တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္နည္းသြားသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ)

တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ကာလ  အမ်ားျပည္သူ ႐ုံးပိတ္ရက္ ႏွစ္ရက္ေၾကာင့္  ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ေဈးကြက္သုံးရက္သာရွိခဲ့ၿပီး အေရာင္းအဝယ္နည္းပါးခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု  ၂၂,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၃၀  ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းထက္ ၇ ဒသမ ၆ ပြိဳင့္ (၁ ဒသမ ၈၁  ရာခိုင္ႏႈန္း) က်ဆင္းခဲ့သည္။

စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး  ၄၂၁ ဒသမ ၁၇ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္  ၄၁၉ ဒသမ ၃) ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး ၄၁၁ ဒသမ ၂၄ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ၄၀၅ ဒသမ ၁၅) အတြင္း ရွိခဲ့သည္။

MTSH ရွယ္ယာေဈးမွာ ၁ ဒသမ  ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ FPB ရွယ္ယာေဈးမွာ ၂  ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ယခင္သီတင္းပတ္ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ထက္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး FMI ရွယ္ယာမွာ ၄ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းကာ MCB ႏွင့္ TMH ရွယ္ယာ မွာ ေဈးအေျပာင္းအလဲ မရွိခဲ့ေပ။

သီတင္းပတ္ေလးပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံးသီတင္းပတ္ ျဖစ္သည္။

FMI ရွယ္ယာ

သုံးပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္မႈ ရပ္တန္႔ကာ ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၅၈၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၆၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၁၀,၅၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၁၀,၅၀၀  က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္အစု  ၅၁၀၀ ေက်ာ္ က်န္ရွိၿပီး ဝယ္လိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၈၅၀၀ မွ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္အတြင္း ရွိသည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၁၇,၀၀၀ ေက်ာ္က်န္ရွိၿပီး ၁၀,၅၀၀  က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းလိုသည့္ရွယ္ယာမွာ အစု  ၁၅,၀၀၀ ခန္႔ရွိကာ က်န္ရွိေသာ အစု ၂၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ၁၁,၀၀၀ မွ ၁၂,၀၀၀ က်ပ္အတြင္း ရွိသည္။

MTSH ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ အေရာင္းအဝယ္ထက္ ေလးပုံသုံးပုံ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး  သီတင္းပတ္ ၂၅ ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ အနည္းဆုံး ျဖစ္သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၄၆ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာ အဖြင့္ေဈး ၃၀၅၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၃၁၀၀  က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၃၀၅၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာ ေန႔တြင္ ၃၁၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္အစု  ၃၂,၀၀၀ ေက်ာ္က်န္ရွိၿပီး ၂၉၀၀ မွ ၃၀၀၀  က်ပ္ျဖင့္ ဝယ္လိုသည့္ ရွယ္ယာအစု  ၂၂,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၃၀၅၀ မွ ၃၁၀၀ က်ပ္ ျဖင့္ ဝယ္လိုသည့္ အစု ၁၀,၀၀၀ နီးပါးရွိသည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၁၇,၇၀၀ ေက်ာ္က်န္ရွိၿပီး ၃၁၅၀ က်ပ္ ျဖင့္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၆၀၀၀ ခန္႔၊  ၃၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းလိုသည့္အစု  ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၃၃၀၀ က်ပ္ျဖင့္  ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၁၀၀၀ ရွိသည္။

ႏွစ္ပတ္အတြင္း ရွယ္ယာေဈး ၅  ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္လာသည္။

MCB ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ  ၁၁၇ စု၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ရွစ္သိန္းေက်ာ္  အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာေဈးမွာ  အဖြင့္ေဈး ၇၁၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၇၂၀၀  က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၇၁၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၇၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္အစု  ၂၅၃ စု က်န္ရွိၿပီး ဝယ္လိုသည့္ေဈးႏႈန္းမွာ  ၇၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၁၂၃၈ စု က်န္ရွိၿပီး ေရာင္းလိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၇၂၀၀ က်ပ္မွ ၈၂၀၀ က်ပ္ အတြင္းရွိသည္။

FPB ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ အေရာင္းအဝယ္ထက္ က်ပ္ ၁၀ သန္းနီးပါး ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး သီတင္းပတ္ ၄ ပတ္အတြင္း  အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံး ျဖစ္သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ  ၇၇၉ စု၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၁၉ သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး  ၂၃,၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၄,၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၃,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔ တြင္ ၂၄,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္အစု  ၈၇၆ စုက်န္ရွိၿပီး ဝယ္လိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ  ၂၂,၅၀၀ မွ ၂၃,၀၀၀ က်ပ္ အတြင္းရွိ သည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၂၀၀၀ ခန္႔ က်န္ရွိၿပီး ၂၆,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္  ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၃၉ စု၊ ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းလိုသည့္အစု ၁၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္  က်န္ေရာင္းလိုသည့္အစုမ်ားမွာ ၂၄,၀၀၀  မွ ၂၄,၅၀၀ က်ပ္ အတြင္း ရွိသည္။

TMH ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္း အဝယ္အနည္းငယ္ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၆၈၃ စု၊ တန္ဖိုး  က်ပ္ ႏွစ္သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၂၈၅၀ က်ပ္၊  အျမင့္ဆုံး ၂၉၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၈၅၀  က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၉၀၀ က်ပ္ ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္အစု  ၂၀၀၀ ခန္႔ က်န္ရွိၿပီး ဝယ္လိုသည့္ေဈးႏႈန္းမွာ ၂၇၀၀ မွ ၂၈၅၀ က်ပ္ အတြင္းရွိသည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၆၀၀၀ ခန္႔ က်န္ရွိၿပီး ေရာင္းလိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၂၉၀၀ မွ ၃၁၀၀ က်ပ္အတြင္းရွိကာ ရွယ္ယာအမ်ားစုမွာ ၂၉၀၀ ႏွင့္ ၂၉၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းလိုသည့္အစုမ်ား ျဖစ္သည္။         

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *