NLD အစိုးရလက္ထက္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း ျပန္စႏိုင္ဖြယ္မရွိဟုဆို

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀

ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာရပ္ဆိုင္းထားေသာ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္  စီမံကိန္းကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) အစိုးရအဖြဲ႕လက္ထက္တြင္ လုပ္ငန္းစႏိုင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ EarthRights  International အဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကံေပးဦးဘိုဘိုေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

EarthRights  International သည္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လူမႈအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းကို အပိုင္း(က)၊ အပိုင္း(ခ) စသည့္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦးအပိုင္း (က) ကို ေျမဧရိယာေပါင္း ၆၆၇၁ ဧကေပၚ၌ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္ အဦမ်ားကို Myandawei Industrial Estate ကုမၸဏီလီမိတက္က အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။

Myandawei Industrial Estate ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးကို ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္ခြင့္ရရွိေသာ အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီႏွင့္ Rojana Industrial Park Public  ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ၾကာလိမ့္မယ္။ အခုဆိုရင္ ဆယ္ႏွစ္ရွိၿပီးဆိုေတာ့ ေနာက္အစိုးရလက္ထက္ အထိ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ၂၀၂၀ ေနာက္ပိုင္းေလာက္မွ စျဖစ္ေလာက္မယ္”ဟု Earth Rights International  အဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကံေပး ဦးဘိုဘိုေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းတြင္ တိုးတက္မႈအရွိဆုံး အစိတ္အပိုင္းမွာ ထားဝယ္-ေမတၱာ-ထီးခီးလမ္းမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ လမ္းစီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါလမ္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံေခ်းေငြျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းလမ္းသည္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ရျခင္း၊ လမ္းေဖာက္မည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိေနျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘ၀ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈမရွိေစရန္ ကရင္အမ်ိဳးအသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) က သေဘာထားထုတ္ျပန္ထားျခင္းစသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္မ်ားႏွင့္ ဆပ္စပ္ေနသျဖင့္ စီမံကိန္းျပန္လည္စတင္ရန္မူ ထင္သေလာက္မလြယ္ကူေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ရွင္းလင္းသည့္ မူဝါဒမရွိသလို စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားက မသိရွိေၾကာင္း ထားဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (DDA)  ဒါ႐ိုက္တာဦးသန္႔ဇင္က သုံးသပ္သည္။

စီမံကိန္းကို မည္သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ကို မသိရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ ယင္းစီမံကိန္းအေပၚ ေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းသေဘာထားကိုပင္ ေျပာဆိုရန္ ေစာေနေသးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဥကၠ႒၊စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာသန္းျမင့္ကမူ ယခုႏွစ္မိုးကုန္ပိုင္းတြင္ လမ္းေဖာက္လုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိုပါ တစ္ဆက္တည္း စတင္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ဒုတိယသမၼတ (၁)ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

တနလၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ တနလၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၈ မိုင္ခန္႔ အကြာတြင္ တည္ရွိၿပီး ေရနက္ဆိပ္ကမ္း အပါအဝင္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *