ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာကအတြက္ ေခ်ာဆီ

ေခ်ာင္ပိတ္မိေနေသာ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာက လမ္းပြင့္ေစရန္ ဗဟိုဘဏ္က တံခါးတစ္ခ်ပ္ထပ္ဖြင့္လိုက္သည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ ယခုေနာက္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၊ ေငြေရးေၾကးေရးေဈးကြက္ႏွင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ ဘဏ္ခြဲဖြင့္လွစ္ခြင့္ရထားေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းခြင့္ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားနည္းတူ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္ခြင့္ သုံးႏွစ္ခြဲေက်ာ္ၾကာ ကန္႔သတ္ထားၿပီးေနာက္တြင္ ယခုလို ေျဖေလၽွာ႔ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ကိုးခု၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေလးခုကို ဘဏ္ခြဲဖြင့္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ကိုမူ အနည္းငယ္သာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအေျခအေနအရ ခ်က္ခ်င္းဖြင့္ေပးရန္ မလြယ္ကူသည့္အတြက္ ယင္းသို႔ ကန္႔သတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ျပည္ပလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပို႔ကုန္ေခ်းေငြျဖည့္ဆည္းျခင္းကို ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား စတင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္နီးပါးအၾကာတြင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးအတြက္ ေခ်းေငြျဖည့္ဆည္းျခင္းႏွင့္ အျခားဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရလာျခင္း ျဖစ္သည္။

“ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြကို အဓိကလုပ္ေစခ်င္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈက ႏိုင္ငံျခားေငြ လိုအပ္ခ်က္ကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးေစခ်င္တာ”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ကုန္သြယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ယခုလိုခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

တံခါးဖြင့္ခ်ိန္ ေစာ၏၊ မေစာ၏

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ယခုလိုခြင့္ျပဳေပးမႈကို အခ်ိန္ေစာေသးေၾကာင္း ယူဆသူမ်ားရွိသလို ေနာက္က်သည္ဟု ႐ႈျမင္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

“ခုလိုဖြင့္ေပးတာ ေကာင္းတယ္။ ႀကိဳဆိုတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရမ္းေစာေနေသးတယ္လို႔ ျမင္တယ္”ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ စာရင္းပိုင္းဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ Fast Forward Solution ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚယုယုထြန္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနအရ စာရင္းဇယားထိန္းသိမ္းမႈ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း စသည့္အခ်က္မ်ားကိုစနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိေသးျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား အလြယ္တကူရယူကာ ျပန္လည္မေပးဆပ္ႏိုင္သည့္အခက္အခဲမ်ိဳး ႀကဳံလာႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕သည္ ေခ်းေငြအာမခံစနစ္ျဖင့္ ေခ်းယူႏိုင္ေသာ SME ေခ်းေငြကို ျပည္တြင္းဘဏ္ႏွစ္ခု၊ သုံးခုအထိ ေခ်းယူမႈမ်ိဳး ရွိေနသည္။

“ေခ်းေငြအာမခံစနစ္ (CGI) ကို ဒီဘဏ္မွာ ယူထားၿပီးၿပီ။ ဒါကို ေနာက္တစ္ဘဏ္မွာ ထပ္သြားေခ်းတယ္။ ဟိုဘဏ္က မသိေတာ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ေနာက္ဘဏ္တစ္ခုမွာလည္း ထပ္ေခ်းထားတာေတြ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ဖူးတယ္”ဟု ေဒၚယုယုထြန္းက ဆိုသည္။

ယင္းကြက္လပ္ကို ေခ်းေငြသတင္း အခ်က္အလက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ ခရက္ဒစ္ဗ်ဴ႐ိုလုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္တြင္ ျဖည့္ဆည္းမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ေပၚေပါက္လာႏိုင္မည္လားဆိုသည့္အခ်က္ကိုမူ ဗဟိုဘဏ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စိုးရိမ္မႈ မရွိေပ။

ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈမွာ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားထက္ မ်ားစြာသာလြန္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

“ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြထက္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြက ပိုၿပီး စည္းစနစ္ရွိတဲ့အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာမွာ စိစိစစ္စစ္ ထုတ္ေခ်းမွာျဖစ္လို႔ သူတို႔ဆီက ေခ်းေငြရဖို႔ ခက္သလို၊ သူတို႔ေခ်းေငြနဲ႔ လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြဟာလည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္”ဟု ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ပိုမိုပါဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ျဖစ္သင့္သည္ထက္ပင္ ေနာက္က်ေနေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဖြံၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးေနဆဲ ျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ားကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ အကာအကြယ္ေပးရန္လိုေနေသးေၾကာင္း ေစာဒကတက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ဗဟိုဘဏ္က ထိုသို႔ မသုံးသပ္။

ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား၏ သက္တမ္းမွာ၂၅ႏွစ္ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဆိုသည့္ အခ်က္ကို ဗဟိုဘဏ္တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္မခံျခင္းျဖစ္သည္။

“တကယ္က ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကို Reform လမ္းေၾကာင္းေပၚ တြန္းပို႔လိုက္တာ၊ သူတို႔ကို တြန္းလွဲလိုက္တာ မဟုတ္ဘူး။ မလုပ္ရင္ မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံျဖစ္လာေအာင္ တြန္းပို႔တဲ့ သေဘာပါ။ ဒီထက္ေစာၿပီးေတာင္ ဖြင့္ေပးခဲ့သင့္တာ”ဟုဦးစိုးသိန္းက ဆိုသည္။

 

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏  လက္ရွိအေျခအေန

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ ယခုႏွစ္အတြင္း ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္မႈပမာဏ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ေဈးကြက္တြင္း ဝင္ေရာက္ေစရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္ ဇူလိုင္လက ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္ေၾကာင့္ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ေနေသာ ျပည္တြင္းဘဏ္ေလာကတြင္ ဂယက္႐ိုက္ခဲ့သည္။

စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈ အားနည္းခဲ့သည့္အတြက္ ဗဟိုဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ရင္း ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းရာတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ား ျဖစ္လာသည္။

“စည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္ထုတ္ခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘဏ္ေတြရဲ႕ ေခ်းေငြစနစ္နဲ႔ လိုက္နာႏိုင္မႈအပိုင္းဟာ ေတာ္ေတာ္ႀကီး အားနည္းေနေသးတယ္” ဟု ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးဘိုဘိုငယ္က ရွင္းျပသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္အမ်ားစုသည္ ဘဏ္တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ နီးစပ္ရာလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အဓိကေခ်းေငြထုတ္ေခ်းခဲ့သည့္ ေဈးကြက္က်ဥ္းေျမာင္းသည့္အျပင္ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ႏိုင္မႈတြင္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးဘိုဘိုငယ္က ေျပာၾကားသည္။

“အဓိကက ဘဏ္ေထာင္ၿပီး ကိုယ့္ဘာသာျပန္ေခ်းေနတာေတြကို ဖယ္ပစ္ရမယ္။ ကိုယ္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနသူေတြကို ေခ်းဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္မိန္းမ၊ သားသမီးကို ျပန္ေခ်းတာေတြ လုပ္လို႔မရဘူးဆိုၿပီး စည္းမ်ဥ္းထုတ္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြအတြက္ အေျပာင္းအလဲကာလျဖစ္သြားတာေပါ့”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဗဟိုဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္း ေလးခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားထံမွ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္သည့္ ပမာဏေလ်ာ့က်သြားၿပီး ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေခ်းေငြေဈးကြက္ (Interbank Market) တြင္ ပိုလၽွံအပ္ေငြမ်ားျပားကာ Inter bank အတိုးႏႈန္းမွာ က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဗဟိုဘဏ္တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရဆိုလၽွင္ ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑မွာ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနေၾကာင္း ထင္ရွားၿပီး ယင္းအတြက္ မျဖစ္မေနေခ်ာဆီထည့္ရန္ လိုအပ္လာျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားနည္းတူ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္သာမက က်ပ္ေငြျဖင့္ပါ ေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး က်ပ္ေငြျဖင့္ ထုတ္ေခ်းမည့္ ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးႏႈန္းမွာ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား နည္းတူပင္ ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းကို ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း မေက်ာ္လြန္ရန္ ကန္႔သတ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းႏႈန္းထားထက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ ႏႈန္းတစ္ခုခုျဖင့္ ထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ထံမွ သိရသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ ယခုေျဖေလၽွာ႔မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ အပ္ေငြစာရင္းႏွင့္ စာရင္းရွင္ဘဏ္စာရင္းတို႔ ဖြင့္လွစ္ကာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး က်ပ္ေငြျဖင့္မူ စာရင္းေသအပ္ႏွံမႈကို ခြင့္မျပဳထားေပ။

ေခ်ာဆီကို ဘယ္လိုသုံးမလဲ

ျပည္တြင္းဘဏ္ေဈးကြက္သို႔ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ ေငြလဲႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈလည္း ပိုရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ဦးစံသိန္းက ဆိုသည္။

“ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီးရရွိႏိုင္မႈဆိုတဲ့ ကြက္လပ္ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မယ္။ ေငြလဲႏႈန္းအေပၚ သက္ေရာက္ေနတဲ့ ဖိအားကိုလည္း ေလ်ာ့ေစမယ္”ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းေခ်ာဆီမွာ သုံးတတ္သူအတြက္သာ ေဆး ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားထံမွ ေခ်းေငြရရွိႏိုင္ရန္မွာ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားထက္ ဆယ္ဆ ပိုခက္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ဦးစိုးသိန္းက ဆိုသည္။

“လိုအပ္တဲ့ ေငြအရင္းအႏွီးေခ်းေငြ ရဖို႔ဆိုရင္ ေသေသခ်ာခ်ာျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးကို စီးပြားေရးနဲ႔ တူေအာင္ လုပ္ေနဖို႔က အဓိကအေရးႀကီးျဖစ္တယ္”ဟု ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၎က သတိေပးစကားဆိုသည္။

ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးနည္းပါးျခင္း၊ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာ ေနာက္က်က်န္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည့္ စာရင္းစစ္၊ စာရင္းကိုင္စံႏႈန္းအားနည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အနာဂတ္စီမံကိန္းစနစ္တက်ေရးဆြဲထားမႈ မရွိျခင္းတို႔သည္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းအမ်ားစု၏ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ SME ေတြမွာ အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အရမ္းအားနည္းေနေသးတယ္။ သင္တန္းေတြ၊ ပညာေပး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနေပမယ့္ လုပ္ငန္းေတြဘက္ကလည္း ကိုယ္တိုင္လိုက္နာက်င့္သုံးဖို႔ လိုတယ္” ဟု ဦးစံသိန္းက ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ ဘဏ္ခြဲဖြင့္ခြင့္ရထားေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအျပင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း အထူးျပဳဘဏ္မ်ားကိုလည္း ဘဏ္ခြဲ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးႏိုင္လၽွင္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပိုေကာင္းႏိုင္ေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳသည္။

“SME အထူးျပဳဘဏ္ေတြ က်ေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကို ပိုနားလည္တယ္။ ဒီေတာ့ ေခ်းေငြရႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ပိုစဥ္းစားလုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္မယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာက အေ႐ြ႔

ေငြပိုရွိသူႏွင့္ ေငြလိုသူအၾကားခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္မွာ ဘဏ္တစ္ခု၏ အဓိကတာဝန္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္ တကယ္လိုအပ္ေနသူမ်ားထံသို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ မေပးႏိုင္ေသးေသာ ျမန္မာ့ဘဏ္ေဈးကြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုၾကသည္။

“အခုလိုဖြင့္ေပးလိုက္တာ အရမ္းေကာင္းတယ္။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြ အတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရႏိုင္မယ့္ ေနာက္ထပ္ရင္းျမစ္တစ္ခု တိုးလာတယ္။ ကိုယ့္ဘက္က စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ထားဖို႔လိုတယ္”ဟု ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေဝၿဖိဳးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အမ်ားျပည္သူအပ္ႏွံေငြမ်ားျဖင့္ လက္တစ္ဆုပ္စာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေနသည့္ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာကေဈးကြက္အေ႐ြ႕ကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအေနႏွင့္မူ အင္အားႀကီးမားသည့္ ၿပိဳင္ဘက္ႏွင့္ စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။

“ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ဒီထက္ ပိုအားထုတ္ေစခ်င္တာ။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဝင္လာမွ တကယ္အလုပ္လုပ္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထင္ပါတယ္”ဟု ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ဦးဘိုဘိုငယ္က ဆိုသည္။

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *