၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေနာက္ဆုံးထား၍ BIMSTEC ႏိုင္ငံမ်ား လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးစနစ္ က်င့္သုံးမည္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃

ျမန္မာအပါအဝင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရးက႑စုံ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအဖြဲ႕ BIMSTEC အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆုံးထား၍ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးစနစ္ က်င့္သုံးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးဦးမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးတြင္ ပါဝင္မည့္ ပင္ရင္းေဒသထုတ္ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈက႑၊ ခရီးသြားလာေရး၊ ဟိုတယ္က႑ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“Custom အေကာက္အခြန္လိုင္းေတြအတိုင္း ေလၽွာ႔ခ်မယ္။ အေကာက္အခြန္က Under Line ကို ေလၽွာ႔မယ္။ ဥပမာ -အေကာက္ခြန္လိုင္းငါးေထာင္ကို ေလၽွာ႔မယ္ေပါ့ေနာ္။ ငါးေထာင္ထဲကမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပထမအေနနဲ႔ သြားတာ။ အေကာက္အခြန္ဆိုင္ရာ အတားအဆီးေတြ ေလၽွာ႔ခ်မယ္”ဟ ုၫႊန္ၾကားေရးမႉးဦးမင္းေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးစနစ္ က်င့္သုံးႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အေကာက္အခြန္က႑တြင္ အေကာက္အခြန္ဆိုင္ရာအတားအဆီးမ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ကုန္ပစၥည္းစာရင္း (HS Code Line) မ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“AFTA က သူ႕ႏိုင္ငံနဲ႔ သူ မတူႏိုင္ ဘူး။ ေပးရင္လည္း AFTA ထက္ေတာ့ ပိုမေပးဘူး”ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမႉးဦးမင္းေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈစနစ္ကို က်င့္သုံးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျပည္ပကုန္စည္မ်ားအလုံးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ အခက္ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ပမွလၽွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းသူ ဦးေအာင္မင္းက ဆိုသည္။

အေၾကာင္းမွာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးျမင့္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္ပသြင္းကုန္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

BIMSTEC အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္ရရန္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ေဆြးေႏြးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ BIMSTEC အဖြဲ႕တြင္ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘူတန္၊ နီေပါ၊ သီရီလကၤာ၊ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ ပါဝင္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *