သာမန္ျပည္သူမ်ားအၾကား  ထင္ရွားလာသည့္ ဗဟိုဘဏ္

ဓာတ္ပံု - မိုးေက်ာ္လြင္

ေဒၚလာေဈးအတက္ၾကမ္းျခင္း၊ စီးပြားေရးအေျခအေနအေပၚ လူထုဖိအားမ်ားျပားျခင္း၊ ဘဏ္မ်ားေပၚ ခ်မွတ္သည့္ စည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားခံစားရသည့္ ဖိအားရွိလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အဓိကႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ဗဟိုဘဏ္သည္ယခုႏွစ္အတြင္း ထူးျခားထင္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။

ဗဟိုဘဏ္သည္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒအသိုင္းအဝိုင္း၊ ေဘာဂေဗဒအသိုင္းအဝိုင္းျပင္ပတြင္ နဂိုက လူသိနည္းသည္။ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒႏွင့္အညီ က်ားက်ားလ်ားလ်ားဗဟိုဘဏ္အျဖစ္သို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွစ္လယ္တြင္မွ စတင္ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာ ဗဟိုဘဏ္၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား လာမႈမွာ ျမန္ဆန္လွသည္။

ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ႐ုံးခြဲဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျပည္ပဘဏ္မ်ားကို ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းအပါအဝင္ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးေလာကကို အသြင္ေျပာင္းသြားေစမည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က စတင္တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းျပည့္သည့္အခါ တြင္ ဆက္တာဝန္ယူမည့္ သူကို စီးပြားေရးႏွင့္ ေဘာဂေဗဒပညာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသာမက ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားပင္ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ သမၼတသစ္ မည္သူျဖစ္မည္ကို ခန္႔မွန္းစိတ္ဝင္စားၾကသေလာက္နီးနီး ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ စကားသည္ စီးပြားေရးကို စိတ္ဝင္စားသူတို႔ မ်က္ျခည္ျပတ္မရသည့္ စကားမ်ား ျဖစ္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒၚလာေဈးအတက္အက်ၾကမ္းခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္မွ ဒုဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးစိုးသိမ္းႏွင့္ ဦးဘိုဘိုငယ္တို႔၏ ႏႈတ္ထြက္စကားကို ဂ႐ုစိုက္နားစြင့္ၾကသူ မ်ားျပားသည္။ သူတို႔ေျပာသမၽွသည္ သတင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးေလာကကို စိုးမိုးထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရးတြင္ လက္တံရွည္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို စည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းရျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လႈပ္ရမ္းခ်င္တိုင္း လႈပ္ရမ္းေနသည့္ ေဒၚလာေဈး (အဓိကေငြလဲလွယ္ႏႈန္း)ကို ထိန္းေက်ာင္းရျခင္းဟူေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခက္အခဲဆုံး တာဝန္ႏွစ္ရပ္ကို ထမ္းေဆာင္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သာမန္ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ပင္ အထူးစိတ္ဝင္စားခံရသည့္အတြက္ ယခုႏွစ္၏ ထူးျခားထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *