ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေနာက္ျပန္ေလၽွာၿပီေလာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေနာက္ျပန္ေလၽွာၿပီလားဟု စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ Nationwide Ceasefire Agreement – NCA ထိုးထားသည့္အဖြဲ႕မ်ားထဲမွ အႀကီးဆုံးႏွစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္ KNU ႏွင့္ RCSS ႏွစ္ဖြဲ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆိုင္ရာ အေရးေပၚအစည္းအေဝးမ်ား ထိုင္ကာ တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းမွ ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ေရွ႕ဆင့္ ေနာက္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည့္အတြက္ စိုးရိမ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီအတိုင္းဆို ျပန္တိုက္ၾကေတာ့မည္လား။ ေဒသခံျပည္သူလူထုတို႔ က်ီးလန္႔စာစား ျပန္ေနၾကရေတာ့မည္လား။ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္သင့္ပါေသးသလား။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးသို႔ ျပည္တြင္းစစ္မီးႀကီး ပ်ံ႕ႏွံ႔လာႏိုင္သလား။

ထိုျဖစ္ႏိုင္ေျခအက်ိဳးဆက္မ်ားကို မေလ့လာမီ NCA အေၾကာင္း ခဏေလာက္ ေလ့လာၾကည့္ရန္လိုသည္။ NCA သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူတိုင္း၊ စိတ္ဝင္စားသူတိုင္း သိရမည့္ အဓိက အတိုေကာက္စကားလုံး ျဖစ္သည္။ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးမ်ားတြင္ပင္ စကားအျပည့္အစုံထက္ NCA ဟု အတိုသာ ေခၚသည္။ စင္စစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္  အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ အတိုေကာက္မ်ား စုေဝးရာ Alphabet Soup ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားသူတိုင္း UPDJC ၊ JICM ၊ PPST စသည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ အတိုေကာက္မ်ားကို ေရွာင္ရွားမရႏိုင္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕နာမည္မ်ားျဖစ္သည့္ TNLA ၊ KIA တို႔ကို ထပ္ေပါင္းလိုက္လၽွင္ အတိုေကာက္မ်ား ပိုမ်ားသြားၿပီ။ အတိုေကာက္မ်ား မ်ားျပားလြန္းျခင္းကပင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာ၊ ေျဖရွင္းရခက္ေသာသေဘာကို ေဆာင္သည္။ ထဲထဲဝင္ဝင္ပါေနသူမ်ားပင္ ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ အတိုေကာက္မ်ားကို မွားယြင္းေခၚေဝၚတတ္ၾကသည္အထိ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္သည္ ႐ႈပ္ေထြးသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႕ Player လည္း မ်ားလြန္းသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံကို ယူရန္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ဘက္မ်ားကို ေခၚယူသင္တန္းေပးေသာ ကိုလံဘီယာ၊ နီေပါ၊ ေျမာက္အိုင္ယာလန္စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ သူပုန္အဖြဲ႕သည္ တစ္ဖြဲ႕သာရွိသည္ကို ၾကည့္လၽွင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ေဝးသူမ်ားပင္ သေဘာေပါက္ၾကမည္။

NCA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ လြတ္လပ္ေရးရယူေပးခဲ့သည့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈရရန္ ပထမဆုံးေပၚလာသည့္ Framework မူေဘာင္ ျဖစ္သည္။ Framework ျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ဖြဲ႕တစ္မ်ိဳးလုပ္ရန္ မလို။ အဖြဲ႕ေပါင္းစုံဝင္လာလၽွင္လည္း NCA တြင္ပါသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ၾက႐ုံသာ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံ၊ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕စသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ အစိုးရတစ္ဆက္၊ ႏွစ္ဆက္ႏွင့္ ျပတ္မည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ေနာက္အစိုးရတစ္ဆက္တက္၊ တစ္မ်ိဳးေျပာင္း မျဖစ္ရေလေအာင္ Framework မူေဘာင္လိုအပ္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ထိုမူေဘာင္သည္ NCA ျဖစ္သည္။

NCA ႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မႈမ်ားစြာ ရွိေနေသာ္လည္း NCA သည္ အစိုးရႏွစ္ဆက္တိုင္ တည္တံ့သည့္ မူေဘာင္ Framework ျဖစ္လာသည္။ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ သည္ လာရာခ်င္းကြဲျပားေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရအဖြဲ႕က NCA ကို အေမြဆက္ခံယူခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ယခင္အစိုးရႏွင့္ ယခုအစိုးရ လုပ္ပုံကိုင္ပုံ ကြဲျပားခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း အေျခခံက NCA သ ာျဖစ္သည္။

NCA တြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔မသြားေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ေသာ ယႏၲရားျဖစ္သည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္ဆိုင္းေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC (Joint Monitoring Committee) ရွိသည္။

NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ ရွိသည္။ ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္က ရွစ္ဖြဲ႕ထိုးထားသည္။ ယခုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ထက္တြင္ ႏွစ္ဖြဲ႕ထပ္ထိုးသည္။ ၁၀ ဖြဲ႕ရွိသည့္အနက္ RCSS ႏွင့္ KNU က မပါဝင္သည္ႏွင့္ NCA ပ်က္ႏိုင္သလား။

ပ်က္ႏိုင္သည္။ ယခု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ၾကသည့္ KNU ႏွင့္ RCSS တို႔သည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ရွိသည့္အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္သည္။ အင္အားအႀကီးဆုံးအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ KNU သည္ NCA ထိုးထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ အင္အား အႀကီးဆုံး၊ သမိုင္းေၾကာင္းအရွိဆုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ NCA ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးမ်ားပင္ ေခၚဖို႔ ခက္သြားသည္။ NCA-(KNU+RCSS)=0 ဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။

NCA ပ်က္႐ုံႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ႏိုင္သလား။ ေနာက္ေမးခြန္းရွိလာျပန္သည္။ ပ်က္ႏိုင္သည္။ ယခုၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ NCA ကို ဗဟိုျပဳလည္ပတ္ေနရသည္။ NCA ပ်က္လၽွင္ ပစ္ၾက ခတ္ၾကႏွင့္ ဒုံရင္းဒုံရင္း ျပန္ဆိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။

NCA ပ်က္မည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည့္ အေၾကာင္း ေနာက္တစ္ရပ္လည္းရွိသည္။ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးထားသည့္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေစာဆုံး သက္ဝင္ယုံၾကည္သူ Early Birds မ်ား ျဖစ္သည္။ အေစာဆုံးသက္ဝင္ယုံၾကည္သူမ်ားပါ လန္သြားလၽွင္ အျခားအဖြဲ႕မ်ား ဆိုဖြယ္မရွိ။

NCA မရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါ။ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရေခတ္၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ႏွင့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးဆန္ဆန္ျပန္ ျဖစ္သြားမည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ အစိုးရတစ္ဆက္တက္လၽွင္ တစ္မ်ိဳးေျပာင္းမည္။ အစမွ ျပန္စရသည္။ သူ႕နည္းႏွင့္သူ ေအာင္ျမင္သည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က KIA ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည္။ ကိုးကန္႔၊ ‘၀’ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ ေဆြးေႏြးရသည့္အတြက္ လက္လီစိတ္မည္။ တစ္ ႏိုင္ငံလုံးၿငိမ္းခ်မ္းသြားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆိုၾကသည္မ်ားရွိသည္။

NCA အျပင္ဘက္တြင္ ရပ္တည္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား မရွိ မဟုတ္ပါ။ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟု အသိမ်ားသည့္ အင္အားႀကီး ‘၀’ အဖြဲ႕၊ KIA တို႔သည္ NCA အျပင္ဘက္တြင္ ရပ္ေနၾကသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္း အလႈပ္အရွားမ်ားလာေသာ ရခိုင္ AA၊ တေအာင္း (ပေလာင္) TNLA တို႔သည္လည္း NCA အျပင္ဘက္မွ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔သည္ ထိုအဖြဲ႕မ်ားကို NCA မူေဘာင္အတြင္းမွ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးေစခ်င္သည္။

ထူးဆန္းသည္မွာ NCA ထိုးထားသူမ်ားႏွင့္ အဆုတ္ဘက္ေရာက္သည့္ ကိန္းဆိုက္ခ်ိန္တြင္ NCA ထိုးမထားသူ non-NCA မ်ားႏွင့္မူ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္သေယာင္ ျဖစ္သည္။

လက္မွတ္ထိုးမထားသည့္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ပင္လုံညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မွ TNLA ၊ AA၊ ႏွင့္ MNDAA တို႔ကို တပ္မေတာ္က ၂၀၁၅  ေလာက္ကိုင္တိုက္ပြဲ အၿပီးကတည္းက ခါးခါးသီးသီးျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုညီလာခံကာလတြင္ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စိုးဝင္းက လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။ KIA ႏွင့္ ‘၀’ အဖြဲ႕တို႔ကိုမူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

‘၀’ အပါအဝင္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ BRI ေခၚ OBOR ေခၚ ကုန္းေရပိုးလမ္းမသစ္ စီမံကိန္းႀကီးကို ႀကိဳဆိုသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုစီမံကိန္းႀကီး၏ အဓိကက်ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းသည္ သေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ သုံး၊ ေလးႏွစ္ၾကာရာမွ မၾကာေသးမီက ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ား၏ ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္း အေပၚထားသည့္ ေစတနာႏွင့္ ျမန္မာတ႐ုတ္ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ထပ္တူက်သြားသည့္ ရလဒ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေပၚသို႔ သက္ေရာက္လိမ့္မည္။ 

KIA ႏွင့္ ‘၀’ တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အင္အားအႀကီးဆုံးေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕ မ်ားသည္ NCA တြင္း မေရာက္ေသးသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာ မဟုတ္ေပဘူးလား။

စိုးရိမ္စရာရွိသလို အားတက္စရာလည္း ရွိသည္။

KIA သည္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ တြင္မွ အပစ္အခတ္မ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္ဖူးေသာ အဖြဲ႕ ျဖစ္သျဖင့္ အခ်ိန္မေ႐ြးအပစ္အခတ္ ရပ္သြားႏိုင္သည္ဟု အေကာင္းဘက္မွ ေမၽွာ္ႏိုင္သည္။ ‘၀’ ေဒသသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည္မွာ ၾကာၿပီ။ ‘၀’ ေဒသသည္ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၏ အရသာကို ခံစားေနရသည္။ အပစ္အခတ္မ်ား ျပန္ျဖစ္လၽွင္ လူမ်ားမ်ားေပၚ မွီခိုရေသာ စီးပြားေရးမ်ား ‘၀’ေဒသတြင္ ရပ္တန္႔ကုန္မည္။

‘၀’ သည္ NCA သို႔ ဝင္ေကာင္း ဝင္ႏိုင္သည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရသည္။ KIA ႏွင့္လည္း အခန္႔သင့္လၽွင္ ရေကာင္းရသြားႏိုင္သည္။ ထိုႏွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္သာရလၽွင္ ထိုႏွစ္ဖြဲ႕ ဩဇာေညာင္းေသာ AA ၊ TNLA ၊ ႏွင့္ MNDAA တို႔ႏွင့္ပါ ရသြားႏိုင္သည္။ မိုင္းလားအဖြဲ႕သည္ လက္မွတ္ထိုးခ်င္ပုံရေသာ္လည္း သူႏွင့္ အနီးကပ္အင္အားႀကီး ‘၀’ အထိုးေစာင့္ေနရသည့္အသြင္ ျဖစ္သည္။

ပ်က္ မပ်က္

KNU ျပန္လာမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ သိပ္မစိုးရိမ္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ရွိသူအခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။ RCSS ကိုမူ စိုးရိမ္ၾကသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေနျပည္ေတာ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ RCSS ကို လူသိရွင္ၾကား သတိေပးခဲ့သည္။

“NCA စာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အားတည္ေဆာင္မႈ၊ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ နယ္ေျမထက္ အဆမ်ားစြာေက်ာ္လြန္ၿပီး နယ္ေျမ တည္ေဆာက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနလို႔ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ NCA ကို တလြဲအသုံးမခ်ဖို႔ ေျပာလိုပါတယ္။ တလြဲအသုံးခ်ရင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုရဲ႕ အသက္၊ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ တာဝန္ရွိတဲ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လက္ပိုက္ ၾကည့္ေနႏိုင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္”ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေနျပည္ေတာ္ထိပ္သီးအစည္းအေဝး မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါကိစၥမွာ ေန႔လယ္ထမင္းစားပြဲတြင္ ေျပလည္သြားသည္ဟု ၾကားရၿပီး ေန႔လယ္စာစားပြဲ ဓာတ္ပုံမ်ားတြင္လည္း ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး႐ြက္စစ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ တၿပဳံးၿပဳံးႏွင့္ ေတြ႕ရသည္။

KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကိုမူ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေလးစားပုံရသည္။ အထူးသျဖင့္ KNU ဥကၠ႒ ဖဒိုမူတူးေဆးေဖာကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေလးစားသည္။ ေနျပည္ေတာ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း ႀကီး သုံးႀကီး ေဆြးေႏြးပြဲဆိုကာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဖဒိုမူတူးေဆးေဖာ၊ ဖဒိုကြယ္ထူးဝင္းတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ဒီေန႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္မွာ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အဓိကတစ္ဆို႔မႈျဖစ္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ ခြဲမထြက္ရဆိုတဲ့ အျမင္အေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၊ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔ၾကားမွာ အျမင္ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနပါတယ္”ဟု KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဖဒိုမူတူးေဆးေဖာက ေနျပည္ေတာ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုႏွစ္ဖြဲ႕၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္လည္း NCA မွ ထြက္မည္ဟု ေရးမထား။ တင္းတင္းမာမာ ေလသံလည္း မထြက္။ ‘အလြတ္သေဘာ’ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ႏွစ္ဖြဲ႕လုံး၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါဝင္ေနသည္။ တစ္ဖက္မွ ၾကည့္ျပန္လၽွင္ လက္ရွိ NCA မူေဘာင္ထဲမွ ထြက္မည္ဟု မေၾကညာေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမႈ အဆင္မေျပပါက ထြက္ခ်င္လည္း ထြက္ႏိုင္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနသည္။

အခ်ိန္က စကားေျပာမည္။ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေရရွည္အျမင္က စကားေျပာမည္။

တပ္ႏွင့္ အစိုးရ တစ္သားတည္းျဖစ္မျဖစ္

တပ္ႏွင့္ အစိုးရ တစ္သားတည္းမရွိသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ မလိုအပ္ဘဲ ၾကန္႔ၾကာရျခင္းဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က ထင္ျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္ႏွင့္ အစိုးရ တစ္သားတည္း ရွိခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္တြင္လည္းေကာင္း၊ တပ္ႏွင့္ အစိုးရ နီးကပ္သည့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီေခတ္တြင္လည္းေကာင္း၊ တပ္ႏွင့္ အစိုးရ အတူတူျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္အစိုးရေခတ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ တပ္ႏွင့္ အစိုးရနီးစပ္သည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရေခတ္တြင္ လည္းေကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၿပီးတိုင္ မရခဲ့။ ေခတ္အလိုက္ ေသနတ္သံက်ယ္လာျခင္း၊ တိုးသြားျခင္းတို႔သာ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္ႏွင့္ အစိုးရ တစ္သား တည္းရွိ၊ မရွိသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဆုံးအျဖတ္မေပးႏိုင္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားဟု သုံးဦးသုံးဖလွယ္ရွိရာ အေတြ႕အႀကဳံ အမ်ားဆုံးမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ တိုက္လာသည္မွာ ႏွစ္ပရိေစၧဒၾကာၿပီျဖစ္သျဖင့္ တစ္ေယာက္အေၾကာင္း တစ္ေယာက္ သိၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုလၽွင္ အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိရန္လိုသည္။ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေနာေက်ေနရန္ လိုအပ္သည္။ 

တစ္ဖက္က ၾကည့္ျပန္လၽွင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရသည္သာ အေရးႀကီးေသာ Player မဟုတ္ပါ။ ျပည္ပ Player မ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးေသာေနရာမွ ပါဝင္သည္။

တ႐ုတ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ တ႐ုတ္၏ ဩဇာသည္ အစဥ္အလာအရ ႀကီးမားခဲ့ကာ ယခုထက္တိုင္လည္း ႀကီးမားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္အေျခစိုက္အဖြဲ႕မ်ားသည္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ေနၿပီး ထိုင္းနယ္စပ္ အေျခစိုက္အဖြဲ႕မ်ား လက္မွတ္ထိုးၾကသည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ပါဝင္သူမ်ား အလြယ္မွတ္သားေလ့ရွိသည္။ တ႐ုတ္သည္ သူ႕နယ္စပ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေစလိုသည္။ တ႐ုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မွာ Belt and Road Initiative – BRI ေခၚ ေခတ္သစ္ ကုန္းေရပိုးလမ္းမႀကီးစီမံကိန္းမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ေပါက္ေသာ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း၊ ေရနံပိုက္လိုင္းမ်ား လုံၿခဳံေရးသည္ သူ၏ ပထမဦးစားေပး ျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားႏိုင္သည္။

၂၀၂၀

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ၂၀၂၀ သည္ အေရးပါသည့္ ေနာက္ထပ္ မွတ္တိုင္ တစ္တိုင္ျဖစ္လာမည္။ အစိုးရတိုင္းသည္ အေမြထားခဲ့ခ်င္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ သက္တမ္းကုန္ခါနီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဦးစားေပးျဖင့္ အစိုးရျဖစ္လာသည္။ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ရင္ၾကားေစ့ေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည္ဟု ေျပာေသာ္ျငားလည္း ၂၀၂၀ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ကတိဆန္ဆန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ဇယားသည္ NLD အစိုးရ၏ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္လည္း ကိုက္ေနသည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားဟု သုံးဦးသုံးဖလွယ္ ရွိသည့္အနက္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ ယခု ႏိုင္ငံေရးစနစ္အရ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္လဲေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွာမူ ငါးႏွစ္ထက္ ပိုေနႏိုင္သည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွာမူ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ပင္ မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ဖိအားသည္ အစိုးရေပၚတြင္ ပိုၿပီး ရွိေနသေယာင္ေယာင္။

အျခားတစ္ဖက္မွ ၾကည့္ျပန္လၽွင္ ျမန္မာအစိုးရမ်ားတြင္ ျပည္သူ႕အႀကိဳက္ အစိုးရႏွင့္ အာဏာလက္ထဲရသည့္ အစိုးရထပ္တူက်သည္မွာ ရွားရွားပါးပါး ယခုအခ်ိန္သာ ရွိသည့္အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ ယခုသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရလၽွင္ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ပါ တစ္ခါတည္း ရသြားႏိုင္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေနာက္ျပန္ေလၽွာ၊ မေလၽွာ ေျပာရန္ေစာေသးသည္။ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ NCA မထိုးမီအခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲႀကီးႀကီးမားမားမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသည့္ သာဓကလည္း ရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ နိမ့္လိုက္ျမင့္လိုက္ႏွင့္ စိတ္ရွည္ရွည္သြားၾကရသည္ကို ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း ျမင္ၾကရသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္မူ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးထိပ္ထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ေျပာခဲ့သည့္ နာမည္ေက်ာ္ စကားတစ္ခြန္းသည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

“အေကာင္းဆုံးကို ေမၽွာ္လင့္ၿပီး အဆိုးဆုံးအတြက္ ျပင္ဆင္ထားရမယ္”။      ။

The Voice

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *