မီးခိုေရာင္ ‘ဇုန္’ ႏွင့္ မလြတ္မလပ္ ဒီမိုကေရစီ

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အတူ စတင္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ယခုဆိုလၽွင္ ခုနစ္ႏွစ္ သက္တမ္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ။ သို႔ႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီသည္ မည္မၽွခရီး ေရာက္ခဲ့ပါသနည္းဟု ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ေရာင္နီ ပ်ပ်ကိုသာ ျမင္ေနရေသာအေျခအေနမ်ိဳး ေတြ႕ရသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ဘယ္လိုေရာင္နီမ်ိဳးမွန္းေတာ့ မသိရေသး။

× × × × ×

ကယ္တင္ရွင္အေၾကာင္းျခင္းအရာ ေျခာက္ပါး

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားဆီသို႔အေရာက္တြင္ ကမၻာလုံးခ်ီ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပညာရွင္မ်ားအၾကား ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာျဖစ္ေစသည့္ ေကာက္ခ်က္တစ္ခု ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ‘ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းတတိယလႈိင္းမွာ မီးခိုးေရာင္ဇုန္ (Gray Zone) ထဲတြင္ ႐ြာလည္ေနၿပီ’ ဆိုေသာ ယိုးစြပ္မႈျဖစ္သည္။ ယင္းအဆိုကို တင္လာၾကသူေတြကေတာ့ နာမည္ေက်ာ္ပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ Thomas Carothers   ႏွင့္ Martin Lipset တို႔ျဖစ္သည္။ ၎တို႔က အဆိုပါ ‘မီးခိုးေရာင္ဇုန္’ ၏ ဝိေသသလကၡဏာရပ္မ်ားအျဖစ္ ေအာက္ပါအခ်က္သုံးခ်က္ကို တင္ျပသည္။

၁။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း
၂။ အားေကာင္းခိုင္မာေသာ ဒီမိုကရက္တစ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား မတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း
၃။ ဒီမိုကေရစီ၏ အနည္းပါးဆုံးအေျခအေနကိုပင္ ဖန္တီးမေပးႏိုင္ ျခင္းဟူေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ ေသြးႏုသားႏုဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား ပိတ္မိေနတတ္ေသာ ေရစိုင္ဝဲတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဖန္ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေတြ ေရာက္လာသည့္အခါ တတိယလႈိင္းအတြင္းမွာအက်ဳံးဝင္ခဲ့သည့္ ဝင္ေငြနိမ့္ႏိုင္ငံမ်ား ၏ ဒီမိုကေရစီသည္ တိုေတာင္းလွေသာသက္တမ္းအတြင္းပင္ ေနာက္ျပန္လည္ခဲ့ၾကရသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ သည္မွာပင္ ‘ဒီမိုကေရစီဆုတ္ခြာေနျခင္း’ (Democracyrecession) ကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီဟု ပညာရွင္အမ်ားစုက မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ပင္ ‘တတိယဆန္႔က်င္လႈိင္း’ (third   anti-waves ) သို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီဟူေသာ အေကာက္အယူေတြက အုံႂကြလာေတာ့သည္။ တကယ္တမ္းဆိုလၽွင္ ‘မီးခိုးေရာင္ဇုန္’ ျဖစ္ေစ၊ ‘ဒီမိုကေရစီဆုတ္ခြာမႈ’ ပင္ျဖစ္ေစ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ ျပႆနာေတာ့လည္း မဟုတ္ပါ။ ဤဝဲဂယက္မွ ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးသည့္ အျခင္းအရာေျခာက္ပါးကို လာရီဒိုင္းမြန္းက ယခုလိုခ်ျပခဲ့သည္။

၁။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း
၂။ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လစ္ဘရယ္စံႏႈန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း
၃။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိျခင္း
၄။ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ အစိုးရရွိျခင္း
၅။ အျပန္လွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္ကို ခိုင္မာေစျခင္း
၆။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားေကာင္းလာေစျခင္း
ဟူေသာကယ္တင္ရွင္ အေၾကာင္းျခင္းရာေျခာက္ပါးကို အႀကံျပဳ ခဲ့သည္။သို႔ႏွင့္ မီးခိုးေရာင္ ဇုန္ေလာ …၊ ဆုတ္ခြာမႈေလာ … ဆိုသည့္ ေမးခြန္း ကို မိမိတို႔၏ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ယွဥ္ထိုးေလ့လာသုံးသပ္ရင္း အေျဖ ကိုရွာၾကဖို႔သာ ျဖစ္ပါသည္။

မလြတ္မလပ္ ဒီမိုကေရစီ

တစ္ေလာက စာတစ္ပုဒ္ဖတ္လိုက္ရသည္။ နာမည္ေက်ာ္ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Fareed Zakaria   ၏ ‘မလြတ္မလပ္ ဒီမိုကေရစီ’ (illiberal  democracy) အေၾကာင္း …။ ၁၉၉၇ ႏွစ္ထုတ္ Foreign  Affairs ဂ်ာနယ္မွာ ေရးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇာခါရိယာ၏ အဆိုအရ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ဒီမိုကေရစီတိုးပြားလာသည္ႏွင့္အမၽွ ၎ကို ေထာက္ခံေနေသာ ျပည္သူလူထု၏ ‘လြတ္လပ္ခြင့္’ မ်ားက တစ္ေန႔တျခားပိုပိုၿပီးကန္႔သတ္ခံလာေနရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္မရွိဘဲ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ‘တစ္ပြဲတိုးထုံးမန္း’ မန္း၍ ေျဖရွင္းျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သူက အတိအက်စြပ္စြဲသည္။အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုသည္ကို ႏွစ္မ်ိဳးခြဲႏိုင္သည္။ တစ္မ်ိဳးက အေျခခံဥပေဒ၏ မူရင္းမွာပင္ လြတ္လပ္မႈလစ္ဘရယ္စံမရွိ ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးက အေျခခံဥပေဒမွာ လစ္ဘရယ္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ေဖာ္ျပပါရွိေနေသာ္လည္း အသက္မဝင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖာရိ ဇာခါရိယာကေတာ့ ၎အေျခအေန ႏွစ္ခုလုံးကို ၫႊန္းလိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီဆိုေသာ္လည္း လစ္ဘရယ္မဆန္ေသာမလြတ္မလပ္ ဒီမိုကေရစီ (illiberal  democracy) ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔အာဏာကို (အမ်ားစုအျမင္အရ) တရားဝင္ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ကိုသာ စိုင္းျပင္လ်က္ရွိသည္။ တကယ္ဆိုလၽွင္ လစ္ဘရယ္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအတြက္ ဒီထက္ပိုၿပီးအက်ယ္အျပန္႔ျဖစ္ေစဖို႔ကိုသာ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ၎ကေထာက္ျပသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အီလစ္ဘရယ္ႏိုင္ငံအေရအတြက္မွာ ဒီမိုကရက္တစ္နိင္ငံအားလုံး၏ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ တြင္ ၃၅ရာခိုင္ႏႈန္းထိျဖစ္လာသည္။ ၁၉၉၇ မွာေတာ့ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ရွိလာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အေကာင္းျမင္သူမ်ားကေတာ့ ဒါသည္ပင္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီသို႔သြားေသာ လမ္းတစ္ေထာက္၊ ေျပာင္းလဲမႈအဆင့္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ လက္မခံ။ အဆိုပါအဆင့္သည္ ‘ၾကားမွတ္တိုင္’ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္ဆိုေစဦးေတာ့ ေရွ႕ဆက္သြားႏိုင္သလို ေနာက္ကိုျပန္ေရာက္သြားတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဝင္ေငြနိမ့္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ဒီမိုကရက္တစ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အသားမက်ႏိုင္ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ေရွ႕ဆက္ဖို႔ထက္ ေနာက္ျပန္လွည့္သြားဖို႔ကသာ ပို၍ေသခ်ာေနေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ၾကသည္။

လစ္ဘရယ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီၾကားတြင္ တင္းမာမႈလည္း ရွိတတ္သည္ဟု The Future of Freedom စာအုပ္မွာ ဖာရိဇာခါရိယာက ေျပာခဲ့ျပန္ေသးသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္တက္လာတိုင္း လစ္ဘရယ္အစိုးရမဟုတ္ဘဲ ‘ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္တက္လာေသာ ေအာ္တိုကရက္'(elected  autocrat) မ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တက္လာၿပီး လူထု၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အာမမခံႏိုင္ေသာ အစိုးရမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဥပမာ- ႐ုရွားမွ ‘ပူတင္’၊ ကာဂ်စ္စတန္မွ ‘အက္စကာအကာယက္ဖ္၊ အာဂ်င္တီးနားမွ ‘ကားလို႔စ္မီနမ္’ တို႔မွာ လစ္ဘရယ္မဆန္ေသာ အီလစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီကို ထူေထာင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ ဒီမိုကရက္တစ္အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ အေျခအေနကိုေခၚသည္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီဆိုသည္ကား ဆိုခဲ့ပါ ဒီမိုကရက္တစ္အေျခခံမ်ားအပါအဝင္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ လြတ္လပ္မႈမ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အာမခံေပးႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေခၚဆိုသတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဒီမိုကေရစီ (Electoral Democracy) ကိုေက်ာ္၍ လူထုလြတ္လပ္ခြင့္ကို အျပည့္အဝအာမခံႏိုင္ေသာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ (liberal Democracy) ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔လိုသည္။ လာရီဒိုင္းမြန္း၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ တတိယလႈိင္းကာလ (၁၉၇၄ – ၂၀၁၀) တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဒီမိုကေရစီရွိၿပီးေသာ ႏိုင္ငံအေရအတြက္မွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီအဆင့္ထိ ေအာင္ျမင္မႈရၿပီးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္တြင္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ‘ကယ္တင္ရွင္အေၾကာင္းျခင္းရာ ေျခာက္ပါး’ ကိုေဖာ္ေဆာင္ၿပီး မီးခိုးေရာင္ဇုန္အတြင္းမွ ေဖာက္ထြက္ဖို႔ အဆိုျပဳခဲ့သည္။

နိဂုံးအေနႏွင့္ေကာက္ခ်က္ဆြဲရလၽွင္ မီးခိုးေရာင္ဇုန္သည္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သည့္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖတ္သန္းရသည့္ ဂိတ္တစ္ခု၊ ၾကားမွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႀကိဳးစားလၽွင္ ေရွ႕ေရာက္ႏိုင္သလို အဆင္မသင့္လၽွင္လည္း ေနာက္ျပန္က်ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဝင္ေငြနိမ့္ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ အဆိုပါအေျခအေနမ်ိဳးကို အထူးသတိျပဳၾကဖို႔ ျဖစ္သည္။ အႏၲရာယ္မ်ားလြန္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ဇုန္မွေဖာက္ထြက္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ မလြတ္မလပ္ဒီမိုကေရစီကို လက္မခံဘဲ လစ္ဘရယ္ေဘာင္ကို ခ်ဲ႕ယူဖို႔ႀကိဳးစားသင့္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဒီမိုကေရစီအဆင့္မွ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီအဆင့္သို႔ေရာက္ဖို႔ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ကနဦးလိုအပ္သည္။ အေရးႀကီးဆုံးကမူ ဒီမိုကေရစီ၏ အသက္ျဖစ္ေသာ ‘အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ’ စနစ္ အသက္ဝင္လာဖို႔ျဖစ္သည္။ သည္မၽွဆိုလၽွင္ ယခုစာစုလည္း ျပည့္စုံၿပီထင္ပါသည္။ သည့္ထက္လည္း ပိုမေရးရဲပါ။ အဖမ္းအဆီးမ်ားက ၾကမ္းလွသည္ မဟုတ္ပါလား ။

ေရာင္နီပ်ပ်ကို ျမင္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိုးေသာက္ေရာင္နီေလာ … ဆည္းဆာေရာင္နီေလာ မသဲကြဲ ။ တစ္ခါတေလ ဆည္းဆာဟု ထင္ရေသာ္လည္း အလင္းပြင့္ေတာ့မည့္ အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္ ျဖစ္ေနတတ္သလို၊ တစ္ခါတေလ အ႐ုဏ္တက္ေရာင္နီဟု ထင္ေသာ္ျငားလည္း မၾကာမီေမွာင္မိုက္ေတာ့မည့္ ဆည္းဆာေရာင္နီ ျဖစ္ေနတတ္ျပန္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေရာင္နီသည္ကား အ႐ုဏ္တက္ မိုးေသာက္ေရာင္နီ သာျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေတာင္းရင္း … ။ 

 

ဝင္းကို

၂၁ – ၁၁ – ၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *