရး (Inclusion) စသည္တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

ထိုသို႔ေသာ Identity Politics မ်ားမွာ လူတို႔ စိတ္သႏၲာန္အတြင္းရွိ ‘ဂုဏ္မာန’ ထံမွ အရင္းခံလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဖူကူယားမားက ေကာက္ခ်က္ဆြဲသည္။  ဖူကူယားမားကမူ ဂရိစကားလုံး Thymos ဟု သုံးႏႈန္းသည္။

ထိုသို႔ေသာ ဂုဏ္မာနမွာတန္ဖိုးထားမႈ အတိုင္းအဆမွ အရင္းခံလာျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္စုံတစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္းျမင္တန္ဖိုးထားပါက ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ အဆိုးျမင္တန္ဖိုးမထားပါက ရွက္ဖြယ္ သို႔မဟုတ္  ေဒါသျဖစ္ဖြယ္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ မည္သည့္လူမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း၊ မည္သည့္ လိင္/က်ား/မ ျဖစ္ျခင္း၊ မည္သည့္အုပ္စုဝင္ ျဖစ္ျခင္းတည္း အစရွိေသာ ဂုဏ္မာနသည္ လူသားတို႔ သဘာ၀တစ္ေလၽွာက္  အၿမဲတမ္း ျဖစ္ေနမည့္အရာဟု ဆိုသည္။

ယင္းဂုဏ္မာနအေပၚ အေျခခံ၍  ယေန႔ေခတ္သစ္အမွတ္အသားသ႐ုပ္ကို အေျခခံေသာႏိုင္ငံေရး ကမၻာတစ္လႊား ထြန္းေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဖူကူယားမားက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။

(ခ)

အခ်ိဳ႕ေသာ အမွတ္အသားသ႐ုပ္ကို အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေရးက ဒီမိုကေရစီကို ေဘးသင့္ေစႏိုင္ဖြယ္ဟု ေကာက္ယူထားသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ တစ္မ်ိဳးဘာသာ ျဖစ္သည္။

အမွတ္အသားသ႐ုပ္ကို အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးတို႔အတူ ယွဥ္တြဲျဖစ္ေပၚေနသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာ (တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရး) ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးတို႔ အတူတကြ ပန္းတိုင္ေရာက္ေရး နည္းလမ္းရွာေနရသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ မတူျခားနားေၾကာင္း ဖရန္႔စစ္ဖူကူယားမားက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“ခင္ဗ်ားတို႔မွာက အားေကာင္းအေျခတည္ေနၿပီးျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြ ရွိတယ္။ သူတို႔မွာ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကား၊ ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမေတြ ရွိတယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အဂၤလန္ရွိ ဘရစၥတိုတကၠသိုလ္က စီစဥ္ေသာ ေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္တြင္  The Voice Weekly ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ထိုသို႔မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အာဏာခြဲေဝက်င့္သုံးေရး၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တို႔အေပၚ အေျခတည္ၫွိႏႈိင္းတည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က  ဆိုသည္။

ဓာတ္ပံု – ျမင့္မုိးညိဳ

“ဘယ္လို အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံ ျဖစ္ေစကာမူ ႏိုင္ငံေရးပုံစံက Identity ကို အေျခခံတဲ့ ပုံစံ ျဖစ္ရမယ္” ဟု ဖူကူယားမားက သုံးသပ္သည္။

တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံ၊  ဗဟိုက သြတ္သြင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အလုပ္ မျဖစ္ေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း အေသအခ်ာအနီးကပ္ေလ့လာျခင္းမရွိပါဟု ဖူကူယားမားက ဝန္ခံေျပာဆိုေသာ္လည္း သူႏွင့္ ျမန္မာသည္ လုံး၀အစိမ္းသက္သက္ႀကီး မဟုတ္လွပါ။

၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိဖူးၿပီး ‘ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခု တည္ေထာင္ျခင္း’ အမည္ရေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။

ဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရင္းမ်ား၏ အေရးပါပုံ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရအေနႏွင့္ (ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္ၿပီးေနာက္) အစိုးရျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း စိန္ေခၚမႈပိုမ်ားလာႏိုင္ေၾကာင္း သူက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အစိုးရအေနႏွင့္ တိုင္းျပည္စီမံခန္႔ခြဲတတ္ရန္ အေရးပါၿပီး ခ်မွတ္က်င့္သုံးမည့္ မူဝါဒမ်ားအသင့္ရွိရန္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာသုံးႏွစ္ေက်ာ္က ဖူကူယားမားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးပညာတတ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း အင္ဒိုနီးရွား (ဘာကေလအုပ္စု)ႏွင့္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ (ခ်ီကာဂိုအုပ္စု) တို႔ကို ဥပမာေပး ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို ႀကိဳျမင္ျခင္းေၾကာင့္ပင္လၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရး လက္ရွိမေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေပၚ အံ့ဩတႀကီးမရွိလွေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလက ထြက္ရွိခဲ့သည့္ Identity စာအုပ္တြင္ ၫႊန္းဆိုေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအမွတ္အသားသ႐ုပ္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အျခား လိင္/က်ား/မ၊ အားလုံးပါဝင္မႈအစရွိေသာ အမွတ္အသားသ႐ုပ္ပုံစံတို႔ကို ေပါင္းစည္းေျဖရွင္း ခ်ီတက္ရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (ဥပမာအားျဖင့္ ငါတို႔အားလုံးသည္ အေမရိကန္၊ ငါတို႔အားလုံးသည္ ထိုင္း၊ ငါတို႔ အားလုံးသည္  စင္ကာပူကဲ့သို႔ေသာ) တစ္မ်ိဳးသားလုံးအတြက္ ဘုံအမွတ္အသားသ႐ုပ္ (National Identity) တစ္ရပ္ေပၚထြန္းေရး ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါ၏ေလာ။

The Voice Weekly ၏ ထိုေမးခြန္းကို ဖူကူယားမားက ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖဆိုသည္။

“အဲဒါ အေတာ့္ကို ခက္ပါတယ္။  ကၽြန္ေတာ့္အထင္ အေတာ္ခက္ပါတယ္။  ခင္ဗ်ားတို႔မွာက မတူျခားနားတဲ့ လူမ်ိဳးစု၊  အုပ္စုေတြအလိုက္ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေနၾကတယ္ေလ”

ခြန္းသု 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *