ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ခရီးရွည္အတြက္ ေျခလွမ္းငယ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုယ္က်ိဳးကိုသာ ၾကည့္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ  တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္တစ္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ခံခဲ့ရသည္။ ႀကီးမားထင္ရွားေသာေျပာင္းလဲမႈအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအသစ္ ၂၀၀၈ တြင္ ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ၁၄ ခုေသာ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ကြဲျပားစုံလင္ေသာ အင္အားစုမ်ားကို ပါဝင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္မွာ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ေတာ့ အထက္မွ ေအာက္၊ အာဏာျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္မွ ေဒသႏၲရအဆင့္၊ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မ်ားအထိ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳမႈရွိၿပီး ျပည္သူ႕ဆႏၵႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ ထိေရာက္ေသာ ျပည္သူ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ား အေျချပဳတည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားထြက္ေပၚလာျခင္းက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းျဖစ္စဥ္၏ အစျဖစ္ကာ ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈ အားေကာင္းလာရန္ႏွင့္ ေဒသႏၲရလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုတုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းမည့္  အလြန္႔အလြန္ေကာင္းေသာ အလားအလာျဖစ္သည္။  အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ထင္ရွားေသာ သုေတသနစာတမ္းကို အသစ္တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝမႈလည္း ျဖစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလၽွာ႔ခ်ျခင္းျဖစ္စဥ္ ငါးႏွစ္တာေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈအေနအထားကို သုံးသပ္တင္ျပထားေသာ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား’ စာတမ္းကို ေအာက္တိုဘာ ၃၁ တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ အဆိုပါစာတမ္းက ေရွ႕ဆက္ႀကဳံေတြ႕ရမည့္  အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသလို အားတက္ဖြယ္ရာအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ တာဝန္ခံမႈတိုးလာျခင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာလိုအပ္မႈကို  ပိုမိုျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လူထုပါဝင္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္း စသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လကၡဏာမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအျဖစ္  ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

လူထုပူးေပါင္း ပါဝင္ေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူမ်ား ပိုမိုလႊမ္းမိုးပါဝင္ႏိုင္သည့္ အင္အားကိုရရွိေစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအျမစ္တြယ္မႈ အားေကာင္း  ေစႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးေနသည့္ကာလမ်ိဳးတြင္  တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားက ထိေရာက္ၿပီး တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို ေဆာင္ယူေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကာလရွည္ၾကာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားကို အဆုံးသတ္မည့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ကိုလည္း ေပးႏိုင္သည္။ လက္ရွိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒက တည္ေဆာက္ေပးထားသည့္ အခင္းအက်င္းစနစ္သည္ ေရရွည္တည္ၿမဲမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ မလုံေလာက္ေသးခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ  အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထိုးထားသည့္အဖြဲ႕မ်ားက အနာဂတ္စနစ္သည္ ဖက္ဒရယ္အသြင္တစ္မ်ိဳးေပၚတြင္ အေျခခံရမည္ဟု ဘုံသေဘာတူညီထားၾကသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလၽွာ႔ခ်ျခင္းျဖစ္စဥ္က အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္သလို  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ အင္အားစုမ်ားကိုလည္း ဒီမိုကေရစီနည္းက် အုပ္ခ်ဳပ္စီမံႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈျဖစ္စဥ္သည္ ေကာင္းေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသာ ရရွိမည္ဟု အာမခံႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ ပိုမို ႀကီးေလးေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို စီမံေဆာင္႐ြက္ရာတြင္  လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ အျပည့္အဝရွိရမည္ျဖစ္သည္။  တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အင္အားစုအားလုံးသည္ ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္က မည္ကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္သည္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္  စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိသည္ကို ဦးစြာနားလည္သေဘာေပါက္ရမည္ျဖစ္သည္။  အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ယခုစာတမ္းကလည္း ထိုကဲ့သို႔ နားလည္လာေစရန္ သို႔မဟုတ္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ စာတမ္းပထမဆုံးအႀကိမ္ ထုတ္ေဝမႈ ငါးႏွစ္အၾကာ  ယခု အသစ္တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝမႈတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကို ဖန္တီးခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ေပၚထြက္လာသည့္ အဓိကတူ႐ူခ်က္မ်ားကို သုံးသပ္ေဖာ္ျပထားသလို လာမည္ႏွစ္မ်ားအတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အခင္းအက်င္းကို ပုံသြင္းေပးႏိုင္မည့္ အေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း  သုံးသပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အာရွေဖာင္ေဒရွင္း မူလစာတမ္းထုတ္ေဝၿပီး ငါးႏွစ္အၾကာ၊ ယခုခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတို႔၏ အစိုးရမ်ားသည္ တာဝန္ယူမႈ ပိုရွိလာသည္မွာ ထင္ရွားသိသာပါသည္။ ၎တို႔ သည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုးျမႇင့္ဦးေဆာင္လာၾကသည္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိရန္ ႀကိဳးစားျခင္း  အထူးသျဖင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္လည္း ပိုမိုအားစိုက္လာခဲ့သည္။ ေဒသခံျပည္သူ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသာ မူဝါဒနယ္ပယ္အသစ္မ်ားေရးဆြဲရန္ ကနဦးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ အေရးပါမႈ တိုးျမင့္လာျခင္းကို ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ပထမဆုံးအခ်က္မွာ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္သည္ မူလအ႐ြယ္အစားထက္  သုံးဆနီးပါးျမင့္တက္လာသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေလာက္သည့္ ပမာဏအျဖစ္ ယမန္ႏွစ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလီယံေက်ာ္ သုံးစြဲႏိုင္ခဲ့သည္။  ဒုတိယအခ်က္မွာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အစိုးရဌာနမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ရွိေနေသးေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားမွာမူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းတို႔တြင္ တိုးျမႇင့္ပါဝင္လာႏိုင္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔ကို ပိုမို၍တာဝန္ခံမႈရွိလာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကိုလည္း ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ မတူညီေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၁ ပါတီ ကိုယ္စားျပဳမႈရွိၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ သုံးပုံတစ္ပုံ နီးပါးကို ေဒသဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ရယူထားျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ကြဲျပားစုံလင္၍ အေရးႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရးဖိုရမ္မ်ားကဲ့သို႔  ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အေရးႀကီးေသာ တိုးတက္မႈအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ သုံးဆျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ထိုထက္ပိုေသာ တိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ လိုအပ္ေနေသးသည္။  

လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္း အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ိဳးႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းရာ၌ ပိုမို၍ အားေကာင္းယုံၾကည္မႈ ရွိလာသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာ အေရးႀကီးဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့သည္၊ ထို႔ျပင္ ၎တို႔မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္နားေထာင္ၿပီး တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အားတက္သေရာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

 ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေအာက္အဆင့္တြင္ အစိုးရေနာက္တစ္ဆင့္ (တတိယအဆင့္) ကို ဖန္တီးေပးခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ ယခင္က  ရွိခဲ့သည့္ အခင္းအက်င္းအတိုင္း ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် တာဝန္ခံမႈတို႔တြင္ အကန္႔အသတ္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အထက္ပါအခင္းအက်င္းမွာပင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရတို႔သည္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ လူထုပါဝင္မႈ အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ေဒသခံလူထုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမို၍ တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ဦးေဆာင္ေသာ အသြင္ေျပာင္း အစိုးရသည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမ်ားဖန္တီးခဲ့ၿပီး လူထုပါဝင္မႈ အားေကာင္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေဒသႏၲရေကာ္မတီမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား အေရးႀကီးေသာဆက္သြယ္မႈ  လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ၎ရာထူးကို ေ႐ြးေကာက္ခံရာထူးျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။  ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရကို ဆက္ခံသည့္  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဒီခ်ဳပ္) အစိုးရသည္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေဒသႏၲရေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပိုမို ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္းျဖင့္ လူထုပါဝင္မႈတိုးျမႇင့္ရရွိေရးႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ အားေကာင္းေစေရး ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

သိသာထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေနေသးေသာ္လည္း တာဝန္ခံမႈ၊ တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းမႈႏွင့္ ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈ အားေကာင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္တစ္ရပ္ အျပည့္အဝျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္  ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမည့္ အတားအဆီးမ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။  ႏိုင္ငံ၏ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအတြင္း ပါဝင္ေနသည့္ အင္အားစုအားလုံးတို႔၏ စြမ္းရည္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသလို အစိုးရအေနျဖင့္ လိုအပ္မႈအရွိဆုံးေနရာမ်ားတြင္ ဘတ္ဂ်က္အသုံးျပဳရန္၊ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေ႐ြးေကာက္ခံေဒသႏၲရအစိုးရ (တတိယအဆင့္ အစိုးရ) မရွိသည့္ အဆင့္မ်ိဳးတြင္ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကို အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္တို႔ လိုအပ္ေနေသးသည္။

အထက္ပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ မဟာဗ်ဳဟာက် ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ (Myanmar Strategic Support) ကို အာရွေဖာင္ေဒရွင္းသည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္  အစိုးရမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး Renaissance Institute မွ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူအျဖစ္ ပါဝင္သလို DFAT,DFID  ႏွင့္ Swiss Development Cooperation တို႔မွ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္သည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားတြင္ ရွိသင့္သည့္ ပင္မအေရးပါေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား  တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္  တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ Citizen’s Budget မ်ား ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ကူညီျခင္းအပါအဝင္ အဓိကအားျဖင့္ အစိုးရ၏တာဝန္ခံမႈ တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ေရွ႕ေလၽွာက္ ႀကဳံေတြ႕ရဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း  ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္ကို အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက ၎တို႔သည္ အေရးပါေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ျပည္သူမ်ား၏ဘ၀အေပၚ ေရရွည္  သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေသာ အဓိကအေရးပါသည့္ အခန္းက႑ကို ပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။ လာမည္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏အေရးပါမႈသည္ ပိုမို၍ပင္ အားေကာင္းလာဦးမည္ျဖစ္သည္။

(Richard Batcheler သည္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း ျမန္မာမွ  သုေတသနပညာရွင္ႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ ဆန္းစစ္သူျဖစ္ၿပီး ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ (အသစ္ျပင္ဆင္ တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝမႈ)’ သုေတသနစာတမ္းကို ဦးေဆာင္ေရးသားသူလည္း ျဖစ္သည္။)

By Richard Batcheler

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *