ေထာင္ဒဏ္ လြန္ဆြဲၾကသူမ်ား

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားတို႔အၾကား လြန္ဆြဲေနသည့္ေထာင္ဒဏ္ လက္တစ္ကမ္းသို႔ေရာက္လာျပန္သည္။

ေထာင္ဒဏ္သည္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို အခက္ေတြ႕ေစႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုလည္း ထိခိုက္ေစသည္ဟု အလုပ္ရွင္မ်ားက ညည္းၫူၿပီး အလုပ္သမားမ်ားကမူ ေထာင္ဒဏ္မရွိလၽွင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္မေပးႏိုင္ဟု တုံ႔ျပန္သည္။

ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔အၾကာ အျငင္းပြားေနသည့္ ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းေရးမွာ လက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကားတြင္လည္း သေဘာထားကြဲလြဲေနျပန္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကမူ ယင္းဥပေဒတြင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္လမွ ေျခာက္လအထိထည့္သြင္းရန္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကမူ ေထာင္ဒဏ္ကို ပယ္ခ်ထားသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုံးအျဖတ္ခံယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားၾကား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား သေဘာထားကြဲလြဲေနသည့္ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ထည့္သင့္ပါ၏ေလာ။

(၁)

အဆိုပါဥပေဒကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္က ေထာင္ဒဏ္ထည့္ရန္ အစိုးရက အဆိုျပဳေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကပယ္ခ်ကာ ေငြဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ကိုသာ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးလိုက္သည္။

လက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းအတည္ျပဳၿပီး ေပးပို႔မႈကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ျဖဳတ္ခ်သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ႏွင့္ ၂၈ ရက္တို႔တြင္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ေထာင္ဒဏ္ကိုထည့္သြင္းရန္ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။

အျငင္းပြားမႈအမ်ားအျပားတြင္ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ျပန္ခန္႔ရန္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အလုပ္ရွင္ကလိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ၾကေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၈) က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ခင္မႀကီးက ေဆြးေႏြးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တရားစြဲရာတြင္လည္း ေငြဒဏ္က်ပ္ ၁၀ သိန္းသာခ်မွတ္ႏိုင္၍ ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္စာခ်ဳပ္ကို အလုပ္ရွင္က ေဖာက္ဖ်က္တတ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ၿပီးေတာ့ ဒဏ္ေငြ ၁၀ သိန္းပဲေဆာင္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဒဏ္ေငြေဆာင္ဖို႔ပဲ အားထုတ္တတ္ၾကတယ္” ဟု ေဒါက္တာ ခင္မႀကီး က ေျပာဆိုသည္။

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းရာ ျပစ္ဒဏ္မွာ အနိမ့္ဆုံး က်ပ္သုံးေသာင္း ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး က်ပ္ငါးသိန္းထက္မနည္း ခ်မွတ္ရမည္ဟု အျမင့္ဆုံးထည့္သြင္းထားခဲ့သည္။

ျပစ္ဒဏ္နည္းသျဖင့္ လိုက္နာမႈအားနည္သည္ဟုဆိုကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ရာ ေငြဒဏ္ကို တိုးျမႇင့္ကာ က်ပ္ငါးသိန္းကို အနိမ္ဆုံးျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ၿပီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၊ ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုလိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္လၽွင္ က်ပ္ ၁၀ သိန္း ျပစ္ဒဏ္ခ်ရန္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒအရ အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းရန္ စက္႐ုံအဆင့္ၫွိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၫွိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕၊ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ခုံသမာဓိအဖြဲ႕တို႔ရွိၿပီး အျမင့္ဆုံးမွာ ခုံသမာဓိေကာင္စီျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားကို အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား၊ အစိုးရကိုယ္ စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ဒဏ္ေငြပမာဏကို ေဆာင္ရန္ အလုပ္ရွင္မ်ား ဝန္ေလးမည္ မဟုတ္သျဖင့္ ျပစ္မႈ အနည္းအမ်ားအလိုက္ ျပစ္ဒဏ္ကို ေထာင္ဒဏ္ တစ္လအထိ၊ ေငြဒဏ္ကို က်ပ္သုံးသိန္းမွ ၁၀ သိန္းအထိ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းလိုေၾကာင္း ေဒါက္တာ ခင္မႀကီးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။

“ဒါမွ ထိေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္”

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္မူ ျပစ္မႈအနည္းအမ်ားအလိုက္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္လမွ ေျခာက္လအထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ အနိမ့္ဆုံးေငြဒဏ္မွာ က်ပ္ငါးသိန္းျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆုံးမွာ က်ပ္သိန္းတစ္ရာကို အနည္းဆုံးခ်မွတ္ရမည္ဟု တိုးျမႇင့္ထားသည္။

ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လႏွင့္ အနည္းဆုံး က်ပ္သိန္းတစ္ရာတို႔မွာ ခုံသမာဓိအဖြဲ႕ႏွင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီတို႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မလိုက္နာလၽွင္ ခ်မွတ္ရမည္ျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္သည္။ ေထာင္ဒဏ္မွာ အလုပ္ရွင္အတြက္သာ သီးသန္႔ျပ႒ာန္းျခင္းမဟုတ္။ မည္သူမဆိုဟုဆိုသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားလည္း ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္လၽွင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

(၂)

ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းမည္ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ခါးခါးသီးသီးျငင္းဆန္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္ကာ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေနခ်ိန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေစမည့္ ေထာင္ဒဏ္ကို ထည့္ရန္မသင့္ဟု ေဝဖန္သူမ်ားလည္းရွိသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ လြယ္ကူမႈအားနည္းသျဖင့္ နဂိုကပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈအားနည္းေနခ်ိန္ ယင္းျပစ္ဒဏ္မွာ တစ္ပူေပၚတစ္ပူဆင့္ေစမည္ဟုလည္း ေဝဖန္ၾကသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ေဒသတြင္းၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ကို ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးသည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးျခင္းမရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပသည္။

“ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ ဒါက မရွိဘူး။ ဗမာျပည္မွာရွိရင္ေတာ့ မလာ (ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား) ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္အသစ္လာမယ့္သူ မလာတဲ့အျပင္ ရွိတဲ့သူပါ ေျပးေတာ့မွာေပါ့” ဟု ေ႐ႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအးေသာင္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ဦးေအးေသာင္းသည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဖိနပ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သူ ျဖစ္သည္။

“အဲဒီအခါက်မွ အေဖကယ္ပါ။ အေမကယ္ပါျဖစ္ရင္ မေကာင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အလုပ္သမား ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပားၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ ခက္ခဲမႈတို႔ရွိေနခ်ိန္ ေထာင္ဒဏ္ပါ ထည့္သြင္းမည္ကို ကန္႔ကြက္ၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ အျမင္က်ယ္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ၎ကေဝဖန္သည္။

“ဒါေတြ မၾကာခင္မွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုရွားသြားမွာေပါ့ဗ်ာ။ ဗမာျပည္မွာ အလုပ္လုပ္ရ အင္မတန္ခက္တယ္ဆိုတာ လူတိုင္းသိေနၿပီ။ သိေနတဲ့အျပင္ (ေထာင္ဒဏ္) ဒါကိုပါ ထပ္လုပ္ရင္ေတာ့ ဒါကေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ကံၾကမၼာလို႔ပဲ ေျပာရမွာေပါ့”

ဥပေဒေရးဆြဲသူမ်ားမွာ အလုပ္ရွင္ျဖစ္ဖူးမွ ကိုယ္ခ်င္းစာႏိုင္မည္ဟုလည္း ဦးေအးေသာင္းက ေဝဖန္သည္။

“အလုပ္ရွင္ မျဖစ္ဖူးတဲ့သူေတြက အလုပ္သမားဥပေဒကို ဆြဲေနတဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ခါတေလက်ေတာ့ ခုတ္ရာတျခား ရွရာတျခား ျဖစ္ေနသလားလို႔ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေလး စိတ္မေကာင္းျဖစ္တာပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လက္ဝါးအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ေအးကလည္း ႏိုင္ငံတကာက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈအားနည္းေနခ်ိန္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ ဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းလၽွင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ေထာင္ေတာ့ အက်မခံဘူးေပါ့ ဗ်ာ။ အလုပ္မလုပ္႐ုံဘဲ ရွိမယ္ေပါ့”

လက္ရွိအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ကထက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ သီတင္းပတ္တစ္ပတ္လၽွင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံႏွစ္႐ုံခန္႔ အသစ္ဖြင့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း တစ္ပတ္လၽွင္ တစ္႐ုံ၊ ႏွစ္ပတ္လၽွင္ တစ္႐ုံခန္႔သာ ဖြင့္ႏိုင္ၾက ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝင္လာတာ နည္းသြားခဲ့တယ္ဆိုရင္ နစ္နာတာ ဘယ္သူလဲဆိုတာကေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္တြက္ခ်က္ဖို႔လိုမယ္။ တကယ္ျဖစ္ပ်က္လာတဲ့အခ်ိန္က်ရင္ ဘယ္သူမွ မကယ္ႏိုင္ဘူး။ ေနာက္မွ ျပန္ျပင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း ေနာက္က်သြားၿပီ” ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ ေပးသည္။

အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပမႈျပႆနာႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား လက္ေရွာင္ၾကျခင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈနည္းပါးရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အခက္အခဲေတြက အမ်ားႀကီးေလ။ တစ္ဖက္က အခ်ိန္မီၿပီးေအာင္လုပ္ရမယ္။ အရည္အေသြးလည္းျမင့္ရမယ္။ ဒီဘက္မွာလည္း ေခ်ာ့ၿပီး ခိုင္းေနရတယ္။ အဲဒီေနရာကို အခုေထာင္ဒဏ္ထည့္ခ်င္သူေတြကို ခဏလာေနခိုင္းၾကည့္လိုက္ရင္ သေဘာေပါက္ သြားမွာ” ဟု ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ေအး က ဆိုသည္။

အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအျငင္း ပြားမႈေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ေထာင္က်လၽွင္ စက္႐ုံမည္သို႔ဆက္လက္လည္ပတ္မည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္ကို ေထာင္ခ်ျခင္းမွာ စက္႐ုံလုပ္ငန္းကို ပိတ္သိမ္းခိုင္းျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအးေသာင္းက ေျပာဆိုသည္။

လူတစ္ေထာင္ခန္႔ရွိသည့္ စက္႐ုံတြင္ အလုပ္သမားတစ္ရာခန္႔က ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ကို အလုပ္ထုတ္မည္ဆိုလၽွင္ အလုပ္သမားကိုးရာ၏ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္မည္ေလာ၊ တစ္ရာ၏ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ရမည္ေလာဟု ၎က ေမးခြန္းထုတ္သည္။

(၃)

အလုပ္သမားမ်ားက ေထာင္ဒဏ္ကို ေထာက္ခံၿပီး ေထာင္ဒဏ္ထည့္ရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားပင္ ရွိသည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာေအာင္ ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ မည္သူမဆိုဟု ျပ႒ာန္းမည္ျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္ရွင္အျပင္ အလုပ္သမားမ်ားပါ ျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္ဟု အလုပ္သမား က ေျပာဆိုၾကသည္။

ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္မွသာ ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ကို က်ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒကိုလိုက္နာၿပီး အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝေပးႏိုင္လၽွင္ ေထာင္က်ႏိုင္မည့္အေၾကာင္းအရင္းမရွိေၾကာင္း လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စံေကာင္း ပီနန္အိတ္စက္႐ုံ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္စိုးမင္းကဆိုသည္။

“အလုပ္ရွင္က ဒါကို ဘာျဖစ္လို႔ ေၾကာက္ေနတာလဲ။ ဥပေဒကို လိုက္နာဖို႔ အစီအစဥ္မရွိဘူးလား” ဟု ၎ကေမးခြန္း ထုတ္သည္။

အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၫွိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရး၊ ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၊ ခုံသမာဓိေကာင္စီတို႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အလုပ္ရွင္မ်ားက လိုက္နာမႈ အားနည္းေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ျပန္ခန္႔ရန္ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားထံမွ သိရသည္။

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတာင္းဆိုသူမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သမဂၢတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို အဓိကပစ္မွတ္ထားကာ အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္ျဖဳတ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ၎တို႔ထံမွ သိရသည္။

အလုပ္ျပန္ခန္႔ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုမလိုက္နာဘဲ ဒဏ္ေငြ ၁၀ သိန္းကိုသာ ေပးေဆာင္ၾကသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား မတရားအလုပ္ထုတ္မခံရေအာင္ ေထာင္ဒဏ္လိုသည္ဟု ၎တို႔ကေတာင္းဆိုၾကသည္။

“အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားအျပားကို အလုပ္က ထုတ္ပစ္တာ။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ အလုပ္သမားသမဂၢကို ၿဖိဳခြဲဖို႔ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ႀကံစည္တယ္ေပါ့ေလ” ဟု ဦးေအာင္စိုးမင္းက ဆိုသည္။

ခုံသမာဓိေကာင္စီတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အထိ သုံးႏွစ္ၾကာ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ပါဝင္ခဲ့သူ ေရွ႕ေန ဦးေဌးကမူ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ျပန္ခန္႔ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္က လိုက္နာမႈ အလြန္နည္းေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“မလိုက္နာတဲ့အျပင္ ခုံေကာင္စီမွာ Challenge (စိန္ေခၚမႈ) လုပ္တာခံရပါတယ္။ ခုံေကာင္စီက ဘယ္လိုပဲအမိန္႔ခ်ခ် သူတို႔ႀကိဳက္မွ လက္ခံတာ။ ျပန္ခန္႔ပါဆိုတာကို လက္မခံဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လက္မခံဘဲ တရားစြဲပါဟုသာ အလုပ္ရွင္က တုံ႔ျပန္ေလ့ရွိၿပီး တရားစြဲလၽွင္လည္း ေငြဒဏ္မွာ က်ပ္ ၁၀ သိန္းခန္႔သာရွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားျပႆနာမွာ ယေန႔တိုင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေဌးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အလုပ္ျပန္မခန္႔သျဖင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ပ်က္ျပားသြားသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ဥပေဒအရ အလုပ္သမားမ်ားကို အကာအကြယ္မေပးႏိုင္သျဖင့္ ဥပေဒတြင္ ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းရန္ အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ေထာင္ဒဏ္ကို ျဖဳတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရာေရာက္သလားဆိုတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ေျဖဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္”

(၄)

ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္ ျပစ္ဒဏ္မွာ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုံးအတြက္ သက္ဆိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္အတြက္လည္း တရားမၽွတသည့္ ဥပေဒအကာအကြယ္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိေရာက္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ျပ႒ာန္းထားရွိမွသာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အျဖစ္မ်ားၿပီး ေျဖရွင္းရခက္ခဲေနသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ခင္မႀကီးက ေျပာဆိုသည္။

“အလုပ္သမားေတြအေပၚမွာ လုပ္ခလစာ သက္သာ႐ုံသာမက မၽွတတဲ့အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမေပးလိုတဲ့ ဝိသမေလာဘသား လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ေဘးရန္က ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းေရးဆြဲသင့္ပါတယ္” ဟု ၎က လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပသည္။

တည္ဆဲဥပေဒသည္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးရန္ လုံေလာက္သည့္ အေျခအေနမရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေထြးက ဆိုသည္။ ၎သည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္သမားဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။

ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၊ ခုံသမာဓိေကာင္စီတို႔ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေျဖရွင္းၿပီးမွသာ ဆႏၵျပသပိတ္ေမွာက္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္ဟုဆိုကာ တိုက္႐ိုက္
ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ဆႏၵျပသပိတ္ေမွာက္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကိုကာ သုံးၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္သို႔ တိုင္တန္းၾကသည္။ ယခု အစိုးရ႐ုံးေရွ႕ ပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပသည့္နည္းလမ္း တြင္က်ယ္လာသည္။

အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒမလိုက္နာသူကို ခ်မွတ္မည့္ျပစ္ဒဏ္မွာ စိုးရိမ္ရသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးျဖစ္လၽွင္ ယင္းသို႔ အေျခအေနမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေထြးက သုံးသပ္သည္။

“ရွိၿပီးသား ဥပေဒအရဆိုရင္ အလုပ္ရွင္ဘက္က သူတို႔က်ဴးလြန္လိုက္လည္း ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မလိုက္နာဘူးကြာဆိုၿပီးေနရင္ ေလ်ာ္လိုက္ရတဲ့ ဒဏ္ေၾကးက ေငြ ၁၀ သိန္းေလာက္ပဲဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႕အလုပ္ရွင္ေတြက သူတို႔အတြက္ စိုးရိမ္ရတဲ့၊ ေၾကာက္ရတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ မဟုတ္ဘူးဗ်” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းျခင္းအျပင္ ေငြဒဏ္လည္း တိုးျမႇင့္ထားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အလုပ္ရွင္က မလိုက္နာသျဖင့္ အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေထာင္ဒဏ္ထည့္လၽွင္လည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အဟန္႔အတားမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေထြးက ေျပာဆိုသည္။

“ျပစ္ဒဏ္က ေပါ့ေနမယ္။ က်ဴးလြန္ခ်င္သူေတြအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ လစ္ရင္ လိုက္သလို က်ဴးလြန္လိုက္မယ္ဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးသမားေတြကို လမ္းဖြင့္ေပးသလို ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္” ဟု ၎ကလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသည္။

ေထာင္ဒဏ္ထည့္ေရး၊ မထည့္ေရးမွာ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားမ်ားၾကား လြန္ဆြဲေနသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကားတြင္ပါ သေဘာထားကြဲလြဲေနသည္။ ေထာင္ဒဏ္ ထည့္ မထည့္ အဆုံးအျဖတ္ အေျဖထုတ္ရမည့္ေနရာမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုသာ ေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

ခုံသမာဓိေကာင္စီတြင္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသူ ဦးရဲေက်ာ္သူကမူ ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းေရးအေပၚ ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“အလုပ္ရွင္ေတြကို ေထာင္က်ေစခ်င္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာေစခ်င္လို႔ပါ” 

 

ေအအမ္တီ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *