သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္

ဥပေဒသမား၊ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားအျဖစ္ ေတာက္ေလၽွာက္ရွိေနခဲ့ရာမွ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာေမြၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ျဖင့္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သူ၊ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္ရရွိသည့္အခါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကျဖစ္လာသူ ဦးဝင္းျမင့္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၏ ထူးျခားထင္ရွားသူတစ္ဦးအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဘ၀တြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေစ၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေစ၊ အျခားပါတီမွျဖစ္ေစ၊ မိမိပါတီမွျဖစ္ေစ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေနအထိုင္၊ အေျပာအဆို ဆင္ျခင္ေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ကၽြမ္းက်င္ေက်ညက္ေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ သတိေပး၊ ဆူေငါက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စည္းကမ္းႀကီးမားသူ၊ တင္းၾကပ္ျပတ္သားစြာ ကိုင္တြယ္သူအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္သည္။

ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဦးဝင္းျမင့္အတြက္ အႀကီးမားဆုံးေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ႀကဳံခဲ့ရၿပီး ယင္းကပင္ ယခုႏွစ္အတြက္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားစာရင္းတြင္ ႁခြင္းခ်က္မရွိ ပါဝင္လာေစျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး သိသာထင္ရွားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို သူ႕ လက္ထက္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

မတ္လတတိယပတ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးမွ အနားယူခဲ့သည့္ ဦးထင္ေက်ာ္ေနရာတြင္ ဦးဝင္းျမင့္ကို ပါတီက သမၼတအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံရၿပီးေနာက္ ပါတီတြင္ ၎သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၿပီးလၽွင္ အာဏာအရွိဆုံး ဒုတိယဥကၠ႒တစ္ဦးလည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနရာကို ဆက္ခံမည့္သူအျဖစ္လည္း သတင္းေျပးေနသူျဖစ္သည္။

ဧၿပီလဆန္းတြင္ သမၼတျဖစ္လာၿပီးေနာက္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးကိုလည္း အေျပာင္းအလဲလုပ္ခဲ့သည္။ အျမင္မသင့္ေလ်ာ္ေလာက္ေအာင္ပင္ ဆိုး႐ြားယိမ္းယိုင္ေနသည့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ကိုလည္း အေလးထား၍ ကိုင္တြယ္ခဲ့သလို ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ မထိ၊ မတို႔ဘဲ ပစ္ထားခဲ့သလိုရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ အားထုတ္ျခင္းတို႔သည္ ဦးဝင္းျမင့္၏ ထင္ရွားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးအမႈကို ျပန္လည္စစ္ေဆးေစရန္ ၾကားဝင္သတိေပးခဲ့ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈသတင္းသိရွိသူ မည္သူမဆို သမၼတ႐ုံးသို႔ တိုက္႐ိုက္သတင္းေပးတိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ ဌာနတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္းတို႔သည္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္သူအမ်ားစု အားေပးေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့သည့္ ဦးဝင္းျမင့္၏ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ေျမယာျပႆနာတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဦးဝင္းျမင့္သည္ အေလးထားေၾကာင္း ျပသခဲ့သလို ဝန္ထမ္း လစာတိုးျခင္း၊ အနိမ့္ဆုံးလုပ္အားခတိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြတိုးျမႇင့္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကတိကဝတ္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးမႈတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနျခင္း၊ အမွားအယြင္းမ်ားရွိေနသည့္အျပင္ စြမ္းေဆာင္ ရည္ပိုင္းတြင္ အမ်ားစိတ္ေက်နပ္မႈမရရွိသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕အား ၎တို႔ထက္ ပိုေခတ္မီ၊ ပိုေတာ္၊ ပိုငယ္႐ြယ္၊ ပိုဖ်တ္လက္သြက္လက္ေသာ လူလတ္၊ လူငယ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးခန္႔ထားရန္ ဝိုင္းဝန္းေဝဖန္ေထာက္ျပ အႀကံျပဳမႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရအေပၚ ပညာတတ္မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစုက စိတ္ပ်က္စျပဳလာခ်ိန္တြင္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရ၏ဂုဏ္သိကၡာကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ ကိုယ္စားျပဳ ထူးျခားထင္ရွားသူတစ္ဦးအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *