အမွတ္အသားသ႐ုပ္ (၇) ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ မေက်နပ္မႈ၏ ႏိုင္ငံေရး

Francis fukuyama  ေရး၍ ေက်ာ္ဝင္းဘာသာျပန္သည္။

ဤနည္းအတိုင္း စဥ္းစားေျပာဆိုၿပီးသကာလ ဆိုခရတၱိက သူ က်င္လည္ရေသာ စံေတာ္ဝင္ကမၻာ၏ အစစ္အမွန္ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသည္။ သူ႕ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ားစု၏ အစစ္အမွန္တရားမွာ ‘မင္းမ်ိဳးစိုးႏြယ္ လူတန္းစား’ တစ္နည္း ‘အရစၥတို ခရက္တစ္လူတန္းစား’ တစ္ရပ္ ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လူတန္းစားက သူတို႔တြင္ ျမင့္မားေသာ ဂုဏ္အဆင့္အတန္းရွိသည္ဟု အခိုင္အမာဆိုၾကသည္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သူတို႔ကို ဆက္ခံသူမ်ားမွာ ‘စစ္သည္ေတာ္ေတြ’ ျဖစ္ၾကသည္။

‘လူႀကီးလူေကာင္း’ (Gentleman) ဆိုေသာ စကားလုံးအတြက္ ဂရိေဝါဟာရမွာ Kaloskagathos ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ‘လွပၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ’ ဟု အနက္ရသည္။ ‘အရစၥကိုခေရစီ’ ဆိုသည္မွာ ဂရိေဝါဟာရ ‘အေကာင္းဆုံး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ’ ဆိုသည္မွ ဆင္း သက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုခဲ့ပါ စစ္သည္ေတာ္မ်ားမွာ က်င့္ဝတ္အရ ေဈးဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ကြာပါသည္။ သူတို႔၏ အားသာခ်က္မွာ အမ်ားျပည္သူ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းအတြက္ မိမိအသက္ကို စြန္႔လႊတ္ရဲျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္စီးပြားေရးမိုဒယ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ‘ဆင္ျခင္တုံတရားျဖင့္ အသုံးဝင္မႈကို အျမင့္ဆုံးရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း’ ဆိုသည္ကို သူတို႔က ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပယ္ခ်သည္။ ဤသို႔ပယ္ခ်သည့္အတြက္ လူထု၏ အထင္ႀကီးေလးစားမႈကို ပို၍ပင္ရသည္။ သူတို႔အတြက္ ‘အေရးအႀကီးဆုံး အသုံးဝင္မႈ’ တစ္နည္း ‘သူတို႔အသက္’ ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ဝန္မေလးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔အခါတြင္ကား အရစၥတိုခရက္မ်ားကို ‘အျပစ္အနာအဆာကိုသာ ျမင္တတ္သူ သံသယဝါဒီ၊ အဆိုးျမင္မ်ား’ အျဖစ္ ၾကည့္ျမင္လာၾကသည္။ သူတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ (အေကာင္းဆုံးအေနႏွင့္) မိမိကိုယ္ကိုယ္ အေရးပါသည္ဟုထင္ေနေသာ ကပ္ပါးေကာင္အျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။ (အဆိုးဆုံးအေနႏွင့္) လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရွိ က်န္လူတန္းစားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းပတမ္း သရဲမရဲစီးေနသူအျဖစ္ ျမင္သည္။ သူတို႔မွ ဆင္းသက္လာေသာ သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ားဆိုလၽွင္ ပို၍ပင္ဆိုးေသးသည္။ သူတို႔တစ္ေတြမွာ သူတို႔မိသားစုမ်ားရရွိခဲ့ေသာ အဆင့္အတန္းကို ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြခဲ့သူမ်ားမဟုတ္။ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္အတူ ေရွာင္တခင္ရလာျခင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ အရစၥတိုခရက္တစ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္မူ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းအျမစ္တြယ္ေနသည့္ ယုံၾကည္မႈတစ္ခုကိုမူ သိမွတ္လက္ခံရပါလိမ့္မည္။ ဆိုခဲ့ပါ အရစၥတိုခရက္မ်ားအေပၚ ေလးစားသမႈရွိျခင္း၊ ဂုဏ္ျပဳလိုၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အားလုံးေတာ့မဟုတ္။ သူတို႔၏ဘ၀မ်ားကို စြန္႔စားရသည့္ လူတန္းစားမ်ားျဖစ္သည္။

အဆိုပါခံစားခ်က္မွာ ေခတ္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားအထိပါ ပဲ့တင္ထပ္သလိုရွိေနပါသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္စြန္႔သြားေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ကြယ္လြန္သြားသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ မီးသတ္ရဲေဘာ္မ်ား တို႔အေပၚ ထုံးစံအတိုင္း ေလးစားမႈရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေလးစားမႈတို႔မွာ လူတိုင္းမွလာသည္ေတာ့လည္း မဟုတ္။ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ သူတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို အျမင့္ဆုံးရေအာင္ ရည္႐ြယ္ေလ့ရွိၾကေသာ ဘိဇနက္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွလာသည္။ အရစၥတိုခရက္မ်ားကိုယ္တိုင္ကမူ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အျခားသူမ်ားထက္ သာလြန္သည္ဟု ထင္ၾကသည္။ ‘မက္ဂလိုသိုင္းမီးယား’ သေဘာျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားထက္သာသည္ဟု အသိအမွတ္အျပဳခံလိုေသာ ဆႏၵပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီေခတ္မတိုင္ခင္ ရွိခဲ့ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္မူ လူမႈေရးရာထူးဂုဏ္သိမ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ရွိခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ ေမြးရာပါသာလြန္ျမင့္မားမႈဆိုေသာ ယုံၾကည္မႈကပင္ ဆိုခဲ့ပါ လူမႈအစီအစဥ္ကို ထိန္းသိမ္းလိုသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

မက္ဂလိုသိုင္းမီးယား၏ ျပႆနာမွာ လူတိုင္းက မိမိကို အထက္တန္းလႊာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံလိုမႈျဖစ္သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ပင္ ပို၍မ်ားျပားေသာ လူမ်ားကိုမူ မိမိကိုယ္တိုင္က ေအာက္တန္းလႊာအျဖစ္ ၾကည့္ျမင္ၿပီး လူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ထိုက္သင့္ေသာ အမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုပင္ ထိုသူအေနႏွင့္ မရေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုခရတၱိႏွင့္ အက္ဒီမန္တုတို႔က သိုင္မို႔စ္ကို အေျခခံအားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ လူတန္းစားႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္ၾကည့္ရာတြင္ ‘လူသားတိုင္းအေနႏွင့္ စိတ္ဝိညာဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းသုံးရပ္လုံးကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္’ ဟု စဥ္းစားခဲ့ၾကဟန္ရွိသည္။ ‘ေစာင့္ၾကပ္မႉး လူတန္းစား’ (တစ္နည္း- စစ္သည္ေတာ္လူတန္းစား) မဟုတ္ေသာ သာမန္လူမွာပင္ သူ႕ကိုယ္ပိုင္ မာနရွိပါလိမ့္မည္။ သူေကာင္းမ်ိဳးတစ္ေယာက္က သူ႕မ်က္ႏွာကို ျဖတ္႐ိုက္လိုက္လၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူ႕ကို ေမာင္းထုတ္လိုက္လၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးအရ သူ႕ထက္သာလြန္ျမင့္မားသူမ်ားက သူ႕သမီး သို႔မဟုတ္ သူ႕မိန္းမကို လိင္ေပ်ာ္ပါးရန္အတြက္ အတင္းအဓမၼသိမ္းပိုက္ရာတြင္လည္းေကာင္း အဆိုပါမာနမွာ ဒဏ္ရာ အနာတရျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

လူမႈအုပ္စုတစ္ခုအေနႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အထက္တန္းလႊာအျဖစ္ အၿမဲပင္ၾကည့္ျမင္ေစလိုပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္က မေလးစား မ႐ိုေသလုပ္လာလၽွင္ ‘မေက်မခ်မ္းမႈ’ ဆိုေသာ အလြန္အားေကာင္းသည့္ ခံစားမႈတစ္ခုခု ေပၚထြက္လာပါလိမ့္မည္။ ထို႔ထက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ အခိုင္အမာေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုခု ရရွိထားေသာ (အားကစားသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ၊ ဂီတပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေစ) လူမ်ားကို ခ်ီးေျမႇာက္လိုသည္မ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ လူမႈေရးအရ ဂုဏ္ျပဳမႈအမ်ားစုမွာ အမွန္တကယ္ အဆင့္အတန္းျမင့္မႈက လာသည္မဟုတ္။ လူမႈေရးသေဘာတူညီခ်က္မွ လာျခင္းသာျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ အမွားလုပ္မိသည္ဟု သိမွတ္လက္ခံထားေသာ လူတစ္ေယာက္ကို အလြယ္တကူ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္မွာလည္း အဆင့္အတန္းနိမ့္မႈ၊ ျမင့္မႈႏွင့္ မဆိုင္ပါ။ လူမႈေရးသေဘာ တူညီမႈႏွင့္သာ ဆိုင္ပါသည္။

မက္ဂလိုသိုင္းမီးယားလိုပင္ တူညီေသာ တြန္းအားတစ္ခုမွာ ‘အိုက္ဆိုသိုင္းမီးယား’ ပင္ျဖစ္သည္။ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ေရာဘတ္ဖရန္႔၏ အလိုအရ မက္ဂလိုသိုင္းမီးယားမွာ ‘အဆင့္ေနရာ’ ကို ၫႊန္းသည္။ ၎၏သဘာ၀အရ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မၽွေဝ၍မရပါ။ အေၾကာင္းမူ မက္ဂလိုသိုင္းမီးယားမွာ အျခားတစ္ေယာက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ မိမိ၏ အဆင့္ေနရာကို ၫႊန္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ စန္းထလာျခင္းမွာ မက္ဂလိုသိုင္းမီးယား၏ ေနရာတြင္ အိုက္ဆိုသိုင္းမီးယားႏွင့္ အစားထိုးလိုက္ေသာ ဇာတ္လမ္းပင္ျဖစ္သည္။ လက္တစ္ဆုပ္ စာမၽွေသာ အီလစ္အနည္းငယ္ကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳေသာ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းေနရာတြင္ လူတိုင္းလူတိုင္း ေမြးရာပါအခြင့္အေရး တန္းတူညီမၽွစြာရွိၾကသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ အစားထိုးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥေရာပမွာဆိုလၽွင္ လူတန္းစားအလႊာအထပ္လိုက္ရွိေနေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ သာမန္လူထု၏ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို စတင္အသိအမွတ္ျပဳလာသည္။ မဟာအင္ပါယာႀကီးမ်ားတြင္ ငုတ္လၽွိဳးေပ်ာက္ကြယ္ေနရေသာ တိုင္းျပည္မ်ားမွာလည္း တူညီေသာ အဆင့္အတန္းႏွင့္ သီးျခားျဖစ္တည္မႈကို ရွာေဖြလာၾကသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း၏ ႀကီးက်ယ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈသည္ကား ေက်းကၽြန္ စနစ္ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးတန္းတူညီမၽွမႈ စေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းကို ဗဟိုျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား အျပန္႔က်ယ္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရလၽွင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တူညီေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို သိမွတ္လက္ခံလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ႏွင့္တိုင္ တကယ့္ဇာတ္လမ္းမွာ ယခုေဖာ္ျပခဲ့သည္ထက္ ပို၍ ႐ႈပ္ေထြးပါသည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ေဘးဖယ္ထုတ္ျခင္းခံထားရေသာ လူမႈအုပ္စုမ်ား၏ တူညီေသာအသိအမွတ္ျပဳခံလိုမႈကို ရွာေဖြျခင္းက ေခတ္ၿပိဳင္အမွတ္အသားသ႐ုပ္ႏိုင္ငံေရးကို ေမြးထုတ္လိုက္သလိုျဖစ္သြားခဲ့သည္။ သူတို႔တစ္ေတြ၏ တူညီေသာ အသိအမွတ္ျပဳခံလိုမႈကို ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ အလြယ္တကူပင္ အဆိုပါအုပ္စု၏ သာလြန္ျမင့္မားမႈကို အသိအမွတ္ျပဳခံလိုမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈအျဖစ္ တစ္စစ ေ႐ြ႕သြားခဲ့သည္။ ဤသည္ပင္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ အမ်ိဳးသားအမွတ္အသားသ႐ုပ္ ဇာတ္လမ္း၏ ပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာေတာ့သည္။ ယေန႔ အစြန္းေရာက္ဘာသာေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ အခိုင္အမာပုံသဏၭာန္လည္း ျဖစ္လာရေတာ့သည္။

အိုက္ဆိုသိုင္းမီးယားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ခုမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ လူ႕လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ အျခားအရာမ်ားထက္ လူအမ်ား၏ အထင္ႀကီးေလးစားမႈကို ရရွိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို ျငင္းပယ္လိုက္လၽွင္ လူသား၏ ထူးခၽြန္ႏိုင္မႈကို ျငင္းပယ္ရာေရာက္ပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ စႏၵယားမတီးတတ္ပါ။ ဤနယ္ပယ္ႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ ဂလင္းဂြတ္ သို႔မဟုတ္ အာသာ႐ုဘင္စတိန္းတို႔ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဟန္မေဆာင္ႏိုင္ပါ။ ပထမဆုံး အႏၲရာယ္အရိပ္အေရာင္ျမင္သည္ႏွင့္ ထြက္ေျပးသြားေသာ၊ ထို႔ထက္ ပိုဆိုးသည္မွာ မိမိအသိုင္းအဝိုင္းကို သစၥာေဖာက္ၿပီး အျပင္လူႏွင့္ ေပါင္းသြားေသာ အျပဳအမူမ်ိဳးထက္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ မိမိအသက္ကို စြန္႔လႊတ္သြားေသာ စစ္သား သို႔မဟုတ္ ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္ကို လူေတြက ပိုေလးစား ဂုဏ္ယူၾကမည္သာျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္း၏တူညီေသာ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို လိုခ်င္ျခင္းသည္ အမွန္စင္စစ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမွန္တကယ္ သာလြန္ျမင့္မားေသာ လူတစ္ေယာက္၏တန္ဖိုးကို အသိအမွတ္မျပဳရာ၊ တစ္နည္း ျငင္းပယ္ရာ ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

အိုက္ဆိုသိုင္းမီးယားက ေတာင္းဆိုသည္မွာ ဘ၀တူလူသား တစ္ရပ္လုံး၏ အေျခခံတူညီသည့္တန္ဖိုးကို အသိအမွတ္ျပဳေရးျဖစ္သည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္မူ ‘လူတိုင္းသည္ တန္းတူညီမၽွစြာ ေမြးဖြားလာသည္’ ဆိုေသာ အေမရိကန္လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ စာသားကို အခိုင္အမာဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႔တေစ သမိုင္းအရမူ ‘လူတိုင္း’ ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာကြဲလြဲမႈအခ်ိဳ႕ ရွိသေလာက္ ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ေၾကညာစာတမ္းလက္မွတ္ထိုးစဥ္ကဆိုလၽွင္ ‘လူတိုင္း’ ဆိုသည္တြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈမရွိေသာ လူျဖဴမ်ားမပါဝင္ပါ။ လူမည္းေက်းကၽြန္မ်ား၊ ေဒသခံအေမရိကန္မ်ား (Red Indians ) ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း မပါၾကပါ။ ထို႔ထက္ လူသားထုဆိုရာတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အရည္အေသြးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ သိသိသာသာ ျခားနားၾကသည္ကို သိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္အတြက္မူ တန္းတူညီမၽွသည္ဟု သိမွတ္လက္ခံဖို႔ ဆႏၵရွိခဲ့ၾကပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္းကိုယ္တိုင္ကမူ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ ‘ကိုယ္တိုင္ သက္ေသျပၿပီးျဖစ္သည္’ ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႔အတြက္ ‘တန္းတူညီမၽွမႈ’ ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္ပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားမ်ားစားစားမရွိခဲ့ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။

အမွန္စင္စစ္ ‘သိုင္မို႔စ္’ မွာ အသိအမွတ္ျပဳခံလိုမႈကို ရွာေဖြေသာ စိတ္ဝိညာဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ‘သမၼတႏိုင္ငံ ကထာ’ တြင္မူ စစ္သည္ေတာ္အေနႏွင့္ မိမိအသက္ကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ လိုလားသည့္အေျခခံေပၚတြင္ မိမိ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အသိအမွတ္ျပဳခံလိုေသာ လူတန္းစားမွာ အနည္းငယ္မၽွသာရွိသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ အသိအမွတ္ျပဳခံလိုသည့္ဆႏၵမွာ လူတိုင္း၏ စိတ္ဝိညာဥ္တြင္ ရွိေနဟန္တူပါသည္။ ေဈးဆိုင္ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေစ၊ လက္မႈပညာသည္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ယုတ္စြအဆုံး လမ္းေပၚမွ သူေတာင္းစားပင္ျဖစ္ေစ မိမိကို မ႐ိုမေသ မေလးမစားလုပ္ခံရလၽွင္ စိတ္ထိခိုက္ခံစားရမည္သာျဖစ္သည္။ သို႔တေစ ဘာေၾကာင့္ သူတို႔ကို ေလးစားသင့္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသး၍ သူတို႔၏ ဆိုခဲ့ပါခံစားမႈမွာ မပီျပင္လွေသးပါ။ ထို႔ထက္ သူတို႔လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္တိုင္ကလည္း သူတို႔ကို အရစၥတိုခရက္ေတြေလာက္ တန္ဖိုးမရွိဟု ဆိုထားေလရာ ‘လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ စီရင္ခ်က္ကို ဘာ့ေၾကာင့္ လက္မခံရသလဲ’ ေစာဒကတက္စရာျဖစ္ေနပါသည္။ ဤ သည္မွာ လူ႕သမိုင္း၏ ကာလေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြင္း လူသားထုတစ္ရပ္လုံး ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ကံၾကမၼာပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

သိုင္မို႔စ္မွာ အၿမဲတမ္းရွိေနၿပီး လူ႕သဘာ၀၏ ေလာကလုံးသေဘာေဆာင္ေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားခ်ိန္မွာပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ ေလးစားဖို႔ ထိုက္တန္ေသာ ‘အတြင္းပိုင္းအတၱ’ တစ္ခုရွိသည္ဆိုေသာ ယုံၾကည္မႈလည္း ရွိေနသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက အဆိုပါအတြင္းပိုင္းအတၱကို သိမွတ္လက္ခံမႈမရွိလၽွင္ မွားယြင္းသည္ဟုလည္း ယူဆၾကသည္။ဤသည္မွာ မၾကာေသးခင္ကမွ ေပၚထြက္လာေသာ စဥ္းစားခ်က္ျဖစ္သည္။ အမွတ္အသားသ႐ုပ္အေကာက္အယူမွာ သိုင္မို႔စ္တြင္ အျမစ္တြယ္ေနတတ္ၿပီး အတြင္းပိုင္းႏွင့္ အျပင္ပိုင္းအတၱတို႔ ေပါင္းစည္းမိေသာ ေခတ္သစ္ေရာက္ေတာ့မွ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ပို၍ ရယ္ဒီကယ္က်ေသာ အျမင္အရ အတြင္းပိုင္းအတၱက အျပင္ပိုင္းအတၱထက္ ပို၍တန္ဖိုးရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ဤသည္မွာ အတၱ၏အေ႐ြ႕မွ ေပၚထြက္လာေသာ အယူအဆျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ ဖိအားေအာက္တြင္ လ်င္ျမန္စြာ စတင္ေျပာင္းလဲလာေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အစစ္အမွန္တရားလည္း ျဖစ္ေပသည္။ 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
ေက်ာ္ဝင္း
(၇ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၈)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *