ထူးျခား ထင္ရွားသူမ်ား ၂၀၁၈

နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အေ႐ြ႕ သို႔မဟုတ္ ပုံၾကမ္းေကာက္ေၾကာင္းကို ပုံေဖာ္ဖန္တီးေနသူမ်ားရွိသည္။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ကုန္ဆုံးသြားတိုင္း ပုံေပၚလာသည့္ ေကာက္ေၾကာင္း၏ ရင္းျမစ္ကို လိုက္ၾကည့္သည့္အခါ လက္ရာရွင္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။
အရပ္သားစစ္စစ္တို႔ အမ်ားဆုံးပါဝင္သည့္ လက္ရွိ အစိုးရသက္တမ္း သုံးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနယ္ အဓိကနယ္ပယ္သုံးရပ္တြင္ ေျခေပၚခဲ့ေသာ ကစားသမား၏ ေကာက္ေၾကာင္းကိုလည္း The Voice Journal က ပုံေဖာ္ၾကည့္မိသည္။

ေကာက္ေၾကာင္းပုံျဖစ္သည့္အတြက္ အေသးစိတ္၊ အႏုစိတ္လက္ရာ မဟုတ္ဘဲ ကာယကံရွင္၏စ႐ိုက္ႏွင့္ အေျခခံသေဘာ၊ သဘာ၀ကို အၾကမ္းဖ်င္းတို႔ထိထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ပုံေဖာ္ရာတြင္ မီဒီယာမ်ိဳးစုံတြင္ ကာယကံရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေျပာဆို၊ လႈပ္ရွား၊ သ႐ုပ္ျပခဲ့သည္မ်ားကို အေျခခံထားသည္။

ပုံေဖာ္ျဖစ္ျခင္းမွာ ျမန္မာလူ႕အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရခံေျမခံမ်ား တည္ေဆာက္ေရးတို႔ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အကူအပံ့ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ တြန္းအားေပးရန္ ရည္႐ြယ္သည္။

သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းေသာ ပုဂၢလိကသတင္းမီဒီယာတစ္ခု၏ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ပိုင္းျခားေသာ အျမင္ရွိသူ သတင္းစာဆရာမ်ား၏ လက္ရာျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕အတြက္ အတန္ငယ္ စပ္ေကာင္းစပ္ႏိုင္သည္။ ပရိသတ္ႏွင့္ ကာယကံရွင္တို႔၏ အႀကိဳက္၊ အျမင္ႏွင့္ ကြဲလြဲေကာင္း၊ ကြဲလြဲႏိုင္သည္။

မ်ားစြာ ေသခ်ာသည္မွာ ယခုႏွစ္တြင္သာမက ကုန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္လုံးလုံး Living Color မဂၢဇင္းႏွင့္ The Voice Journal တို႔က ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေကာက္ေၾကာင္းျခစ္ ပုံေဖာ္ခဲ့ေသာ ထူးျခားထင္ရွားသူမ်ား သို႔မဟုတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အဓိကဇာတ္႐ုပ္မ်ားအေပၚတြင္ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း ခံစားခ်က္မ်ား အတတ္ႏိုင္ဆုံး ကင္းရွင္းေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။

စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ သီးသန္႔ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္ျငား နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ျမန္မာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ပို၍ေတာက္ပ၊ ျမင့္မားလာေစရန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးစည္ပင္လာေစရန္၊ ေအးခ်မ္း၊ တည္ၿငိမ္လာေစရန္၊ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာလာ ေစရန္၊ ရင့္က်က္သေဘာထားႀကီးလာေစရန္ တတ္ႏိုင္သည့္ေနရာမွ ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့ စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း အထူးေဖာ္ျပလိုသည္။ 

 

အယ္ဒီတာ(၆-၁၂-၂၀၁၈)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *