ခြင့္ျပဳေျမ ဧကႏွစ္သန္းေက်ာ္မွ တစ္သန္းေက်ာ္ျပန္သိမ္းထားဟုဆို

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၇

ႏိုင္ငံအတြင္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊  ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးသည့္ ေျမဧက ၂,၃၄၂,၆၀၀ ဒသမ ၈၂၄ ဧကမွ သတ္မွတ္ကာလ ေလးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည္အထိ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိေသာ ေျမဧက ၁,၃၆၇,၀၆၅ ဒသမ ၅၂ ဧကကို ျပန္လည္သိမ္းယူထားေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးလွေက်ာ္က ေျပာဆိုသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လယ္ေဝးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးမ်ိဳးေဇာ္ဦးက ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း လုံးတြင္ ႏွစ္(၃၀) အငွားျဖင့္ ခ်ထားေပးေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းဧကေပါင္း မည္မၽွရွိသနည္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္သိမ္းယူခဲ့ေသာ ေျမဧကေပါင္း မည္မၽွရွိပါသနည္း၊ ျပန္လည္သိမ္းယူၿပီးေသာ ေျမဧကမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေျမယာမဲ့ေတာင္သူမ်ားအတြက္ မည္သို႔ခြဲေဝခ်ထားေပးမည္တို႔ကို သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခ်က္ကို ၎က အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ျပန္လည္သိမ္းယူထားေသာ ေျမမ်ားကို လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားရွိပါက ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီးက ရွင္းျပသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ထားေသာ အဆိုပါဥပေဒအရ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ၃၀၀ ဧကအထိလည္းေကာင္း၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ၅၀ ဧကအထိ လည္းေကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ၿပီး ယင္းထက္ပိုမိုေသာ ေျမကိုေလၽွာက္ထားလိုပါက ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ တင္ျပေလၽွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျပန္လည္သိမ္းယူထားေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား ရယူလုပ္ကိုင္လိုျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ ေျမမဲ့၊ ယာမဲ့မ်ားကို ခြဲေဝခ်ထားေပးမည္ဆိုပါက နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ၿပီး စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *