စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲသူမ်ားကို ဘုန္းႀကီးစာခ်ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေနာင္ဆယ္ႏွစ္ ဆယ့္ငါးႏွစ္သြားမည့္ စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာကို အၿပီးသတ္ေရးဆြဲေနၾကၿပီျဖစ္ရာ ျမင္သမၽွ ဝင္ေျပာခ်င္ပါသည္။ ေရးဆြဲသူမ်ား သတိထားမိၿပီးသား အခ်က္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ‘ဘုန္းႀကီးစာခ်’ ‘မိေက်ာင္းမင္း ေရကင္းျပ’ လိုက္ရပါသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းထက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းက အၿမဲတမ္းပိုခက္ပါသည္။ အေကာင္းဆုံး အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္လၽွင္ အေကာင္းဆုံးေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ စာ႐ြက္ေပၚတြင္သာ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္၊ ပညာေရးအားနည္းျခင္းစေသာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း Planning ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း Implementation တို႔တြင္ ကြာဟခ်က္သည္ သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ ႀကီးမားစြာရွိေနခဲ့သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါတြင္ အားနည္းခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကို သတိထားမျပင္ဆင္ႏိုင္သေ႐ြ႕ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ မဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ႏွင့္သာ ရပ္တန္႔ေနမည္ျဖစ္သည္။

ေခတ္အေျပာင္းအလဲ

မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲသူမ်ားသည္ ေခတ္အေျပာင္းအလဲကိုလည္း သတိထားသင့္သည္။ ေခတ္အေျပာင္းအလဲ အနည္းဆုံး သုံးရပ္ရွိပါသည္။

ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရးဝါဒ ျပန္ေခါင္းေထာင္လာျခင္း

လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးအပါအဝင္ တံခါးဖြင့္ေရးမူဝါဒသည္ အတန္ၾကာေခတ္စားခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားေရး ကာကြယ္ေရးဝါဒ ျပန္ေခါင္းေထာင္လာသည္ Rising Protectionism  ။ လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရလၽွင္ မည္သူ႕ကိုမၽွမေၾကာက္ဘဲ အသာစီးရႏိုင္သည္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ယုံၾကည္ေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္ တ႐ုတ္ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ေနာက္ေကာက္က်လာရာမွ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားေရး ကာကြယ္ေရးဝါဒ ျပန္ေခတ္စားလာသည္။ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးဝါဒသည္ အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump ႏွင့္တြဲၿပီး လူသိမ်ားေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ Trump သည္ ေရထဲတြင္ ေမ်ာေနေသာ ေရခဲေတာင္ႀကီး၏ ထိပ္ဆုံးအခၽြန္ေလးသဖြယ္သာျဖစ္ၿပီး ထိုဝါဒကို သက္ဝင္ယုံၾကည္သူမ်ားစြာရွိေနၿပီး ေနာင္ကာလအတန္ၾကာအထိ ဆက္ေခတ္စားမည့္ သေဘာျမင္ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲသူမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး၊ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရး ထိပ္ဆုံးေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ လူလားေျမာက္လာသူမ်ားျဖစ္ရာ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရးကိုရင္ခုန္သူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကမၻာႀကီး၏ သြားေနေသာ ေရစီးကိုမူ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ယခင္ကကဲ့သို႔ သူဖြင့္ကိုယ္ဖြင့္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ သူပိတ္ ကိုယ္ပိတ္ သို႔မဟုတ္ သူပိတ္ ကိုယ္ဖြင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ေခတ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ေအာင္ မည္သို႔ဆြဲတင္မည္ နည္း။ multi-lateral ေခၚ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား သေဘာတူညီထားသည့္ အစီအစဥ္ထက္ bi-lateral ေခၚ ႏွစ္ႏ္ိုင္ငံခ်င္း သေဘာတူညီမႈမ်ား ေခတ္စားလာႏိုင္သည့္ေခတ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္မည္နည္း၊ ေတြးထားသင့္ပါသည္၊ ေတြးထားလိမ့္မည္ဟုလည္း ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။

နည္းပညာေတာ္လွန္ေရး

ေနာက္ထပ္ အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ရပ္မွာ နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးႀကီးျဖစ္သည္။ Artificial Intelligence AI ႏွင့္ Genetic  Engineering မ်ိဳး႐ိုးဗီဇအင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္တို႔ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား တိုးတက္လာသည့္အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးတို႔ ကမၻာတစ္ဝန္း အသြင္ေျပာင္းလဲေတာ့မည္၊ ေျပာင္းလည္း ေျပာင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ AI ၏ အခန္းက႑။ လက္ရွိလူမ်ား အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ မေဝးေတာ့ေသာ အနာဂတ္တြင္ အစာမစား၊ ေရမေသာက္၊ အနားမယူသည့္ စက္႐ုပ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာမည္ဟု တြက္ၾကသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ အေျပာအေဟာတို႔ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရသည့္ေရွ႕ေနမ်ား ေနရာတြင္ပင္ စက္႐ုပ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာမည္ဟူေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို မၾကာေသးခင္က ဖတ္လိုက္ရေသးသည္။ အလုပ္အကိုင္မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္းႏွင့္အတူ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ားလည္း ေပၚထြက္လာမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လုပ္သားအမ်ားအျပား သုံးစြဲရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေျခအေနအရ အားကိုးေနရေသးရာ မိမိရည္႐ြယ္ေရးဆြဲထားသည့္ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာအရ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ခ်ိန္တြင္ ထိုအလုပ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ေနႏိုင္သည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရပါမည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္သစ္မ်ား မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္မည္ နည္း။ နည္းပညာသစ္မ်ားအရ ကမၻာ့စီးပြားေရးသည္ မည္သို႔ပုံေပၚလာမည္နည္း။ ျမန္မာသည္ နည္းပညာေခတ္သစ္တြင္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိမည္နည္း။ စိတ္ဝင္စားစရာအလြန္ေကာင္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲသူတို႔ ႀကိဳးစားေျဖဆိုထားမည္ဟု ထင္ပါသည္။

ျပည္တြင္းအေျပာင္းအလဲ

မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္သူမ်ား သတိျပဳရန္လိုသည့္ ေနာက္ထပ္အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ရပ္လည္း ရွိပါသည္။ ယင္းမွာ ျပည္တြင္းအေျပာင္း အလဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္သူမ်ားသည္ သက္တမ္းရွည္ အစိုးရမ်ားကို ရခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၈-၁၉၆၂ အတြင္းတြင္ ဦးႏုအစိုးရ၊ ၁၉၆၂-၁၉၈၈ အတြင္းတြင္ ဦးေနဝင္းအစိုးရ၊ ၁၉၈၈- ၂၀၁၁တြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရတို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ၁၄ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အစိုးရသက္တမ္းမ်ားျဖင့္သာ အသားက်ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၆ တြင္းတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအၿပီးတြင္ ၂၀၁၆ မွစကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရတက္လာသည္။ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အစိုးရေျပာင္းသည့္ အေျပာင္းအလဲ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရးဆြဲထားသည့္ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ အစိုးရေျပာင္းသြားသည့္ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိရမည္။ ဆင္းသြားသည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေရးဆြဲထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာသည္ တက္လာသည့္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေျပာင္းျပန္လန္သြားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစုသည္ မေျပာင္းလဲဘဲ အစိုးရသစ္၏ အျမင္အရ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ ေျပာင္းလဲသင့္သည္။ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာကို မလိုအပ္ဘဲ အစက ျပန္မဆြဲ၊ ဘီးကို အစကျပန္မထြင္ေအာင္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ေနာင္အစိုးရျဖစ္ႏိုင္သည့္အတိုက္အခံတို႔အၾကား သေဘာတူညီခ်က္ နားလည္မႈတစ္ခုခုယူႏိုင္လၽွင္ ေကာင္းမည္။

တ႐ုတ္ အေမရိကန္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္လာျခင္း

လက္ရွိမဟာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ မဟာအင္အားႀကီးေလာင္းလ်ာ တ႐ုတ္တို႔ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္လာၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ထုတ္ကုန္ႏွင့္ အေမရိကန္ထုတ္ကုန္တို႔ကို အျပန္အလွန္ အေကာက္ခြန္ျမႇင့္႐ိုက္ၾကသည့္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲသည္ ယင္းတို႔ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၏ ေနာက္ဆုံးေပၚ ဥပမာပင္ျဖစ္သည္။ ထိုကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲသည္ လက္ရွိ အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump ၏ သက္တမ္းကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ေနာက္အစိုးရမ်ားအထိ လက္ဆင့္ကမ္းသြားမည့္သေဘာ ျမင္ရသည္။ တ႐ုတ္၏ ေနာက္ေဖးေပါက္တစ္ေပါက္အျဖစ္ ယူဆခံလာရသည့္ ျမန္မာ၏ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးႏွင့္ သင့္တင့္ရမည္ျဖစ္ရာ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ထိုအေျခအေနကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ သင့္တင့္ေအာင္ေနလၽွင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေဝးကြာမည္လား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ သင့္တင့္ေအာင္ေနလၽွင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေဝးကြာမည္လား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးႏွင့္ သင့္တင့္ေအာင္ေနရင္း ႏွစ္ႏ္ိုင္ငံလုံးႏွင့္ ေဝးကြာမည္လား။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္အၾကား မၽွေျခကို ျမန္မာမည္သို႔ဖမ္းမည္လဲ။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္လာမႈအေပၚတြင္ ျမန္မာက အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရႏိုင္ေအာင္လည္း အသင့္ျပင္ထားသင့္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ အခြင့္အလမ္းေပၚလာသည္ႏွင့္ ေကာက္သိမ္းႏိုင္စြမ္းရွိရမည္ Opportunistic ။ ဥပမာ – တ႐ုတ္ထုတ္ပစၥည္းမ်ားကို အေမရိကန္က အေကာက္ခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္လၽွင္ ၁၀၀ တန္ တ႐ုတ္ပစၥည္းသည္ ၁၂၅ က်မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတြင္းသို႔ တ႐ုတ္စက္႐ုံမ်ား ေ႐ႊ႕လာလၽွင္ ၁၂၅ က်မည္မဟုတ္ပါ။ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအေကာက္ခြန္ကို ေရွာင္လိုသည့္ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စိတ္ဝင္စားေနသည္ဟု ၾကားရသည္။ ျမန္မာတို႔ကသာ ခပ္ျမန္ျမန္ေကာက္သိမ္းႏိုင္လၽွင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားစြာ ေပၚထြန္းလာႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္တြင္ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာေပါင္းမ်ားစြာ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ မွန္းသေလာက္ မေပါက္ခဲ့သည္ကမ်ားသည္။ ယခုတစ္ေခါက္ မဟာဗ်ဴဟာကို ေအာင္ျမင္ေစခ်င္သည္။ 

 

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *