ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အကဲဆတ္ခ်ိန္

ယေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ ‘အကဲဆတ္’ ခ်ိန္ေရာက္ေနသျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ Player မ်ား၊ Institution မ်ားကို ဦးေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလုံး သုံးပါးလုံး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္မွသာ ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ ဆက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ အစိုးရတက္သည္မွာ သက္တမ္းထက္ဝက္က်ိဳးၿပီျဖစ္ၿပီး ေနာင္လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရရန္ စိတ္ေဇာကပ္ေနၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဦးစားေပးျဖင့္ တက္လာေသာ္လည္း မွန္းသေလာက္မေပါက္သျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စိတ္အလိုမက်ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ျပန္လည္အကဲျဖတ္ေနၾကသည္။ ယခင္ႏွစ္က စခဲ့ေသာ ရခိုင္အေရးသည္ သတင္းမီဒီယာ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီစေသာ Institution တို႔အပါအဝင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးကို ဝါးမ်ိဳေလာင္ၿမိဳက္ေနသည္။ စီးပြားေရးသည္ ေမၽွာ္မွန္းသေလာက္ မတိုးတက္သျဖင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ လြတ္လပ္စြာေျပာေရးဆိုခြင့္ အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီရပိုင္ခြင့္မ်ား ေမၽွာ္မွန္းသေလာက္မရဟုဆိုကာ အရပ္ဘက္လူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိေနသည္။ နဂိုကတည္းကရွိခဲ့ေသာအနာေဟာင္းမ်ား၊ က်က္လုလုအနာေဟာင္းမ်ားသည္ ထိုပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္ ျပန္ပန္းထြက္မည့္အေျခသို႔ ဆိုက္လာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ျပႆနာမ်ိဳးစုံကို တစ္ႏိုင္ငံတည္းတြင္ ေတြ႕ႀကဳံေနရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား မ်ားမ်ားစားစား မရွိလွပါ။ ျပည္ပဧရာမဖိအား၊ ျပည္တြင္းအကြဲအၿပဲတို႔ ႀကဳံေနရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း မ်ားမ်ားစားစား မရွိပါ။ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ျပည္ပဖိအားကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံေရးတို႔ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္႐ြက္ေနရသည္မွာ ေရွ႕မွေျပာင္းလဲသြားသည့္ ေနာင္ေတာ္ႏိုင္ငံမ်ားႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ‘အကဲဆတ္ခ်ိန္’ ထက္ပင္ အႏၲရာယ္မ်ားသည္။

‘အကဲဆတ္ခ်ိန္’ တြင္ တင္းမာမႈမ်ား ႀကီးစိုးလာသည့္အတြက္ အကူးအေျပာင္းကာလကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ ‘အလယ္အလတ္သမားမ်ား’ ေနာက္ေရာက္ၿပီး ‘သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား’ သည္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတြင္ ေရွ႕ေရာက္လာတတ္သည္။ Generational Change ေခၚ မ်ိဳးဆက္လိုက္အေျပာင္းအလဲလည္း ႀကဳံရမည္။ သက္ဆိုင္ရာ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္လည္း သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား၏ သေဘာထားတို႔က ပ်ံ႕ႏွံ႔လႊမ္းမိုးလာတတ္ၾကသည္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တြင္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား ေရွ႕ေရာက္လာလၽွင္ ယင္းႏွင့္ၿပိဳင္ဘက္ သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးဖက္အဖြဲ႕အစည္းတြင္လည္း သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား ေရွ႕ေရာက္လာၾကသည့္အတြက္ အဆိုးေက်ာ့သံသရာလည္ကာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတြင္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားႀကီးစိုးသြားကာ ေပါက္ကြဲေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ေပသည္။

ျမန္မာ့အေရးတြင္ အခရာက်သည့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ မီဒီယာ၊ ပါတီ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား စသည့္ Institution အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ‘အကဲဆတ္ခ်ိန္’ ကို ျပည္သူလူထုမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းသာၾကည့္ၿပီး ျဖတ္ေက်ာ္ၾကပါဟု The Voice Journal က ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

အယ္ဒီတာ
၂၇.၁၁.၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *