ေဈးအက်ေစာင့္ရင္း အေရာင္းပိုမ်ားလာသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ)

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ FMI ရွယ္ယာမွ လြဲ၍က်န္ရွယ္ယာမ်ားမွာ အေရာင္းအဝယ္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ က်ပ္ ၂၇သန္း (၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၇၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၄၀ ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္ သီတင္းပတ္ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းထက္ ၈ ဒသမ ၉၅ ပြိဳင့္ (၂  ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) ပို ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၄၁၇ ဒသမ ၄၁ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ၄၁၅ ဒသမ ၈၆) ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး ၄၀၅  ဒသမ ၁၆ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ၄၀၅  ဒသမ ၁၆) အတြင္း ရွိခဲ့သည္။

FMI ႏွင့္ TMH ရွယ္ယာေဈးမွာ ယခင္သီတင္းပတ္ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ထက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး MTSH ရွယ္ယာေဈးမွာ ၁ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းကာ MCB ႏွင့္ FPB ရွယ္ယာေဈးမွာ အေျပာင္းအလဲ မရွိခဲ့ေပ။

FMI ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ က်ပ္ ရွစ္သန္းေက်ာ္၊ ၁၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုမ်ားခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၅၇၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၅၉ သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၁၀,၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၁၀,၅၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၁၀,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္ အစု ၄၆၀၀ ေက်ာ္က်န္ရွိၿပီး ဝယ္လိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၈၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ အတြင္းရွိသည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၁၀,၆၀၀ ခန္႔က်န္ရွိၿပီး ေရာင္းလိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၁၀,၅၀၀ က်ပ္မွ ၁၂,၅၀၀ က်ပ္ အတြင္းရွိသည္။

MTSH ရွယ္ယာ

ယခင္ သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ က်ပ္သန္း ၂၀ေက်ာ္၊၂၇ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၉,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၅၇ သန္း နီးပါး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၃၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၃၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၉၅၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၉၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္ အစု ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္က်န္ရွိၿပီး ဝယ္လိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၂၈၀၀ က်ပ္မွ ၂၉၅၀ က်ပ္အတြင္းရွိသည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု၂၄,၀၀၀ ခန္႔ က်န္ရွိၿပီး ေရာင္းလိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၃၀၀၀ က်ပ္မွ ၃၂၀၀ က်ပ္ အတြင္းရွိသည္။

MCB ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ အေရာင္းအဝယ္ထက္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ မျဖစ္သည့္ ရက္ ႏွစ္ရက္ရွိခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၁၄၅ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၀ သိန္းခန္႔ အေရာင္း အဝယ္ရွိခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာေဈးမွာ ၇၂၀၀ က်ပ္တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္ အစု ၂၂၁ စု က်န္ရွိၿပီး ဝယ္လိုသည့္ေဈးႏႈန္းမွာ ၇၀၀၀ က်ပ္မွ ၇၁၀၀ က်ပ္ အတြင္းရွိ သည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၁၄၃၅ စု က်န္ရွိၿပီး ေရာင္းလိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၇၂၀၀ က်ပ္မွ ၈၂၀၀ က်ပ္အတြင္းရွိသည္။

FPB ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ က်ပ္ ခုနစ္သန္းနီးပါး၊ ၂၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၈၀၅ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၉ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၂၃,၅၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၄,၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၃,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၃,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးကြက္ ပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္  အစု ၁,၂၆၆ စု က်န္ရွိေနၿပီး ဝယ္လိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၂၃,၀၀၀ က်ပ္ အတြင္းရွိသည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၃၆၂၃ စု က်န္ရွိေနၿပီး ေရာင္းလိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၂၃,၅၀၀ က်ပ္မွ ၂၆,၅၀၀ က်ပ္ အတြင္းရွိသည္။

TMH ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္း အဝယ္ထက္ဝက္နီးပါးေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္သုံးပတ္အတြင္း အနည္းဆုံး ျဖစ္သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၁၇၅၃ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ငါးသန္းခန္႔ အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၂၈၅၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၉၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၈၅၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၉၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္ အစု ၁၇၇၁ စု က်န္ရွိၿပီး ဝယ္လိုသည့္ေဈးႏႈန္းမွာ ၂၇၀၀ က်ပ္မွ ၂၈၀၀ က်ပ္ အတြင္းရွိသည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု၁၃,၀၀၀ နီးပါးက်န္ရွိၿပီး ေရာင္းလို သည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၂၈၅၀ က်ပ္မွ ၃၂၀၀ က်ပ္ အတြင္းရွိသည္။         

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *