တစ္ပတ္တာ လႊတ္ေတာ္အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဓာတ္ပုံ- မိုးေက်ာ္လြင္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ယခုဆိုလၽွင္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဆယ္ႀကိမ္တိုင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဆယ္ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ဆက္လက္၍ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသည္။ ယခုတစ္ပတ္ ငါးရက္တာအတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားထဲမွ ေကာင္းႏိုးရာရာသတင္းမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ဗဟိုဌာနတည္ေဆာက္ေရး ေဒၚလာ ၉၃ သန္း ေက်ာ္ေခ်းရန္ သမၼတတင္ျပ

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တည္ေဆာက္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဗဟိုဌာနႀကီးတည္ေဆာက္ျခင္း စီမံကိန္းအတြက္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ရန္ပုံေငြထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၃ သန္းေက်ာ္ ေခ်းယူေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသည္။

ယင္း ေခ်းေငြေခ်းယူျခင္း၏ အက်ိဳး၊အျပစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း လာမည့္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကဦးမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုသေဘာတူပါက ေခ်းယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရာ္ဘာသုေတသနအသင္းသို႔ ျမန္မာဝင္မည္

ျမန္မာ့ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္၊ တင္ပို႔ျခင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရာ္ဘာသုေတသနႏွင့္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္သမၼတ၏ တင္ျပမႈကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

အဆိုပါအသင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ေရာ္ဘာအရည္ အေသြးျမင့္တက္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္ရရွိမႈမ်ား ျမင့္တက္လာမည္ဟ ုအစိုးရေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ကပါ သုံးသပ္ခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးမႈ ဧက ၁၆ သိန္းေက်ာ္ ရွိေနသည္။

မီးရထားလူစီးတြဲဝယ္ရန္ တ႐ုတ္ထံမွ ယြမ္သန္း ၈၀ ေခ်းရန္ ခြင့္ျပဳ

မီးရထားလူစီးတြဲဝယ္ယူေရး စီမံကိန္းအတြက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံထံမွ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြယြမ္သန္း ၈၀ ရယူရန္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

အရန္ဆန္၊ စပါးထားရွိရန္ အဆိုေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္လက္ခံ

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ပါက စားနပ္ရိကၡာမျပတ္လပ္ေစရန္သီးႏွံ၊ စပါး၊ ဆန္၊ ရိကၡာတို႔ကို အရန္အျဖစ္ သိုေလွာင္ထားရန္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းသည့္ အဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက လက္ခံလိုက္သည္။

အဆိုပါအဆိုကို မအူပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးစိန္ဝင္းက တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး လာမည့္တစ္ပတ္က်င္းပမည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ျဖင့္ စိစစ္ခြင့္ျပဳ

ျမန္မာ့ပညာေရးက႑တြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ ဖြင့္လွစ္လ်က္ ရွိသည့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္ခိုင္မာမႈရွိေစရန္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ျဖင့္ စိစစ္၍ ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိသည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကိုျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ တစ္ဆင့္ေလၽွာက္ထားေစၿပီး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိၿပီး ယင္းသို႔ခြင့္ျပဳရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပုံစံ၊ ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား၊ ခ်ီးျမႇင့္မည့္ ေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ ေထာက္ခံသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သင္ၾကားေပးမည့္ဆရာမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈမ်ား၊ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံအေျခအေန၊ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စသည္တို႔ အပါအဝင္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

ဘြဲ႕ရလုပ္သားမ်ားကို သင္ၾကားေရးဘက္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ရာထူးတိုးေပးျခင္းမျပဳေတာ့

ပညာေရးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ဘြဲ႕ရအေထြေထြလုပ္သားမ်ားကို မူလတန္းျပအျဖစ္သို႔ တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားေပးျခင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

လက္ရွိတြင္ဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳမူလတန္းဆရာအတတ္သင္ပညာသင္တန္း (PPTT) မ်ားကို ဖြင့္လွစ္၍ ျပင္ပဘြဲ႕ရမ်ားကို သင္တန္းစမည့္ေန႔တြင္ အသက္ ၃၀ ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူ၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းျဖစ္ၿပီး အသက္ ၃၅ ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူတို႔ကို သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူလ်က္ရွိသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဘုရင့္အႏြယ္ေတာ္အုတ္ဂူမ်ား အစိုးရက ထိန္းသိမ္းမေပးႏိုင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ငါးထပ္ႀကီးဘုရားအနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေနသည့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဘုရင့္ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား၏ အုတ္ဂူသခ်ဳၤိင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဒုတိယဝန္ႀကီးဦးၾကည္မင္းက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ဌာနအေနႏွင့္မူ ဗိသုကာတန္ဖိုး၊ သမိုင္းတန္ဖိုး၊ အႏုပညာလက္ရာ တန္ဖိုး၊ ေခတ္ကာလတန္ဖိုးျမင့္မားသည့္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားကို ဦးစားေပးထိန္းသိမ္းေနရသျဖင့္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား၏ အုတ္ဂူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးဟု ဒီဇင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္းတြင္ လိုအပ္ေနေသာ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္မ်ား စိုက္ထူမေပးႏိုင္ေသး

ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္တို႔ကို စိုက္ထူေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ဆိုသည္။

ကယားျပည္နယ္ မယ္စဲၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ က်ိဳက္ဒုံၿမိဳ႕အၾကား၊ ခ်င္းျပည္နယ္ပလက္၀ႏွင့္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္တို႔အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးအခက္အခဲမ်ားရွိေနေၾကာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

မြန္ႏွင့္ တနသၤာရီနယ္ျခား ဝါးတားဂိတ္ ျဖဳတ္သိမ္းမေပးႏိုင္ေသး

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ နယ္အစပ္၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးေပၚရွိ မလႊဲေတာင္ဝါးတားဂိတ္ကို ျဖဳတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိကို ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါဂိတ္သည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳရာ ေရာက္သျဖင့္ ျဖဳတ္သိမ္းေပးရန္မရွိေသးေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *