ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအာမခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ရန္စီစဥ္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၇

ပုဂၢလိက စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအာမခံ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉးေဒါက္တာေဒၚစႏၵာဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအာမခံလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့အာမခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ျမန္မာအာမခံလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ား၊ ျပည္တြင္းအာမခံကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ JV (Join Venture) ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Join Operation အျဖစ္ MPT က KDDI နဲ႔ လုပ္သလိုမ်ိဳး ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္ဟု (ျမန္မာ့အာမခံဥပေဒမွာ) ကၽြန္မတို႔ ျပင္ထားပါၿပီ။ လႊတ္ေတာ္ကို ကၽြန္မတို႔ တင္ပါေတာ့မယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရပါက ပုဂၢလိကစီးပြားေရးေကာ္ပို ေရးရွင္းတစ္ခုကဲ့သို႔ လည္ပတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ဘ႑ာသို႔ ထည့္ဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္လည္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာသို႔ ထည့္ဝင္ေနၿပီး ၂၀၁၆ – ၁၇ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၅၆ ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၇ – ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၆၁ ဘီလီယံ၊ ေျခာက္လဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၃၈ ဘီလီယံ ထည့္ဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းထံမွ သိရသည္။

သက္တမ္း ၆၆ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းသည္ အသက္အာမခံ၊ မီးအာမခံ၊ အေထြေထြအာမခံ၊ ေရေၾကာင္းအာမခံ၊ ေလေၾကာင္းအာမခံ၊ ခရီးသြားအာမခံ၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အာမခံ၊ သူတပါးထိခိုက္မႈအာမခံ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အလုံးစုံ အာမခံ၊ တစ္ဆင့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားတို႔ကို အဓိကလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စတင္ၿပီး ျပည္တြင္းပုဂၢလိက အာမခံေဈးကြက္အတြင္းသို႔ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကအာမခံ ကုမၸဏီ ၁၂ ခု လည္ပတ္ေနၿပီး ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *