ျမန္မာ့သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို အၿပိဳင္အဆိုင္ တစ္ေခတ္ဆန္းေစမည့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္

Photo by Asia Nikkei Review

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦကို တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ ဂ်ပန္က ဂ်ပန္႔ကိုယ္ပိုင္ စီမံကိန္း၊ တ႐ုတ္က တ႐ုတ္ကိုယ္ပိုင္စီမံကိန္းျဖင့္ အသီးသီးေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္။ ထိုစီမံကိန္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္းကုန္စည္မ်ား၊ လူအမ်ားသြားလာပို႔ေဆာင္ေရးကို အသြင္ေျပာင္းေစမည့္ အလားအလာပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

အိႏၵိယသမုဒၵရာကမ္းစပ္ရွိ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔က  လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္သည္။ ထို သေဘာတူညီခ်က္ ရေအာင္ တ႐ုတ္တို႔ ေစာင့္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီ။ ထိုဆိပ္ကမ္းသည္ တ႐ုတ္ ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍ၏ အဓိကအစိတ္  အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္။ ထိုဆိပ္ကမ္းသည္ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ကို ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္မည္။

ၿပီးစီးသြားလၽွင္ ထိုစႀကႍသည္  တ႐ုတ္ကုန္းတြင္းပိုင္းကို အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေပးကာ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္၏ အခ်စ္ေတာ္စီမံကိန္း ျဖစ္သည့္ ကုန္းေရပိုးလမ္းမသစ္ စီမံကိန္း Belt and Road Initiative ၏ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္လာမည္။ ပိုက္လိုင္းမ်ားသည္ ေက်ာက္ျဖဴမွသည္ တ႐ုတ္ကုန္းတြင္းသို႔ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕  ပို႔ေဆာင္ေနၾကၿပီ။

ေက်ာက္ျဖဴ-တ႐ုတ္လမ္းေၾကာင္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တင္သြင္းသည့္ ေရနံစိမ္းအမ်ားစု ျဖတ္သန္းသြားရာ မလကၠာေရလက္ၾကားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး သေဘၤာအသြားအလာထူထပ္သည့္ မလကၠာေရလက္ၾကားသည္ တ႐ုတ္၏ လည္မ်ိဳကို ၫွစ္ႏိုင္သည့္ ေနရာျဖစ္လာသည္။ တ႐ုတ္သို႔ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ေရနံစိမ္းမ်ားသြင္းသည့္ အျခားလမ္းေၾကာင္းေပၚလာသည့္အတြက္ စစ္ျဖစ္သည့္အခါ ေရလက္ၾကားပိတ္လၽွင္ တ႐ုတ္သို႔ သြင္းကုန္မ်ား ျပတ္လတ္မည့္ အႏၲရာယ္ကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္သည္။

တ႐ုတ္တို႔ ထိုသို႔ ေျခလွမ္းသြက္ေနစဥ္တြင္ ဂ်ပန္အစိုးရကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ မႏၲေလးတို႔ကို  ဆက္သြယ္ထားသည့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး  ရထားလမ္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္။

ၿမိဳ႕ႀကီး ႏွစ္ၿမိဳ႕ကို ဆက္ထားသည့္  ၆၂၀ ကီလိုမီတာအရွည္ ရထားလမ္းကို  လာမည့္သီတင္းပတ္တြင္ စတင္အဆင့္ျမႇင့္မည္။ ထိုသို႔ ေတာင္ေျမာက္အဓိကရထားလမ္းကို အဆင့္ျမႇင့္လိုက္ပါက နဂိုသြားလာခ်ိန္ ၁၅ နာရီကို ထက္ဝက္ေက်ာ္ ၇ နာရီ သို႔ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည့္အတြက္ လူႏွင့္  ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ အရွိန္ျမန္သြားမည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ေသာ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအၿပီးတြင္ ျမန္မာသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသည္။ ဗဟိုမွ အမိန္႔ေပးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွသည္ ေဈးကြက္ေရွ႕႐ႈစနစ္သို႔ ေျပာင္းသည္။ လာမည့္ သုံးႏွစ္အတြင္းတြင္ တစ္ႏွစ္လၽွင္  ပ်မ္းမွ် ၆ ဒသမ ၉ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္မည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားသည့္အတြက္ ျမန္မာသည္ ကမာၻေပၚတြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆုံးႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ  တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ျမန္မာသည္ အာရွတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိသည့္ ေဈးကြက္ႀကီးတစ္ခုဟု ကမာၻေက်ာ္ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ Price Waterhouse  Cooper Pwc  က ေျပာထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာသည္ ရခိုင္အေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏  က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဝဖန္ဖိအားေပးမႈကို ခံေနရသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ မူဝါဒမွ ခြဲထြက္ကာ ျမန္မာကို အကူအညီမ်ား ဆက္ေပးေနသည္။

“ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ၿပီး ျမန္မာ တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအျပင္ ေဒသတစ္ခုလုံး ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည္”ဟု  စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏  စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးဆက္ေအာင္သည္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႀကီး CITIC ၏ ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရး ထိုးလိုက္သည့္အတြက္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စတင္ႏိုင္ၿပီ။ လက္ရွိဆိပ္ကမ္းတို႔တြင္ မကပ္ႏိုင္သည့္ သေဘၤာႀကီးမ်ားသည္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆိုက္ကပ္ႏိုင္မည္။

ယခင္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာက ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူၿပီး ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ အလုပ္သေဘာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍသည္ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ကို မႏၲေလးကို ျဖတ္သည့္ အေရွ႕ အေနာက္ရထားလမ္းကားလမ္းမ်ားျဖင့္  ဆက္သြယ္ထားသည္။ ေနာက္လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုသည္ တ႐ုတ္က စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကံစည္ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္မည္။

ေဒၚလာသန္း ၁၃၀၀ ကုန္က်မည့္  ဆိပ္ကမ္းကို CITIC ကုမၸဏီက ဦးေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီအစုအဖြဲ႕ႀကီးက တည္ေဆာက္မည္။ တ႐ုတ္ဘက္ျခမ္းက ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ၿပီး ျမန္မာဘက္ျခမ္းက ၃၀  ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္မည္။

ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းႀကီးကို ေထာက္ခံသည့္ တ႐ုတ္ဘက္ယိမ္း အစိုးရအခ်ိဳ႕သည္ ယခုလပိုင္းမ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ႐ႈံးနိမ့္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရအၿပီးတြင္ တ႐ုတ္သည္ သူ႕ မဟာဗ်ဴဟာကို ခ်ိန္ၫွိလာသည္။ CITIC ဦးေဆာင္ေသာ ကုမၸဏီစုသည္ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၂၀၁၅ က ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားစဥ္က ထိုစီမံကိန္းသည္ ေဒၚလာသန္း ၇၂၀၀ တန္ဖိုး ရွိသည္။ ျမန္မာဘက္က ထည့္ဝင္မည့္ေငြသည္လည္း တ႐ုတ္ဘက္က ေခ်းရမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာက ထိုမၽွႀကီးမားေသာ ပမာဏျဖစ္လၽွင္ အေႂကြးႏြံ၊ အတိုးႏြံထဲနစ္မည္ စိုးရိမ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္က ျမန္မာ၏ စိုးရိမ္မႈကို လက္ခံကာ  စီမံကိန္းပမာဏကို ေလၽွာ႔ခ်ခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ျမန္မာကို ေဝဖန္မႈျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔ အထီးက်န္ ျဖစ္လၽွင္ ယခင္ စစ္အစိုးရေခတ္ကကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျပန္နီးစပ္သြားမည္ကို ဂ်ပန္က စိုးရိမ္သျဖင့္  ျမန္မာကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ေထာက္ခံသည္။  ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးကို ပုဂၢလိကပိုင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူပိုင္က႑တြင္ လည္းေကာင္း ဂ်ပန္က အားေပးကူညီသြားမည္ဟု ေအာက္တိုဘာလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္တြင္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ကတိျပဳသည္။ ေဒၚလာ သန္း ခုနစ္ေထာင္ဖိုး အကူအညီမ်ားကို ပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူပိုင္က႑မ်ားအတြက္ ငါးႏွစ္အတြင္းေပးသြားမည္ဟု လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဂ်ပန္က ေၾကညာသည့္ စီမံခ်က္မ်ားသည္ တိုးတက္မႈမ်ား ရေနသည္ဟု ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆိုသည္။

ထိုအစီအမံမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ကို အဓိက ထားသည္။ ေဒၚလာ သန္း ၂၂၀၀ တန္ဖိုးရွိမည့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး ၾကား ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တိုးတက္ေအာင္လည္း  ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။ မႏၲေလးဆိပ္ကမ္းကို အဆင့္ျမႇင့္ရန္ ေဒၚလာ ၅၃ သန္းဖိုး အကူအညီကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ Japan International Cooperation Agency – JICA က  လြန္ခဲ့ေသာလက ေပးအပ္သည္။ ဂ်ပန္ သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အျပင္ဘက္ သီလဝါစီးပြား ေရးဇုန္တြင္ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ ရန္ ကူညီခဲ့ေသးသည္။            ။

 

Ref: Nikkei Asian Review: China and Japan set to reshape shipping in Myanmar

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *