တစ္ပတ္တာ လႊတ္ေတာ္အႏွစ္ခ်ဳပ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ယခုဆိုလၽွင္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဆယ္ႀကိမ္တိုင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဆယ္ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္ အစည္းအေဝးကို ဆက္လက္၍ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည္။ ယခုတစ္ပတ္ ငါးရက္တာအတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားထဲမွ ေကာင္းႏိုးရာရာသတင္းမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ယူ႐ိုသန္း ၇၀ ေခ်းရန္ သမၼတတင္ျပမႈ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္းငံ့

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ရန္အတြက္ ျပင္သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီထံမွ ယူ႐ို သန္း ၇၀ ေခ်းယူရန္ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္က ေခတၱဆိုင္းငံ့လိုက္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ယင္းကိစၥကို ထပ္မံစိစစ္ေလ့လာႏိုင္ရန္လိုအပ္ေနသျဖင့္ သေဘာတူ၊ မတူကို မဆုံးျဖတ္ေသးဘဲ ဆိုင္းငံ့လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေခ်းေငြတို႔ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျမစ္ကမ္းပါးတစ္ေလၽွာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ သုံးစြဲမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ယာဥ္ေၾကာက်ပ္မႈ နည္းမ်ိဳးစုံေျဖရွင္း

ေန႔စဥ္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ျပႆနာကို နည္းမ်ိဳးစုံႏွင့္ ေျဖရွင္းလ်က္ရွိသည္ဟု ပို႔ေဆာင္ ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ဆိုသည္။

လမ္းမ်က္ႏွာျပင္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ႏွင့္ က်ယ္ေျပာလာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္း တို႔အပါအဝင္ ေခတ္မီသည့္မီးပြိဳင့္စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းကန္႔သတ္ျခင္း၊ လူသြားလာမႈႏွင့္ လမ္းျဖတ္ကူးမႈမ်ား၊ စက္ဘီးမ်ားအတြက္ သီးျခားလမ္းမ်ား စီစဥ္ျခင္း စသည္တို႔အျပင္  ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားဝန္ေဆာင္မႈ (YBS) စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းသည္လည္း ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကို တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျဖေလၽွာ႔ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈသည္ ယာဥ္မ်ား အဆမတန္တိုးမ်ားလာျခင္းသည္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ မတိုင္မီက မွတ္ပုံတင္ယာဥ္ တစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ မူဝါဒမ်ားေျပာင္းလိုက္ရာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ယာဥ္စီးေရ ယခင္ထက္ ဆယ္ဆ (ဆယ္သိန္းခြဲေက်ာ္) မ်ားလာသည္ဟု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

အဆိုပါပမာဏတြင္ ထက္ဝက္က ရန္ကုန္မွတ္ပုံတင္ျဖင့္ စီးနင္းအသုံးျပဳမႈျဖစ္ၿပီး ယာဥ္စီးေရ ငါးသိန္းသုံးေသာင္းဝန္းက်င္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈမ်ားသည္ ယာဥ္ႏွင့္လမ္း မမၽွတမႈ၊ လမ္းပ်က္စီးမႈ၊ စည္းကမ္းမဲ့ ေမာင္းႏွင္၊ ရပ္နားမႈ၊ စည္းကမ္းမဲ့ ေဈးေရာင္းခ်မႈ၊ လမ္းျဖတ္ကူးမႈ၊ မီးပြိဳင့္စနစ္မ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျဖဆိုသြားသည္။

ဓာတ္မလိုက္ေစသည့္ လၽွပ္ကာဓာတ္ႀကိဳး ရန္ကုန္တြင္ မိုင္သုံးရာေက်ာ္ တပ္ဆင္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ လူသြားလူလာမ်ားျပားသည့္ ေဈးမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ား၊ ဘူတာမ်ား၊ ကားဂိတ္မ်ား စသည့္ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည့္ လၽွပ္ကာမပါသည့္ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားကို လၽွပ္ကာပါေသာ ဓာတ္ႀကိဳး မ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ျခင္း၊ ၄၀၀ ဗို႔ ႐ိုး႐ိုးေၾကးႀကိဳးမ်ားအစား လၽွပ္ကာပါသည့္ ABC Cable မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ျခင္း၊ ႐ႈပ္ေထြး Service မ်ား ရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ဟု အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

လၽွပ္ကာမပါသည့္ ဓာတ္ႀကိဳးအေဟာင္းမ်ားအစား ျပတ္က်လၽွင္လည္း အလြယ္တကူဓာတ္မလိုက္ေစသည့္ လၽွပ္ကာပါဓာတ္ႀကိဳးသစ္ စုစုေပါင္း ၃၁၅ မိုင္ေက်ာ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္းေကာင္း၊ မိုင္ေလးဆယ္ေက်ာ္ကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္းေကာင္း လဲလွယ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ဆိုသည္။

အစားထိုးလဲလွယ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လၽွပ္ထိန္းႀကိဳးမ်ား၊ ပုခက္ႀကိဳးမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ ဓာတ္အားလိုင္း ႀကိဳးခ်င္းထိန္း Linking Rope မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ ေျမဓာတ္ခ်ႀကိဳးမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လၽွပ္စစ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးျမည့္ေနသည့္ ၄၀၀ ဗို႔ ဓာတ္အား လိုင္းႀကိဳးေနရာမ်ားတြင္ ထပ္မံ၍ မိုင္ ၅၀၀ ခန္႔ လဲလွယ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ေရး တင္ဒါေခၚယူထားၿပီး ပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရွိလာပါက ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အျမန္လဲလွယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္သြားမည္ဟု ၎က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သီးႏွံႏွင့္ ကၽြဲ၊ ႏြား အာမခံကိစၥ စမ္းသပ္ဆဲ

သီးႏွံအာမခံႏွင့္ ကၽြဲ၊ ႏြား အာမခံႏွင့္ပတ္သက္၍ စမ္းသပ္ဆဲျဖစ္ သည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါကိစၥသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းသာျဖစ္ၿပီး စီး/ကူး ဒုဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္ေမးခြန္းတစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္ေျဖဆိုသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည့္ သီးႏွံအာမခံႏွင့္ ကၽြဲ၊ ႏြားအာမခံကိစၥကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက စတင္စမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသို႔ ရွင္းျပႏိုင္မည့္အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္ မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္သီး၀လံပန္းမန္အသင္းတို႔ႏွင့္ မျပတ္ေတြ႕ဆုံ၍ လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ား ျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အားေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တင္ျပလာသည့္အခက္အခဲမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္း ေျဖရွင္းေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျဖဆိုခဲ့သည္။

ဆန္ကို အင္ဒိုႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္၊ ပဲကို နီေပါသို႔ ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ႏိုင္ေျခရွိဟုဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ား ျပည္ပသို႔ ပိုမိုတင္ပို႔ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မၾကာမီအခ်ိန္မ်ားအတြင္း ဆန္ကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔သို႔လည္းေကာင္း၊ ပဲကို နီေပါႏိုင္ငံသို႔လည္းေကာင္း ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္တင္ပို႔ႏိုင္ေျခမ်ား ရွိေနသည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ဆိုသည္။

လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ရာတြင္ ခိုင္မာသည့္ ေဈးကြက္ရရွိေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး လယ္ယာထြက္ကုန္ျဖစ္သည့္ ဆန္၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ ႏွမ္း၊ ေရာ္ဘာ၊ ေရထြက္ ပစၥည္းတို႔ကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ မၾကာမီ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံေဈးကြက္တို႔ကို ဆန္တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ အေျခအေနရွိေနသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အိႏၵိယက မဝယ္ယူျခင္းေၾကာင့္ ေဈးကြက္ပ်က္ခဲ့သည့္ ပဲႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေဈးကြက္သစ္မ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ရွိၿပီး ပဲကို အိႏၵိယႏိုင္ငံက ျပန္လည္ဝယ္ယူရန္ကိုလည္း ေဆြးေႏြးထားၿပီးျဖစ္သလို ေဈးကြက္ခိုင္မာေစေရးအတြက္ အစိုးရခ်င္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သြားမည္ျဖစ္သလို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ မၾကာခင္တြင္ နီေပါႏိုင္ငံ၌ျပဳလုပ္မည့္ ကုန္စည္ျပပြဲသို႔ သြားေရာက္၍ နီေပါေဈးကြက္ကို ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္သည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာဆိုသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္သည့္ဥပေဒ ၂၀၁၉ ထဲတြင္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒကို လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထဲတြင္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္စပ္ဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းပူးေပါင္း၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ သေဘာထားအႀကံျပဳခ်က္ရရွိေရးအတြက္ ထပ္မံေပးပို႔ ၫွိႏႈိင္းထားသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

၁၈ ႏွစ္မျပည့္မွ လက္ထပ္ႏိုင္ခြင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ပယ္ဖ်က္

အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးမွ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ရန္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္အစည္းအေဝးတြင္ ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္။

အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ ပါဝင္ၿပီး အျခားတည္ဆဲဥပေဒ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမရွိျခင္းေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ရန္သင့္သည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက သုံးသပ္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကလည္း အဆိုပါပယ္ဖ်က္လိုမႈကို အတည္ျပဳေပးလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးအလိုက္၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအလိုက္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားရွိေနၿပီး ယခင္ဥပေဒတြင္ပါရွိသည့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ လက္ထပ္ႏိုင္မည္ဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒခ်င္းပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ရသည္ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ပယ္ဖ်က္ျခင္းအတြက္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာလႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကား ေပၚေပါက္ေနသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *