ေထာင္ေခ်ာက္ၾကားက ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း

ဓာတ္ပံု - ျမင့္မိုးညိဳ

ေနာက္ဆုံးေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ေခါင္းညိတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းမူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္  (Framework Agreement) ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရ လက္ထက္၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ CITIC ကုမၸဏီႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံ ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတို႔ အၿပီးသတ္သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ဖက္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA ၊ SIA) ျပဳလုပ္ၿပီး ေျမျပင္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း စတင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မည္မၽွအေရးႀကီးသနည္း။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္မည္နည္း။

ေနာက္ထပ္ ေျခတစ္လွမ္း

သေဘာတူညီခ်က္မူေဘာင္ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ စီမံကိန္းစတင္ရန္ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။

ယင္း သေဘာတူညီခ်က္သည္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ လမ္းျပေျမပုံတစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား (Transaction  Documents) အတြက္ အေရးႀကီးေသာ သေဘာတူညီခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအတြက္ CITIC ကုမၸဏီႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီၾကား အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာညိႏႈိင္းခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

“ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရပါတယ္။ အားလုံးအတြက္ မၽွတၿပီး ႏိုင္ငံတကာတကာထုံးစံမ်ားနဲ႔ ညီတဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုံစံ ျဖစ္ေစဖို႔ပါ”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္ဖက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာ မူဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းေအာင္ျမင္ပါက ရရွိလာႏိုင္သည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို အေလးေပး ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ဆုံး႐ႈံး ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေပ။

မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အခ်က္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ႀကီးမားသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ဟမ္ဘာတိုတာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကဲ့သို႔ အေႂကြးဝန္ပိေသာ စီမံကိန္းမျဖစ္ရန္ ျပင္ဆင္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာ မရွင္းလင္းခဲ့ေပ။

ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ လူအမ်ား စိုရိမ္ေသာအခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ေရးထိုးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဥပေဒႏွင့္ မညီ ၫြတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေတြ႕ရေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္က ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ ဦးျမင့္သိန္းက ေဝဖန္သည္။

လက္ရွိေရးထိုးလိုက္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္းကို CITIC ကုမၸဏီဘက္က ဦးေဆာင္တင္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းမူၾကမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္ဖက္သတ္ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားသျဖင့္ စနစ္တက်စိစစ္သေဘာတူရန္လိုေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

လုပ္ငန္းသေဘာတူညီခ်က္ မူေဘာင္ပါအခ်က္မ်ားကို ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္သူ CITIC ကုမၸဏီတို႔ စနစ္တက်စိစစ္အတည္ျပဳခဲ့ပုံမရေၾကာင္း ဦးျမင့္သိန္းက ယူဆသည္။

“Draft (မူၾကမ္း)ဆိုတာ သူတို႔ (CITIC) လိုခ်င္တာ တင္မွာပဲ။ သူတို႔ လိုခ်င္တာေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီအတိုင္းလုပ္ေပးလိုက္လို႔ မရဘူး။ အဲဒီအတြက္ ဥပေဒနဲ႔ တခ်ိဳ႕အရာေတြ မညီဘူးလို႔ ယူဆတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ သေဘာတူညီခ်က္ မူေဘာင္တြင္ အျခားစိုးရိမ္စရာအခ်က္ မ်ားစြာရွိသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားအနက္ အဓိကအက်ဆုံးအခ်က္မွာ ေႂကြးၿမီ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။

ရွယ္ယာအခ်ိဳးႏွင့္ ေႂကြးၿမီေထာင္ေခ်ာက္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္  (KPSEZ)  ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္သူ တင္ဒါကို တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ CITIC ကုမၸဏီသည္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

KPSEZ တြင္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴစက္မႈဇုန္ဟူ၍ စီမံကိန္းႏွစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္တို႔က ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို ဦးစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး စႀကႍလမ္းရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု (OBOR)  စီမံကိန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ စီမံကိန္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကုန္တြင္းပိတ္ျပည္နယ္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္၍ အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းမွ ပစိဖိတ္သမုဒၶရာကို ျဖတ္သန္း၍ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ တ႐ုတ္တို႔က ရည္႐ြယ္သည္။

ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၂၁၂ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈရွယ္ယာအခ်ိဳးကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတင္ဒါ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့စဥ္ CITIC ကုမၸဏီက အမ်ားဆုံး ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက အနည္းဆုံး ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

စီမံကိန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ CITIC  ကုမၸဏီက ျမန္မာအစိုးရကို တင္ဒါေၾကးအျဖစ္ (အစုရွယ္ရာ တစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုံးသန္း) စုစုေပါင္း ရွယ္ယာ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၅ သန္း ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္း တင္ဒါေၾကးေငြျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရက ရွယ္ယာျပန္လည္ထည့္ဝင္မည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္တို႔က ရွယ္ယာအခ်ိဳးမ်ားျပားစြာရယူထားသျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိပါးေစႏိုင္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခ်ိဳးကိုျပင္ဆင္ေပးရန္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိ CITIC ကုမၸဏီႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္သည့္ အၿပီးသတ္မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အစုရွယ္ယာအခ်ိဳးကို CITIC  ကုမၸဏီက ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျပင္ဆင္သတ္မွတ္လိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ထည့္ဝင္မည့္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက ဦးစြာပိုင္ဆိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရက သတ္မွတ္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ရွယ္ယာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာက ရွယ္ယာ အခ်ိဳး ၃၀ ရယူျခင္းေၾကာင့္ ထည့္ဝင္ရမည့္ ေငြေၾကးပိုမ်ားလာမည္။ သို႔ေသာ္ CITIC ကုမၸဏီက ေပးေသာ တင္ဒါေၾကးသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၂၁၀ (ယခင္၂၅၅သန္း)သာ ရရွိသည္။ ရွယ္ယာရာခိုင္ႏႈန္း ျမန္မာဘက္က တိုးလိုက္သျဖင့္ တင္ဒါေၾကး ေဒၚလာ ၄၅ သန္း ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစတင္ရာမွာ ေခ်းေငြပမာဏတစ္ခု ရယူရမည္ အခ်က္ ပါဝင္သျဖင့္  စီးပြားျဖစ္ မလည္ပတ္ႏိုင္မီ အတိုးႏႈန္းမ်ား ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဘဏ္ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဝဖန္ၾကသည္။

ပိုၿပီးစိုးရိမ္ရသည့္ အခ်က္မွာ ေခ်းယူထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္က စာျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္ဟူေသာ မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္ပါေၾကာင္း Myanmar Survey Research (MSR) ကုမၸဏီလီမိတက္ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္လႈိင္က ေျပာဆိုသည္။

၎သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္က ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္တင္ဒါေခၚယူေရးႏွင့္ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္က စာျဖင့္ အသိအမွတ္ ျပဳေပးရမည္ဟူေသာ အခ်က္မွာ သေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္းပါ အခ်က္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အၿပီးသတ္မူေဘာင္တြင္ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲထားႏိုင္သည္။ အၿပီးသတ္မႈေဘာင္ အျပည့္အစုံကိုမူ ျမန္မာအစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးေပ။

Framework Agreement  မူၾကမ္းအရ ျမန္မာႏွင့္ CITIC ကုမၸဏီ ဘက္မွေခ်းယူမည့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က Sovereign  Guarantee ေပးရမည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနေၾကာင္းလည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

ယင္းအခ်က္ မေျပာင္းလဲပါက အေႂကြးဝန္ပိမည့္ လမ္းျဖစ္သည္ဟု ဦးေက်ာ္လႈိင္က ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ျမန္မာဘက္ကသာမက CITIC က ေခ်းရမယ့္ပိုက္ဆံေတြအတြက္ကိုပါ ျမန္မာျပည္ဘက္က Central Bank ဘက္က လက္မွတ္ထိုးေပးရမယ္ဆိုရင္ အေႂကြးပိဖို႔ လမ္းပဲ”

ႏုိင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *