အတက္အက်မ်ားေနဆဲစေတာ့အညႊန္းကိန္း

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဒီဇင္ဘာ၃ရက္ေန႔မွ ၇ရက္ေန႔အထိ)

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး စေတာ့အညႊန္းကိန္းမွာလည္း တစ္ပတ္ တက္၊ တစ္ပတ္ က်ျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းရွာေဖြေနဆဲျဖစ္သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၇,၀၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၂၁၀ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ေစ်းကြက္ပိတ္ခ်ိန္ စေတာ့အညႊန္းကိန္းထက္ ၁၁ ဒသမ ၅ ပိြဳင့္ (၂ ဒသမ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) က်ဆင္းခဲ့သည္။

စေတာ့အညႊန္းကိန္းမွာအျမင့္ဆံုး ၄၂၃ ဒသမ ၃၆ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ၄၂၂ ဒသမ ၆) ႏွင့္ အနိမ့္ဆံုး ၄၁၁ ဒသမ ၁ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ၄၁၁ ဒသမ ၄၆) အတြင္း ရွိခဲ့သည္။

FMI ရွယ္ယာမွာ ၄ ဒသမ ၇၆ရာခိုင္ႏႈန္း၊ MTSH ရွယ္ယာမွာ ၁ ဒသမ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ FPB ရွယ္ယာမွာ ၂ ဒသမ ၀၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ၿပီး MCB ရွယ္ယာမွာ ၁ ဒသမ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးTMH ရွယ္ယာမွာ အေျပာင္းအလဲမရွိခဲ့ေပ။

ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၉၀,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၉၂၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလထက္ အေရာင္းအဝယ္ က်ပ္သန္း ၁၄၀ ေက်ာ္ ပိုမ်ားခဲ့သည္။

FMI ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္က်ပ္သန္း ၅၀၊ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစ ု၆၆၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၆၈ သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေစ်း ၁၀,၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆံုး ၁၀,၅၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆံုး ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ဝယ္လိုသည့္အစု ၇၂၇၅ စု က်န္ရွိၿပီး အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၁၃,၀၀၀ ခန္႔ က်န္ရွိသည္။

၁၀,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းလိုသည့္အစု ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၁၁,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အစု၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေရာင္းရန္ က်န္ရွိသည္။

ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၇,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၃၈၅ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သံုးလအတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။

MTSH ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၂,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၀၀ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေစ်း ၃၁၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆံုး ၃၁၅၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆံုး ၃၁၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၃၁၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္အစု ၅၀၆၀ စုက်န္ရွိၿပီး ၃၀၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ဝယ္လိုသည့္ အစု ၃၃၀၀ ခန္႔ႏွင့္ က်န္အစုမ်ားမွာ ၂၇၀၀ မွ ၃၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ဝယ္လိုသည့္ အစုမ်ား ျဖစ္သည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၉၄၀၀ ခန္႔ က်န္ရွိၿပီး ၃၁၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အစု ၄၄၀၀ ေက်ာ္၊ ၃၁၅၀ က်ပ္ျဖင့္ အစု ၂၆၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၃၂၀၀ မွ ၃၄၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းလိုသည့္အစု ၂၃၀၀ ခန္႔ က်န္ရွိသည္။

ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၄၃,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၄၃၅ သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုမ်ားခဲ့သည္။

MCB ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၇၅၁ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၅ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာေစ်းမွာ ၇၃၀၀ က်ပ္တစ္မ်ဳိးတည္းျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ၇၃၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အစု ၄၀၈ စု၊ ၇၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ၂၀၇ စုဝယ္ရန္က်န္ၿပီး အေရာင္းဘက္တြင္ ၇၉၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အစု ၁၀၀၀၊ ၇၇၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အစု ၃၀၀ႏွင့္ ၇၄၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အစု ၂၀၀ ေရာင္းရန္ က်န္ရွိသည္။

ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၀၄၀ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၄ ဒသမ ၅ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလထက္ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

FPB ရွယ္ယာ

ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္က်ဆင္းမႈရပ္တန္႔သြားၿပီး သံုးပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၈၀၀၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၈သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာေစ်းမွာ အဖြင့္ေစ်း ၂၄,၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆံုး ၂၄,၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆံုး ၂၃,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၃,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္ အစု ၁၁၅၀ စု က်န္ရွိၿပီး ဝယ္လိုသည့္ ေစ်းႏႈန္းမွာ ၂၂,၀၀၀ မွ ၂၃,၀၀၀ က်ပ္ အတြင္း ရွိသည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္အစု ၄၉၀၀ ခန္႔ က်န္ရွိၿပီး ေရာင္းလိုသည့္ ေစ်းႏႈန္းမွာ ၂၃,၅၀၀ မွ ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ အတြင္းရွိသည္။

ႏိုဝင္ဘာလတြင္းရွယ္ယာ ၃၀၈၄ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၇၂ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလထက္ အေရာင္းအဝယ္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

TMH ရွယ္ယာ

သံုးပတ္ဆက္တိုက္အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး သီတင္းပတ္ ၁၁ ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၆၀၃၀ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၇ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေစ်း ၂၉၅၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆံုး ၂၉၅၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆံုး ၂၈၅၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၉၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္ အစု ၃၀၇ စုက်န္ရွိၿပီး ဝယ္လိုသည့္ ေစ်းႏႈန္းမွာ ၂၄၀၀မွ ၂၈၅၀ က်ပ္ အတြင္းရွိသည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္အစု ၁၂,၀၀၀ ေက်ာ္ က်န္ရွိၿပီး ၂၉၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၈၂၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ က်န္ရွိေသာ ေရာင္းလိုသည့္အစုမွာ ၂၉၀၀ မွ ၃၁၀၀ က်ပ္ အတြင္းရွိသည္။

ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ရွယ္ယာ ၅၃၀၁ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၅ သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ အေရာင္းအဝယ္ထက္ ထက္ဝက္ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *