ပညာျဖင့္ လူငယ္မ်ားဘ၀ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေရးသို႔ …

ယေန႔လူငယ္တိုင္းလိုလိုတြင္ ပညာဟုဆိုလိုက္လၽွင္ ေက်ာင္းပညာေရးကိုသာ ေျပးျမင္မိတတ္ၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ဘြဲ႕မ်ားအေပၚတြင္သာ ‘ပညာ’ ဆိုသည့္ ဆိုင္းဘုတ္တပ္ထားသည့္အလားျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ ပညာေရးကတစ္ဆင့္ ပညာကိုပိုမိုတိုးခ်ဲ႕သိျမင္လာျခင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ပညာကို ပညာေရးဟု ေျပးျမင္မိသည္ကိုလည္း နားလည္ေပးရပါမယ္။ သို႔ရာတြင္ ပညာေရး၌သာ လမ္းဆုံးေနၿပီး ပညာကိုအသုံးခ်ႏိုင္မႈ စြမ္းအားနည္းခဲ့ပါမူ အဆိုပါပညာေရးသည္ ပညာ၏သေဘာ ပညာ၏အႏွစ္သာရကို ျပည့္ျပည့္၀၀ေပးစြမ္းႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ျမင္မိပါတယ္။

ထို႔အတူ ပညာကိုရွာမွီးရာတြင္လည္း ေက်ာင္းပညာေရးမွသာမဟုတ္ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အရပ္ေဒသႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္အခါတြင္မဆို ရယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ ရယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိသလို အသုံးခ်ႏိုင္မႈစြမ္းအားမ်ားလည္း ရွိရပါ မယ္။ ပညာဟူသည္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဆင့္ကဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ တီထြင္ႀကံဆႏိုင္မႈ၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း အဆိုးအေကာင္းကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားခြဲျခမ္းႏိုင္မႈ၊ အေၾကာင္းအရာ တစ္စုံတစ္ခုခုအေပၚ စနစ္တက်႐ႈျမင္သုံးသပ္ႏိုင္မႈ စသည့္စြမ္းရည္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပညာေရးသည္ အဆိုပါခြဲျခမ္းႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား၊ ဆင့္ကဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးသည့္ အရာ သို႔မဟုတ္ ျမႇင့္တင္ေပးသည့္အရာတစ္ခုသာလၽွင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပင္ပသင္တန္းမ်ားကိုလည္း တက္ပါ။ သိုေသာ္ …

ယေန႔ေခတ္တြင္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းၿပီး ဘြဲ႕ရၿပီးသူမ်ားအတြက္ သိစရာ တတ္စရာပညာရပ္မ်ား ေလ့လာ၍မကုန္ႏိုင္ေအာင္ အလြန္ပင္မ်ားျပားလွပါတယ္။ အဆိုပါပညာရပ္မ်ားကို ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာစာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း ရယူႏိုင္ပါတယ္။ ပညာရပ္မ်ား မ်ားျပားလာျခင္းသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ မည္သို႔ေသာသင္တန္းမ်ားသည္ မိမိသက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ကိုပင္ စဥ္းစားရခက္လာပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အမ်ားနည္းတူ ေကာင္းႏိုးရာရာထင္ရေသာ သင္တန္းမ်ိဳးစုံတို႔ကို တက္ေရာက္တတ္ၾကပါတယ္။ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ သင္တန္းမ်ားစြာတက္ေရာက္ျခင္းသည္ အဓိကမက်ဘဲ မိမိ၏သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳမည့္ ပညာရပ္နယ္ပယ္ သို႔မဟုတ္ Professional က်က် သက္ေမြးပညာအလုပ္ကို မည္သို႔မည္ပုံအတိုင္းအတာအထိ အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္သည္၊ မျပဳႏိုင္ သည္ကို အခ်ိန္ေပးစဥ္းစားၿပီး သင္တန္း တက္ေရာက္ျခင္းဆိုသည့္ အခ်က္ကသာ ပို၍အေရးႀကီးလွပါတယ္။ မိမိ၏သက္ေမြးပညာအလုပ္ႏွင့္ မဆက္စပ္သည့္ သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ပါက အၾကားအျမင္ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားေကာင္းတိုးပြားလာႏိုင္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားလည္း တိုးပြားေကာင္းတိုးပြားလာႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔ထက္ မိမိအလုပ္ႏွင့္ တကယ္ဆက္စပ္သည့္ သင္တန္းမ်ိဳးျဖစ္ပါမူ သင္တန္း တက္ရသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေပးလိုက္ရသည့္ သင္တန္းေၾကးအဖိုးအခတို႔သည္ တကယ္အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးခ်လိုက္ႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါ တယ္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ မိမိအတြက္ အားလပ္ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ နားေနခ်ိန္အတြက္ အခ်ိန္ပိုမ်ားရလာျခင္း၊ မိဘညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပိုေပးႏိုင္လာျခင္း၊ မိမိစိတ္ဝင္စားရာ ဝါသနာပါသည့္အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္း ရလာႏိုင္ပါတယ္။
အမွန္စင္စစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘ၀တြင္ သင္ယူေလ့လာစရာမ်ားက တစ္သက္တာ ေလ့လာေစဦးေတာ့ ကုန္ဆုံးသည္ သို႔မဟုတ္ ဆုံးခန္းတိုင္သည္အထိ မရွိႏိုင္ပါ။ ထိုႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လူ႕ဘ၀အခ်ိန္သည္ကား အကန္႔အသတ္ျဖင့္ပင္။ ထို႔သို႔ေသာ အကန္႔အသက္ရွိေသာ လူ႕ဘ၀ တြင္ မိမိ၏ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ မိမိဘ၀အတြက္ အမွန္တကယ္အေရးႀကီးသည့္အရာမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔၏ ပညာေရးအျမင္

ယေန႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ပညာကို ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား၊ စာအုပ္စာေပမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားမွသာမက လူေနမႈနယ္ပယ္စုံ၏ ေနရာေဒသမေ႐ြး၊ အလႊာအတန္းအစားမေ႐ြး၊ အေျခအေနမ်ိဳးစုံ၊ ေနရာမ်ိဳးစုံတို႔တြင္ ရွာေဖြရယူႏိုင္ပါတယ္။ ဘြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားရရွိျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ ပညာအဆင့္ကို ပိုင္ဆိုင္ေနသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါေခ်။ ထိုအေၾကာင္းကို ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔က ‘လူ႕ဘ၀သည္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ လူသည္ တစ္သက္လုံးပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ ေသမွသာ လူ႕ေလာက ေက်ာင္းႀကီးမွ ထြက္ရေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါေတာ့ ဘယ္အတန္းေအာင္ၿပီ၊ ပညာသင္တာလည္း ၿပီးၿပီ၊ ေနာက္ဆက္ၿပီး ရွာရန္မလိုဟူေသာစကားသည္ ပညာစိုးစိမၽွမရွိေသာ လူေပၚေၾကာ့တို႔၏ စကားသာလၽွင္ျဖစ္ေပ၏။’ ဟူ၍ ေရးသားလမ္းၫႊန္ထားရာ ယေန႔လူငယ္မ်ား ပညာေရးဘြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပညာသင္ၾကားမႈ၏ အခန္းက႑မတူပုံကို ခြဲျခားနားလည္ႏိုင္ည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေက်ာင္းသားဘ၀ ပညာေရးအျမင္

အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ပညာဟူသည္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားဖတ္႐ႈ၍ရသည့္ စာသိမႈကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ စစ္မွန္ေသာ ပညာဆိုသည္မွာ လူသားမ်ား၏ စိတ္ေနစိတ္ထားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိသကဲ့သို႔ လူသားမ်ား၏ ရွိရင္းစြဲအေတြးအေခၚမ်ား၊ အယူအဆမ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည့္ စြမ္းအားမ်ားလည္း ရွိရပါမယ္။ ထို႔အျပင္ ပညာရွင္တစ္ေယာက္သည္ မိမိပညာရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အစဥ္ေလ့လာဆည္းပူးေနဖို႔ လိုပါမယ္။ ထိုသို႔ အစဥ္ေလ့လာဆည္းပူးေန႐ုံသာမက မိမိမွလည္း ပညာရပ္အေပၚ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲတိုးတက္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ရပါမယ္။ ဖန္တီးႏိုင္ေအာင္လည္း အစဥ္ႀကိဳးစားရပါမယ္။ ထိုအေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေက်ာင္းသားဘ၀ႏွင့္ ပညာေရးအျမင္’ ေဆာင္းပါးတြင္ ‘ပညာဆိုသည္မွာ စာအုပ္စာတမ္းဖတ္၍ စာသိမႈကို ပညာဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ပညာဟူသည္ အတိုင္းအဆမထင္ အလြန္က်ယ္ေျပာနက္နဲလွေပသည္။ ေလာကျပင္က်ယ္တည္းဟူေသာ ေက်ာင္းႀကီး၌ ပုခက္တြင္းမွသည္ ေျမႀကီးထဲသို႔ေရာက္သည္အထိ ပညာသင္သားမ်ား ျဖစ္ေနၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားမႈသည္ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ သူ၏တစ္သက္ပန္တြင္ ကုန္ဆုံးသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ပညာတတ္သူသည္ ေလာကရွိ အရာရာကို အခြင့္အလမ္းအလိုက္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ႏိုင္စြမ္းေသာ ဉာဏ္အားကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိဉာဏ္အျမင္အရ စိတ္ေနစိတ္ထား စိတ္ဓာတ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း (Emotion of Education) ျပဳျပင္ျပဳစုစီမံထားခဲ့သူသာလၽွင္ျဖစ္သည္။ ဘီေအပင္ ေအာင္ေစကာမူ၊ ပါရဂူဘြဲ႕ႀကီးပင္ရေစကာမူ၊ ပထမေက်ာ္ႀကီးပင္ ျဖစ္ေစကာမူ၊ အသက္အ႐ြယ္မည္မၽွပင္ႀကီးရင့္ေစကာမူ ပညာဆိုေသာ သဘာ၀အဓိပၸာယ္ကို ေကာင္းစြာသုံးသပ္နားလည္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္ တကယ္အရာမေရာက္၊ အသုံးမဝင္ႏိုင္ေပ။ ပညာသည္ စာအုပ္မ်ားထဲ၌သာ ရွိသည္မဟုတ္။ စာအုပ္ကိုေက်ာ္၍ ျမင္စြမ္းႏိုင္ျခင္းကို ေဆာင္ရေပမည္။ ပညာသည္ လူ၏ဉာဏ္ကိုသာ ျပဳျပင္တိုးခ်ဲ႕႐ုံသာ မဟုတ္။ လူ၏ စိတ္ေနစိတ္ထား အယူအဆမ်ားကိုလည္း တိုးတက္ေစရမည္။ လူထု၏ ဆႏၵအား၊ လုပ္အားကို ႏူးၫြတ္ေစရမည္။ ရာဇဝင္ကို သိ႐ုံသာမဟုတ္၊ ရာဇဝင္ကို ဖန္တီးေစရမည္။ ေလာကဓာတ္ပညာကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရမည္။ ပထဝီပညာကို သိ႐ုံသာမဟုတ္။ ေျမသစ္၊ ေရသစ္၊ ေတာေတာင္တို႔ကို ရွာေဖြစုံစမ္းႏိုင္စြမ္းေစရမည္။ ေလာကအေၾကာင္းကို နားလည္ေစ႐ုံသာမဟုတ္၊ သည္ထက္ေကာင္းေသာ ေလာကကို ဖန္ဆင္းႏိုင္ေစရမည္’ ဟူ၍ ပညာေရးအျမင္ကို ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ယေန႔လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာ၏သေဘာ သဘာ၀၊ ပညာ၏နက္နဲမႈ၊ ပညာျဖင့္ ဆင့္ကဲတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ႀကံေဆာင္ တတ္ေစမႈတို႔ကို အထူးသိျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

သက္ေမြးပညာ၏အေရးပါမႈ

ယေန႔ေခတ္ကာလကို ျပန္ငဲ့ေလ့လာၾကည္ပါလၽွင္လည္း ပညာ၏အခြဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ သက္ေမြးပညာတြင္လည္း လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ သက္ေမြးပညာရပ္တစ္ခုခုကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္တတ္ေျမာက္လၽွင္ မိမိဘ၀တြင္ အမ်ားနည္းတူ တင့္တင့္တယ္တယ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳႏိုင္ပါမယ္။ ထို႔အေၾကာင္းအရာကို ကမၻာ့အေကာင္းဆုံးအေမရိကန္တင္းနစ္မယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Martina Navratilova က’If you can do just one thing well, you are NEEDED by someone’  ‘မိမိကသာ အတတ္ပညာတစ္ခုခုကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ တတ္ေျမာက္ပါမူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က မိမိအတတ္ပညာအတြက္ မိမိအား အၿမဲအလိုရွိေနပါလိမ့္မယ္’ ဟု ဆိုထားဖူးပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ကသာ အတတ္ပညာတစ္ခုခုကို ထဲထဲဝင္ဝင္ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ တတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစားရပါမယ္။ ထိုသို႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ တတ္ေျမာက္သည္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ပညာရပ္မွတစ္ဆင့္ ေရွ႕သို႔တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ျခင္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိပါမူ ပညာရွင္ဝန္ထမ္း အဆင့္မွသည္ ပညာရွင္အလုပ္ရွင္သူေဌးဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိသြားသူမ်ားကိုလည္း ယေန႔ကမၻာတစ္ဝန္းႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္လည္း မ်ားစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ သာဓကတစ္ခုအေနႏွင့္ ‘စိုးလၽွပ္စစ္’ ကို တည္ေထာင္သည့္ ဆရာႀကီးဦးစိုးတင့္သည္ စက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္းမွပင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး သူ၏သက္ေမြးပညာရပ္မွသည္ တိုးခ်ဲ႕ဖန္တီးႏိုင္သည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ပညာရွင္မ်ားကို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးတစ္ဦးအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အတူ ယေန႔ကမၻာထိပ္တန္း ခ်မ္းသာအႂကြယ္၀ဆုံးသူေဌးစာရင္းဝင္ သူေဌးႀကီးဘီလ္ဂိတ္သည္လည္း ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္ကို အလြန္တရာခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ၊ အခ်ိန္ျပည့္စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အားသြန္ခြန္စိုက္၍ ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္မ်ားကို အၿမဲတိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ႏိုင္သူ၊ အနာဂတ္ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ အလြန္တရာႀကီးမားသူသည္ အံ့ဖြယ္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ပညာရပ္ျဖင့္ ရွာေဖြရရွိလာသည့္ေငြေၾကးမ်ားစြာကိုလည္း ယေန႔လူသားမ်ား၏ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္အက်ိဳးျပဳေနသူျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ေဆးပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာ၊ စီးပြားေရးပညာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာပညာ စသျဖင့္ ပညာ ရပ္နယ္ပယ္မ်ားက အေရးႀကီးလွသည္ မဟုတ္ဘဲ မည္သည့္ပညာရပ္မ်ား၌ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ တကယ္စိတ္ဝင္စား ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးၿပီး စိတ္အားကိုယ္အားႏွစ္ကာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ပညာရပ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္းကသာ ပိုအေရးႀကီးလွပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ မိမိကိုယ္တိုင္ စိတ္ဝင္စားၿပီး ထိုအလုပ္မွာပင္ အခ်ိန္ျပည့္စိတ္ႏွစ္ထားႏိုင္သူ၊ ဆက္လက္ေလ့လာမႈအားျပင္းထန္သူ၊ အၿမဲတမ္းလက္ရွိအေျခအေနထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္သူမ်ားသာလၽွင္ ယေန႔ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးႏိုင္ငံေရး စသည့္နယ္ပယ္မ်ား၌ အႀကီးအက်ယ္ ေအာင္ျမင္ေနသူမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂုံး

အခ်ဳပ္ဆိုရပါေသာ္ ပညာစစ္ ပညာမွန္ဟူသည္ အက်ိဳးအေၾကာင္းကို ပိုင္းျခားခြဲျခမ္းႏိုင္မႈစြမ္းရည္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဆင့္ကဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ တီထြင္ႀကံဆမႈ စြမ္းရည္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုအေပၚ စနစ္တက်႐ႈျမင္သုံးသပ္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးျခင္းသည္ ျမတ္ေသာအသက္ေမြးျခင္းျဖစ္ၿပီး ပညာျဖင့္ မိမိအက်ိဳး အမ်ားအက်ိဳးကို ရရွိေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားကိုလည္း ျမင့္ျမတ္သည့္ပညာရွင္မ်ားဟု တင္စားလိုပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ လူငယ္လူ႐ြယ္တိုင္းသည္ ဘ၀တြင္ ပညာျဖင့္ ျမတ္ေသာအသက္ေမြးမႈကိုျပဳ၍ မိမိအက်ိဳး၊ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးကို ေအာင္ျမင္စြာသယ္ပိုး ထမ္း႐ြက္ႏိုင္သည့္ပညာရွင္မ်ားျဖစ္လာပါေစေၾကာင္း ရည္သန္၍ ေစတနာမြန္ျဖင့္ အႀကံျပဳေရးသားအပ္ပါတယ္။ 

 

ေမာ္ထြန္း (ပညာေရး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *