အေႂကြးတင္ ျပည္သူဆပ္

ကိုယ္တိုင္လက္ေရာက္ယူထားေသာ အေႂကြးမဟုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း ေပးဆပ္ရမည့္အေႂကြး က်ပ္ေျခာက္သိန္းခြဲေက်ာ္ ရွိေနသည္။

ယင္းအေႂကြးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္မ်က္ႏွာျဖင့္ အစိုးရအဆက္ဆက္ေခ်းယူခဲ့သည့္ ေႂကြးၿမီျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ေၾကြးၿမီပမာဏ ပိုမ်ားလာျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရေႂကြးၿမီဆိုေသာ္လည္း ထိုေႂကြးၿမီသည္ အာဏာရအစိုးရတစ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံသားအားလုံးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္ေနေသာ ျပည္သူ႕ေႂကြးၿမီစစ္စစ္ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အစိုးရ၏ေႂကြးၿမီအစီရင္ခံစာေဖာ္ျပခ်က္အရ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေႂကြးၿမီ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာၾကားသြားသည္။

အႀကီးဆုံးၿမီရွင္ တ႐ုတ္

ျပည္ပေႂကြးၿမီကို ကာလေလးခု ပိုင္းျခားထားၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ကာလတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၂၀၀ ေက်ာ္၊ ၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၈၀၀ ေက်ာ္၊ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၃၀၀ ေက်ာ္ ေခ်းေငြရယူသုံးစြဲခဲ့ကာ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀ ေက်ာ္ သုံးစြဲထားသည္။

ယင္းမွာ စာခ်ဳပ္ပါေခ်းေငြမ်ားအနက္မွ အမွန္တကယ္ ထုတ္ယူသုံးစြဲထားသည့္ ေႂကြးၿမီပမာဏမ်ားျဖစ္ၿပီး ထုတ္ယူသုံးစြဲခဲ့သည့္ ျပည္ပေႂကြးၿမီစုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၂,၅၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။

ေခ်းယူထားသည့္ျပည္ပေႂကြးၿမီမ်ားအနက္မွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေပးဆပ္ရန္က်န္ေနေသာ ေႂကြးၿမီပမာဏမွာ ယခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ အေမရိကန္ေဒၚ ၁၀ ဒသမ ၂ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေႂကြးၿမီအနက္ အဓိကေပးဆပ္ရန္က်န္ေနသည့္ အစိတ္အပိုင္းမွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ေခ်းယူထားေသာ ေႂကြးၿမီမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္ပေႂကြးၿမီ စုစုေပါင္း၏ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်န္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာက ျပန္ဆပ္ရမည့္ ေႂကြးၿမီအမ်ားဆုံးႏိုင္ငံမွာ တ႐ုတ္ျဖစ္ၿပီး ၎ေနာက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုတို႔ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ကို ျပန္ဆပ္ရမည့္ပမာဏမွာ ျပည္ပေႂကြးၿမီ စုစုေပါင္း၏ ေလးပုံသုံးပုံရွိၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၆၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အစိုးရေႂကြးၿမီ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ပေႂကြးၿမီအမ်ားဆုံးရယူ ထားသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနငါးခုမွာ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတို႔ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပေႂကြးၿမီ စုစုေပါင္း၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိသည္။

ေႂကြးၿမီျပန္ဆပ္ရန္ အမ်ားဆုံးက်န္ေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမွာ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၂၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ ေႂကြးၿမီ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၂၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေနသည္။

ျပည္ပေႂကြးၿမီစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀,၂၀၀ ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုက ရယူထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အစိုးရေၾကြးၿမီအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေႂကြးၿမီ

ျပည္တြင္းေႂကြးၿမီပမာဏမွာလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္အတြင္း ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာၿပီး က်ပ္ ၁၅,၇၀၀ ဘီလီယံမွ က်ပ္သန္း ၂၀,၇၀၀ ဘီလီယံအထိျဖစ္လာသည္။

ဗဟိုဘဏ္ထံမွ ေခ်းယူထားေသာ ေခ်းေငြပမာဏမွာ က်ပ္ဘီလီယံ ၁၄,၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းေႂကြးၿမီ စုစုေပါင္း၏ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရေႂကြးၿမီအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းေႂကြးၿမီလက္က်န္မ်ားအနက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မတိုင္မီက ေခ်းယူခဲ့သည့္ေႂကြးၿမီပမာဏမွာ က်ပ္ ဘီလီယံ ၈၀၀၀ ေက်ာ္၊ ျပည္တြင္းေႂကြးၿမီစုစုေပါင္း၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိျဖင့္ ေႂကြးၿမီလက္က်န္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

ေႂကြးေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ မဆပ္ႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ေပးရသည့္အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ျမင့္လာသည့္အတြက္ အတိုးႏႈန္းကုန္က်စရိတ္ ပိုမ်ားလာေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းေႂကြးၿမီအတြက္ အတိုးကုန္က်စရိတ္မွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၈၅၂ ဘီလီယံရွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၀၄၀ ဘီလီယံအထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အတြင္း၊ အျပင္လုံးေပါင္းအေႂကြး

ယခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ ျပည္ပေၾကြးၿမီမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀,၂၀၀ ႏွင့္ ျပည္တြင္းေႂကြးၿမီမွာ က်ပ္ ဘီလီယံ ၂၀,၇၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါကာလ၏ ေငြလဲႏႈန္းမွာ ဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းႏႈန္းအရ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလၽွင္ ၁၃၃၅ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပေႂကြးၿမီ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ဘီလီယံေပါင္း ၃၄,၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ ၅၂ သန္းျဖင့္တြက္လၽွင္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးလၽွင္ ၆၅၀,၀၀၀ က်ပ္ခန္႔ အေႂကြးတင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေႂကြးၿမီစုစုေပါင္းကို လက္ရွိကာလ ေပါက္ေဈး ေငြလဲႏႈန္းျဖင့္ တန္ဖိုးသင့္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးလၽွင္ က်ပ္ ၆၉၀,၀၀၀ ခန္႔ အေႂကြးတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေႂကြးၿမီႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးမွာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၃၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည့္အတြက္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေႂကြးၿမီပမာဏ နည္းပါးၿပီး ေႂကြးၿမီခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဆင္ဝယ္မည့္ ရွင္ဘုရင္မ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈ

တိုင္းျပည္ဖြံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ ပမာဏမ်ားျပားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ေထာက္ပံ့ေငြ၊ ေခ်းေငြမ်ားရယူကာ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္စဥ္က ေခ်းယူမည့္ ေခ်းေငြပမာဏကို အျပည့္အဝသုံးစြဲႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အစိုးရေႂကြးၿမီဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ စီမံကိန္းအေသးစိတ္ပုံစံေရးဆြဲျခင္း၊ တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္း မလုံေလာက္ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေခ်းေငြထုတ္ယူသုံးစြဲရန္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“အစိုးရပိုင္းက စီမံကိန္းေတြကို ႀကိဳတင္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြ မရွိဘူး။ ေယဘုယ်ေျပာၿပီး ပိုက္ဆံေခ်းလိုက္တယ္။ ေခ်းၿပီးေတာ့မွ တင္ဒါေခၚတာ၊ ဒီဇိုင္းဆြဲတာေတြလုပ္ေတာ့ အခ်ိန္ေတြၾကာတာေပါ့” ဟု လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ဆိုသည္။

ျပည္ပေခ်းေငြ ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္မႈတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ နီးပါး ထုတ္ယူသုံးစြဲ ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေခ်းေငြသုံးစြဲမႈအားေကာင္းလာေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕က အစီရင္ခံေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီကမူ ယင္းမွာ မူလလ်ာထားခ်က္၏ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။

“၂၀၁၇-၁၈ ျပည္ပေခ်းေငြ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈဟာ ၂၀၁၅-၁၆ ထုတ္ယူ သုံးစြဲမႈထက္ ေလ်ာ့နည္းေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ျပည္ပေခ်းေငြ ထုတ္ယူသုံးစြဲဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ခ်ထားတာကို မျပည့္မီတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို အဆိုပါေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးခင္ေမာင္သန္းက ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေခ်းယူထားေသာ ျပည္ပေႂကြးၿမီမ်ားကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ထုတ္ယူသုံးစြဲရန္ မူလလ်ာထားခ်က္၏ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုအစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာ အထိ ေခ်းယူရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားေသာ ျပည္ပေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၈၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀ ခန္႔သာရွိေသးရာ ေခ်းေငြပမာဏ၏ ႏွစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကိုသာ အမွန္တကယ္ ထုတ္ယူသုံးစြဲထားႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕ေၾကြးၿမီအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

အမွန္တကယ္ လိုအပ္မႈရွိ၊ မရွိႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ရွိ၊ မရွိ ေလ့လာသုံးသပ္ ျခင္းမရွိဘဲ ‘အေႂကြးရလၽွင္ ဆင္ပါဝယ္သည္’ ဆိုသည့္ အရပ္စကားတစ္ခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္မ်ားစြာကပင္ တည္ရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။

ျပင္သစ္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအဂ်င္စီက ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရန္ ကမ္းလွမ္းလာေသာေၾကာင့္ ေခ်းေငြယူရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ၏ ျပင္သစ္ေခ်းေငြ ယူ႐ိုသန္း ၇၀ ကိစၥမွာလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းခံေနရသည္။

“ပုဇြန္ေတာင္ေဈးအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးဆိုတဲ့ကိစၥမွာ ႏိုင္ငံျခားက ေငြေခ်းဖို႔လိုသလား။ ေနာက္တစ္ခုက ၾကည့္ျမင္တိုင္ပန္းၿခံအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ဒီပန္းၿခံဟာ ေသးေသးေလးပါ။ အဲဒီပန္းၿခံကိုအဆင့္ျမႇင့္ဖို႔ ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြလိုပါသလား” ဟု ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ေမာင္က ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အစီရင္ခံစာမ်ိဳး ျပန္လည္မတင္ျပသည့္အတြက္ ဘာဆက္ျဖစ္မွန္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မသိရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိအေျခအေနအရ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ ေခ်းယူထားေသာ ျပည္ပေႂကြးၿမီ မ်ားကိုပင္ ယခုခ်ိန္အထိ ရာႏႈန္းျပည့္ ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

“အဓိကကေတာ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းတယ္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကို ပိုက္ဆံေခ်းဖို႔လာတင္တာ A4 စာ႐ြက္ေလးတစ္႐ြက္ေလာက္နဲ႔ လာတင္တာေတြရွိတယ္။ ေခ်းေငြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မစီမံ၊ မသုံးစြဲႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ 

 

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *