ျမန္မာသို႔ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လာေရး အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို UNHCR ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ၂၃

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ မည့္အေျခအေနမ်ားဖန္တီးရန္ လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) က ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အေျခအေနမ်ားဖန္တီးရန္ တာဝန္ယူျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္လာေနထိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ား ဖန္တီးရန္ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရျခင္း အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကို ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရန္ UNHCR က ျမန္မာသို႔ ေတာင္းဆိုသည္။

ဒုကၡသည္မ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္လာရန္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အားထည့္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ျပန္လာမည့္ သူမ်ားကို လက္ခံရန္စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို UNHCR က ႀကိဳဆိုသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအခြင့္အလမ္းမ်ား အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို အခိုင္အမာျပသရာတြင္ အေရးႀကီးလိမ့္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ၎တို႔ေနရပ္သို႔ ျပန္လာႏိုင္ရန္လုံေလာက္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားကို ယုံၾကည္မႈရေစႏိုင္မည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ဒုကၡသည္မ်ား၏ မူလေနရပ္ႏွင့္ ျပန္လည္ေနထိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ေနရာမ်ားသို႔ UNHCR ႏွင့္ UNDP ဝင္ေရာက္ခြင့္အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိရန္ ျမန္မာႏွင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕ႏွစ္ခုၾကား ၂၀၁၈ ဇြန္လက လက္မွတ္ထိုးသေဘာတူထားသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္လိုအပ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ဒုကၡသည္မ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျပန္လာႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အားထုတ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီေပးရန္လည္း UNHCR က တိုက္တြန္းသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ UNHCR မဟာမင္းႀကီး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာသို႔ ဒုကၡသည္မ်ားကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလ့လာရန္ခြင့္ျပဳရန္ အေလးထားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းသည္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနမ်ားကို ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္လြတ္လပ္စြာေလ့လာခြင့္ရေစခဲ့ၿပီး အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ အျခားဒုကၡသည္မ်ားကို တစ္ဆင့္ျပန္လည္သတင္းစကား ပါးႏိုင္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အနာဂတ္ကာလတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမႈအသိုက္အဝန္း အားလုံးအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ေျဖရွင္းခ်က္ကို ပါဝင္သူအားလုံးႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္ဟုလည္း UNHCR က ထုတ္ျပန္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡ စတင္ျဖစ္စဥ္ကပင္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၎တို႔ေနရပ္သို႔ မိမိဆႏၵ အေလ်ာက္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ျမန္မာအစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းတို႔ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘဂၤါလီဒုကၡသည္တစ္သန္းခန္႔ကို ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရကို UNHCR က အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *