ႏိုင္ငံျခားဘဏ္၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသစ္

႐ုတ္တရက္ၾကည့္လိုက္လၽွင္ အထက္ပါစကားလုံးသုံးလုံးသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သီးျခားသေဘာေဆာင္ေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ၾကည့္လၽွင္မူ တစ္တြဲတည္းျဖစ္ေနသည္။ နား႐ႈပ္သြားမည္စိုးသည့္အတြက္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ေျပာပါမည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္း၊ ျမန္မာတ႐ုတ္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံ၏ အဓိကစီမံကိန္းႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာနသစ္တည္ေထာင္ျခင္းတို႔ကို အတိုခ်ဳပ္ေခါင္းစဥ္တပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္ အထက္ပါျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေလးငါးရက္ေလာက္အတြင္း စုဆုံေပၚေပါက္လာသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသစ္ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က ေဆြးေႏြးသည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကိစၥကို ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴကိစၥကို ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ျမန္မာ ၂ ဖက္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္

ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကိစၥ ေရးလိုပါသည္။ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းတို႔ကို ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား လုပ္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးမူဝါဒပိုင္းတြင္ ႀကီးမားေသာေျပာင္းလဲမႈျဖစ္သည္။ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ျဖစ္လာျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကန္႔ကြက္သူမ်ား အခိုင္အမာရွိသည္။ ေပ်ာ့ကြက္သာကြက္လည္း ဒြန္တြဲေနသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းသည္ လက္ရွိအစိုးရသြားလိုသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကမူ စိုးရိမ္မည္သာ။ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကမူ ႀကိဳဆိုၾကသည္။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အရင္းေငြလိုအပ္ခ်က္မ်ားျပားေသာ္လည္း ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ကို မျဖည့္ဆည္းႏိုင္။ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားစြာသည္ အေပါင္ပစၥည္းၾကည့္ၿပီး ေငြေခ်းျခင္းသာသန္ၾကသျဖင့္ အေပါင္ပစၥည္းမရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေခ်းေငြမရၾက။ တစ္ဖက္တြင္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား ဝင္လာ၊ ျပည္ပကုန္မ်ား တိုးတက္ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ျပည္ပထုတ္ကုန္မ်ား၊ ျပည္ပလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကရသည္။ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားသည္ အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာ ျပည္ပဘဏ္မ်ားမွ ေငြေခ်းယူလုပ္ငန္းခ်ဲ႕ႏိုင္သည္။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်ၾကည့္လၽွင္ အတိုးႏႈန္းျမင့္သည္ဆိုႏိုင္ေသာ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွပင္ ေခ်းေငြရရန္မလြယ္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ဗဟိုဘဏ္က ျပည္ပဘဏ္မ်ားကို ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေခ်းေငြအပါအဝင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ အရင္းအႏွီးမ်ား ဝင္ေရာက္လာဖြယ္ရွိသည္။

ဗဟိုဘဏ္ ေၾကညာခ်က္တြင္လည္း ‘ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဘ႑ာေငြ ရရွိႏိုင္သည့္အခြင့္အေရး (Access to Finance) ပိုမို ရရွိေစရန္ရည္႐ြယ္၍’ ဟု ပါရွိသည္။

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေခ်းေငြအလြယ္ရမည္မူ မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းသာေကာင္းပါက အေပါင္ပစၥည္းမရွိလၽွင္လည္း ေခ်းေငြရႏိုင္လာမည္။ ျပည္ပဘဏ္မ်ားသည္ ေငြဝင္ေငြထြက္၊ လုပ္ငန္းခိုင္မာမႈ၊ အနာဂတ္တြင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခတို႔ကို တြက္ခ်က္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္အတြက္ ထိုအခ်က္အလက္တို႔ကို စနစ္တက်ျပသႏိုင္ပါက အေပါင္ပစၥည္းမရွိလၽွင္လည္း ေခ်းေငြရႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားၿပီး အရင္းအႏွီးမ်ားၾကသည့္အတြက္ သူတို႔သာ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ဝင္လာလၽွင္ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားလာမည္။ လူအဝင္အထြက္ရွိမည္။ အေကာင္းဘက္ကၾကည့္လၽွင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားသည္ အၿပိဳင္အဆိုင္ေၾကာင့္ ယခင္ကထက္ သြက္သြက္လက္လက္မာမာခ်ာခ်ာျဖစ္လာမည္။ မခိုင္သည့္ေက်ာင္းၿပိဳမည့္အေျခအေနလည္းရွိသည္။ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းေပါင္း (Consolidation of Banks) ၿပီး ဘဏ္အေရအတြက္နည္းသြားေသာ္လည္း ဘဏ္မ်ား အ႐ြယ္အစား ပိုႀကီးလာႏိုင္သည္။ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္း (တစ္ဦးခ်င္းဘဏ္စာရင္းစသည္ ဖြင့္ခြင့္) ကို ျပည္ပဘဏ္မ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္မေပးေသးပါ။

ျပည္ပဘဏ္မ်ားသည္လည္း အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံရမည္သာ။ အျခားေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ သြင္းလာသည့္ သူတို႔၏ေငြမ်ားသည္ Exchange Rate Risk ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းအတက္အက် အႏၲရာယ္ႀကဳံႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ လူေခၚရ၊ ျပင္ရဦးမည္။ Brand ကို လူသိမ်ားေအာင္ ျမႇင့္တင္ျခင္း စသည္တို႔ကို လက္သြက္ေျခသြက္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ျပည္ပဘဏ္အခ်ိဳ႕မွာမူ တာထြက္ေကာင္းႏိုင္သည္။

ေလာေလာဆယ္ ခြင့္ျပဳထားေသာဘဏ္မ်ားတြင္ အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပမွဘဏ္မ်ားမပါေသးသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထိုဘဏ္မ်ားဝင္လၽွင္ အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျမန္မာကို ကိုယ္ခ်င္းစာသူ ပိုေတာင့္လာႏိုင္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြရစရာ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းအတြက္ သြားစရာဘဏ္မ်ား ေ႐ြးစရာပိုမ်ားလာမည္။ ဘဏ္က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ဆက္တိုက္လာပါဦးမည္။

ေက်ာက္ျဖဴ

ျမန္မာတ႐ုတ္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံ ျဖစ္ေျမာက္ေရး၏ အဓိကစီမံကိန္းႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း သေဘာတူညီခ်က္ရသြားျခင္းသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ဧရာမေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ျခင္း သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသာမက ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးအေရးကို ေနာင္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအထိ ႐ိုက္ခတ္ေနမည္။

တ႐ုတ္အတြက္ အိႏၵိယသမုဒၵရာထြက္ေပါက္ရသြားသျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးကိုပါ ႐ိုက္ခတ္မည္။ ျမန္မာတ႐ုတ္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတစ္ဆင့္တက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတစ္ဆင့္တက္ေရး စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္ေသာ ကုန္းေရပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သျဖင့္ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားခံေနရေသာ ပိုးလမ္းမသစ္၏ ေအာင္ပြဲလည္းျဖစ္သည္။

ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ကို ၂၀၁၅ ကတည္းက တ႐ုတ္ Citi Group က ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာဘက္က ေလ့လာဆန္းစစ္လိုသျဖင့္ လုပ္ငန္းမစခဲ့။ စီမံကိန္း၏ အ႐ြယ္အစားႀကီးမားသည့္အတြက္ ျမန္မာတို႔ထည့္ဝင္ရမည့္ေငြလည္း မ်ားမည္။ ျမန္မာတို႔ထည့္ဝင္ေငြကိုလည္း တ႐ုတ္ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အေႂကြးႏြံနစ္မည္ စိုးရိမ္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဖက္စပ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေႂကြးမဆပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ဒုကၡေရာက္ရသည့္ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ၾကားလာရသည့္အတြက္လည္း ျမန္မာဘက္က ထိုသို႔ စိုးရိမ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းအ႐ြယ္အစားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ေလၽွာ႔ခ်လိုျခင္းကို တ႐ုတ္ဘက္က သေဘာတူကာ စီမံကိန္းကို ျပန္ဆြဲၾကသည္။ နဂို ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၅ဘီလီယံမွသည္ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံသို႔ ေလၽွာ႔ခ်သည္။ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီးေသာစီမံကိန္းကို တ႐ုတ္ျမန္မာ သေဘာတူၾကသျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာတို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈရွယ္ယာသည္လည္း နဂို ၁၅၊ ၈၅ အခ်ိဳးမွ ၃၀၊ ၇၀ ျဖစ္သြားသည္။

တ႐ုတ္ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကၤ ံသည္ လမ္း၊ ဆိပ္ကမ္း စသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦ အားနည္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကြက္လပ္ကိုျဖည့္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ အထက္ျမန္မာျပည္ အခ်က္အခ်ာၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ မႏၲေလးကို ျဖတ္သြားမည့္ ေက်ာက္ျဖဴ ယူနန္ရထားလမ္း ကားလမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကိုသာမက ျမန္မာကိုပါ အသြင္ေျပာင္းေပလိမ့္မည္။ တ႐ုတ္ျမန္မာစီးပြားေရး စႀကၤ ံသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအပါအဝင္ ရန္ကုန္သို႔ပါ စုန္ဆင္းလာမည္။

ျမန္မာတို႔သည္ အျမင္က်ယ္က်ယ္ၾကည့္ ေျခလွမ္းက်ဲက်ဲ လွမ္းရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴက တပ္လွန္႔လိုက္ၿပီ။

စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာနသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ရဲရဲလာရင္းႏွီးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စင္ကာပူ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ၌ ဖိတ္ေခၚေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတြင္၂၅ ခုေျမာက္ ဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ ဖြဲ႕စည္းမည္ဟု ေၾကညာလိုက္သည္။ ကန္႔ကြက္သံေရာ ေထာက္ခံသံပါ ညံသြားသည္။

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို တိုးရွာေတာ့မည့္ ေျခလွမ္းႏွင့္ မူဝါဒဟု ျမင္သည္။ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မွန္းသေလာက္မဝင္သည့္အတြက္ အစိုးရသည္ ထိုဘက္သို႔ ပိုတြန္းရန္စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ပုံရသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ကိုင္တြယ္ေနသည့္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ Myanmar Investment  Commission MIC သည္ ဝန္ႀကီးဌာနမဟုတ္၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ိဳးစုံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မရွင္ ျဖစ္သည္။ သူ႕ကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ DICA ေခၚ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ေနာက္ခံဌာနအျဖစ္ အေထာက္အပံ့ေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုရွာရန္ ဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း၍ တိုက္႐ိုက္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးၿပီး အရွိန္ျမႇင့္ရန္ ရည္႐ြယ္ပုံရသည္။ DICA ႏွင့္ အျခားဌာနတစ္ခုကိုေပါင္းၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ဖြဲ႕မည္ဟု ၾကားရသည္။ ယခုေဆာင္းပါးေရးခ်ိန္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ရက္ အဂၤါေန႔အထိ ဝန္ႀကီး မည္သူမည္ဝါျဖစ္မည္ဟု မသိရေသာ္လည္း ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ MIC လက္ရွိဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထြန္းဟု သတင္းထြက္ေနသည္။ သူသည္ MIC ဥကၠ႒ျဖစ္သည္မွာ မၾကာေသးရာ အေၾကာင္းထူးထူးျခားျခားမရွိလၽွင္ သူသာ ဝန္ႀကီး ျဖစ္မည္။

ဦးေသာင္းထြန္းသည္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးအႀကံေပးမွသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္းဝန္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒မွ ယခုဝန္ႀကီးဌာနသစ္၏ ဝန္ႀကီးျဖစ္လာပါက သုံးထပ္ကြမ္းဝန္ႀကီး ျဖစ္လာမည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ေနရာ ဦးေသာင္းထြန္းသာ ဝန္ႀကီးဌာနသစ္၏ ဝန္ႀကီးျဖစ္လၽွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ တာဝန္အမ်ားဆုံးယူထားသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္လာမည္။

MIC အတြင္းေရးမႉး၊ DICA ၫႊန္ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးကို ထင္ေၾကးေပးသူမ်ားလည္းရွိသည္။ DICA သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား အမ်ားဆုံးလုပ္ႏိုင္ေသာ ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးသည္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကေရာ ျပည္ပကပါ သေဘာက်ခံရသူျဖစ္သည္။ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကၽြမ္းက်င္ၿပီးသား ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး ဝန္ႀကီးျဖစ္လာလၽွင္လည္း ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ တအားျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေျခလွမ္းႀကီး ၃လွမ္း

စနစ္တက်သာလွမ္းႏိုင္လၽွင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသြင္ျပင္ကို ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္မည့္ အထက္ပါ ေျခလွမ္းႀကီးသုံးလွမ္းသည္ တစ္လွမ္း ႏွင့္ တစ္လွမ္းလည္း ဆက္စပ္ေနသည္။ 

ေဇယ်သူ
၁၄.၁၁.၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *