ႏိုင္ငံသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး

‘သန္႔ရွင္းက်န္းမာ၊ အာဟာရျပည့္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ သဟဇာတမၽွတေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား အလွမ္းမီရယူခံစားပိုင္ခြင့္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး ထို႔အတြက္ငွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ (က) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏိုင္ခြင့္၊ (ခ) လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ုံးဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေဝဖန္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ (ဂ) ပူးေပါင္းပါဝင္ ၫွိႏႈိင္းဆုံးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္တို႔ကို ခၽြင္းခ်က္မရွိ အားေပး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။’

ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးအယူအဆေတြက ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္အလြန္ေတြမွာ အေလးေပးလာၾကတာျဖစ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒေတြမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ ေတာင္အာဖရိက၊ မကၠစီကို၊ အီေကြေဒါ၊ ပီ႐ူး၊ ဟန္ေဂရီ၊ ေတာင္ကိုရီးယား ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ကေတာ့ ေတာင္အာဖရိက အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ အပိုဒ္ပါ။

Many countries, such as  South Africa, have developed  constitutional provisions that  guarantee the right to a healthy  environment. South Africa’s  Constitution stipulates as  follows:

“Everyone has the right (a) to an environment that is not harmful to their health or well being; and (b) to have the environment protected, for the benefit of present and future generations, through reasonable legislative and other measures that (i) prevent pollution and ecological degradation; (ii) promote conservation; and (iii) secure ecologically sustainable development and use of natural resources while promoting justifiable economic and social development.”

(လူတိုင္းဟာ က်န္းမာခ်မ္းသာေရးအတြက္ အႏၲရာယ္မရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒနဲ႔အညီ (က) ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားနဲ႔ ေဂဟဝန္းက်င္ပ်က္စီးျပဳန္းတီးမႈမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ (ခ) ပတ္ဝန္းက်င္ကိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ (ဂ) က်ိဳးေၾကာင္းမၽွတတဲ့ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသုံးစြဲရင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေနတဲ့ သဘာ၀ေဂဟဝန္းက်င္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်တည္တံ့မႈရွိေစျခင္း အစရွိတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး အခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။)

စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာက အီေကြေဒါရဲ႕ အေျခခံဥပေဒပါ။ ဒီေနရာမွာ စကားစပ္လို႔ေျပာရရင္ လူနဲ႔ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး အယူအဆႏွစ္ရပ္ရွိပါတယ္။ ပထမအယူအဆက လူသာပဓာန အယူအဆျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ေလာက (Nature) နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ (Environment) လူက အသိဉာဏ္အရွိဆုံး၊ အေရးႀကီးဆုံး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုတာ လူအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသုံးခ်ဖို႔ဆိုတဲ့ ႐ႈေထာင့္က ႐ႈျမင္ဆက္ဆံတာျဖစ္ပါတယ္။ Utility point of  view ပါ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းတယ္ဆိုတာကလည္း လူေတြ ပတ္ဝန္းက်င္သယံဇာတေတြ ေရရွည္အသုံးျပဳႏိုင္မႈအတြက္ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္တာပါ။ ဒါဟာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီေတြနဲ႔ အေမရိကန္လြတ္လပ္ေရးစာတမ္းနဲ႔ အေျခခံဥပေဒေတြကို လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ဂၽြန္ေလာ့ခ္ ရဲ႕ labor theory  of property အေတြးအေခၚက ျမစ္ဖ်ားခံပါတယ္။ ဒီအေတြးအေခၚကို လက္ေတြ႕ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င့္သုံးသူက အေမရိကန္သစ္ေတာဌာနနဲ႔ ေယးလ္တကၠသိုလ္ သစ္ေတာသိပၸံပညာေရးကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ဂစ္ေဖာ့ ပင္ေခ်ာ့နဲ႔ အေမရိကန္သမၼတ သီအိုဒို႐ူ႕စဘယ့္ပါပဲ။ ဒီအယူအဆဟာ ျမန္မာျပည္က ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာပညာေရးနဲ႔ ပညာတတ္၊ Technocratic ေတြအေပၚမွာ လႊမ္းမိုးမႈရွိပါတယ္။

ဒုတိယ အယူအဆကေတာ့ အတူယွဥ္တြဲမၽွတစြာ ဆက္ဆံေရးအယူအဆပါ။ လူဟာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထဲက အစိတ္အပိုင္းေလးတစ္ခုပါပဲ။ ဘာမွအခြင့္ထူးခံ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကို အသုံးခ်ေလာဘ ေဇာတိုက္ အသာစီးရဖို႔ မစဥ္းစားပါနဲ႔။ သဘာ၀ရဲ႕ အတိုးအပြားနဲ႔သာ မၽွတစြာ သဘာ၀ဝန္းက်င္ကရယူၿပီး သဟဇာတ က်က်ေနပါ။ ဒါကသာ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆပါ။ ဒီအေတြးအေခၚက ဒီကေန႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနသူေတြနဲ႔ Green Growth အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသူေတြအၾကား ေခတ္စားပါတယ္။

ဒီအယူအဆႏွစ္ခုကို ယွဥ္ၾကည့္ရင္ အသုံးခ်ေရးမူက အေရးအေၾကာင္းၾကရင္ လူအက်ိဳးစီးပြားကိုပဲ အသာေပးစဥ္းစားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကို စီမံခန္႔ခြဲမယ္လို႔ေျပာတာျဖစ္ၿပီး အတူယွဥ္တြဲေရးမူက ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူတန္းတူမၽွမၽွတပဲ စဥ္းစားမယ္လို႔ ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။

အီေကြေဒါရဲ႕ အေျခခံဥပေဒဟာ ကမၻာမွာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူကို တန္းတူထားစဥ္းစားတဲ့အယူအဆကို က်င့္သုံးဖို႔ ျပ႒ာန္းတဲ့ ဥပေဒပဋိဉာဥ္ ကတိကဝတ္လို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒအဖြင့္မွာ ဒီလို နိဒါန္းခ်ီပါတယ္။

“We women and men, the  sovereign people of Ecuador . . .  CELEBRATING nature, the  Pacha Mama (Mother Earth),  of which we are a part and  which is vital to our existence . . .  Hereby decide to build A new  form of public coexistence, in  diversity and in harmony with  nature, to achieve the good way of living, the sumak  kawsay.”

ဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာမွာ မျဖစ္မေနပါဝင္ရမယ့္ သတ္မွတ္နယ္ေျမ အဝန္းအဝိုင္းထဲမွာ တည္ရွိတဲ့လူပုဂၢိဳလ္၊ အစိတ္အပိုင္းနဲ႔ ၎တို႔ရဲ႕ အဆက္အစပ္၊ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆင္းသက္မႈ၊ ကိုင္တြယ္က်င့္သုံးထိန္းေၾကာင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ အစရွိတဲ့ ျပည္သူနဲ႔ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားအုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ အစိုးရတို႔အၾကားတည္ရွိတဲ့ ကတိကဝတ္၊ လူမႈေရးပဋိဉာဥ္ တို႔ကို ေဖာ္ျပႏိုင္ဖို႔ အစပ်ိဳးတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္လို႔ဆိုတဲ့အထဲမွာ သဘာ၀ေလာကပတ္ဝန္းက်င္ပါ အျပန္အလွန္ ဒြန္တြဲရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ မွာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ Nature ကိုယ္တိုင္ကလည္း ႏိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရး ခံစားခြင့္ရွိတယ္လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။

The next section of relevant  text is Article 10, ‘Rights.’ Article 10 states: ‘Persons,  communities, peoples, nations  and communities are bearers  of rights and shall enjoy the  rights guaranteed to them in  the Constitution and in  international instruments.  Nature shall be the subject of  those rights that the Constitution  recognizes for it.”9 Chapter Seven, ‘Rights of nature,’ via Articles 71–74, specifies the three rights that are recognized for nature: 1) ‘the right to integral respect for its existence;” 2) the right to “the maintenance and regeneration of its life cycles, structure, functions and evolutionary processes;” and 3) “the right to be restored.”10

ဆက္လက္ၿပီး ပုဒ္မ ၇၁ ကေန ၇၄ မွာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ အမိေျမရဲ႕ အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ (၁) သဘာ၀ဝန္းက်င္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲႏိုင္မႈ၊ (၂) စဥ္ဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္အရ သူ႕ရဲ႕သက္တမ္း၊ ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြအရ ထိန္းသိမ္းလည္ပတ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဓမၼတာမ်ိဳးဆက္ႏိုင္ခြင့္၊ (၃) ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ရွင္သန္ႏိုးခြင့္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပေယာဂေၾကာင့္ ဒီအခြင့္အေရးသုံးရပ္ထဲက တစ္ခုခုကို ထိခိုက္ေအာင္လုပ္မိပါက တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ အီေကြေဒါႏိုင္ငံသားတစ္ဦးဦးက တရားလိုျပဳလုပ္ၿပီး အမိေျမကိုယ္စား တရားစြဲလို႔ရပါတယ္။ အမွန္တကယ္လည္း တရားစြဲခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြရွိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ကုမၸဏီ Chevron ကို ေရနံေတြယိုဖိတ္မႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းခဲ့မႈေတြအတြက္ တရားစြဲခဲ့တဲ့ကိစၥဟာ ထင္ရွားပါတယ္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္တည္ေထာင္ေရးအတြက္ ပင္လုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဆြးေႏြးမႈအေၾကာင္းအရာ ငါးခုထဲမွာ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ဟာ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ေတြရွိသလို တစ္ဆို႔ေနတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြလည္းရွိပါတယ္။ အဓိကက ေျမနဲ႔ သဘာ၀သယံဇာတရဲ႕ မူလဘူတပိုင္ဆိုင္သူဟာ ဘယ္သူလဲနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာအသုံးခ်မႈ လုံၿခဳံေရးအသိအမွတ္ျပဳေရးကိစၥေတြ အဓိကပါပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အစိုးရအတူတူပဲလို႔ သေဘာရတဲ့ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္မႈကို လက္မခံလိုတဲ့သူေတြက ႏိုင္ငံေတာ္က ပိုင္ဆိုင္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို သေဘာမတူသည့္အေလ်ာက္ အျငင္းပြားေနၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမနဲ႔သယံဇာတေတြကို ဘယ္သူပိုင္တယ္ဆိုတာကြဲျပားမွ ဘယ္သူက ဆိုင္တယ္။ ဘာအခြင့္အေရးေတြ ရႏိုင္တယ္။ ဘာတာဝန္ေတြ ခြဲေဝထမ္းေဆာင္ရမယ္။ ဒီအတြက္ ဘယ္လို အက်ိဳးအျမတ္ခြဲၾကမယ္။ အျငင္းပြားထိတ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈေတြျဖစ္ရင္ ဘယ္လိုရွင္းၾကမယ္ဆိုတာ ေဆြးေႏြးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးေတြ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမယာေဆြးေႏြးၿပီးရင္လည္း သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကိစၥရပ္ေတြ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိတာမို႔ ဒီေဆာင္းပါးထဲက တင္ျပထားတဲ့ အခ်က္အခ်ိဳ႕ဟာလည္း အေထာက္အကူျဖစ္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ 

 

ဝင္းမ်ိဳးသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *