ျမန္မာ့သစ္သီး ထိုးစစ္ ခံစစ္

ျမန္မာ့ေျမထြက္ သစ္သီးမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္တို႔က ေလယာဥ္ျဖင့္ပင္ လာေရာက္ဝယ္ယူမည္ဟု ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္အတူ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားလည္းရွိေနသည္။

“AQSIQ List (တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳစာရင္း) ထဲပါသြားရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေလာက္အထိ ကမ္းလွမ္းမႈရထားလဲဆိုရင္ သစ္သီး၀လံေတြကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က်န္းစုျပည္နယ္က ေလယာဥ္နဲ႔ လာဝယ္မယ္ဆိုၿပီး ေျပာထားတယ္”ဟု ဆိုလာသူက ဦးေက်ာ္သူ ျဖစ္သည္။

ဦးေက်ာ္သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔သူမ်ားအသင္း (MFVP) ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးလည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးတိုက္ပြဲတြင္ သစ္သီး၀လံထြက္ကုန္မ်ားသည္ အဓိကတစ္ေနရာမွ ပါဝင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ႏွစ္ပရိေစၧဒၾကာျမင့္စြာ အဖိုးတန္ သစ္ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကဲ့သို႔ သယံဇာတထြက္ကုန္မ်ားကို အဓိကထုတ္ကုန္အျဖစ္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ရာမွ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အေျချပဳသည့္ ဦးစားေပးပို႔ကုန္မ်ား ေျပာင္းလဲေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ သစ္သီး၀လံက႑သည္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။

ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ (NES) တြင္လည္း သစ္သီး၀လံထြက္ကုန္မ်ားကို ဦးစားေပးပို႔ကုန္အျဖစ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ပလိုင္းေပါက္ႏွင့္ ဖားေကာက္သလို ျဖစ္ေနသည့္ကိစၥရပ္လည္း ရွိေနျပန္သည္။

ျမန္မာ့သစ္သီး၀လံကို ဦးစားေပးပို႔ကုန္အျဖစ္ ျမႇင့္တင္၍ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြရွာရန္ ႀကံေဆာင္ေနေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ အလုံးအရင္းႏွင့္ စီးဝင္လာေသာ သစ္သီး၀လံသြင္းကုန္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား ျပန္လည္စီးထြက္လ်က္ရွိေနသည္။

ယင္းသို႔ အေျခအေနတြင္ ျမန္မာ့သစ္သီး၀လံ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေဈးကြက္အလားအလာက အဘယ္နည္း။  သစ္သီး၀လံပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ အားၿပိဳင္မႈတြင္ မည္သူက အသာစီးရမည္နည္း။

ေခတ္က ေတာင္းဆိုေသာ သစ္သီး

ကမာၻ႔လူသားတို႔၏ စားေသာက္မႈ ပုံစံေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမၽွ သစ္သီး၀လံထုတ္လုပ္မႈသည္ တစ္စတစ္စႀကီး ထြားလာသည္။ က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္အရ သစ္သီး၀လံစားသုံးျခင္းသည္ လူသားတို႔ အစာေခ်စနစ္အတြက္ အထူးေကာင္းမြန္သည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)၊ ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (FAO) တို႔က လူတစ္ဦးသည္ တစ္ရက္လၽွင္ ပၽွမ္းမၽွ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္း႐ြက္ ၄၀၀ ဂရမ္စားသုံးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။ ယင္းသို႔စားသုံးလၽွင္ နာတာရွည္ ေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ အဝလြန္ေရာဂါ၊ ႏွလုံးေရာဂါ စသည္တို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ေန႔စဥ္အစားအေသာက္စာရင္းတြင္ သစ္သီး၀လံသည္ မပါမျဖစ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံးႏွင့္ စားသုံးမႈအမ်ားဆုံး သစ္သီးမ်ားမွာ သရက္သီး၊ ဖရဲသီးႏွင့္ ငွက္ေပ်ာသီးတို႔ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔သူမ်ားအသင္း (MFVP) ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ သရက္သီး ၃၂၀,၀၀၀ တန္ ၊ ဖရဲသီး ၁၄၀,၀၀၀ တန္ႏွင့္ ငွက္ေပ်ာသီး ၈၀,၀၀၀ တန္ခန္႔ စားသုံးသည္။

ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္သီး၀လံထုတ္လုပ္မႈက႑အေပၚ ေလ့လာထားေသာ MFVP ၏ သုေတသနစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္းသစ္သီးစားသုံးမႈႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္လၽွင္နိမ့္ပါးလ်က္ပင္ ရွိေသးသည္။

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပၽွမ္းမၽွ လူတစ္ဦးခ်င္းသစ္သီးစားသုံးႏႈန္းသည္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၇၀ ကီလိုဂရမ္ခန္႔ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၁ ကီလိုဂရမ္ခန္႔သာ ရွိသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္အရ သစ္သီး၀လံ စားသုံးမႈႏႈန္းတိုးတက္မႈ ရွိလာသည္။

“စားေသာက္မႈပုံစံစနစ္က ေျပာင္းသြားၿပီေလ။ အရင္တုန္းက ဒီသီးႏွံေတြ၊ ဘာေတြစားတာ နည္းတယ္။ အခုေတာ့ စားတာက မ်ားလာတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္တင္ပို႔သူမ်ား အသင္း (MFVP) ဥကၠ႒ ဦးစိုးသန္းမင္းဒင္က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္…

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံဟု ေခတ္အဆက္ဆက္က ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာသည္ အျခားေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထံမွလည္း သစ္သီးမ်ားကို ဝယ္ယူတင္သြင္းေနရျပန္သည္။ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔သာမက အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ တန္ဖိုးျမင့္ ထုတ္ကုန္သစ္သီး၀လံမ်ားသည္ ျမန္မာ့ ေဈးမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ဆူပါမားကက္ႀကီးသို႔ နယ္ေက်ာ္ေျမေက်ာ္ ေရာက္ရွိလာၾက သည္။

ေဒၚလာစားေသာ သစ္သီးမ်ား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းစားသုံးမႈအတြက္ သစ္သီးထုတ္လုပ္ေသာ္လည္း လိုအပ္ခ်က္ရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါဝင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားက သစ္သီးတင္သြင္းရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ သစ္သီးစားသုံးမႈႏႈန္းသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုျမင့္မားလာေၾကာင္း ဦးစိုးသန္းမင္းဒင္က ဆိုသည္။

ႏွစ္စဥ္ ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ကာ ဧၿပီလကုန္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း သစ္သီး၀လံစိုက္ပ်ိဳးရာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ သစ္သီးမထုတ္လုပ္ႏိုင္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သစ္သီး၀လံမ်ားကို တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္သည္။ စားသုံးသူဦးေရ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္၏ သစ္သီးစားသုံးႏႈန္းျမင့္မားလာျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ဖရဲႏွင့္ သခြားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ သစ္သီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ယခင္ ရာသီေပၚခ်ိန္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ေရာင္းဝယ္ခဲ့ၾကရာမွ လက္ရွိတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသစ္သီးကုန္သြယ္မႈပုံစံအျဖစ္ ႀကီးထြားလာသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ သစ္သီးအထြက္နည္းခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္သီးေပၚေသာေၾကာင့္ ေဈးကြက္ေကာင္းသည္။

“တ႐ုတ္ရဲ႕ Demand (ဝယ္လိုအား) ကေတာ့ ေတာက္ေလၽွာက္တိုးေနတယ္ ေျပာရမွာဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေတာင္သူေတြက နည္းပညာေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းေကာင္း ရေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာေပါ့” ဟု မူဆယ္အေျခစိုက္ စိုင္းျမင့္ဗိုလ္ သစ္သီးပြဲ႐ုံလုပ္ငန္းရွင္ ဦးစိုင္းျမင့္ဗိုလ္က ဆိုသည္။

ႏိုဝင္ဘာလမွ စတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္နံတစ္လ်ားမွ ဖရဲ၊ သခြားကုန္တင္ယာဥ္မ်ား မႏၲေလး -မူဆယ္လမ္းေပၚတြင္ ေျခခ်င္းလိမ္ေနတက္သည္။ မူဆယ္(၁၀၅) မိုင္ သစ္သီး၀လံကုန္စည္ဒိုင္သို႔ တစ္ေန႔လၽွင္ ဖရဲ၊ သခြားတင္ယာဥ္မ်ား ရာႏွင့္ခ်ီဝင္ထြက္လ်က္ ရွိသည္။

ဖရဲသီးသည္ ျပည္ပေဈးကြက္သို႔ တစ္ႏွစ္လၽွင္ တန္ခ်ိန္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ၿပီး တန္ဖိုးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ေက်ာ္ ရရွိသည္။ သစ္သီး တင္ပို႔မႈဝင္ေငြ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ဖရဲတင္ပို႔မႈမွ ရရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သစ္သီးမ်ိဳးစုံ တန္ခ်ိန္တစ္သန္း၊ တန္ဖိုးအေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅၇ သန္း ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

သရက္သီးကိုလည္း တ႐ုတ္ေဈးကြက္အပါအဝင္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ား၊ အေမရိကႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔သို႔ တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ငွက္ေပ်ာ၊ နာနတ္၊ ေထာပတ္သီးမ်ားကို ျပည္ပေဈးကြက္မ်ား ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သျဖင့္ သစ္သီးတင္ပို႔မႈ တိုးတက္လာႏိုင္ေၾကာင္း MFVP အသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္သူက ဆိုသည္။

ျမန္မာ့သစ္သီး၀လံတင္ပို႔မႈ စုစုေပါင္း၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို တ႐ုတ္ေဈးကြက္သို႔ တင္ပို႔ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္သစ္သီး၀လံအမ်ိဳးအစားစုံကို လက္ခံရန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးဌာန (AQSIQ) အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ့သစ္သီးရွစ္မ်ိဳးကိုသာ တရားဝင္ လက္ခံသည္။

AQSIQ က လက္ခံသည့္စာရင္းတြင္ မပါဝင္ေသးေသာ ေထာပတ္သီး၊ ငွက္ေပ်ာ၊ ကၽြဲေကာ၊ ၀ဥ သီးႏွံမ်ားကို စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းသစ္သီး၀လံမ်ားသည္ တ႐ုတ္ေဈးကြက္က လိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ သီးႏွံမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

အလားတူ သစ္သီး၀လံအမ်ိဳးအစားအလိုက္ အျခားႏိုင္ငံေဈးကြက္သစ္မ်ား ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာသစ္သီး၀လံကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျပသလ်က္ရွိၿပီး သစ္သီးထုတ္လုပ္မႈ အပိုင္းတြင္လည္း GIZ ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက နည္းပညာအကူအညီ ပံပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။

တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အရွိန္ယူေဆာင္႐ြက္ပါက သစ္သီး၀လံထုတ္လုပ္မႈ၊ တင္ပို႔မႈတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး သစ္သီး၀လံက႑မွ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ ႏွစ္ဆမွ သုံးဆအထိ ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ယုံၾကည္သည္။

ျပည္ပ သစ္သီး၀လံလႈိင္း

သို႔ေသာ္လည္း သစ္သီးပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး ထိုးစစ္ျပင္ေနခ်ိန္ ျပည္ပသစ္သီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဈးကြက္သို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ပန္းသီး၊ ပ်ားလိေမၼာ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ စပ်စ္၊ ဒူးရင္းႏွင့္ သရက္၊ နယူးဇီလန္မွ ကီဝိႏွင့္ စေတာ္ဘယ္ရီ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ စပ်စ္၊ စေတာ္ဘယ္ရီႏွင့္ ပန္းသီး အစရွိေသာ သစ္သီးမ်ိဳးစုံ သည္ ျမန္မာ့ေျမရွိ ေဈးဝယ္စင္တာမ်ားတြင္ အခန္႔သားဝင္ေရာက္ေနရာယူလ်က္ ရွိေနသည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္သရက္သည္ ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္လတို႔တြင္ လႈိင္လႈိင္ထြက္သည္။ က်န္လမ်ားတြင္ ရာသီကုန္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုင္းသရက္မ်ိဳးမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာသုံးၿပီး ၁၂ ရာသီလုံးေဈးကြက္ဝင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

“တရားဝင္စာရင္းေတြအရဆိုရင္ အမ်ားႀကီးမရွိဘူး။ တခ်ိဳ႕သစ္သီးေတြက ေမွာင္ခိုဝင္တာေပါ့။ ဒါေတြကို အားမေပးဘူး။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ စားတဲ့ အသီးေတြက်ေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ မရွိေသးတာလည္းရွိတယ္။ ဒါေတြေတာ့ ဝင္လာေနတာေပါ့” ဟု ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုးက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ လိုအပ္ ခ်က္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသစ္သီးမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ျပည္ပမွ သစ္သီးတင္သြင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပန္းသီး၊ သစ္ေတာ္သီး၊ စပ်စ္သီး၊ ခ်ယ္ရီသီး၊ မန္က်ည္းခ်ိဳသီးႏွင့္ စြန္ပလြန္သီး၊ တယ္သီး၊ သလဲသီးအစိုမ်ားကို တရားဝင္တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားသည္။

ဒူးရင္း၊ ပ်ားလိေမၼာ္၊ ဆန္းကစ္၊ မင္းဂြတ္၊ ၾကက္ေမာက္၊ ဒူးရင္း အစရွိသည့္ သစ္သီးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထြက္ရွိသည့္ကာလမဟုတ္ပါက တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ျပည္ပသစ္သီးမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္နည္းနည္းျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ျမင့္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သျဖင့္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ လူငယ္မ်ားကို အစၥေရးႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ျပန္လည္အသုံးခ်မႈအပိုင္းတြင္ မရွိသေလာက္ အားနည္းေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးႏွင္းဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားကို အစၥေရးသို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာသင္ၾကားေရး ပညာေတာ္သင္မ်ားေစလႊတ္ေလ့ရွိၿပီး ဦးႏွင္းဦးသည္ ပညာေတာ္သင္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းသို႔ သစ္သီး၀လံမ်ားထက္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ကို ပိုမိုတင္သြင္းရေၾကာင္း ဦးေက်ာ္သူက ဆိုသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္အမ်ိဳးအစား ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းေနရသည္ဟု ဦးေက်ာ္သူ၏ အဆိုအရ သိရသည္။

သစ္သီးသြင္းကုန္မ်ားကို အစားထိုးႏိုင္လၽွင္ ႏိုင္ငံျခားေငြစီးထြက္မႈကို တားဆီးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး အဆင့္ဆင့္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ သစ္သီး၀လံက႑ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္းအေျဖရွာမည္ဟု ဦးေအာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ရန္ သစ္သီး၀လံစိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္ လိုေၾကာင္း သစ္သီး ၀လံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ သစ္သီး အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါက (Mass Production) အေျမာက္အျမား ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔က ဆိုသည္။

ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ အဆိုပါ ဇုန္မ်ားျဖင့္ တည္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ သီးႏွံကုန္ထုတ္ဇုန္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လၽွင္ ကုန္က်စရိတ္ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည့္အျပင္ သီးႏွံအရည္အေသြးထိန္းသိမ္းမႈကိုပါ စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ အရည္အေသြးျမင့္ သစ္သီး၀လံ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရး ျဖစ္သည္။

ျပည္ပသစ္သီးမ်ားသည္ အရည္အေသြးႏွင့္ ေဈးႏႈန္းျမင့္မားၿပီး ျပည္တြင္းရွိ City Mart ၊ Capital ၊ Ocean အစရွိသည့္ ေဈးဝယ္စင္တာမ်ားတြင္ အခန္႔သား ေနရာယူေနသည္။ ယင္းသစ္သီးမ်ားသည္ ရာသီေပၚခ်ိန္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ေဈးကြက္တြင္း ဝင္ေရာက္လာေသာသစ္သီးမ်ား ျဖစ္သည္။

တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ျမန္မာ့ ေျမထြက္သစ္သီးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ ကြာျခားလွသည္။ Sule Square ၊ City Mart တြင္ တင္ေရာင္းေသာ နယူးဇီလန္ထြက္ အလုံးႀကီး၊ အ႐ြယ္လွ၊ အေရာင္စိုေသာ စေတာ္ဘယ္ရီသီး ၅၀ ဂရမ္တစ္ဘူးလၽွင္ ၆၅၀၀ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စေတာ္ဘယ္ရီသီးဆိုလၽွင္ အဆိုပါ ၅၀ ဂရမ္ဆိုပါက ျမန္မာေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္ထက္ ပိုမေပးရေပ။ သို႔ေသာ္လည္း တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္မျဖစ္ျခင္းက ေဈးႏႈန္းအရ ကြာျခားသြားျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအေနအထားအရ ျမန္မာ့သစ္သီးမ်ားသည္ပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ AQSIQ က အသိအမွတ္ျပဳပါက ျမန္မာ့ေထာပတ္သီး၊ ျမန္မာ့ငွက္ေပ်ာ၊ ျမန္မာ့ကၽြဲေကာႏွင့္ ၀ဥတို႔ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က်န္းစုျပည္နယ္က ေလယာဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ဝယ္ယူမည္ဟူသည့္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ိဳးပင္ ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။

အလားအလာေကာင္းမ်ားေနာက္တြင္ အရည္အေသြးျမင့္ သစ္သီး၀လံမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္မူ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ တန္ဖိုးျမင့္သစ္သီး၀လံမ်ား ထုတ္လုပ္လာႏိုင္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလာလၽွင္ သစ္သီး၀လံထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ ခံစစ္အားေကာင္းၿပီး တိုက္စစ္တြင္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးသန္းမင္းဒင္က ယခုကဲ့သို႔ဆိုသည္။

“(သစ္သီး၀လံ) ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပို႔တာနဲ႔ သြင္းတာနဲ႔က သိပ္မကြာဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုၿပီးေတာ့ တင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔အတြက္က ဇုန္ေတြလုပ္ေပးႏိုင္တယ္ ဆိုရင္ေကာင္းတယ္”

ႏုိင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *