ျမန္မာပိုးလမ္းမသစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

ဓာတ္ပံု - မိုးေက်ာ္လြင္

ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံး၏ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ တင္လိုက္သည့္ Post တစ္ခုက ေဖာ္ျပလိုက္ရာ ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္းကို ဂ႐ုတစိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္လကၡဏာ ျဖစ္သည္။

‘ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ပါဝင္ေသာ ‘The Belt and  Road’ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ရာ ‘The Belt and Road’ အဆိုျပဳခ်က္ေအာက္ရွိ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤ ံပူးတြဲတည္ေထာင္ေရးအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တက္ႂကြသည့္ သေဘာထားကို အျပည့္အဝ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္’ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံးက ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ယင္း၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို The Belt and Road (အတိုေကာက္ BRI) ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  ကိုယ္တိုင္ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္းကို ျပည္တြင္းရွိ အမ်ားအျပား သတိမထားမိၾကဘဲ တ႐ုတ္သံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္သည့္အခါမွ သတိထားမိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မရွင္ ဒုဥကၠ႒ Mr Ning Jizhe က BRI သေဘာတူညီခ်က္ ‘တစ္ဆင့္တက္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္’  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္  တ႐ုတ္သံ႐ုံးက facebook ေပၚ တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

One-belt-one-road ဟုလည္း  ေခၚၾကသည့္ Belt and Road Initiative  အတိုေကာက္ BRI သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏  မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စီမံကိန္းႀကီး ျဖစ္သည္။ ယခင္က ေက်ာ္ၾကားသည့္ ပိုးလမ္းမႀကီးကို အစြဲျပဳၿပီး ေခတ္သစ္ကုန္း ေရ ပိုးလမ္းမ စီမံကိန္းႀကီးအျဖစ္လည္း ၫႊန္းဆိုၾကသည္။

BRI သည္ တ႐ုတ္ကို ဗဟိုျပဳကာ  ကမာၻအရပ္ရပ္ကို ကုန္းေၾကာင္း ေရေၾကာင္းတို႔မွ ျဖန္႔ၾကက္သြားမည့္ စြမ္းအင္၊ အေျခခံအေဆာက္အဦစီမံကိန္းႀကီး ျဖစ္သည္။ BRI ျဖတ္သြားမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၊  ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို တည္ေဆာက္သြားမည္။  စီးပြားေရးအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို ခုန္မည့္ ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။  ႏိုင္ငံေရးအရ အေမရိကန္ကို ကမာၻ႕ဩဇာအႀကီးဆုံးႏိုင္ငံ အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားႏိုင္ေျခရွိသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ BRI ကို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္တို႔က အဆန္႔က်င္ဆုံးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ BRI ျဖတ္သြားမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္ရန္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦလိုအပ္ခ်က္ႀကီးမားစြာရွိေနသည္။ BRI က  ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း၊ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရး စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦစီမံကိန္းမ်ားကို အဓိကေဖာ္ေဆာင္မည္။

ထို႔ျပင္ ကမာၻ႕အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ျမန္မာသည္ ျပည္တြင္းတြင္ စီးပြားေရးအခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားရန္ လိုေနသည္။ ရခိုင္အေရး ျပည္ပဖိအားလည္းရွိသျဖင့္ တ႐ုတ္၏ အကာအကြယ္ကို ယူေနရသည့္အတြက္ စီးပြားႏွင့္ အကာအကြယ္ ႏွစ္ခုလုံး ရႏိုင္သည့္၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားလည္း တပ္မက္ေမာေနသည့္ BRI ကိစၥ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေတာက္ေလၽွာက္ေဆြးေႏြးေနခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္  နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။  BRI သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤ ံအျဖစ္ ပုံေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤ ံတြင္  ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ မည္သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမည္ကို တ႐ုတ္သံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေတြ႕ရသည္။ ‘ႏွစ္ႏိုင္ငံ အေျခခံအေဆာက္အအုံ (ဦ) အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းရည္၊  လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စြမ္းအင္၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ ခရီးသြားလာေရး၊ ‘ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပိုးလမ္းမႀကီး’၊ နယ္စပ္စီးပြားေရးဇုန္ စသည့္လုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပည္သူလူထုေနထိုင္မႈဘ၀ ေကာင္းမြန္လာေစေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တိုးျမႇင့္၍ ေဒသအေျခအေနတည္ၿငိမ္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳကာ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းေဒသ၏ တံခါးဖြင့္လွစ္တိုးတက္ေရးကိုလည္း ျမႇင့္တင္ပါမည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤ ံသည္ သာမန္စီမံကိန္းမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ေျပာင္းသြားေစမည့္  ဧရာမစီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္  ထိပ္ဆုံးေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းသည္ သင့္ျမတ္ပါသည္။ ေငြအား လူအားျဖင့္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီး စနစ္တက် စဥ္းစားအေကာင္အထည္ေဖာ္မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးကို အျပည့္အဝရႏိုင္မည္။

ဝိဇၨာ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *