မၽွေျခေရာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒ

ဓာတ္ပံု - ျမင့္မိုးညိဳ

ယခင္ႏွစ္က ပြဲအေတာ္ဆူခဲ့သည္။ အားလုံးကလည္း ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ ထိုသို႔ မဟုတ္ၾကေတာ့ေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ရက္က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္မူဝါဒမ်ား ထြက္ရွိလာသည္။ အဆိုပါမူဝါဒသည္ ယခင္ႏွစ္ေလာက္ ပြဲမဆူေသာ္လည္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္မူ အေရးႀကီးသည့္မူဝါဒပင္ ျဖစ္သည္။

ယခု ထြက္ရွိလာသည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္မူဝါဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းပုံစံကို တစ္ပိုင္းတစ္စလွစ္ဟလ်က္  ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံသည္ ေရာက္ရွိႏွစ္ႏွင့္ ႏွစ္အနည္းငယ္သာျခားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို တင္သြင္းရန္ အဆိုပါမူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းသို႔ တင္သြင္းရမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ စီးတီးဘတ္စ္မ်ားလည္း ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၏ အေျခအေနမွာ မည္သို႔ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သနည္း။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ သြင္းကုန္ေလၽွာ႔ခ်ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ၂၀၁၉ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္မူဝါဒက ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း SKD  ေဈးကြက္မွာ အေျခအေနမွာ တက္ရိပ္ျပလ်က္ရွိေနျပန္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အထိနာခဲ့သည့္ တစ္ပတ္ရစ္ကားေဈးကြက္မွာလည္း အသစ္ထြက္ရွိလာသည့္ ၂၀၁၉ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္မူဝါဒအရ ဆိုပါက ဆက္လက္အသက္႐ႉက်ပ္ဦးမည္ေလာ။

စီးတီးဘတ္စ္မ်ား အသစ္သြင္းရန္အခက္အခဲ၊ SKD ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ႏွင့္ အသက္႐ႉက်ပ္တစ္ပတ္ရစ္ ဂ်ပန္ေဈးကြက္တို႔မွာ အသစ္ထြက္ရွိလာေသာ မူဝါဒက ဆက္လက္ ဦးတည္လ်က္ရွိေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္စြဲကိုင္ခဲ့ေသာ မူဝါဒမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္မူဝါဒ ထြက္ရွိလာရာတြင္ ယမန္ႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ့ေသာမူဝါဒအေပၚအေျခခံထားေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္အသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္မူဝါဒ ထြက္ရွိရာတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အဓိကအခ်က္မွာ အသစ္သြင္းမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ တစ္ပတ္ရစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တင္သြင္းရာတြင္ ဘယ္ေမာင္းမ်ားကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ဘယ္ေမာင္းမ်ားကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ဘယ္ေမာင္းမ်ား တင္သြင္းရျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မွာ Road Safety ျဖစ္ သည္။ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးျဖစ္သည္။ ဘယ္ေမာင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္အရ ညာေမာင္းမ်ားထက္ အႏၲရာယ္ပိုကင္းေစသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ သြင္းကုန္ေလၽွာ႔ခ်ေရးအတြက္ ေမာ္ဒယ္လ္ႏွစ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျမႇင့္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈမွာ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္လည္း လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းလဲလွယ္ျခင္းစနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းမည္ဆိုပါက အနည္းဆုံး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထုတ္၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းရမည္ဆိုပါက အနည္းဆုံး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ထုတ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ကုန္တင္ယာဥ္ႏွင့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားကိုမူ ယာဥ္အိုယာဥ္ေမာင္းစနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းသည့္ ျဖစ္ေစ အနည္းဆုံး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထုတ္ ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။

အထက္ပါတင္သြင္းရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လၽွင္ ေရာက္ရွိ ခုႏွစ္ႏွင့္ ကြာဟခ်က္သိပ္မရွိသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို တင္သြင္းရန္မူဝါဒက သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈေလ်ာ့က်ေရး တစ္နည္းအားျဖင့္ သြင္းကုန္ေလ်ာ့က်ေရးကို ရည္႐ြယ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈေလ်ာ့က်လၽွင္ စက္သုံးဆီတင္သြင္းမႈလည္း ေလ်ာ့က်မည္။ ထိုေနာက္တြင္ ေဒၚလာေဈးကဲ့သို႔ ျမင့္တက္ျခင္းကို ထိန္းၫွိရန္လည္း တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံအက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

“အမွန္ကေတာ့ သြင္းကုန္မူဝါဒအရ ေလၽွာ႔ခ်တဲ့ သေဘာမ်ိဳးပဲ။ သြင္းကုန္မ်ားရင္ေတာ့ ေဒၚလာေဈးက အေပၚေရာက္မွာပဲေလ။ ေဒၚလာေဈးက ဆက္ေကာင္းေနမွာပဲ” ဟု ျမန္မာ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဝင္းက ဆိုသည္။

သြင္းကုန္ေလၽွာ႔ခ်ေရးသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္လည္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္တြင္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ရန္လည္း ရည္႐ြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

SKD က ဦးေဆာင္မည္

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒအရဆိုပါက ျပည္တြင္း၌တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္စနစ္ (SKD-Semi Knocked Down) မွ ယာဥ္တစ္စီးလုံးအစအဆုံးထုတ္လုပ္သည့္စနစ္ (CKD- Completely Knocked Down) စနစ္အထိ သြားရန္ရည္႐ြယ္ထားျခင္း  ျဖစ္သည္။

ျပည္ပမွေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တင္သြင္းျခင္းကိုသာ အားေပးပါက ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့က်သြားမည္ဟု ႐ႈျမင္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈအေပၚ Model Year မ်ားကို ျမႇင့္တင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Model Year ျမႇင္တင္ထားျခင္းေၾကာင့္ သြင္းကုန္တန္ဖိုးမွာ ပိုမိုေဈးႀကီးလာသည္။ ယင္းအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္၌  SKD ကားမ်ားကပင္ ဦးေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ‘၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ မူဝါဒ’ ထြက္ရွိလာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ SKD ယာဥ္မ်ားမွာ ေဈးကြက္အတြင္းတစ္စတစ္စေနရာယူလာျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း SKD ယာဥ္မ်ားသည္သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ျပည္တြင္း၌ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ထုတ္လုပ္ျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားလည္း ရွိေနျပန္သည္။

“အခု လူတစ္ဦးေကာင္းစားေရးလုပ္ေနတဲ့ SKD၊ CKD ။ အခု ေရာင္းေန ၾကတာေတြက ျမန္မာျပည္မွာ တကယ္ တပ္လား။ ဆင္လား။ မဆင္ဘူး။ ကားေပၚက တိုက္႐ိုက္ခ်ၿပီး တိုက္႐ိုက္ေရာင္းတာ။ ဒီမွာ တပ္ဆင္တဲ့ စက္႐ုံရွိတယ္ဆိုၿပီး လုပ္ေန ၾကတာ”ဟု ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဝင္းက ဆိုသည္။

ထိုသို႔ SKD စနစ္ျဖင့္ တပ္ဆင္သည္ဆိုကာ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ အခြန္သက္သာျခင္း၊ ရန္ကုန္လိုင္စင္ရရွိျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ေထာက္ျပသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ SKD ယာဥ္မ်ားသည္ ဘဏ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ ယာဥ္သစ္မ်ားျဖစ္ျခင္းႏွင့္အတူ ေၾကာ္ျငာအားေကာင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း သုံးစြဲသူမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ကာ ေဈးကြက္တြင္ ေနရာရလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္အတြင္းမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

“ျပည္တြင္းထုတ္ကိုပဲ ဦးစားေပးဖို႔အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္က မ်ားတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ဦးရန္မ်ိဳးေအာင္က လက္ရွိမူဝါဒအေပၚ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ ဆူဇူကီး၊  KIA ႏွင့္ Ford အစရွိေသာ ကုမၸဏီတို႔ ကလည္း SKD စနစ္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

စီးတီးဘတ္စ္မ်ား တင္သြင္းၾကရာဝယ္

ယခုထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ မူဝါဒအရ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ေခၚခရီးသည္တင္ယာဥ္၊ စီးတီးဘတ္စ္မ်ား တင္သြင္းမႈသည္လည္း အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

အသစ္ထြက္မူဝါဒအရ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားကို ယာဥ္အိုယာဥ္ေမာင္းစနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းသည္ျဖစ္ေစ အနည္းဆုံး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထုတ္ ျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။

ၿမိဳ႕တြင္းခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ အေရအတြက္မွာ အစီးေရ ၆၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းတို႔အနက ္၂၀၀၀ ခန္႔သည္ အသစ္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ကာ ၅၀၀ ခန္႔သည္ မီနီဘတ္စ္မ်ား ျဖစ္သည္။

က်န္ရွိသည့္ အစီးေရ ၃၈၀၀ေက်ာ္သည္ စီးတီးဘတ္စ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ ကိုရီးယားႏိုင္ငံထုတ္ ဟြန္ဒိုင္းယာဥ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါယာဥ္မ်ားမွာ ယာဥ္ေဟာင္းမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။

လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕တြင္း၌ ေျပးဆြဲေနသည့္ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ထုတ္ စီးတီးဘတ္စ္မ်ားမွာ အရင္းသိန္း ၃၀၀ ဝန္းက်င္သာ က်သင့္လ်က္ရွိသည္။ အသစ္ထြက္မူဝါဒအရ တင္သြင္းရမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထုတ္ စီးတီးဘတ္စ္မ်ား ဆိုပါက က်ပ္သိန္း ၈၀၀ မွ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ အထိ က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Power Eleven ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာဦးသက္တင္ဝင္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိေျပးဆြဲေနသာ ယာဥ္ေဟာင္းမ်ားသက္တမ္းကုန္ဆုံး၍ အသစ္တင္သြင္းရမည္ဆိုပါက ယင္းကဲ့သို႔ ေဈးႏႈန္းမ်ားအလြန္ျမင့္မားလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္ေတြ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္ေခတ္သစ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ဥကၠ႒ ဦးေမာင္စံက ဆိုသည္။

“ကုမၸဏီေတြ အမ်ားစုေတာ့ သြင္းႏိုင္ၾကမွာ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီလည္း မသြင္းႏိုင္ဘူး။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ယာဥ္စီးခႏႈန္းထားနဲ႔ ဒီကားေတြသြင္းရမွာနဲ႔က မကိုက္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

Power Eleven ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးသက္တင္ဝင္းကမူ လက္ရွိထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒအရ တစ္ဦးခ်င္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကမူ စီးတီးဘတ္စ္မ်ား  တင္သြင္းရန္မ်ားစြာ အခက္ေတြ႕ႏိုင္သည့္အေျခအေနဟု ရွင္းျပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ တည္ေထာင္ၾကရန္လည္း ၎က တိုက္တြန္းသည္။

ဘဏ္မ်ားထံမွ ေငြေခ်းရာတြင္လည္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္၊ ဝင္ေငြရလမ္း ေဖာ္ျပခ်က္၊ အခြန္ေဆာင္ထားေၾကာင္း သက္ေသခံခ်က္ စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားမွာျပည့္စုံမွသာ ေငြေခ်းႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္မူ ရပ္တည္ရန္ခက္ခဲလာမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“သာမန္လုပ္ငန္းရွင္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ဖို႔ မလြယ္ေတာ့ဘူး။ တစ္ေယာက္ခ်င္းဆိုရင္ေတာ့ ႐ုန္းကန္ရမွာပဲ။ အစုအဖြဲ႕ဆိုရင္ေတာ့ ရပ္တည္ေကာင္း ရပ္တည္ႏိုင္မွာပါ”ဟု ဦးသက္တင္ဝင္းက ရွင္းျပသည္။

လက္ရွိမူဝါဒအရဆိုပါက စီးတီးဘတ္စ္မ်ားကို တင္သြင္းႏိုင္သည္ ကုမၸဏီ မ်ားမွာ လက္ခ်ိဳးေရႏိုင္ၿပီး ယင္းကုမၸဏီမ်ားအနက္ ေငြေၾကးအင္အားေတာင့္တင္းေသာ ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ လူထုမိတ္ေဆြ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က အစုရွယ္ယာထည့္ထားေသာ YBPC ကုမၸဏီတို႔ကသာ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းခရီးသည္တင္ယာဥ္ေျပးဆြဲသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ဓာတ္ပံု – ျမင့္မိုးညိဳ

အသက္႐ႉက်ပ္ အေဟာင္းေဈးကြက္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္မူဝါဒမ်ားတြင္ မူဝါဒမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အခံရဆုံး၊ အနစ္နာဆုံးသူမ်ားမွာ တစ္ပတ္ရစ္ကားေဈးကြက္ ျဖစ္သည္။

ယခင္ကမူ ျပည္တြင္းတစ္ပတ္ရစ္ယာဥ္ေဈးကြက္ကို ဂ်ပန္ညာေမာင္းယာဥ္မ်ားက ႀကီးစိုးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒ ထြက္ရွိလာၿပီးခ်ိန္မွာစ၍ တစ္ပတ္ရစ္ယာဥ္ေဟာင္း ေဈးကြက္မွာ က်ဆင္းစျပဳလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ပတ္ရစ္ယာဥ္ေဟာင္း အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားမွာ မ်ားစြာ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၉ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္မူဝါဒတြင္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က မူဝါဒအေပၚအေျခခံ၍ ဆက္လက္ စြဲကိုင္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ တစ္ပတ္ရစ္ယာဥ္ေဟာင္း အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားမွာ ယခုႏွစ္အတြက္လည္း အေျခအေနမေကာင္းလွေပ။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေရာင္းအဝယ္သမားေတြမွာ မွီခိုေနတဲ့ မိသားစုေတြ ရွိေသးတယ္။ မူဝါဒက ကၽြန္ေတာ္တို႔လို လူေတြကို ထည့္မစဥ္းစားဘူး”ဟု ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဝင္းက ဆိုသည္။

တစ္ပတ္ရစ္ယာဥ္ေဈးကြက္အတြက္ ေနာက္ထပ္ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ခုမွာ ေဈးကြက္အႀကိဳက္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဈးကြက္က ျပည္တြင္း၌ SKD  စနစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားလာၿပီျဖစ္သည္။ ကီလိုသုညမွ စတင္သုံးစြဲႏိုင္ျခင္း၊ အာမခံရရွိႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္းတို႔သည္လည္း SKD မ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ား ျဖစ္လာသည္။

ဦးေအာင္သန္းဝင္းကမူ အစိုးရသည္ ဘယ္ေမာင္း၊ ညာေမာင္း မခြဲျခားဘဲ တင္သြင္းခြင့္ ေပးသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ယာဥ္ အမ်ားစုမွာ ညာေမာင္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရက ဘယ္ေမာင္းတစ္မ်ိဳးတည္းသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ တစ္ပတ္ရစ္ယာဥ္ေဈးကြက္မွာ ပ်က္လုနီးပါးျဖစ္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

“ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တုန္းက သူတို႔ လုပ္တာကိုင္တာ မွားတယ္ ထားဦး။ ျပည္သူေတြ ဒုကၡမေရာက္ဘူး။ အခုက တိုင္းျပည္လည္း နာတယ္။ ျပည္သူလည္း ဒုကၡေရာက္တယ္”ဟု ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မေက်နပ္မႈကို ဦးေအာင္သန္းဝင္းက ဖြင့္ဟသည္။

မူဝါဒအက်ိဳးဆက္

အသစ္ထြက္ရွိလာေသာ မူဝါဒသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿခဳံၾကည့္လၽွင္ အေကာင္း၊ အဆိုးႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ယွဥ္တြဲထြက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရွိရသည္။

မူဝါဒတစ္ခု ထြက္ရွိလာပါက မူဝါဒ၏ အက်ိဳးခံစားရသည့္ အသာရသူႏွင့္ မူဝါဒ၏ ဆိုးက်ိဳးကို ခံစားရသည့္ နစ္နာသူမ်ားမွာ ရွိစၿမဲျဖစ္ရာ ယခုမူဝါဒေၾကာင့္လည္း အသာရသူ၊ နာသူမ်ား ရွိလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကဲ့သို႔ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မူ ေရရွည္အဆင္ေျပေစရန္ အစိုးရက မည္သို႔ ေထာက္ကူႏိုင္မည္နည္းဟု ေမးခြန္းမ်ားလည္း ရွိသည္။

အေၾကာင္းမွာ ၿမိဳ႕တြင္းခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစိုးရရွယ္ယာမ်ား ပါဝင္ထားသည့္ YBPC ႏွင့္ YUPT ကုမၸဏီမွစ၍ အျခားေသာ ၿမိဳ႕တြင္းခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီအားလုံးနီးပါး အ႐ႈံးေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ Power Eleven ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးသက္တင္ဝင္းက ယခုလိုဆိုသည္။

“အစိုးရဆီကပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘဏ္ေတြဆီကပဲ ျဖစ္ျဖစ္ Supporting ရမွပဲ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္မယ့္ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ေစာင့္ေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ”

ရဲႏုိင္ဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *