ဦးေအာင္ၾကည္

ဓာတ္ပံု - မုိးေက်ာ္လြင္

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀တြင္ ရွိေနခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အစိုးရအၾကား ဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊အလုပ္သမားဝန္ႀကီးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့သူ၊ တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္အထိ တာဝန္ထမ္းခဲ့ဖူးသူ ဦးေအာင္ၾကည္ကို ယခုႏွစ္ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္၏ ထူးျခားထင္ရွားသူတစ္ဦးအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တစ္ခုသည္ အဂတိလိုက္စားမႈျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အဆိုပါေကာ္မရွင္ကို ဦးေအာင္ၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ အရွိန္ရလာကာ ျပည္သူလူထု၏ အာ႐ုံစိုက္မႈကိုလည္း ခံခဲ့ရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးေအာင္ၾကည္၏ ပုံရိပ္သည္လည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

မည္သည့္အဂတိလိုက္စားမႈကိုမၽွ လက္မခံ၊ ေသးသည္ ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးသည္ ျဖစ္ေစ အေရးယူမည္ဟု ၎က ေျပာဆိုခဲ့သလို ‘ငါးႀကီးႀကီး ေၾကာ္ျပမည္’ ဆိုသည့္ သူ၏ေျပာဆိုမႈသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း အထူးေရပန္းစားခဲ့သည္။

ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ေအာင္ရဲေထြးအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္အပါအဝင္ ဥပေဒအရာရွိေလးဦးႏွင့္ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးတစ္ဦး၊ ရဲအရာရွိတစ္ဦးတို႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ အေရးယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းက ဦးေအာင္ၾကည္ကို ပို၍ အသိအမွတ္ျပဳေစခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လာအိုအပါအဝင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ယခုႏွစ္အတြင္း စတင္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူ ခဲ့စဥ္က အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားဥပေဒကို ေအာင္ျမင္စြာေရးဆြဲျပ႒ာန္း ႏိုင္ရန္ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ယခင္က မ်ားစြာေပ်ာ့ေပ်ာင္းလြန္းလွသည္ဟု ေဝဖန္ခံေနရသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကိုလည္း ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈကို လက္ပူးလက္ၾကပ္မိျခင္း၊ အေထာက္အထားခိုင္လုံျခင္းရွိမွသာ အေရးယူႏိုင္သည့္ အေျခအေနမွ ေက်ာ္ေစာသတင္းေျပးသူတို႔ကိုပါ ေခၚယူစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ဥပေဒသစ္တြင္ ပါဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္ ဖြဲ႕စည္းခါစက ဗဟိုအဆင့္အဖြဲ႕သာရွိေနခဲ့ရာမွ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဖြဲ႕ ခြဲမ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္လည္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတို႔က ဖန္တီးေမြးဖြားေပးခဲ့ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈျပႆနာသည္ ျမန္မာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အျမစ္တြယ္ လႈိက္စားကာ ျပည္သူလူထုအေပၚ ဖိစီးႏွိပ္စက္ေနလင့္ကစား အဂတိလႈိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ အသစ္ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ေကာ္မရွင္၏စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားက ျပည္သူတို႔၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္တစ္ဖန္ ျပည္လည္ ရွင္သန္လာေစေသာေၾကာင့္ ယင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးေအာင္ၾကည္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ထူးျခားထင္ရွားသူတစ္ဦးအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *