ေ႐ြးေကာက္ပြဲလြန္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆက္ပါေနဦးမည့္ ထိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္

အာဏာသိမ္းထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယြတ္က ေအာက္တိုဘာလအေစာပိုင္း ဂ်ပန္ခရီးစဥ္၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလကို ေနာက္အက်ဆုံထား၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးတို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကို အေစာဆုံးထား၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထြက္လာခဲ့သည္။ ယခုက်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ၂၀၁၄ စစ္အာဏာသိမ္း အၿပီး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ယင္းလပ္ကို ရာထူးမွဖယ္ရွားအၿပီး ပထမဆုံးက်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲပင္။

ထိုင္းစစ္တပ္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာခဏ ကတိေပးခဲ့သလို အႀကိမ္ႀကိမ္လည္း အခ်ိန္႔ေ႐ႊ႕ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားလည္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုတစ္ႀကိမ္ေပးေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကတိမွာမူ အမွန္ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ရေလာက္သည့္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ရပ္ကို ထိုင္းဘုရင္က အတည္ျပဳေပးလိုက္ျခင္း၊ ျပည္ပေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟု ထိုင္းစစ္အစိုးရက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိေပးေျပာၾကားမႈ စသည့္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ ထိုင္းစစ္တပ္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတက္လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အာဏာယုတ္ေလ်ာ့အားေပ်ာ့သြားရန္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္သလို ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို လႊမ္းမိုးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္လည္း ပါဝင္သည္။

လာမည့္ႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္ ထိုင္းေအာက္လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ (အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည္မဟုတ္ပါ) စစ္တပ္လိုလားေသာပါတီမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုလည္း ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးျခင္းအားျဖင့္ ေနာင္ျဖစ္လာမည့္အစိုးရတြင္ အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ထိပ္ပိုင္းရာထူးမ်ားကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားဖြယ္ရွိသည္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အဖိႏွိပ္ဆုံးစနစ္ေအာက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေလးႏွစ္တာကိုင္တြယ္ထားသည့္ ထိုင္းစစ္တပ္မွာ အာဏာကို ေရရွည္ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းစစ္တပ္၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုတည္းက ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို သိမ္းပိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲေစမည္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္က ျပည္ေျပးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ကို ေထာက္ခံသည့္ပါတီက အႀကိမ္ႀကိမ္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ရန္ ခက္ခဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၆ အေျခခံဥပေဒအရ ေ႐ြးေကာက္ခံမဟုတ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အာဏာကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ အမ်ိဳးသားစကၠဴျပာစီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ ထိုင္းစစ္တပ္ႏွင့္ အျခားေသာ ပါဝါအသစ္မ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ ထိန္းေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ခြင့္ေပးအပ္ထားသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ကိစၥ တိတိပပ မေသခ်ာေသးေသာ္လည္း ယခုလို ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ ေရာင္နီသန္းလာခ်ိန္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယြတ္ႏွင့္ အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေရွ႕ဆက္တက္လွမ္းမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကိုသာ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ ကာလအေတာ္ၾကာႏႈတ္ဆိတ္ေနသည့္ အစိုးရရာထူး ဆက္ယူ၊ မယူ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ‘ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း’ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ အေျဖေပးလိုက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ စက္တင္ဘာလက အစိုးရအိမ္ေတာ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျဖၾကားရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္က “အခု ကၽြန္ေတာ္ေျပာႏိုင္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးရာထူးကို စိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုတာပါပဲ” ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ မၾကာေသးခင္ကာလပိုင္းကပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယြတ္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ပြဲကဲ့သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္ဝန္း လွည့္လည္သြားလာခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

ထိုင္းစစ္သားမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားကလည္း လာမည့္ႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေပးအပ္သည့္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနၾကဖြယ္ရွိသည္။ စက္တင္ဘာလကပင္ အာဏာသိမ္းအစိုးရကက္ဘိနက္အဖြဲ႕ဝင္ေလးဦးမွာ ပါတီသစ္တစ္ခု တရားဝင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါလန္းပရာခ်တ္ပါတီျဖစ္သည္။ ပရာခ်တ္ပါတီသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယြတ္ ၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ကို ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ ယာဥ္တစ္စီးျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာအမ်ားဆုံးရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာပါတီမ်ားႏွင့္ ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕၍လည္းေကာင္း လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းဖြယ္ရွိသည္။ အဆိုပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ရန္ ပရာခ်တ္ပါတီအေနႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္သြားႏိုင္သလို၊ လက္ရွိတည္ရွိဆဲ အင္အားႀကီးပါတီႀကီးထဲ မွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းသြားဖြယ္လည္းရွိသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ သို႔မဟုတ္ အျခားစစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အသစ္တည္ေထာင္သည့္ ပါလန္ပရာခ်တ္ပါတီအေနႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမၽွတသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ေလာက္ေသာ အမတ္ေနရာအေရအတြက္ အႏိုင္ရမည္၊ မရမည္ဆိုသည္မွာမူ ေမးစရာေမးခြန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေအရွတိုင္းမ္သတင္းဌာနက ျပဳလုပ္သည့္ လက္ရွိ စစ္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားကို သေဘာထားစစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမၽွတေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေျပးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ကိုလိုလားသည့္ ေဖ့ထိုင္းပါတီသည္ အႏိုင္ရႏိုင္သည္ဟု ေျဖဆိုၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆင္ႏွင့္ သက္ဆင္၏ႏွမ ယင္းလပ္တို႔မွာ ျပည္ေျပးအျဖစ္ ေနထိုင္ေနၾကသလို ေဖ့ထိုင္းပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာလည္း ေထာင္ထဲေရာက္ေနသူ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ တားျမစ္ ခံထားရသူမ်ားျဖစ္ေနရာ ေဖ့ထိုင္းပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေနရာအတြက္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသူ မရွိျခင္းက ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မၽွတမႈမရွိေသာ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ထိုင္းစစ္တပ္၏ လုပ္ရပ္မ်ားကိုၾကည့္ပါက ထိုင္းစစ္တပ္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲလိမ္၊ မဲညစ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ စစ္တပ္ပါတီ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ပါတီတို႔ ေထာက္ခံမဲရရွိရန္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံသုံးႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ထိုင္း စစ္တပ္အေနႏွင့္ ၎တို႔လိုလားသည့္ပါတီမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ အမတ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးစသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားစြာကို သုံးစြဲဖြယ္ရွိသကဲ့သို႔ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကိုလည္း ေႏွာင့္ယွက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားဖြယ္ရွိေနသည္။ ယခုပင္လၽွင္ ထိုင္းလူငယ္တိုးတက္ေရးအျမင္ရွိသူမ်ားက ေထာက္ခံေနေသာ Future Forward Party ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ မ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားၿပီးျဖစ္သည္။

လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ႏွင့္ စစ္တပ္လိုလားသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္အမတ္မ်ားကို မဲထည့္ရန္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ထိုင္းစစ္တပ္က ဖိအားေပးမဲထည့္ေကာင္း ထည့္ခိုင္းႏိုင္သလို အသစ္ေပၚထြက္လာမည့္ ပါတီငယ္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ေနာက္ခံေပးထားသည့္ ပါတီတို႔အၾကား မဟာမိတ္ဖြဲ႕ေကာင္း ဖြဲ႕ႏိုင္သည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သက္ဆင္လိုလားေသာ ေဖ့ထိုင္းပါတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္အသတ္အႏိုင္ရျခင္းမွ တားဆီးႏိုင္မည္လည္းျဖစ္သည္။ ေဖ့ထိုင္းပါတီႏွင့္ ေနာက္ပါတီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဒီမိုကရက္ပါတီကလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ စစ္တပ္၏ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆက္လက္လႊမ္းမိုးမႈကို အဆုံးသတ္ရန္အတြက္ အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ ၫြန္႔ေပါင္း ဖြဲ႕သြားမည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေဖ့ထိုင္းပါတီေရာ၊ ဒီမိုကရက္ပါတီ ႏွစ္ရပ္စလုံးမွာ ‘ၿငႇိဳးသူရန္ဘက္’ မ်ားျဖစ္ၾကရာ အတူလက္တြဲသြားဖို႔ဆိုသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိလွေပ။

အထက္ပါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားမွာ စစ္တပ္ကစီစဥ္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဖ့ထိုင္းပါတီက အျပတ္အသတ္အႏိုင္မရခဲ့ပါက ေဖ့ထိုင္းပါတီႏွင့္ ဒီမိုကရက္ပါတီတို႔မွာ ေသာင္တင္ေရမက် ဆက္လက္ရွိေနၾကမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္အေနႏွင့္ ပါတီငယ္မ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာပါတီမ်ား ႏွင့္ ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ရန္ ေနာက္ကြယ္မွေန၍ အလုပ္ လုပ္သြားဖြယ္ရွိသည္။

လက္ရွိ ထိုင္းအေျခခံဥပေဒအရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေ႐ြးေကာက္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္စရာမလိုသည့္အခ်က္ေၾကာင့္ လက္ရွိအာဏာသိမ္း ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္အေနႏွင့္ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ဆက္လက္ရယူသြားႏိုင္မည့္သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းစစ္တပ္၏ အစီအစဥ္သာေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ထိုင္းအစိုးရသစ္မွာ အသစ္မဟုတ္ဘဲ အေဟာင္းသာျဖစ္ဖြယ္ရွိေတာ့သည္။ 

 

စာၫႊန္း။ ။ Thailand’s Junta is Finally Promising Elections- On Its Terms

ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *