အေရွ႕ေမၽွာ္ အထိနာ ျမန္မာ့ခရီးသြားေဈးကြက္

ေမွးမွိန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ခရီးသြားေဈးကြက္ ျပန္လည္ေတာက္ပေစမည့္ အစီအစဥ္စတင္ခဲ့သည္မွာ တစ္လေက်ာ္ၾကာျမင့္သြားၿပီျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံက ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရွာင္ဖယ္ေနၾကခ်ိန္ ျမန္မာအစိုးရက အေရွ႕တိုင္းႏိုင္ငံသုံးခုျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ကို ဗီဇာေျဖေလၽွာ႔၍ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ျမန္မာ့ခရီးသြားေဈးကြက္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာႏိုင္မည္ေလာ။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ အေနာက္ကမၻာျခမ္းတြင္ ထင္က်န္ေနဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပုံရိပ္ဆိုးသည္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို မည္မၽွၿခိမ္းေျခာက္ေနဦးမည္နည္း။

ထင္က်န္ဆဲ ပုံရိပ္ဆိုး

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးအေပၚ ကမၻာ့မီဒီယာႀကီးမ်ား၏ ပုံေဖာ္ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ခရီးသြားေဈးကြက္ကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈက်ဆင္းျခင္းမွာလည္း အဆိုပါသတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ARSA အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕တိုက္ခိုက္မႈေနာက္ပိုင္း ျမန္မာလုံၿခဳံ ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးတုံး ရွင္းလင္းမႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားက စြပ္စြဲခဲ့သည္။

ယင္းသတင္းမ်ားကိုလည္း ကမၻာ့မီဒီယာႀကီးမ်ားက အစဥ္တစိုက္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသတင္းဖတ္႐ႈသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ ခရီးသြားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ လက္ေရွာင္လာၾကသည္။

“(ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက) ျမန္မာႏိုင္ငံကို မသြားေတာ့နဲ႔လို႔ ေျပာၾကတာမဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုသြားရင္ Ethical (က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာခရီးသြားလုပ္ငန္း) ျဖစ္လား၊ မျဖစ္လားဆိုတာမ်ိဳး ခရီးသြားေတြက Public အခ်င္းခ်င္း ေျပာၾကဆိုၾကတဲ့ သေဘာေပါ့” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ေရးအသင္း ဥကၠ႒ ေဒၚေမျမတ္မြန္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ေရးအသင္းမွာ ပုဂၢလိကခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။

က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ သြားေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ လႈမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚအက်ိဳးျပဳေသာလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ အေနာက္ခရီးသြားမ်ားသည္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို တန္ဖိုးထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို လူ႕အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္အရ မလည္ပတ္သင့္ေသာေနရာအျဖစ္ ပုံေဖာ္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ခရီးသြားမ်ား ခရီးစဥ္ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရွာင္ဖယ္လာၾကေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ထင္ျမင္ခ်က္ေပးၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ဥေရာပသမဂၢ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ခရီးသြားရာသီတြင္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ ဆက္လက္က်ဆင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ ေနာက္ဆုံးစာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျမာက္အေမရိကမွ ခရီးသည္ ဝင္ေရာက္မႈ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လူဦးေရအားျဖင့္ ကိုးေထာင္ေက်ာ္၊ ဥေရာပမွ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း လူဦးေရအားျဖင့္ ၄၃,၀၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

ယင္းမွာ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကာလတူအခ်ိန္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၂ ႏွစ္စလုံးသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံခရီးသြားမ်ား ဝင္ေရာက္မႈ က်ဆင္းသည့္ ႏွစ္ကာလမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈအေလ်ာ့ဆုံးမွာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြားမ်ားမွာ အရည္အေသြးရွိေသာ ခရီးသြားမ်ားျဖစ္ၿပီး ရက္ရွည္ၾကာေနထိုင္ကာ ေနရာစုံသြားေရာက္လည္ပတ္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ေငြေၾကးပိုမိုသုံးစြဲၾကသျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စားေသာက္ဆိုင္၊ ဟိုတယ္၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ပိုမိုအလုပ္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ပုံရိပ္ကိုျမႇင့္တင္၍ အေနာက္ခရီးသြားမ်ားကို ျပန္လည္ဆြဲေဆာင္ရန္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ေဒၚေမျမတ္မြန္ဝင္းက ေျပာဆိုသည္။

“ကၽြန္မတို႔ဘက္ကေန ျမန္မာျပည္ကို ခရီးသြားျခင္းသည္ Ethical ျဖစ္တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို Blogger ေတြ၊ Influencer ေတြကို ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ Blog ေတြမွာ ေရးခိုင္းတာတို႔၊ ေရးဖို႔အတြက္ ပံ့ပိုးေပးတာတို႔ လုပ္ပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းလည္း Blog ေတြမွာ ျပန္ေရးၾကတယ္” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးသည္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မွာသာမက အျခားက႑မ်ားတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈ အနည္း၊ အမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေနာက္ႏိုင္ငံ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း အာရွခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ တိုးတက္လာသျဖင့္ စုစုေပါင္းခရီးသည္ဝင္ေရာက္မႈမွာ မက်ဆင္းေပ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ ခရီးသြား ၂ ဒသမ ၅သန္းေက်ာ္ (၂,၅၂၂,၁၆၀) ဦးဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ကာလတူတြင္လည္း ၂ ဒသမ ၅သန္း (၂,၅၂၂,၉၈၄) ဦးဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

စုစုေပါင္းခရီးသြား သုည ဒသမ ၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္သြားေသးသည္။

အေရွ႕ေမၽွာ္ ခရီးသြားေဈးကြက္

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ၿပီး ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ မကာအိုႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တို႔ကို ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အျခားျပည္နယ္မွ ခရီးသြားမ်ားကို ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေမၽွာ္ခရီးသြားေဈးကြက္ ျမႇင့္တင္ေရးသည္ မည္မၽွခရီးေပါက္မည္နည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ေသာ ခရီးသြား ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္သည္။

ဗီဇာေျဖေလၽွာ႔မႈေၾကာင့္ အာရွခရီးသြားမ်ားပိုမိုဝင္ေရာက္လာဖြယ္ရွိၿပီး အစိုးရက ရည္မွန္းေသာ ခရီးသြားအေရအတြက္ ျပည့္မီႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေထြး က ေျပာၾကားသည္။

“ဗီဇာေျဖေလၽွာ႔မႈစနစ္ေတြအရဆိုရင္ ရည္မွန္းထားတဲ့ အေရအတြက္ေတြျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာေပါ့” ဟု ၎က ဆိုသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပခရီးသြား ၄ ဒသမ ၅ သန္း ဝင္ေရာက္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ပခရီးသြား ခုနစ္သန္းေက်ာ္ဝင္ေရာက္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ 9 Ari သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကြမ္က်ိဳးၿမိဳ႕ၾကား တိုက္႐ိုက္ပ်ံသန္းေပးမည့္ ခရီးစဥ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္တြင္စတင္ခဲ့သည္။

ကြမ္က်ိဳး-မႏၲေလး တိုက္႐ိုက္ခရီးစဥ္ကိုလည္း 9 Ari က ပ်ံသန္းမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအလည္အပတ္သြားေရာက္မည့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ သြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေလေၾကာင္းလိုင္းပ်ံသန္းျခင္းသည္ တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ား တိုးတက္ျခင္းသေကၤတလည္းျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ကလည္း ရန္ကုန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရွး ေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရွီးအန္းၿမိဳ႕သို႔ Sichuan Airlines က တစ္ပတ္လၽွင္ သုံးႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ စတင္ေျပးဆြဲသည္။

“အဓိကကေတာ့ ေလယာဥ္ေတြ ပိုဆင္းလာတယ္။ ကြမ္က်ိဳး-မႏၲေလး-ရန္ကုန္ တိုက္႐ိုက္ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ ဆင္းလာတယ္ဆိုေတာ့ (ခရီးသြားေတြ) တက္လာမွာေပါ့။ ေနာက္ထပ္လည္း ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ တိုးလာဖို႔ရွိတယ္။ တ႐ုတ္ကေတာ့ ပိုတက္လာမယ္။ ဂ်ပန္နဲ႔ ကိုးရီးယားကေတာ့ ခ်က္ခ်င္းႀကီးတက္ဖို႔ မလြယ္ေလာက္ဘူး” ဟု Diethelm Travel Myanmar ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးၿဖိဳးေဝရာဇာက ေျပာဆိုသည္။

အီတလီႏိုင္ငံအျခစိုက္ Neos ေလေၾကာင္းလိုင္းကလည္း မီလန္-ရန္ကုန္ တိုက္႐ိုက္ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္စတင္ပ်ံသန္းသည္။ Neos ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ဥေရာပခရီးသြားမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွလြဲ၍ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ ခရီးသြားမ်ား ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးေဝရာဇာက ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ အာရွခရီးသြားမ်ားကိုသာ အဓိကေမၽွာ္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

စာရင္းမ်ားအရ တ႐ုတ္ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ စက္တင္ဘာအထိႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကာလတူတို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း (လူဦးေရအားျဖင့္ ငါးေသာင္းခန္႔) ျမင့္တက္လာသည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံတို႔ကမူ အေျပာင္းအလဲ မရွိေသးေပ။

မည္သို႔ဆိုေစ ေအာင္တိုဘာလမွစတင္ၿပီး ျမန္မာခရီးသြားျမင့္မားရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္လမ်ားအတြင္း ခရီးသြားမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္မည္ဟုေမၽွာ္လင့္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ က်ဆင္းေနသည့္ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈလည္း ယခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ဦးေမာ့မည္ဟု ၎က ယုံၾကည္သည္။

“ဒီႏွစ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အထင္ေတာ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ေကာင္းလာမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဥေရာပဘက္က မလာႏိုင္ရင္ေတာင္မွ အာရွဘက္က တ႐ုတ္ခရီးသြားေတြ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအို၊ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီး ယားခရီးသြားေတြဘက္က ပိုလာမယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ထားတယ္” ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

႐ိုလာကိုစတာ ခရီးလမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္စဥ္ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈသည္ ႐ိုရာကိုစတာခရီးလမ္းႏွင့္ ဆင္တူသည္။

အတက္အက်၊ အနိမ့္အျမင့္မ်ား ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂-၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဦးေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္ပခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈကို လုံး၀ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ (ေနထိုင္ခြင့္ သီတင္းတစ္ပတ္) အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

၁၉၈၈-၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ားကို ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ တမုဟုတ္ခ်င္း တိုးတက္လာသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ ရွစ္သိန္းဝန္းက်င္သာရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၄ ဒသမ ၇ သိန္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြား ၂ ဒသမ ၆ သန္းသို႔ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၃ ဒသမ ၄ သန္းသို႔ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လည္ပတ္ရန္ေကာင္းမြန္ေသာ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ျပည္ပခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မႈအားနည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

အိမ္းနီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈသည္ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ေနၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပ ခရီးသြား ၃၅ သန္းခန္႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ခရီးသြားခုနစ္သန္းဝင္ရန္ ေမၽွာ္မွန္းထားရာ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းဦးမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားကို ဗီဇာေျဖေလၽွာ႔မႈေပးလိုက္ေသာ္လည္း ျပည္ပလွည္ခရီးသြားမ်ား အဓိကလည္ပတ္ေသာ ေ႐ႊတိဂုံဘုရားႏွင့္ ပုဂံေဒသတို႔တြင္ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ဝင္ေရာက္မႈေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေ႐ႊတိဂုံဘုရားသို႔ ခရီးသြား ၁၈၁၉ ဦး ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ၁၇၂၅ ဦး ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ စုစုေပါင္း ၉၄ ဦး ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ခရီးသြားျမင့္မားရာသီတြင္ ပုဂံခရီးသြားဇုန္သို႔ ျပည္ပခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈမွာလည္း က်ဆင္းေနသည္။ ယခင္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက ပုဂံေဒသသို႔ တစ္ရက္လၽွင္ ျပည္ပခရီးသြား ၁၃၀၀ ခန္႔ဝင္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြား ၁၀၀၀ ဝန္းက်င္သာဝင္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) ထံမွ သိရသည္။

ျပည္ပခရီးသြားမ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်ေသာ အမွတ္တရပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ခရီးသြားရာသီမ်ားကဲ့သို႔ ခရီးသည္မ်ားစည္ကားမႈမရွိေၾကာင္း ဧည့္လမ္းၫႊန္တစ္ဦးကဆိုသည္။

ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တိုင္ မီးပုံးပ်ံပြဲေတာ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္စားသည့္ ေတာင္ႀကီး၊ အင္းေလးေဒသတြင္လည္း ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ သိသိသာသာေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းအသိုင္းအဝိုင္းထံမွသိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီတစ္ခုလၽွင္ ျပည္ပခရီးသြား ၄၀၀၊ ၅၀၀ ခန္႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ တစ္ရာေက်ာ္သာ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးထားၾကေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရွမ္း/ေတာင္ဇုန္) ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဌးေအာင္က ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံခရီးသြားမ်ား ဆက္လက္က်ဆင္းေနမည္ဆိုလၽွင္ ျမန္မာ့ခရီးသြားအနာဂတ္သည္ ပိုမိုေမွးမွိန္သြားဖြယ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ပ်က္ေန႐ုံႏွင့္ မၿပီးေပ။ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ ေဈးကြက္ေဝစု ႀကိဳးစားရယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးေဝရာဇာက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက်ဆင္းေနသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း အာရွခရီးသြားမ်ားကို ဗီဇာေျဖေလၽွာ႔လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြားက႑အေပါင္းလကၡဏာလည္းျဖစ္သည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာေသာခရီးသြားမ်ားကို ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ညီမၽွေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္မည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးလၽွင္ ေရရွည္တြင္ ျပန္လည္တိုးတက္လာမည္ဟု ၎က ယုံၾကည္သည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က ယခု ကဲ့သို႔ ဆိုသည္။

“ေရရွည္ကို Sustainable ျဖစ္ေအာင္လုပ္မွာဆိုေတာ့ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ေတာ့ ေအာင့္အီးၿပီးေတာ့လုပ္ရမွာပါပဲ။ အခုႏွစ္အတြက္ေတာ့ ဧည့္သည္နည္းသြားတယ္။ နည္းသြားတဲ့အတြက္ ရပ္လိုက္လို႔ မရဘူး” 

 

ႏိုင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *