အႏၲရာယ္ႀကီးေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒ

CFR

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၌ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အလ်င္အျမန္ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ္လည္း က်ိဳးလြယ္ပဲ့လြယ္ ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဩဇာႀကီးမားေသာ လူသန္ႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္စနစ္ကို ယိမ္းသည့္ လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒီမွာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ပိုင္းအတြင္း လႊမ္းမိုးလာေတာ့သည္။ ဝင္ေငြမညီမၽွမႈ၊ ရာဇဝတ္မႈထူေျပာလာမႈႏွင့္ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပ်က္ယြင္းမႈမ်ားလည္း လူသန္ႀကီးမ်ား၊ လူၿပိန္းႀကိဳက္မ်ား လႊမ္းမိုးႏိုင္ေစရန္ တြန္းအားေပးေနေသာ အေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္။

ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒအားေကာင္းလာသလို အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အင္အားႀကီးလာသည္။ ဤႏိုင္ငံမ်ားရွိ လက္ရွိအာဏာရ သို႔မဟုတ္ အာဏာရရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ အာဏာရွင္စနစ္ကို ယိမ္းေသာ လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒီမ်ားမွာလည္း ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား က်င့္သုံးသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအတိုင္း အသုံးျပဳလာၾကသည္။ လက္ရွိအာဏာရအီလစ္မ်ား မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ အာဏာစည္း အျပင္က လူမ်ားအျဖစ္ ကိုယ္ကိုယ့္ကိုယ့္ ပုံေဖာ္ေနရာခ်ထားမႈ၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ႏွိမ္နင္းရာတြင္ ရက္စက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳမႈ၊ လူအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အားနည္းေသာ အုပ္စုမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားစည္း႐ုံးျခင္းစသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ျဖစ္သည္။ အဆိုပါလုပ္ရပ္မ်ားမွာ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဒီမိုကေရစီကို ယုတ္ေလ်ာ့အားနည္းသြားေစမည္လည္း ျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွစီးပြားေရး အင္အားအႀကီးဆုံးေျခာက္ႏ္ိုင္ငံတြင္ ပါဝင္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ အာဏာရွင္ယိမ္းလူၿပိန္းႀကိဳက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေနရာယူထားသလို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္လည္း လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး၌ လူၿပိန္းႀကိဳက္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဦး ေနရာယူလာဖြယ္ ရွိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒမ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္းေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တိုး၍ ဖ်က္ဆီးႏိုင္သလို လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပိုမိုလြတ္လပ္လာေသာ ဤေဒသႀကီး၏ တည္ၿငိမ္မႈကိုလည္း ဖယ္ရွားပစ္ႏ္ိုင္သည္။

တမူထူးသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒ

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိ လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒမွာ ဥေရာပေျမာက္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ထြန္းေနသည့္ လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒႏွင့္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မတူညီေပ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒမွာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ သိပ္ အဓိကမထား။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ အေတာ္အတန္အင္အားေတာင့္တင္းသလို ကုန္သြယ္ေရးကိုလည္း အလြန္မွီခိုေနရေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွာလည္း အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥ မဟုတ္ေပ။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကက်သည့္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသားမ်ား သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အေရွ႕ေတာင္အာရွလူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒီမ်ား ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးကြဲျပားမႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အေျခခံလူတန္းစားႏွင့္ ဝင္ေငြနိမ့္လူလတ္တန္းစားမ်ားအေပၚ အဓိက ပစ္မွတ္ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ဝင္ေငြနိမ့္လူလတ္တန္းစားမ်ားက ဒီမိုကေရစီကို စိတ္ပ်က္လာၾကသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ဝင္ေငြမညီမၽွမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိ၊ ရာဇဝတ္မႈထူေျပာျခင္းကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္း မရွိ၊ သို႔မဟုတ္ ထိေရာက္ေသာ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈကို မေပးႏိုင္ဟု ယူဆထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဤေဒသတြင္းရွိ လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒီမ်ားမွာ အာဏာရအၿပီးတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ႏႈန္းစံမ်ားကို ေသးသိမ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကသည္သာျဖစ္သည္။ အစဥ္အလာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ ဒီမိုကရက္တစ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္ စံျပျဖစ္ေလ့မရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဤသို႔ ျဖစ္တတ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဒီမိုကေရစီမွာ အဆိုပါေဒသႏိုင္ငံမ်ား၌ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းတိုးတက္လာသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း လူၿပိန္းႀကိဳက္အင္အားစုမ်ား ေခါင္းမေထာင္မီ အေျခအေနကတည္းကပင္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီမွာ ဥေရာပ၊ ေျမာက္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားေလာက္ အင္အားေကာင္းလွသည္ မဟုတ္ပါ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ လူရင္းခ်ီးေျမာက္သည့္ ဝါဒ(Clientelism)၊ ေခတ္သစ္သူေကာင္း ျပဳဝါဒ (Neopatrimonialism) ျဖင့္ သာလႊမ္းထားရာ လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ မိသားစုတစ္စုကသာ ပါတီမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ အေျခက်ၿပီးသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အဆိုပါအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒီမ်ား ရွင္သန္အားေကာင္းေရး၊ အစဥ္အလာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ တစ္လြဲအသုံးခ်ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူသြားေစေတာ့သည္။

လူလတ္တန္းစားမ်ားကို စည္း႐ုံးႏိုင္ျခင္း

ေဈးကြက္စီးပြားေရးထြန္းသစ္စႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူလတ္တန္းစားမွာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ မ႑ိဳင္အျဖစ္ ယူဆထားေသာ္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ဝင္ေငြနိမ့္ႏွင့္ ဝင္ေငြျမင့္လူလတ္တန္းစားမ်ားမွာ အာဏာရွင္ သို႔မဟုတ္ လူသန္ႀကီးမ်ားကို တိုး၍ ေထာက္ခံလ်က္ ရွိၾကသည္။

“ဒီႏိုင္ငံေတြမွာ လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒီေတြ၊ လူသန္ႀကီးေတြကို လူေတြ ႏွစ္သက္လက္ခံၾကတာက ဘယ္အေပၚမွာ မူတည္ေနသလဲဆိုရင္ နဂိုကရွိေနတဲ့ စိတ္ပ်က္မႈအစုအပုံႀကီးကို ဒီလူေတြက ထူးထူးျခားျခား ကိုင္တြယ္အသုံးခ်ႏိုင္တဲ့ အေပၚ မူတည္ေနတာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြက လူေတြရဲ႕လိုလားခ်က္ေတြ အသံေတြကို ထိေရာက္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အခါ၊ ျပည္သူေတြအတြက္ အေျခခံကုန္စည္နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အစိုးရအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြက ထိေရာက္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အခါ အထူးသျဖင့္ ႀကီးပြားေအာင္ျမင္စိတ္ ရွိၾကတဲ့ လူလတ္တန္းစားေတြရဲ႕ စိတ္ပ်က္မႈအစုအပုံႀကီးကို သူတို႔က အသုံးခ်ႏိုင္ၾက တာပါ”ဟု ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ရစ္ခ်စ္ဂ်ားဗတ္ေဟးဒါရီယန္က ေျပာၾကားထားသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိ လူလတ္တန္းစားမ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီအေပၚ မႏွစ္မၿမိဳ႕ျဖစ္ေနၾကသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုနီးပါး ရွိေနၿပီလည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူအထက္တန္းႏွင့္ ဝင္ေငြျမင့္လူလတ္တန္းစားမ်ားကလည္း ဒီမိုကေရစီကို စိတ္ကုန္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ရယူရာတြင္မူ ဝင္ေငြနိမ့္လူလတ္တန္းစားႏွင့္ ဝင္ေငြျမင့္ လူလတ္တန္းစား စသည့္ လူတန္းစားအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ဝင္ေငြပိုျမင့္သည့္ ခ်မ္းသာသူမ်ားက ေခါင္းေဆာင္မႈ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒီမ်ားထက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကဲ့သို႔ေသာ လူသန္ႀကီးမ်ားကို ေထာက္ခံၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဝင္ေငြမညီမၽွမႈ အေျခအေနႏွင့္ တည္ဆဲအီလစ္အေနအထားကို ထိန္းသိမ္းလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒီတစ္ဦး အာဏာရခဲ့ပါက ဝင္ေငြျမင့္လူလတ္တန္းစားမ်ားက စစ္အာဏာသိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ နာမည္ တပ္မထားေသာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ေလ့ရွိသည္။ ယင္းသို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို ထိုင္းႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၌ ယခင္ကထက္ ပိုမိုလြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ိဳးစုခ်င္းၾကား၊ ဘာသာအခ်င္းခ်င္းၾကားရွိေနေသာ ျပတ္ေ႐ႊ႕ေၾကာႀကီးမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕လာရသည္။ ယင္းကို မီးထိုးေပးေနေသာ အရာမွာ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာ ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္တမ္းတြင္မူ လူၿပိန္းႀကိဳက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာမ်ားကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ အသုံးခ်သည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းမီဒီယာေၾကာင့္ပင္ ၎တို႔မွာ လူထုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ျပရမည္ဆိုပါက ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဒူတာေတးမွာ ‘ေဖ့စ္ဘြခ္ဘေလာ့ဂ္ဂါႏွင့္ ထင္ရွားသူမ်ားတပ္ဖြဲ႕’ကို ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ဒီမိုကေရစီဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၌ အာဏာရွင္ဆန္သည့္ လူၿပိန္းႀကိဳက္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံအားလုံးအတြက္ အဆိုဝါးဆုံးေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထိုင္းႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ကဲ့သို႔ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ လူးၿပိန္းႀကိဳက္မ်ား အာဏာရရွိခဲ့ပါက ၎တို႔၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားမွာ အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေလ့ရွိသည္။ ယင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အဆိုးေက်ာ့ သံသရာလည္ေစၿပီး ဒီမိုကေရစီကို အၿပီးတိုင္ေျမျမႇဳပ္ပစ္ႏိုင္သည္အထိ အႏၲရာယ္ျပင္းထန္သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

စာၫႊန္း။      ။ Southeast Asia’s Populism Is Different but Also Dangerous

ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *