သုံးလအတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး စံခ်ိန္တင္လိုက္သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ)

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ MCB ႏွင့္ TMH ရွယ္ယာမွလြဲ၍ က်န္ရွယ္ယာမ်ားမွာ အေရာင္းအဝယ္ သိသိသာသာျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ က်ပ္သန္း ၂၀၀ သန္းေက်ာ္ ပိုမ်ားခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၇၆,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၃၅၀ ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းထက္ ၂ ဒသမ ၈၅ ပြိဳင့္  (၀ ဒသမ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) ဆက္လက္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၄၁၉ ဒသမ ၃ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ၄၁၇ ဒသမ ၄၁) ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး ၄၀၅  ဒသမ ၁၅ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ၄၀၅  ဒသမ ၁၆) အတြင္းရွိခဲ့သည္။

MTSH ရွယ္ယာေဈးမွာ ယခင္သီတင္းပတ္ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ထက္ ၃ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး က်န္ရွယ္ယာမ်ားမွာ ယခင္သီတင္းပတ္နည္းတူ အေျပာင္းအလဲ မရွိခဲ့ေပ။

သီတင္းပတ္ ၁၃ ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။

FMI ရွယ္ယာ

သုံးပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္ေနၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ က်ပ္ ၇၅သန္းေက်ာ္ ပိုမ်ားခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၃,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၃၅ သန္း ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာ အဖြင့္ေဈး ၁၀,၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၁၀,၅၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၁၀,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္ အစု ၆၄၀၀ ေက်ာ္က်န္ရွိၿပီး ဝယ္လိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၈၅၀၀ က်ပ္မွ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ အတြင္းရွိသည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု၂၀,၀၀၀ နီးပါး က်န္ရွိၿပီး ေရာင္းလိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၁၀,၅၀၀ က်ပ္မွ ၁၂,၅၀၀ က်ပ္ အတြင္းရွိသည္။

ယခုသီတင္းပတ္ အေရာင္းအဝယ္ မွာရွစ္ပတ္အတြင္းအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

MTSH ရွယ္ယာ

ယခင္ သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ က်ပ္သန္း ၁၂၀ ေက်ာ္ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး ၁၀ ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၆၁,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၈၀ ေက်ာ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၂၉၅၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၃၀၅၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၉၅၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၃၀၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္ အစု ၃၆,၀၀၀ နီးပါး က်န္ရွိၿပီး ဝယ္လိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၂၉၀၀ က်ပ္မွ ၃၀၀၀ က်ပ္ အတြင္း ရွိသည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၈၆၀၀ ခန္႔ က်န္ရွိၿပီး ေရာင္းလိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၃၀၅၀ က်ပ္မွ ၃၃၀၀ က်ပ္ အတြင္းရွိသည္။

MCB ရွယ္ယာ

သုံးပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံးျဖစ္ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ အေရာင္းအဝယ္ထက္ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၁၀၆ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာေဈးမွာ အဖြင့္ေဈး ၇၂၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၇၂၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၇၁၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၇၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ဝယ္လိုသည့္အစု၉၉စုက်န္ရွိၿပီးဝယ္လိုသည့္ေဈးႏႈန္းမွာ၇၀၀၀က်ပ္မွ၇၁၀၀က်ပ္အတြင္းရွိသည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၁၃၂၀ စု က်န္ရွိၿပီး ေရာင္းလိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၇၂၀၀ က်ပ္မွ ၇၃၀၀က်ပ္အတြင္း ရွိသည္။

FPB ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ အေရာင္းအဝယ္ထက္ က်ပ္ ၁၀ သန္းနီးပါး၊ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး ေလးပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၁၂၂၄ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၂၈ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၂၃,၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၄,၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး၂၃,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၃,၅၀၀က်ပ္ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ဝယ္လိုသည့္အစု၉၀၀က်န္ရွိၿပီးဝယ္လိုသည့္ေဈးႏႈန္းမွာ၂၂ç၅၀၀မွ၂၃ç၀၀၀က်ပ္အတြင္းရွိသည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ေရာင္းလိုသည့္ အစု၃၀၈၀စုက်န္ရွိၿပီးေရာင္းလိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ၂၃၅၀၀မွ၂၆၅၀၀က်ပ္ အတြင္းရွိသည္။

TMH ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္အေရာင္း အဝယ္သုံးပုံႏွစ္ပုံနီးပါးက်ဆင္းသြားၿပီး၂၃ပတ္အတြင္းအေရာင္းအဝယ္အနည္း ဆုံးျဖစ္သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၆၄၆ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ႏွစ္သန္းခန္႔ အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၂၉၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၉၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၈၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၉၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္ အစု ၁၂၃၆ စု က်န္ရွိၿပီး ဝယ္လိုသည့္ေဈးႏႈန္းမွာ ၂၇၀၀ မွ ၂၈၀၀ က်ပ္အတြင္း ရွိသည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ေရာင္းလိုသည့္ အစု၁၅,၀၀၀ခန္႔က်န္ရွိၿပီး ေရာင္းလိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၂၈၅၀ မွ ၃၁၀၀ က်ပ္အတြင္း ရွိသည္။        

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *