စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈေလၽွာ႔ခ်ေရး ေငြေခ်းမည္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀

စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ေလၽွာ႔ခ်ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ‘သဘာ၀စီမံကိန္း’အမည္ျဖင့္ ေခ်းေငြေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေခ်းေငြထုတ္ေပးေရးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ သဘာ၀စီမံကိန္းအရာရွိ ေဒၚေမေဇာ္ထက္က ေျပာၾကားသည္။

စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ ေရဆိုး၊ ေရညစ္သန္႔စင္စနစ္တပ္ျခင္း၊ စြမ္းအင္ေခၽြတာသည့္ ဘြိဳင္လာမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ အလင္းေရာင္ေပးျခင္း၊ အပူေပးျခင္း စသည့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းဘဏ္ ေလးဘဏ္မွ ေခ်းေငြရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြသည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး ဧရာ၀တီ ေတာင္သူလယ္သမားတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ သမဝါယမဘဏ္ (CB Bank)၊ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ (MAB) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ (MCB) တို႔ဆီမွ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေခ်းယူႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေစေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကို ေလၽွာ႔ခ်ရန္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးရည္႐ြယ္၍ ယခုေခ်းေငြကိုေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေမဇင္ထက္က ဆိုသည္။

“စက္႐ုံပိုင္ရွင္ေတြက ေရဆိုး၊ ေရညစ္သန္႔စင္မႈ၊ စြမ္းအင္အက်ိဳးရွိ ထိ ေရာက္မႈ၊ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ အစရွိတဲ့ သဘာ၀စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဆိုင္ရာနည္းပညာေတြကို လက္ခံလိုက္နာဖို႔ ပိုစိတ္ဝင္စားတာကို ေတြ႕ရေပမယ့္ အဲဒီနည္းပညာေတြအတြက္ ဖန္တီးထားတဲ့ ေခ်းေငြေတြကို ရႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းက အဟန္႔အတားေတြ ရွိေနတုန္းပဲ”ဟု သဘာ၀စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ (ယာယီ) Gaurav Gupta က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အားလုံး၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္းက႑ျဖစ္ၿပီး စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံ ၂၇,၀၀၀ေက်ာ္ ရွိသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *