‘စစ္’….  ဆိုသည္မွာ

Nghiencuubiendong

ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားမွာ လူ႕သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အၿငိမ္းခ်မ္းဆုံးကာလမ်ားဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ လူသမိုင္းအေစာပိုင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးေခတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ သတ္ျဖတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူသားမ်ား ေသဆုံးရမႈမွာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိရွိၿပီး ႏွစ္ဆယ္ရာစုကာလတြင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ရွိခဲ့သည္။ ယေနေခတ္တြင္မူ သတ္ျဖတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူသားမ်ားေသဆုံးရမႈမွာ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိပါေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းကာလကစတင္၍ ႏ္ိုင္ငံတကာအေျခအေနမွာ အလ်င္အျမန္ ယိုယြင္းပ်က္စီးလာခဲ့သည္။ စစ္ေသြးစစ္မာန္မ်ား ျပန္လည္တစ္စခန္းထလာခဲ့သလို စစ္အသုံးစားရိတ္မ်ားလည္း ႀကီးထြားလာပါေတာ့သည္။ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဩစႀတီးယား အိမ္ေရွ႕မင္းသားလုပ္ႀကံခံရသည္ကို အစျပဳ၍ ပထမကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္ပြားခဲ့သလို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဆီးရီးယားကႏၲာရတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု၊ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္တြင္ ျဖစ္ပြားမည့္ အေျမာ္အျမင္မဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခုခုေၾကာင့္ တစ္ကမာၻလုံးပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားသြားႏိုင္သည့္ အျဖစ္မ်ိဳးကို လမ္းေပၚက သာမန္လူမွအစ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအထိ စိုးတထိတ္ထိတ္ ျဖစ္ေနရသည္။

ထို႔ကဲ့သို႔ တစ္ကမာၻလုံး တင္းမာမႈမ်ားရွိေနသည္ႏွင့္အတူ ဝါရွင္တန္၊ ၿပဳံယမ္းႏွင့္ ကမာၻ႕ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားလည္း အထက္ပါစိုးရိမ္မႈကို လႈံ႕ေဆာ္ေနေသာ အေၾကာင္းရင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ကာလႏွင့္ ၂၀၁၈ ကာလမွာ အဓိက်သည့္ မတူျခားနားခ်က္မ်ားရွိေနသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။

စစ္…ဆိုသည္မွာ အက်ိဳးစီးပြား

၁၉၁၄ခုႏွစ္က ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ အီလစ္မ်ားအတြက္ စစ္ဆိုသည္မွာ အလြန္အာ႐ုံက်စရာကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေအာင္ႏိုင္ေသာ စစ္ပြဲမ်ားမွ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈႏွင့္ ႏ္ိုင္ငံေရးအာဏာကို ျဖစ္ထြန္းေစသည့္ အခိုင္အမာသာဓကမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္မူ ေအာင္ႏိုင္ေသာ စစ္ဆိုသည္မွာ အႏၲရာယ္ႀကီးေသာ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္သြားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အက္ဆီရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္ခ်င္မင္းဆက္မွစ၍ အင္ပါယာထူေထာင္မႈမ်ားမွာ စစ္ပြဲမ်ားကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ပင္ ကမာၻ႕အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္စြမ္းအေျခအေနမွာ ေအာင္ႏိုင္ေသာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္အင္ပါယာျဖစ္လာသည္မွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားကို စစ္ႏ္ိုင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သလို ဂ်ာမနီ ဥေရာပထိပ္တန္းႏ္ိုင္ငံျဖစ္လာသည္မွာလည္း ဩစႀတီးယား – ဟန္ေဂရီအင္ပါယာကို အႏ္ိုင္ရလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ျပင္သစ္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔မွာလည္း ကမာၻ႕အႀကီးဆုံးႏွင့္ အခ်မ္းသာဆုံးႏ္ိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္မွာ ကမာၻတစ္ဝန္းစစ္ပြဲမ်ားကို အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အေမရိက ဂရိတ္ပါဝါႏိုင္ငံႀကီးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား သက္သက္ေၾကာင့္သာ မဟုတ္ဘဲ စစ္ေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၁၈၄၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကက မကၠဆီကိုကို က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ နဗာဒါး၊ ယူးထား၊ အရီဇိုးနား ၊ နယူးမကၠဆီကိုႏွင့္ ေကာ္လိုရာဒိုျပည္နယ္၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါစစ္ပြဲတြင္ အေမရိကန္စစ္သား ၁၃,၀၀၀ ခန္႔ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး နယ္ေျမစတုရန္းကီလိုမီတာ ၂ ဒသမ ၃သန္းကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းမွာ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ စပိန္ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံမ်ား စုစုေပါင္းထက္ပင္ က်ယ္ဝန္းရာ ေထာင္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အျမတ္အထြက္ဆုံးစစ္ပြဲဟု ဆိုပါရလိမ့္မည္။

၁၉၁၄ ခုႏွစ္က ဝါရွင္တန္၊ လန္ဒန္ႏွင့္ ဘာလင္တို႔မွ ထိပ္ပိုင္းအီလစ္မ်ားသည္ ေအာင္ႏိုင္ေသာ စစ္ပြဲတစ္ပြဲႏွင့္ စစ္ပြဲမွ ျပန္ရႏိုင္မည့္ အရာမ်ားကို တိတိပပသိနားလည္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၈ ကမာၻ႕အီလစ္မ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါစစ္ပြဲမ်ား ေခတ္ကုန္သြားၿပီဆိုသည့္ သံသယမ်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိသက္ရွိထင္ရွားရွိသူမ်ား၏ မွတ္ဉာဏ္တြင္ အႀကီးဆုံးေအာင္ပြဲအျဖစ္ စြဲထင္ေနသည့္ စစ္ပြဲမ်ားစစ္ေအးတိုက္ပြဲတြင္ အေမရိကက ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကို အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့မႈပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေအာင္ပြဲမွာ မည္သည့္ စစ္ေရးဆင္ႏြဲမႈမၽွ မပါေသာ ေအာင္ပြဲပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကက ေခတ္ေဟာင္းပုံစံ စစ္ဆင္မႈအျဖစ္ ပထမပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲကို တိုက္ျပခဲ့ေတာ့သည္။ ယင္းစစ္ပြဲကို အစျပဳ၍ အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္တို႔တြင္ ေဒၚလာထရီလီယံႏွင့္ခ်ီ ျဖဳန္းတီးခဲ့ရသည့္ စစ္ေရးအရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းမႈကိုသာ ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။

ယေန႔ေခတ္ ႏွစ္ဆယ္တစ္ရာစုတြင္ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏ္ိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္ေသာ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္မႈကို ျပပါဆိုလၽွင္ ယူကရိန္း က႐ိုင္းမီးယားေဒသကို ႐ုရွားက တိုးခ်ဲ႕သိမ္းပိုက္ႏိုင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားသည္ က႐ိုင္းမီးယားေဒသကို ႀကီးႀကီးမားမား တိုက္ခိုက္မႈတစ္စုံတစ္ရာ မလုပ္ခဲ့ရဘဲ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါေသာ နယ္ေျမကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာလည္း က႐္ိုင္းမီးယားေဒသ၏ ထူးျခားေသာအေျခအေနေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ႐ုရွား၏ က်ဴးေက်ာ္မႈကို က႐ိုင္းမီးယားေဒသခံမ်ားေရာ ယူကရိန္းတို႔ကပါ အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္ခဲ့မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

တကယ္တမ္းတြင္ ဆိုရလၽွင္ ႐ုရွားသည္ က႐ိုင္းမီးယားေအာင္ျမင္မႈကို အျခားေသာ ယူကရိန္းနယ္ေျမမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါေသးသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္မူ ႐ုရွားအေနျဖင့္ အျပင္းအထန္ခုခံဆန္႔က်င္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရၿပီး ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္းစစ္ပြဲမွာ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းေသာ ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္ အေျခအေနျဖင့္သာ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရေတာ့သည္။ ပို၍ ဆိုးသည္မွာ ယူကရိန္းတြင္ ႐ုရွားဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး တစ္ခ်ိန္က မဟာမိတ္အျဖစ္မွ မဟာရန္သူေတာ္ႀကီးအျဖစ္သာ ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့သည္။

စစ္…. ဆိုသည္မွာ အဖ်က္စြမ္းအား

လက္ရွိႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုတြင္ ကမာၻ႕အင္အားႀကီးႏ္ိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေအာင္ႏ္ိုင္ေသာ စစ္ပြဲဆင္ႏြဲရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ အလြန္ခက္ခဲေနရပါသနည္း။ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ စီးပြားေရး၏ သေဘာသဘာ၀ေျပာင္းလဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က စီးပြားေရးအက္ဆက္ဆိုသည္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႐ုပ္ဝတၳဳမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ပြဲကို အႏိုင္တိုက္ျခင္းသည္ မိမိႏိုင္ငံ ႀကီးပြားခ်မ္းသာရန္ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးရွိေစသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ရန္သူကိုစစ္ပြဲတြင္ ေအာင္ႏိုင္လိုက္ပါက ရန္သူ႕ၿမိဳ႕မ်ားကို လုယူျခင္း၊ ရန္သူ႕တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို ကၽြန္အျဖစ္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ တန္ဖိုးႀကီးေသာ ဂ်ဳံခင္းမ်ား၊ ေ႐ႊတြင္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္ျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္သည္။

ယေန႔ေခတ္၏ အဓိကက်ေသာ စီးပြားေရးအက္ဆက္မွာ ဂ်ဳံခင္း၊ ေရႊတြင္းဆိုသည္ထက္ နည္းပညာႏွင့္ အင္စတီက်ဴရွင္းဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားျဖစ္သည္။ စစ္တိုက္ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါအသိပညာမ်ားကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဤေနရာတြင္ IS ကဲ့သို႔ေသာ အစၥလာမ္မစ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေရနံတြင္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕မ်ားကို တိုက္ခိုက္လုယက္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ အီရတ္ႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရနံတြင္းမ်ား ေရာင္းခ်ရာမွ ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ခန္႔ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကမာၻ႕အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔အတြက္ ယင္းေငြပမာဏမွာ မစို႔မပို႔ေငြပမာဏသာ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္စဥ္စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (ဂ်ီဒီပီ) အေမရိကန္ေဒၚလာထရီလီယံ၂၀ ( ၁ထရီလီယံလၽွင္ သန္းေပါင္းတစ္သန္းႏွင့္ ညီမၽွ) ရွိေသာ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ ေဒၚလာေငြသန္းတစ္ေထာင္ခန္႔ရရန္ စစ္ပြဲတစ္ပြဲ ဆင္ႏြဲမည္ မဟုတ္ပါ။ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းထရီလီယံႏွင့္ခ်ီ အကုန္အက်ခံ၍ အေမရိကကို စစ္ဆင္ႏြဲရမည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါကုန္က်ေငြမ်ား၊ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးသြားျခင္းကို တ႐ုတ္အေနျဖင့္ မည္သို႔ ေပးဆပ္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ စစ္ေအာင္ႏ္ိုင္သည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အေမရိကတြင္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀သည့္ ဆီလီကြန္ၿမိဳ႕ကို လုယက္ခိုးယူႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကားတြင္ တည္ရွိေသာ Apple ၊ Facebook ႏွင့္ Google ကုမၸဏီတို႔မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေထာင္ပါင္းရာႏွင့္ ခ်ီ၍ တန္ဖိုးရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈမ်ားကို အင္အားသုံးသိမ္းပိုက္၍ မရႏိုင္ပါ။ ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကားတြင္ ဆီလီကြန္မိုင္းတြင္း မရွိေပ။

စစ္ႏွင့္ ေလ်ာ့မတြက္သင့္ေသာ လူသားမ်ား၏ ႐ူးမိုက္မႈ

ဤသို႔ဆိုပါက ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုတြင္ စစ္ပြဲဆိုသည္မွာ အျမတ္မရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ လုံး၀ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုမူ အာမခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါေပ။ လူသားမ်ား၏ ႐ူးမိုက္ေသာ စိတ္ကို ‘ဘယ္ေတာ့မွ ေလ်ာ့မတြက္ပါနဲ႔’ဟုသာ ဆိုခ်င္ပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္သာမက အစုအဖြဲ႕လိုက္အေနျဖင့္ပါ လူသားမ်ားသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ရန္ အာ႐ုံၫႊတ္ေလ့ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။

လူသားမ်ား၏ ႐ူးမိုက္သည့္ စိတ္ဆိုသည္မွာ မၾကာခဏေလွ်ာ့တြက္ေလ့ရွိေသာ္လည္း လူ႕သမိုင္းတြင္ အလြန္အေရးအပါဆုံးေသာ အင္အားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက ကမာၻႀကီးကို စစ္တုရင္ကစားပြဲကဲ့သို႔ ႐ႈျမင္သုံးသပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ၎တို႔၏ ေ႐ႊ႕ကြက္တိုင္းကို အေသအခ်ာသတိႀကီးႀကီးျဖင့္ တြက္ခ်က္ၿပီး အကြက္ေ႐ႊ႕ေလ့ရွိၾကသည္။ ဤအျမင္မွာ အဆင့္တစ္ခုအထိ မွန္ကန္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သမိုင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕မွာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ကမာၻ႕အျမင္သာ ရွိခဲ့ၾကၿပီး နယ္႐ုပ္မ်ား၊ ျမင္း႐ုပ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ၿပီး ေ႐ႊ႕သည္ထက္ ႀကဳံရာက်ပန္း ေ႐ႊ႕ခဲ့ၾကသည္က မ်ားပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တိုဂ်ိဳလို၊ ဆဒမ္ဟူစိန္လို၊ ကင္ဂ်ဳံအီလို ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ၎တို႔၏ ေ႐ႊ႕ကြက္တိုင္းကို က်ိဳးေၾကာင္းနည္းလမ္းက် စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္သာျဖစ္သည္။ ျပႆနာကား လက္ေတြ႕ကမာၻႀကီးမွာ စစ္တုရင္ကစားကြက္ထက္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးျခင္းပင္။ လူသား၏ က်ိဳးေၾကာင္းနည္းလမ္းတက် စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းမွာ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ကမာၻႀကီးကို အမွန္တကယ္နားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္အထိ ျမင့္မားေလ့ မရွိပါေပ။ ထိုေၾကာင့္ ေၾကာင္းက်ိဳးနည္းလမ္းတက် စဥ္းစားတတ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ႐ူးမိုက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ျခင္းျဖင့္သာ အဆုံးသတ္ေလ့ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ အစြန္းႏွစ္ဖက္အျမင္မ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ စစ္ဆိုသည္မွာ လုံးမေရွာင္လႊဲမရေသာအရာဟူသည္ အစြန္းႏွင့္ စစ္ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေသာအရာဟူေသာ အစြန္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမအျမင္ကို ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာၿပီးဆုံးသြားျခင္းကို ၾကည့္ပါက လူသားမ်ားအေနျဖင့္ မွန္ကန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏ္ိုင္မည္ဆိုပါက အင္အာႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ဆိုသည္မွာ ေရွာင္လႊဲႏ္ိုင္သည့္အရာဟု ယူဆထားပါလ်က္ စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕မႈမ်ား၊ စစ္ေရးလက္နက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ေဆြးႏြးၫႈိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာမႈမ်ားကို ျငင္းပယ္ေနသည္မ်ားကို ေတြ႕ေနရသည္။ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ေထာင္ေခ်ာက္အျဖစ္ သံသယရွိေနၾကသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈကို ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္အျမင္တစ္ခုျဖစ္သည့္ စစ္ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ႏ္ိုင္သည့္ အရာဟု ယူဆမိပါကလည္း ႐ိုးအ ရာ က်ပါလိမ့္မည္။ စစ္ပြဲဆိုသည္မွာ လူတိုင္းအတြက္ ကပ္ေဘးကိုသာ ျဖစ္ေစေသာ္လည္း လူသား၏ ႐ူးမိုက္မႈကို မည္သည့္ နတ္ဘုရား၊ မည္သည့္ သဘာ၀ဥပေဒသကမၽွ တားဆီးေပးႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါ။ လူသား၏ ႐ူးမိုက္မႈကို ကုစားေပးႏိုင္မည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခတစ္ခုမွာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ႏွိမ္ခ်သည့္ ေဆးသာလၽွင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ မိမိဘာသာ၊ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိယဥ္ေက်းမႈကသာ ကမာၻေပၚတြင္ အေရးအႀကီးဆုံးဟူေသာ အျမင္ကိုပယ္၍ လူသားအားလုံးဆိုသည့္ အျမင္မ်ိဳးျဖင့္သာလၽွင္ ေလွ်ာ့တြက္မထားသင့္ေသာ လူသား၏ ႐ူးမိုက္မႈကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

စာၫႊန္း။       ။ 21 Lessons for the 21st Century စာအုပ္မွ  ‘War’ အခန္းကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *