ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း

ဓာတ္ပံု - ျမင့္မိုးညိဳ

ရန္ကုန္တိုင္း၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္သာမကႏိုင္ငံတစ္ဝန္းက အာ႐ုံစိုက္ခံရသူျဖစ္ၿပီး မီဒီယာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကပါ မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနရသူလည္းျဖစ္သူ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၏ ထူးျခားထင္ရွားသူအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။

စိတ္အားထက္သန္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္လိုစိတ္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ထင္ရွားေသာ ရန္ကုန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ၎ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း အျငင္းပြားမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊  Eco Green City စီမံကိန္း၊ Eleven Media အမႈ၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာစသည့္ ကိစၥတို႔သည္ ရန္ကုန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္  ပတ္သက္၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ထင္ရွားေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အနီးနားရပ္ကြက္မွ လူမ်ားမီးခိုးမႊန္၍ ေဆး႐ုံေရာက္ ရသည္အထိ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္းျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ မီးေလာင္ရာသို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေရာက္ ေနာက္က်ေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္ခံခဲ့ရေသးသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မတိုင္မီကမူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္း၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ၫႊန္းဆိုခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကိုျပည္သူလူထုထံသို႔ တင္ျပရာတြင္ ‘အစိုးရက စီးပြားေရးလုပ္သင့္သေလာ’ ဟူ၍ ေမးခြန္းထုတ္ခံခဲ့ရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းနည္းတူပင္ Eco Green City စီမံကိန္းသည္လည္း ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသးသည္။

ထို႔ျပင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာပါ ေက်ာင္းကားကိစၥႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာနစ္နာမႈမ်ားအတြက္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္ခံရသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရသည္  Weekly Eleven ဂ်ာနယ္ပါေဆာင္းပါးေၾကာင့္ သတင္းစာဆရာသုံးဦး ကို တရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပင္းထန္ေသာ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးက သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွတစ္ဆင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါကိစၥကို သတင္းမီဒီယာေကာင္စီထံသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အျခားေသာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားထက္ တက္ႂကြျခင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ား၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ား၊ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားျဖင့္ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားရွိေနလင့္ကစား အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မမွိတ္မသုံအားထားရေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရွိေနပုံရေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၏ ထူးျခားထင္ရွားသူတစ္ဦးအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *