EU သို႔ ျမန္မာ့တို႔ တန္ျပန္ျခင္း

ဓာတ္ပံု - ျမင့္မိုးညိဳ

အေရးယူမည္ဟု ေၾကညာၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ေျမေပၚသို႔ EU  ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေရာက္လာသည္။

ျမန္မာအေပၚေပးထားသည့္ အထူးကုန္သြယ္မႈတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္အခြင့္အေရး (GSP) ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) က စဥ္းစားေနသည္ဟု ေၾကညာၿပီးေနာက္ ႐ုပ္သိမ္းရန္သင့္ မသင့္ေလ့လာသည့္ EU ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရအပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကမူ GSP ကို မ႐ုပ္သိမ္းရန္ ဥေရာပသမဂၢကုန္သြယ္မႈစိစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုထားၾကသည္။

အေရးယူမႈျဖစ္လာပါက အလုပ္သမားသိန္းႏွင့္ခ်ီ အလုပ္ေပးထားေသာ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဖိနပ္ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ CMP လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထိုးႏွက္ခ်က္ျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားက ပူပန္ေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၏တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္ကမူ GSP အခြင့္အေရးျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ပါက CMP လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားသာမက ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လူမႈဝန္းက်င္ကိုပါ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မည္ဟု ယင္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာဆိုသည္။

“အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တစ္ခုလုံးအေနနဲ႔ကေတာ့ GSP ႐ုပ္သိမ္းမယ္ဆိုတာကို အားမေပးဘူး။ ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ ဒါဟာ ျဖစ္လည္း မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ျဖစ္လည္း မျဖစ္သင့္ဘူး” ဟု အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္အသင္း၏ အတြင္းေရးမႉးလည္းျဖစ္သူ ၎က မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။

အခ်ိန္ေပးပါ

ဥေရာပသမဂၢဘက္ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေရးယူရန္စဥ္းစားေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ သင့္ မသင့္ကို ကုန္သြယ္မႈစိစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ေစလႊတ္ကာ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူေစလ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။

အဖြဲ႕ဝင္ကိုးဦးပါဝင္ေသာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကို EU ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ Ms. Helena Koing က ဦးေဆာင္လာခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို စာတမ္းတစ္ေစာင္ေရးကာ ဥေရာပသမဂၢပါလီမန္သို႔ ျပန္လည္တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။

ဥေရာပသမဂၢပါလီမန္က ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ စာတမ္းကို သုံးသပ္ကာ အေရးယူရန္ သင့္ မသင့္ ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ အေရးယူခံရလၽွင္ EU က ျမန္မာအေပၚ ေပးအပ္ထားေသာ Everything but Arms’( EBA) ေခၚ လက္နက္မွလြဲ၍ မည္သည့္ကုန္စည္ကိုမဆို ကုန္သြယ္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အထူးအခြင့္အေရး ႐ုတ္သိမ္းခံရမည္ ျဖစ္သည္။

အထိအနာဆုံးျဖစ္မည္က အလုပ္သမားငါးသိန္းေက်ာ္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးထားၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ အထည္အခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အက်ပ္အတည္းေတြ႕ႏိုင္ကာ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ပို႔ကုန္က႑ႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းပို႔ကုန္က႑တို႔တြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိမည္ ျဖစ္သည္။

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၏ ျပည္ပပို႔ကုန္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ ဥေရာပေဈးကြက္သို႔ တင္ပို႔ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု – မိုးေက်ာ္လြင္

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ားအားလုံး၏ မိသားစုကို ျပန္လည္ေထာက္ပံ့ေငြသည္ တစ္လလၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး GSP အခြင့္အေရး႐ုပ္သိမ္းမည္ဆိုပါက အလုပ္သမားမ်ားအလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း အဆိုပါစိစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကို တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္လၽွင္ ၎တို႔ မိသားစုအပၚတြင္လည္း အက်ပ္အတည္းမ်ားေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

“ေဈးကြက္ေပ်ာက္သြားရင္ ေဈးကြက္တစ္ခုက တစ္ႏိုင္ငံတည္း မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ၂၈ ႏိုင္ငံေဈးကြက္။ ေပ်ာက္သြားရင္ ကၽြန္မတို႔ လူေတြ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။ ကၽြန္မတို႔ ေခါင္းေတာ္ေတာ္ကိုက္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕မွ ဖိနပ္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚသင္းသင္းျမတ္ကလည္း ၎၏စက္႐ုံသည္ ဥေရာပေဈးကြက္တစ္ခုတည္းကိုသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ေနရေသာေၾကာင့္ GSP အခြင့္အေရးမရပါက ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္မလြယ္ကူဟု EU ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“GSP အခြင့္အေရးရမွပဲ ကၽြန္မတို႔က လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအခြင့္အေရးကိုေတာ့ လက္လြတ္ဆုံး႐ႈံးလို႔ေတာ့ မရပါဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာအေပၚ ေပးအပ္ထားေသာ GSP အခြင့္အေရးကို ျပန္လည္မ႐ုပ္သိမ္းရန္ EU ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း၊ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာ ခ်င့္ခ်ိန္မႈျဖင့္ ျမန္မာျပည္အေျခအေနကို EU ပါလီမန္သို႔ တင္ျပေစလိုေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တင္ျပၾကသည္။

“ႏိုင္ငံတစ္ခုက ဖြံၿဖိဳးလာရင္ GSP က ျပန္ေပးလိုက္ရမွာပဲ။ တစ္ခ်ိန္မွာ ဒါကိုျပန္ေပးဖို႔ ကၽြန္မတို႔ ႀကိဳးစားမွာပါ။ ကိုယ့္ဘ၀တိုးတက္လာလို႔ ကိုယ္က လိုလိုလားလားနဲ႔ ျပန္ေပးတာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီလိုျပန္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ေပးပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု EU ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သူ ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ဆိုသည္။

ယင္းအေရးယူမႈမျဖစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီးျဖစ္မလာရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၊ အလုပ္သမားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးသုံးသပ္သူမ်ားက က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆိုေနၾကသည္။

အဆိုပါျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္မွာ ျမန္မာအစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိေနၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိမေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးသုံးသပ္သူမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

အစိုးရတင္ျပခ်က္

EU ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ဝန္ႀကီးဌာနသုံးခုမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံေသးသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္တြင္မူ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ အလုပ္သမားဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအပါအဝင္ ကေလးလုပ္သားအေရးကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ ILO ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ား ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို ရွင္းျပတယ္ေလ။ တို႔ဘက္က ျမင္သေလာက္ေတာ့ ဘာမွ လိုအပ္ခ်က္မရွိဘူးလို႔ ျမင္တာေပါ့။ သူတို႔ေမးတာေတြကို ေျဖတာ သူတို႔ ေက်နပ္သြားပါတယ္။ အဆင္ေျပပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာဆို သည္။

GSP အခြင့္အေရးျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ စဥ္းစားေနမႈကိုမူ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ မေဆြးေႏြးခဲ့ဘဲ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ ကိစၥမ်ားကိုသာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္သည့္ပုံစံျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းက ဆိုသည္။

“ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈအေပၚမွာ အားရေက်နပ္မႈရွိပါတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္မယ့္ကိစၥေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနၾကပါတယ္” ဟု ၎က The Voice Journal သို႔ ေျပာဆိုသည္။

GSP အခြင့္အေရးကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္စဥ္းစားေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ EU ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သူ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းက လက္ေတြ႕ျဖစ္မလာရန္ ေမၽွာ္လင့္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ပူးေပါင္းသင့္ၿပီေလာ

ဥေရာပသမဂၢအေနႏွင့္ စဥ္းစားခ်က္အတိုင္း လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္ အခ်က္အလက္ရွာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ မည္ကဲ့သို႔ေျဖရွင္းမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

“အစိုးရေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္တယ္။ အစိုးရက သံတမန္အရ ပူးေပါင္းမႈေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ေဆာင္မယ္။ သူတို႔ အႀကံျပဳတဲ့အတိုင္း ပူးေပါင္းမႈေတြလုပ္ရင္ ဒါေတြက ျဖစ္စရာ မလိုဘူး” ဟု လူ႕အခြင့္အေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသည့္ ညီမၽွျခင္း ျမန္မာအဖြဲ႕အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအရ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေနသည္ဟူေသာ ေျပာဆိုခ်က္ကို ျငင္းပယ္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခြင့္ကိုလည္း ပိတ္ပင္ထားသည္။

ယင္းသို႔ ပိတ္ပင္ထားျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အမွန္ပင္ရွိေနသေလာဟု EU ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကို ထင္ျမင္ေစႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသူက ျမန္မာ့ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္မူဝါဒေလ့လာေရးအင္စတီက်ဳမွ ျပင္ပဆက္ဆံဆက္သြယ္ေရးဒါ႐ိုက္တာဦးေအာင္သူၿငိမ္း ျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းကလည္း ယင္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ပင္ EU အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေရးယူရန္ စဥ္းစားေစသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။

“ဒီကိစၥကို အရင္လိုပဲ ေခါင္းကို သဲထဲထိုးထည့္ၿပီး မရွိဘူး ျငင္းလို႔ရတဲ့ အေျခအေန မဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္လာရင္ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ။ ဘယ္လိုလုပ္ေနလဲ၊ ဘယ္လို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မလဲဆိုတဲ့ စိတ္ရင္းေစတနာျပသမွသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လမ္းေၾကာင္း မွန္မယ္။ ပိုအဆင္ေျပမယ္လို႔ ယူဆတယ္” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

EU ၏အေရးယူမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ေရာက္လာရန္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ရွိေနၿပီး အခ်ိန္ အေႏွးႏွင့္ အျမန္သာ ကြာျခားႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္သူမ်ားလည္းရွိသည္။

“ေယဘုယ်ေျပာရင္ေတာ့ အခုအေျခအေနအတိုင္းဆိုရင္ EU က အေရးယူမႈေတာ့ လုပ္မယ္။ ျပင္းသလား၊ ေပ်ာ့သလားဆိုတာပဲ ကြာမယ္ေပါ့” ဟု ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ေျပာဆိုသည္။

EU ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေရးယူရန္စဥ္းစားမႈသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚတြင္ ဖိအားေပးရန္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုျမင္ေၾကာင္း ေလ့လာသုံးသပ္သူအခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပသည္။

လက္ရွိအေျခအေနအရ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို မလိုက္ေလ်ာေသာေၾကာင့္ သိမ္းက်ဳံးဒဏ္ခတ္မည့္ လမ္းေၾကာင္းသို႔ EU ဘက္က ဦးတည္ေနေၾကာင္း ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက သုံးသပ္သည္။

“အခုက လုံး၀ဘူးခံျငင္းတဲ့ပုံစံ ျဖစ္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာဘက္က သူတို႔ကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ျမင္တယ္ေပါ့။ အဲဒီမွာလည္း အဖုအထစ္က ျမန္မာဘက္က အခ်ဳပ္အျခာအာဏာထိတယ္။ ျပည္တြင္းေရးဝင္စြက္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆ ရွိတာေပါ့” ဟု ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ဆိုသည္။

ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာကို လုံး၀ျငင္းပယ္ျခင္းထက္ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ မည္သည့္အခ်က္မွာ မွန္ကန္ၿပီး မည္သည့္အခ်က္ မွားေနေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို ရွင္းျပသင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“Case by Case ရွင္းဖို႔ လိုတယ္ ထင္ပါတယ္။အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ဒီ Report ႀကီးတစ္ခုလုံးက အေျခအျမစ္မရွိဘူး။ ပစ္ပယ္လိုက္တာမ်ိဳးက ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာဘက္က လက္ခံဖို႔ခက္မယ္ ထင္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ႏိုင္ငံတကာက အေရးယူမႈမ်ားလာႏိုင္ေျခရွိၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ပ္အတည္း ေတြ႕ႏိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းမည့္ အစီအစဥ္ကို ျပည္သူလူထုသို႔ ခ်ျပျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎က ေဝဖန္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ႏႈတ္ဆိတ္ေနေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပသည္။

“ဘယ္လိုတုံ႔ျပန္မလဲဆိုတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာလည္း ရွင္းျပသင့္တယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ေကာ္မတီေတြ ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီေတြ၊ အဲဒီေကာ္မတီေတြကေရာ ေမးခြန္း မထုတ္ၾကဘူးလားေပါ့။ ဒီကိစၥက ဘာမွမျဖစ္သလို ပါးစပ္ပိတ္ေနၾကမွာလား” ဟု ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ေမးခြန္းထုတ္သည္။

အျမင္မ်ားကြဲျပားေနသည္

EU အေရးယူရန္ စဥ္းစားရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ရွိ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ ျမန္မာအစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈသည္ အားရဖြယ္မေကာင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢဘက္က ေျပာဆိုထားသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကမူ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိုးႏွက္ခ်က္ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢကုန္သြယ္မႈေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကို ေျပာဆိုၾကသည္။

ေျပာရလၽွင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားက အေရးယူရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ၎တို႔ မသက္ဆိုင္ဟုျမင္ၾကၿပီး EU ဘက္ကမူ အေရးယူမွသာ ျမန္မာအစိုးရသည္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မူဝါဒအရ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း စဥ္းစားေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ အျမင္မ်ားကြာဟေနျခင္းကပင္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္လိုလားခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္ပါ၏ေလာဆိုသည့္အခ်က္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းေနသည္။

ဥေရာပသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေရးယူရန္သင့္ မသင့္ စဥ္းစားထားမႈအေပၚ တစ္စုံတစ္ရာသက္ေရာက္မည့္ EU ကုန္သြယ္မႈ စိစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပမည္ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

EU ကုန္သြယ္မႈစိစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ယခုကဲ့သို႔ ေမၽွာ္လင့္ထားေၾကာင္း ဆိုသည္။

“သူတို႔ ျမင္ခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြ၊ သူတို႔ လိုခ်င္တဲ့ အေနအထား မေရာက္ရင္ေတာင္မွ ကၽြန္မတို႔တိုးတက္ေနတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳေစခ်င္တယ္။ ကၽြန္မတို႔ အေရွ႕ကို သြားေနၿပီ။ အဲဒါကို အသိအမွတ္ျပဳေစခ်င္တယ္။ အခုခ်ိန္မွာ မ႐ုတ္သိမ္းသင့္တာမ်ိဳးပါ” 

ဇင္လင္းထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *