စတုတၳေျမာက္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကြက္လပ္

မည္သည့္ေတာ္လွန္ေရးတြင္မဆို လူကိုအေျခခံၿပီး ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲရသည္။ ယေန႔တြင္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး စတုတၳလႈိင္းျဖစ္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လႈိင္းသည္ တစ္ကမၻာလုံးရွိ နယ္ပယ္မ်ိဳးစုံ၊ ေဒသမ်ိဳးစုံကို ႐ိုက္ခတ္လ်က္ရွိရာ ထိုလႈိင္းႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲရန္၊ ျမန္မာ့လူသားတို႔ကို ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ပညာေရးနယ္ပယ္သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လႈိင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရမည္။ မခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္လၽွင္ ျမန္မာသည္ ကမၻာတြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ က်န္ရစ္ေတာ့မည့္အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္က Microsoft ၏ အာရွဌာနက ျပဳလုပ္သည့္ စစ္တမ္း Microsoft Asia Digital Transformation Study အရ အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္းရွိ ပညာေရးနယ္ပယ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးကို အမီလိုက္ရန္ အေလာတႀကီးျဖစ္ေနၾကသည္။ သူတို႔၏အဖြဲ႕အစည္း၊ သူတို႔၏တကၠသိုလ္သည္ အနာဂတ္တြင္ ႀကီးထြားႏိုင္ရန္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရမည္ဟု ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း သူတို႔လက္ထဲတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မဟာဗ်ဴဟာ အဆင္သင့္ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္သူမွာ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ သေဘာက ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျပာင္းဖို႔ အမ်ားစုက သေဘာေပါက္ၾကေသာ္လည္း အဆင္သင့္မျဖစ္ၾက။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေရာ ပညာေရးပိုင္းတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျပာင္းရန္ မည္မၽွသေဘာေပါက္ၾကၿပီလဲ၊ မည္မၽွအဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလဲ။

အိမ္နီးခ်င္းထိုင္း၊ အာဆီယံသားခ်င္းျဖစ္သည့္ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔သည္ စတုတၳေျမာက္စက္မႈေတာ္လွန္ေရးတြင္ သူတို႔ႏိုင္ငံမ်ား အမီလိုက္ႏိုင္ေအာင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပညာေရးအတြက္ သဲႀကီးမဲႀကီး ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ေနသည္။ စင္ကာပူမွာမူ ဆိုဖြယ္ရာမရွိ။ ထိုင္းႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔သည္ ျမန္မာႏွင့္ဆင္တူေသာ အေျခအေနမ်ားရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာ့ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပညာေရးအတြက္ ေလ့လာသင့္ေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။

စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးကို အမီလိုက္ရာတြင္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္းရွိ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲငါးရပ္မွာ ဆိုင္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈကင္းမဲ့ျခင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အရည္အေသြးရွိသည့္ လုပ္သားစုကင္းမဲ့ျခင္း၊ မိမိပိုင္ေဒတာမ်ား သူတပါးလက္ေရာက္မည္စိုးရိမ္ျခင္း၊ မေသခ်ာမေရရာေသာ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္တို႔ျဖစ္သည္ဟု Microsoft  ကဆိုသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ေရာ အဆိုပါအခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္လား။

စတုတၳေျမာက္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးကို အမီလိုက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကကြက္လပ္ ျဖစ္ေနသည္မွာ ပညာေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မႈဟု The Voice Weekly က ျမင္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈသာ ေအာင္ျမင္လၽွင္ က်န္သည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၂၂.၁၁.၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *