အမွတ္အသားသ႐ုပ္ (၃) ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ မေက်နပ္မႈ၏ ႏိုင္ငံေရး

Francis fukuyama  ေရး၍ ေက်ာ္ဝင္းဘာသာျပန္သည္။

(၁)
ဂုဏ္သိကၡာႏိုင္ငံေရး

The politics of dignity

ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု၏ ဒုတိယဆယ္စု အလယ္ေလာက္အခ်ိန္တစ္ခုတြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ သဘင္ဆန္ဆန္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ဇာတ္၏ အစကား ယခုလို …။

၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ အေစာပိုင္းမွ ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ အလယ္အတြင္း ဆမ္မ်ဴရယ္လ္ဟန္တင္တန္ကမၸည္းတင္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း တတိယလႈိင္းအျဖစ္ မ်က္ျမင္ဒိ႒ေတြ႕ခဲ့ရသည္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဒီမိုကေရစီဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရအတြက္မွာ ၃၅ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္သြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤကာလရွည္ႀကီးအတြင္း လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီမွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ (လက္ေတြ႕မျဖစ္ႏိုင္ေသးသည့္တိုင္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ အနိမ့္ဆုံးရွိေနသည့္) လိုအပ္ေသာ အစိုးရပုံသဏၭာန္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ဆိုခဲ့ပါအေျပာင္းအလဲႏွင့္ အၿပိဳင္လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ျဖစ္ေပၚလာသည္မွာ ႏိုင္ငံမ်ားၾကား စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္အမွီသဟဲျပဳရမႈမ်ား တိုးပြားလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြက ‘ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း’ ဟု အႏြတၱအမည္ေပးထားသည္။ အဆိုပါဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ႀကီးကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည္မွာ ေနာင္တြင္ ‘ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕’ (WTO) ျဖစ္လာမည့္ ‘ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာ အေထြေထြသေဘာတူညီမႈအဖြဲ႕’ (GATT) လို လစ္ဘရယ္စီးပြားေရးအင္စတီးက်ဴးရွင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို အားျဖည့္ေပးေနသည္မွာ ‘ဥေရာပသမဂၢ’ (EU) လို၊ ‘ေျမာက္အေမရိက လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီမႈအဖြဲ႕ (NAFTA) လို ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္သည္။

ဤကာလႀကီးအတြင္း ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာ GDP တိုးတက္မႈထက္ ေက်ာ္သြားရာ ဆိုခဲ့ပါအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕မ်ားမွာ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈ၏ အဓိကေမာင္းႏွင္သူအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ၾကည့္ျမင္လာၾကပါသည္။ ၁၉၇၀ မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ၏ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကုန္ထြက္မွာ ေလးဆတိုးလာၿပီး ဤတိုးတက္မႈ မွာ ကမၻာ့ေဒသအားလုံးနီးပါးသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။ ဤအခ်ိန္အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရွိ အလြန္အကၽြံဆင္းရဲမႈတြင္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ရ ေသာလူဦးေရမွာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်သြားခဲ့ပါသည္။ အသက္ ငါးႏွစ္မျပည့္မီေသဆုံးၾကရေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ အေရအတြက္မွာလည္း ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္က ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ထိ ေလၽွာက်သြားပါသည္။

သို႔ႏွင့္တိုင္ ဆိုခဲ့ပါလစ္ဘရယ္ကမၻာ့အစီအစဥ္မွာ လူတိုင္းအတြက္ အက်ိဳးမ်ားေစသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၊ အထူး သျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈမွာ သိသိသာသာ ျမင့္မားလာသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားစုမွာ အေျခခံအားျဖင့္ ပညာတတ္ၿပီး ခ်မ္းသာေသာ အီလစ္အလႊာသို႔သာ စီးဆင္းသြားတတ္သည္က မ်ားသည္။ ထို႔ထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုသည္မွာလည္း တိုးပြားလာေသာ ကုန္စည္မ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ား၊ လူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနရာ ဤအရာမ်ားတစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာေ႐ြ႕သြားျခင္းက ပုံမွန္အေျခအေနကို ပ်က္ယြင္းေစေသာ လူမႈအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ဖန္တီးေပးလိုက္သလိုျဖစ္သြားသည္။ ယခင္က လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားမရွိေသာအေနအထားတြင္သာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်းလက္သားေတြမွာ ယခုအခါ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ေရာက္လာၿပီး တီဗီေတြႏွင့္ ျဖစ္လာသည္။ ‘ေခြးေလးပ်ားမ်ား ေတာအႏွံ႔’ ဆိုသလို ေပါခ်င္းတိုင္းေပါေနေသာ ဆဲလ္ဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အင္တာနက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လာၾကသည္။

ဤတြင္ လုပ္အားေဈးကြက္က အေျခအေနသစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ခ်ိန္ၫွိလာရေတာ့သည္။ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ လူအုပ္ႀကီးမွာ မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိသားစုအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြရန္ ႏိုင္ငံတကာနယ္နိမိတ္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္လာၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ မိခင္တိုင္းျပည္၏ သည္းမခံႏိုင္ေသာ အေျခအေနမွ ထြက္ေျပးလာၾကေတာ့သည္။ ဤအခ်ိန္မွာပင္ တ႐ုတ္လို၊ အိႏၵိယလိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူလတ္တန္းစားသစ္မ်ား အုံႏွင့္က်င္းႏွင့္ ေပၚထြက္လာၿပီး ယခင္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားမွ လူလတ္တန္းစားေဟာင္းမ်ား၏ အလုပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကမွ အေရွ႕အာရွႏွင့္ လုပ္အားခသက္သာေသာ က်န္ေဒသမ်ားသို႔ မွန္မွန္ေလးေ႐ႊ႕လာၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုး၍ တိုး၍လာေသာ စီးပြားေရးသစ္ရွိ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖင့္ အစားထိုးလာၾကသည္။ အရည္အေသြးနိမ့္အလုပ္သမားမ်ားေနရာတြင္ ‘စမတ္မရွင္း’ မ်ားႏွင့္ အစားထိုးလာၾကသည္။

၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားေလာက္မွစ၍ ပို၍ပို၍ တံခါးပြင့္လာေသာ လစ္ဘရယ္ကမၻာ့အစီအစဥ္၏ အရွိန္အဟုန္မွာ စတင္တုံ႔ဆိုင္းလာၿပီး ထိုသည္၏ ေနာက္တြင္မူ ေနာက္ျပန္ဆုတ္လာေလေတာ့သည္။ ဤ အေျပာင္းအလဲမွာ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းႀကီးႏွစ္ရပ္ႏွင့္လည္း ခ်ိန္ခါသင့္တိုက္ဆိုင္လ်က္ရွိသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ အေမရိက၏ ‘စံခ်ိန္စံၫႊန္းမညီသည့္ (ေခ်းေငြ) ေဈးကြက္ (Subprime Market) မွ စတင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ‘ဂရိတ္ရီဆက္ရွင္း’ ထိ ဦးတည္သြားသည့္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ ဂရိႏိုင္ငံ လူမြဲအျဖစ္ခံလိုက္ျခင္းမွ စတင္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ယူ႐ိုေငြေၾကးေပၚက်ေရာက္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွ ေပၚထြက္လာသည့္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၀၇-၀၈ ကမၻာလုံးခ်ီဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ၂၀၀၉ ယူ႐ို အက်ပ္အတည္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။) အဆိုပါအက်ပ္အတည္းႏွစ္ရပ္လုံးမွာပင္ အီလစ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ၾကေသာေပၚလစီမ်ားမွ ႀကီးမားေသာစီးပြားေရးက်ဆင္းမႈမ်ား၊ ျမင့္မားေသာအလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ သာမန္အလုပ္သမား၏ ဝင္ေငြက်ဆင္းမႈမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးသလိုျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔မွာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကရာ ဆိုခဲ့ပါအက်ပ္အတည္းမ်ားမွာ တစ္ခုလုံးအေနႏွင့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္းကို အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ေစခဲ့ပါသည္။

ဆိုခဲ့ပါအက်ယ္အတည္းအလြန္ ကာလမ်ား၏ ထူးျခားသည့္သြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ ဒီမိုကေရစီေသာတုဇနတစ္ဦးျဖစ္သူ ‘လာရီဒိုင္းမြန္း’ က ‘ဒီမိုကေရစီက်ဆင္းမႈ’ ဆိုေသာ ေဝါဟာရကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ဤကာလအတြင္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၏ စုစုေပါင္း အေရအတြက္မွာ ကမၻာ့ေဒသအားလုံးနီးပါးရရွိၿပီး ထိပ္ဆုံးအေနအထား မွ သိသိသာသာ ေလၽွာက်လာခဲ့သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ဦးေဆာင္ေသာ အာဏာပိုင္စနစ္က်င့္သုံးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈပိုရလာၿပီး ‘ငါသိငါတတ္ေၾကာင္း’ ပို၍ပို၍ ျပသလာၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ကဆိုလၽွင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လုံး၀ပင္ကြဲျပားျခားနားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ‘တ႐ုတ္မိုဒယ္’ ဟု ပ႐ိုမိုးရွင္းလုပ္လာသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ႐ုရွားကလည္း ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔၏ လစ္ဘရယ္ယိုယြင္းက်ဆင္းမႈမ်ားကို တိုက္ခိုက္လာသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားေလာက္က ေအာင္ျမင္ေသာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံဟု ဆိုႏိုင္ေလာက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပို၍အာဏာပိုင္စနစ္ သေဘာေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္သို႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္လာခဲ့ၾကသည္။ ဟန္ေဂရီ၊ တူရကီ၊ တိုင္းလင္းႏွင့္ ပိုလန္ႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ေပၚထြက္လာေသာ အာရပ္ေႏြဦးသည္လည္း အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတစ္ေၾကာ၏ အာဏာပိုင္စနစ္ကို အလ်ဥ္ျပတ္ေစခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ လစ္ဗ်ား၊ ယီမင္၊ အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတို႔ ျပည္တြင္းစစ္ထဲ ထိုးဆင္းသြားရာမွ ထိုေဒသႀကီး၏ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဒီမိုကေရစီေမၽွာ္လင့္ခ်က္မွာ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ပ်က္စရာႀကဳံခဲ့ရျပန္သည္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီတို႔ တစ္ဟုန္ထိုးအား ေကာင္းလာရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ တိုက္ခိုက္မႈမွာလည္း အေမရိကမွ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ အီရတ္ကို ဝင္တိုက္လိုက္႐ုံမၽွႏွင့္ လက္ေလၽွာ႔အ႐ႈံးေပးသြားၾကသည္မဟုတ္။ ‘အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံေတာ္’ အျဖစ္ သေႏၶေျပာင္းသြားျခင္းသာျဖစ္သည္။ သည္လိုႏွင့္ လစ္ဘရယ္သေဘာမေဆာင္ေသာ အၾကမ္းဖက္အစၥလာမ္မစ္လႈပ္ရွားမႈမွာ ကမၻာႏွင့္ တစ္ဝန္း အခ်က္ျပမီးတိုင္တစ္ခုျဖင့္ နက္႐ႈိင္းစြာေပၚထြက္လာေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ အေရအတြက္အရ မနည္းလွေသာ မြတ္ဆလင္လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားအေနႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ဥေရာပကို စြန္႔ခြာၿပီး မိမိတို႔အေရးေတာ္အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ ဆီးရီးယားသို႔ ထြက္ခြာသြားၾကသည္ကို ၾကည့္လိုက္လၽွင္ပင္ ISIS လႈပ္ရွားမႈ၏ ဒူေပနာေပခံႏိုင္မႈကို မွန္းဆႏိုင္စရာရွိပါသည္။

ပို၍အံ့ဩစရာေကာင္း႐ုံမၽွက ပို၍လည္းအေရးႀကီးလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ႀကဳံခဲ့ရေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီး ႏွစ္ခုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၿဗိတိသၽွမဲဆႏၵရွင္မ်ားက ဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ၾကျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ေဒၚနယ္-ေဂ်-ထရမ့္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ၾကျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုလုံးမွာပင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမွာ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားလူတန္းစား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အလုပ္အကိုင္ဆုံး႐ႈံးႏိုင္မႈႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးႏွင့္ ေဝးကြာလာႏိုင္မႈတို႔ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စီးပြားေရးျပႆနာနည္းတူ အေရးႀကီးေသာ ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ခုမွာ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္တိုးဝင္လာၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားမွ ဝင္ေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအေရးပင္ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ဝင္ေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား တိုးဝင္လာသည့္အေရးမွာ ေဒသခံအလုပ္သမားတို႔၏ အလုပ္ေတြကို လုယူခံရမည့္အေရးလို ႐ႈျမင္လာၾကသည္။ ထို႔ထက္ ပိုအေရးႀကီးသည္မွာ ကာလတာရွည္ကတည္းက ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္လာခဲ့ေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအမွတ္အသားသ႐ုပ္မ်ား တစ္စစဆုတ္ယုတ္ပ်က္ျပားလာမည့္အေရး ျဖစ္သည္။ ဆိုခဲ့ပါအတိုင္း လူဝင္မႈကို ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ အီးယူပါတီမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေရးတို႔မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အားေကာင္းေနခဲ့ၿပီလည္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပင္သစ္မွ ‘အမ်ိဳးသားတပ္ဦး’၊ နယ္သာလန္မွ ‘ဖရီးဒန္းပါတီ’၊ ဂ်ာမနီမွ ‘ေအာ္လထာေနးတစ္’ ႏွင့္ ဩစႀတီးယားမွ ‘ဖရီးဒန္းပါတီ’ တို႔ျဖစ္သည္။ ေျပာၾကစတမ္းဆိုလၽွင္ ဥေရာပတစ္တိုက္လုံးသည္ပင္ အစၥလာမ္မစ္အၾကမ္းဖက္ဝါဒကို ထိတ္လန္႔ၾကသည္မ်ားရွိေနသလို ‘အမွတ္အသားသ႐ုပ္ျပႆနာ’ လည္းရွိေနသည္။ မြတ္ဆလင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းၿမီးၿခဳံအဝတ္လို မြတ္ဆလင္အမွတ္အသားသ႐ုပ္ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳသင့္ မသင့္ အျငင္းပြားရမႈမ်ားကို ေရွာင္ကြင္းလိုၾကဟန္လည္းရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားက လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးတင္းမာမႈမ်ားသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္စရာရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀ ရာစုႏိုင္ငံေရးမွာ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုေသာ လက္ဝဲလက္ယာ သက္တန္႔ေရာင္စဥ္တစ္ေလၽွာက္ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ လက္ဝဲဘက္က ပိုမိုမၽွတေသာ တန္းတူညီမၽွမႈကိုလိုခ်င္သလို လက္ယာဘက္မွ ပိုမိုႀကီးမားေသာ လြတ္လပ္မႈကို ေတာင္းဆိုသည္။ တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံေရး (လက္ဝဲပါတီမ်ား) က အလုပ္သမားမ်ား၊ သူတို႔၏ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ဆိုရွယ္ဒီမို ကရက္တစ္ပါတီမ်ားကို ဗဟိုျပဳ၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးျပန္လည္ခြဲေဝမႈကို ရွာေဖြသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ လက္ယာပါတီမ်ားကမူ အေျခခံအားျဖင့္ အစိုးရအ႐ြယ္အစားကို ေလၽွာ႔ခ်ရန္ ပုဂၢလိကက႑ကို ျမႇင့္တင္ရန္တို႔ကို စိတ္ဝင္စားေလ့ရွိၾကသည္။

သည္လိုႏွင့္ ၂၁ ရာစု၏ ဒုတိယဆယ္စုသို႔ေရာက္ေသာအခါဆိုခဲ့ပါ သက္တန္႔ေရာင္စဥ္မွာ အမွတ္အသားသ႐ုပ္ျဖင့္ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသည့္ဘက္သို႔ ေ႐ြ႕လာသည္။ လက္ဝဲဘက္မွာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရးတန္းတူညီမၽွမႈကို သိပ္အာ႐ုံမထားေတာ့ဘဲ ေဘးဖယ္ထုတ္ခံထားရေသာ လူမႈအုပ္စုအသီးသီး၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ အားသန္လာသည္။ လူမည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားမွ လာေရာက္အေျခခ်သူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဟစ္စပန္နစ္အႏြယ္မ်ား၊ လိင္တူခ်စ္သူအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား … စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ လက္ယာဘက္ကလည္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ မ်ိဳးခ်စ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပုံေဖာ္ၿပီး အစဥ္အလာအမ်ိဳးသားအမွတ္အသားသ႐ုပ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလာၾကသည္။ တိတိက်က်ဆိုရလၽွင္ သူတို႔ေဖာ္ထုတ္ၾကေသာ အမွတ္အသားသ႐ုပ္မွာ လူမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစု၊ ဘာသာေရးတို႔ႏွင့္ တစ္နည္းနည္း ဆက္စပ္ေနသည္က မ်ားပါသည္။

ရွည္လ်ားေသာ အစဥ္အလာဆိုရာတြင္ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ ကားလ္မာကၡ္ေခတ္ေလာက္အထိ ျပန္သြားဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။ ‘ႏိုင္ငံေရး တိုက္ပြဲဆိုသည္မွာ စီးပြားေရးပဋိပကၡမ်ား၏ ထင္ဟပ္ခ်က္တစ္ရပ္သာျဖစ္သည္’ ဟု မာကၡ္က ျမင္ခဲ့သည္။ (မာကၡ္၏စကားကို အႏွစ္သာရက်က် ေဖာ္ျပရလၽွင္ ‘ပိုင္မုန္႔၏ ေဝစုအတြက္ တိုက္ၾကခိုက္ၾကျခင္း’ ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။) တကယ္ေတာ့ ဤဇာတ္လမ္းမွာ ၂၀၁၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားေလာက္အထိသာ ဆိုင္ပါသည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းက လူထု၏အေရးအပါဆုံးအစိတ္အပိုင္းကို တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာ ရရွိခဲ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတစ္ခုလုံးကို လႊဲအပ္ထားခ်ိန္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၀၀ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ၾကား အေမရိကန္လူထု၏ တစ္ဝက္ေလာက္ က ‘သူတို႔၏ အစစ္အမွန္ဝင္ေငြတြင္ မည္သည့္တိုးတက္မႈမွမရွိ’ ဟု ျမင္ေနၾကသည္။ အေမရိကန္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ထိပ္ဆုံးမွ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ေရာက္သြားေသာ အမ်ိဳးသားကုန္ထြက္၏ အခ်ိဳးအဆမွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္က GDP ၏ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာသည္။

သို႔ႏွင့္တိုင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုယ္က်ိဳးစီးပြားလိုပင္ အေရးႀကီးေသာ လူသားတို႔အတြက္ တြန္းအားတစ္ခုလည္းရွိပါေသးသည္။ ဤတြန္းအား သို႔မဟုတ္ ေစ့ေဆာ္မႈကိုမူ ပစၥဳပၸန္၏ ‘ျခားနားလြန္းလွ၍ ႏႈိင္းယွဥ္မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အေရးႀကီးေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား’ ႏွင့္ ရွင္းျပသည္ကသာ ပို၍ေကာင္းမည္ထင္ပါသည္။ ဤသည္ကို ‘မေက်နပ္မႈ၏ ႏိုင္ငံေရး’ ဟု ေခၚၾကမည္ထင္သည္။ 

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္
ေက်ာ္ဝင္း
၂၂ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *