ျပည္တြင္းေရးသည္ ျပည္ပေရး

ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးကို ေျဖရွင္းလိုလၽွင္ ‘ျပည္တြင္းေရးသည္ ျပည္တြင္းေရးသာ’ ဟူေသာ ျမန္မာတို႔၏ စိတ္ထား Mindset ကို ေျပာင္းၿပီး ျပည္ပေရးကို ဂ႐ုစိုက္ရလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ျပည္ပေရးထက္ ျပည္တြင္းေရးသာ အေရးႀကီးေလ့ရွိသည္။ ျပည္ပေရးကို စိတ္႐ႈပ္မခံ၊ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈကို မႀကိဳက္၊ ကိုယ့္သေဘာႏွင့္မညီက မဆက္ဆံ႐ုံသာ။ လိုအပ္လၽွင္ ျပည္ပႏွင့္ မဆက္ဆံရေအာင္ တံခါးပိတ္ခဲ့သည့္အခါမ်ားစြာ။ ရလဒ္က တစ္ကမၻာလုံးေနာက္တြင္ ျပတ္က်န္ခဲ့ျခင္း။ ယခုအထိလည္း ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေကာ၊ အေတြးအျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာေကာ အမီျပန္လိုက္ရန္ခက္ခဲေနဆဲ။ အမ်ားထက္ေနာက္က်သည့္အခါ အားနည္းသည့္အခါ အႏိုင္က်င့္ခံရရန္ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားသည္။

လူထုက ေ႐ြးခ်ယ္ေသာအစိုးရျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကို ဦးေဆာင္စက အာဆီယံေဒသတစ္ခုလုံး၏ ေခါင္းေဆာင္တမၽွ ေသြးနားထင္ေရာက္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ေမၽွာ္လင့္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။ တကယ္ေတာ့ မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ေသးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႐ုန္းမထႏိုင္ေသးေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတို႔တြင္ ရခိုင္အေရး ထပ္ဆင့္ေသာအခါ ယခုအခ်ိန္တြင္ အာဆီယံကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဝးစြ၊ အိမ္တြင္းမသာယာ ေသြးကြဲမႈ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈကို လက္ကိုင္တုတ္လုပ္ကာ ရပ္ကြက္အတြင္း သင္းခြဲအပုပ္ခ်ခံရသည့္ အိမ္ေထာင္စုလိုျဖစ္လာသည္။

ျပည္ပႏွင့္ဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ တစ္ရပ္ကြက္တြင္းေနသူမ်ားႏွင့္ သဏၭာန္တူသည္။ ဆိုးသူရွိသလို၊ ေကာင္းသူရွိသည္။ အားကိုးရသူရွိသလို အႏိုင္က်င့္သူရွိသည္။ မေကာင္းသူမ်ားရွိသည့္အတြက္ ရပ္ကြက္တြင္းတြင္ စိတ္တံခါးပိတ္၊ ႐ုပ္တံခါးပိတ္ၿပီးေနစရာမူ အေၾကာင္းမရွိ။ ကိုယ္ညံ့လၽွင္ ကိုယ္ခံရမည့္ ေရွာင္မလြတ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရာ သတိမလြတ္ေစဘဲ ရဲရဲရင္ဆိုင္ရန္သာရွိသည္။ ထိုသို႔ရင္ဆိုင္ရာတြင္မူ ရပ္ကြက္အေၾကာင္းသိရန္လိုသည္၊ ရပ္ကြက္က လက္ခံသူမ်ားကို သုံးရန္လိုသည္။

‘ကိုယ္ေကာင္းလၽွင္ ေခါင္းဘယ္မေ႐ြ႕ဆိုေသာ္ျငား’ တစ္ရပ္ကြက္လုံးႏွင့္ တစ္ေယာက္ဆိုလၽွင္ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္တံခါးပိတ္ေန႐ုံျဖင့္ ဘ၀က သာယာလုံၿခဳံ ေနမည္မဟုတ္။ ‘အျပင္လူမဝင္ရ အတြင္းလူ မထြက္ရ’ ဆိုေသာအေျခအေနသည္ ျမန္မာတို႔သြားလိုသည့္ တိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေဝးကြာလွသည္။ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ အိမ္နီးခ်င္း တစ္ရပ္ကြက္ထဲသားမ်ားျဖင့္ ေရာေႏွာေနထိုင္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သလို မိမိျပႆနာ သူ႕ျပႆနာ အတူတကြ ေျဖရွင္းႏ္ိုင္ရမည့္ သေဘာတရားကို နားလည္ရေပမည္။

တစ္ကမၻာလုံး တိုးလၽွိဳေပါက္ေနသည့္ လူမႈမီဒီယာေခတ္တြင္ ျပည္တြင္းေရးသည္ ျပည္ပေရးျဖစ္သည္၊ ျပည္ပေရးသည္ ျပည္တြင္းေရးျဖစ္သည္။ 

အယ္ဒီတာ
၈.၁၁.၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *