၂၀၁၈ မွတ္တိုင္မ်ား- ႏိုင္ငံေရး

ယခုႏွစ္သည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျမန္မာ့သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလႏွင့္မၽွ မတူေအာင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဖိအား၊ ျပႆနာမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အတြက္ ယခုႏွစ္အတြင္း ႀကဳံခဲ့သမၽွ မွတ္တိုင္အေၾကာင္းအရာအမ်ားစုမွာလည္း ႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ႀကီးမားေလးလံလြန္းလွသည္။

လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းေသာ မီဒီယာတစ္ခုအေနႏွင့္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ၂၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာ့အေရး ကိစၥမ်ား သို႔မဟုတ္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ မွတ္တမ္းတင္ေပးခဲ့သည့္အတိုင္း ယခုႏွစ္အတြင္း ႀကဳံခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုလည္း တတ္ႏိုင္သမၽွ အစြဲအလမ္းကင္းႏိုင္သမၽွ ကင္းေစရန္ႀကိဳးစားကာ တတိယလူ ႐ႈေထာင့္မွ မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕အေျပာင္းအလဲ

၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္တာဝန္ယူခဲ့သည့္ လက္ရွိအစိုးရ အေနႏွင့္ ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ ႀကီးမားသည့္ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမွာ ယခုႏွစ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ရမည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။

အႀကီးဆုံးရာထူးႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအပါအဝင္ စီးပြားေရးကိစၥတြင္ အေရးပါသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦးတို႔ အေျပာင္းအလဲလုပ္ခဲ့သလို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ စီးပြားေရးက႑အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနသစ္တစ္ခု ထပ္မံဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ မတ္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတာဝန္မွ အနားယူသြားခဲ့ေသာ ဦးထင္ေက်ာ္ေနရာတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ဦးဝင္းျမင့္ ဆက္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရအဖြဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေျခမေပၚသည့္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္က်င့္ပညာအားနည္းသည့္ ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ကို အနားေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါအနားေပးခံခဲ့ရသူမ်ားထဲတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းလည္း ပါဝင္သည္။ ၎သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက အစိုးရဖြဲ႕စည္းၿပီး မ်ားမၾကာမီကတည္းကပင္ အနားေပးခံရႏိုင္ေျခရွိသူ စာရင္းတြင္ မၾကာခဏ ပါဝင္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ၂ႏွစ္ၾကာအထိ ေတာင့္ခံသြားခဲ့သူျဖစ္သည္။ အနားမယူမီ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔လည္း တိုင္ၾကားခံခဲ့ရသည္။

ျပည္ထဲေရးဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စသည္တို႔မွ ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ေသးသည္။ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Investment and Foreign Economic Relations)  အမည္ျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တန္႔ေန သို႔မဟုတ္ က်သြားသည့္ ႏိုင္ငံ၏အေျခအေနကို ကယ္တင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ စီးပြားကုန္သြယ္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာနီးစပ္ျခင္း မရွိသူ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းကို တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လစ္လပ္သြားသည့္ ၎ေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ဦးမင္းသူႏွင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။

NLD အစိုးရအေနႏွင့္ အစိုးရအျဖစ္တာဝန္ယူခ်ိန္တြင္ ယခင္ အစိုးရေဟာင္းလက္ထက္၌ ရွိခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီးဌာန ၃၆ ခုကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္၍ ၂၁ ခုသာ ထားရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သုံးခုထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ခဲ့ရာ ယခုအသစ္တစ္ခုပါ ထည့္ေပါင္းလၽွင္ ဝန္ႀကီးဌာန စုစုေပါင္း ၂၅ ခု ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ အသက္ ၈၀ အ႐ြယ္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကို ေနာက္ထပ္သက္တမ္းတစ္ႀကိမ္ ထပ္မံထမ္ေဆာင္ရန္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္က အဆိုျပဳခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားျပားခဲ့သည္။

 

———————————————————————–

ဖိအားတံပိုးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ ျမန္မာအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏အႀကီးမားဆုံးဖိအားေပးမႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္အျပင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ဖမ္းဆီးခံရမႈ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးကို လႊတ္ေတာ္က စြပ္စြဲျပစ္တင္ကာ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့မႈ၊ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရမႈ၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး အသတ္ခံရမႈစသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာလည္း ထူးျခားသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဟု ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုၾကသည့္ ေမာင္ေတာေဒသက အၾကမ္းဖက္မႈျပႆနာမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအေရးေၾကာင့္ ျမန္မာအေပၚ ႏိုင္ငံတကာဖိအား အလြန္အကၽြံက်ေရာက္ခဲ့သည္။

သိန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲကာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေျခာက္ဦးကို ICC ဟုေခၚသည့္ ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈခုံ႐ုံးသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ၾကသည္။ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေခ်ပခ်က္ကို ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားေပးပို႔ရန္ ICC က ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္ျငား ျမန္မာအစိုးရကမူ ICC က တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ ICC ကမူ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ထားသည္။

ေမာင္ေတာေဒသတြင္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ရန္ ရည္႐ြယ္သည္ဟု ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕က အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာအေပၚဖိအားေပးမႈ ပိုမိုျမင့္တက္လာၿပီး အေရးယူပိတ္ဆို႔ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈလည္း ျမင့္တက္လာသည္။ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ကလည္း ျမန္မာအေပၚ ေပးအပ္ထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းလၽွင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကုန္သြယ္ေရးအထူးအခြင့္အေရးကို ႐ုပ္သိမ္းရန္စဥ္းစားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းမတိုင္ခင္ကပင္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဥေရာပသမဂၢ စသည္တို႔က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕အေပၚ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းပစ္မွတ္ထား အေရးယူထားေသးသည္။ ကုလသမဂၢမ်က္ႏွာစာတြင္လည္း ျမန္မာအေပၚ အေရးယူရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔၏ အကာအကြယ္ေပးမႈေၾကာင့္ အထမေျမာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာဖိအားကို တန္ျပန္ရန္ ျမန္မာအစိုးရ ႀကိဳးပမ္းမႈႏွစ္ႀကိမ္စလုံး မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို ႔ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဇန္နဝါရီလတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္လက္ခံရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္ပို႔ရန္ မသင့္ေသးဟု ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ဖိအားေပးသျဖင့္ အထမေျမာက္ခဲ့ေပ။

——————————————————————————

႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ေထာင္ခ်ခံရျခင္း

႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ခ်မွတ္ လိုက္ျခင္းမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာဖိအားကို ဖိတ္ေခၚရာေရာက္ခဲ့ၿပီး တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ စတုတၳမ႑ိဳင္တို႔အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းအင္းဒင္ေက်း႐ြာတြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ၁၀ ဦးကို လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အရပ္သား အခ်ိဳ႕သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈကို ေဖာ္ထုတ္တင္ဆက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၿပီးေနာက္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပစ္ဒဏ္ခ်ရာတြင္ တိုင္းတစ္ပါးအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သူလၽွိဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံအေပၚ သစၥာေဖာက္သည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

အျပစ္ရွိေၾကာင္း ခိုင္ခိုင္လုံလုံမျပသႏိုင္ဘဲ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ခ်သည္ဟုဆိုကာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၏ တည့္မတ္မႈေမးခြန္းထုတ္ခံရၿပီး သတင္းေဖာ္ထုတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ေထာင္ခ်ခံရသျဖင့္ သတင္းမီဒီယာ အေမွာင္ေခတ္သို႔ ဦးတည္ေနသည္ဆိုသည့္ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို လႊတ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈကလည္း ပိုမိုဇာတ္ရွိန္ျမင့္လာခဲ့သည္။

 

——————————————————————-

ေဒါက္တာေအးေမာင္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ထင္ရွားသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဟာေျပာခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ အပါအဝင္ ပုဒ္မသုံးခုျဖင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးခံရမႈမွာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ ပုဂၢိဳလ္ ပထမဦးဆုံး ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုခံရမႈအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးကို ဗမာကၽြန္အျဖစ္သာ သေဘာထားကာ တန္းတူအခြင့္အေရး မေပးသျဖင့္ လူထုစည္း႐ုံးေရးနည္းလမ္း၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးနည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ရယူရန္လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေျပာဆိုသည္ဟု အစိုးရက စြပ္စြဲကာ တရားစြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကမူ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူမႈ လြဲမွားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈ ပုဒ္မ ၁၂၁၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို ထိခိုက္ေစၿပီး အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားပ်က္စီးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ၊ မတရားအသင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇ (၁) တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံရၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္အတူ ရခိုင္လူငယ္စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္မွာလည္း ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုခံေနရသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးကို ပုဒ္မ ၁၂၁၊ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) တို႔တြင္ စြဲခ်က္တင္ရန္ စစ္ေတြခ႐ိုင္တရားသူႀကီးက စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

———————————————————————-

ေျမာက္ဦး ျဖစ္ရပ္ဆိုး

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ေသြးေျမက်မႈျဖစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ျပာသိုလကြယ္ညတြင္ ရခိုင့္ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာက်ဆုံးမႈ ဝမ္းနည္းဖြယ္အခမ္းအနား စာေပေဟာေျပာပြဲ တားျမစ္ခံရရာမွ လူစုလူေဝးျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းမွာလည္း ယခုႏွစ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သည္။

လူစုလူေဝးျဖင့္ လမ္းေလၽွာက္ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေရွ႕တြင္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အင္အားသုံးႏွိမ္နင္းသျဖင့္ အရပ္သားခုနစ္ဦးေသဆုံးကာ ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြားၿပီး ၁၅ ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ အသတ္ခံရသည္။

ေျမာက္ဦးေသြးေျမက်ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး သုံးရက္အၾကာတြင္ ဦးဘိုဘို မင္းသိုက္ကို ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔က စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ အျပန္လမ္းကားေပၚတြင္ အတူလိုက္ပါလာသူ သုံးဦးက သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကမူ ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ကို လုပ္ႀကံရန္ ရကၡိဳင့္တပ္ (AA) က ႀကိဳတင္ႀကံစည္ျခင္းဟု စြပ္စြဲၿပီး ယင္းလုပ္ႀကံမႈကိုစီစဥ္ရာတြင္ ပါဝင္ကာ AA ကို ေထာက္ပံ့သူဆိုသည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ တိမ္ၫိုေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ မိသားစုဝင္သုံးဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

———————————————————————————-

ရခိုင္စည္ပင္ဝန္ႀကီး ျဖဳတ္ခ်ခံရျခင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က စြပ္စြဲျပစ္တင္ကာျဖဳတ္ခ်မႈမွာ အရပ္သားအစိုးရ အသြင္ေျပာင္းၿပီးေနာက္ ခုနစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေပးအပ္သည့္ တာဝန္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္နစ္နာေစသည္ဟု ဆိုကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးက လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တိုင္ၾကားရာမွ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈစတင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စြပ္စြဲျပစ္တင္ရာတြင္ အခ်က္ကိုးခ်က္ပါသည့္အနက္ အဓိကအခ်က္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ၿမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ေဈးသစ္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ မတင္ျပဘဲ မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ၫွိႏႈိင္းမႈေအာင္ျမင္မႈ မရသည့္ေနာက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကအေရးေပၚ အစည္းအေဝးေခၚကာ ဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္ကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ အလားတူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကိုလည္း လႊတ္ေတာ္က စြပ္စြဲျပစ္တင္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

———————————————————————-

အတက္အက်မ်ားျဖင့္ လႈိင္းထေနခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လုံးအက်ဘက္တြင္ ၿငိမ္ေနခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ တက္ရိပ္ျပလာခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ က်ရိပ္ျပန္ျပၿပီး ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တစ္ဖန္တက္ရိပ္သန္းလာျခင္းတို႔မွာ မွတ္တမ္းတင္စရာအေျခအေန ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (MNSP) ႏွင့္လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး (LDU) တို႔က NCA စာခ်ဳပ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ျခင္းက ေစာင့္ၾကည့္သူတို႔ကို ေမၽွာ္လင့္ခ်က္တက္ေစခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ေဒသအတြင္း တပ္မေတာ္က လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ တပ္မ်ား ေစလႊတ္ရာမွ ေဒသခံ KNU တပ္တို႔အၾကား ပစ္ခတ္မႈအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရန္ၿငိဳးရန္ေစာင္ အေျခအေန တင္းမာမႈတို႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ပ်က္သြားမလားဟု စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေနအထားသို႔လည္း ေရာက္ရွိခဲ့သလို အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေရးကိစၥတြင္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ  NCA ထိုးထားၿပီးသား အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ကို စိတ္ပ်က္ေစခဲ့သည္။

တစ္ဖန္ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ေဒသမ်ားတြင္ ကခ်င္အပါအဝင္ NCA မထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ယခုႏွစ္ဦးပိုင္းမွစ၍ ျပင္းထန္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသးရာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေရွ႕တိုးရန္ မလြယ္ေသးေၾကာင္း ျပသလ်က္ရွိသည္။

ယခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ရာစုပင္လုံ)ကို တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပခဲ့ႏိုင္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ရလဒ္မ်ားကိုမူ ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့။

ထူးျခားသည့္ျဖစ္စဥ္အေနႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သီးျခားေတြ႕ဆုံပြဲ တစ္ခုေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ NCA စာခ်ဳပ္သုံးႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုံးႀကိမ္က်င္းပရန္ လ်ာထားၿပီး ယင္းညီလာခံတို႔တြင္ အေရးႀကီးသည့္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ လိုအပ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရး၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ပုံစံကို ပိုမိုရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူၿပီး ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္  ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး စသည္တို႔ ပါဝင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္တို႔ကို ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္း၍ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယင္းက အလားအလာေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ေနေၾကာင္း ၫႊန္ျပေနေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ခြဲထြက္ေရး၊ မထြက္ေရးကိစၥႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္သာ ထားရွိေရးကိစၥတြင္ ႏွစ္ဖက္အၾကား ျပန္လည္တင္းမာသြားခဲ့ၾကသည္။

မ်ားမၾကာမီတြင္ အင္အားႀကီးအဖြဲ႕ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ကရင္ (KNU) ႏွင့္ ရွမ္း (RCSS) တို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမွ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ဟု ထုတ္ျပန္လာၾကရာ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားေတာ့သည္။ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္ ေမၽွာ္မွန္းခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကိုလည္း မက်င္းပႏိုင္ေတာ့။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္မွစ၍ ျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ မပါဝင္ေစရန္ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ေျမာက္ပိုင္းသုံးဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးအေနအထား မီးစိမ္းျပလာျခင္းမွာ ေကာင္းသည့္ လကၡဏာျဖစ္သည္။

တအာင္း/ပေလာင္အဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ (MNDAA)  ႏွင့္ ရကၡိဳင့္အဖြဲ႕ (AA) တို႔က ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္မည္ဟူ၍ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနမႈကိုလည္း ႀကိဳဆိုသလို ၎တို႔အေနႏွင့္လည္း စစ္ေရးစစ္ရာမ်ားကို ရပ္တံ့၍ ျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းတြင္ ပါဝင္လိုသည္ဟု ဆိုသည္။

ယင္းသုံးဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထြက္ေပၚလာၿပီး မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ကလည္း ဝမ္းေျမာက္ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ အဆိုပါသုံးဖြဲ႕ႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး (Bilateral Ceasefire Agreement) သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ဆိုလိုက္သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (MNSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး (LDU) တို႔က NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္သည့္ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစတင္ကာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ျမင္ေတြ႕လာရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဧၿပီလ ဒုတိယပတ္အတြင္းမွစ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏိုင္း၊ ဖားကန္႔၊ မန္စီ၊ နမၼတီး၊ အင္းေတာ္စသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္က ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားပင္ ျပဳလုပ္လာသည္အထိ ျပင္းထန္ခဲ့သည္။

KIA အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္၊ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အေျခစိုက္သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ခုနစ္ဖြဲ႕က NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳေသးရာ အစိုးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အက်ပ္႐ိုက္ေစခဲ့သည္။

————————————————————————

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

လစ္လပ္သြားသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ခုအတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းကိုးခုတြင္ က်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အစိုးရ  လက္ထက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟု မွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးသူ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းမႈ၊ NLD ပါတီ၏ နယ္ေျမအခ်ိဳ႕ဆုံး႐ႈံးမႈတို႔ႏွင့္ ႀကဳံခဲ့ရျခင္းမွာ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ မႏၲေလး၊ မေကြး၊ ရန္ကုန္တိုင္းတို႔ႏွင့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ခု ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလခုနစ္ဦး စုစုေပါင္းကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၉ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္။

NLD ပါတီသည္ ေနရာစုံဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီကမူ တိုးေပါက္ရန္ မလြယ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္(ရေသ့ေတာင္) ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (လဲခ်ား) ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ (မတူပီ) တို႔ကို လက္ေရွာင္ခဲ့သည္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ တြင္ NLD ပါတီက ခုနစ္ေနရာအႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ႀကံခိုင္ေရးပါတီက သုံးေနရာ အႏိုင္ရကာ တိုင္းရင္းသားမ်ားက သုံးေနရာ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အႏိုင္ရထားသည့္ ေနရာေလးေနရာမွာ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္လႊတ္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။

သုံးေနရာကိုႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီက ရယူသြားၿပီး တစ္ေနရာကို ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အႏိုင္ရသြားသျဖင့္ NLD အေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈက်ဆင္းလာသေလာ ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း  NLD ဘက္ကမူ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား မဲထြက္မေပးသျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္ျခင္းဟု တုံ႔ျပန္ထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲထည့္သူ ဦးေရက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ကိုးသိန္းေက်ာ္အနက္ သုံးသိန္းခြဲေက်ာ္သာ မဲေပးကာ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာ ရွိသည္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ၏ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ မဲေပးၾကၿပီး ကိန္းဂဏန္းအားျဖင့္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃၄ သန္းေက်ာ္ အနက္၂၃ သန္းေက်ာ္က မဲေပးခဲ့သည္။

———————————————————————-

၈၈ မ်ိဳးဆက္တို႔၏ ျပည္သူ႕ပါတီ

၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႕ပါတီသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္တြင္ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ထူေထာင္လိုက္ႏိုင္ျခင္းမွာ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုသာ ႀကီးစိုးေနသည့္ ျမန္မာ့ပါတီႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ထပ္တိုးလာသည့္ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီသစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ေရွ႕တန္းမွ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ပါတီႏိုင္ငံေရးေလာကအတြင္း ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီးက ဥကၠ႒၊ ဦးမင္းေဇယ်က ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ယင္းပါတီကို ဦးေဆာင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးအႀကံေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ စီးပြားေရးပညာရွင္ဦးျမင့္ကို ျပည္သူ႕ပါတီ၏ စီးပြားေရး အႀကံေပးအျဖစ္ ပါဝင္လာေအာင္ စည္း႐ုံးႏိုင္ခဲ့ျခင္းကလည္း ယင္းပါတီ၏ အရွိန္အဝါအင္အား ပိုမိုေတာင့္တင္းေစခဲ့သည္။

ျပည္သူ႕ပါတီသည္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံကာလက ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျပည့္၀ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းေရးတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတို႔အတြက္ ပါတီႏိုင္ငံေရးထဲဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေႂကြးေၾကာ္ထားသည္။

ျပည္သူ႕ပါတီသည္ လက္ရွိအာဏာရ NLD ပါတီႏွင့္ အင္အားအႀကီးဆုံးအတိုက္အခံႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ တို႔ကို ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ တတိယအင္အားစုျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

————————————————————————

အဂတိငါးႀကီးမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း

သမၼတသစ္ဦးဝင္းျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရဌာန အတြင္း ႏွစ္ရွည္ၾကာ အျမစ္စြဲေနၿပီ ျဖစ္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈကို အဓိကထားေျဖရွင္းမည္ဟု သမၼတမိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးကို လုပ္ေဆာင္လာျခင္းမွာ မွတ္တမ္းတင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သည္။

အဂတိငါးႀကီးႀကီးဖမ္းရာတြင္ အထင္ရွားဆုံးမွာ ရန္ကုန္တိုင္း ဥပေဒခ်ဳပ္အပါအဝင္ ေျခာက္ဦးကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္တို႔ကို ဖမ္းဆီးျခင္းမွာ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္သည္။

ဟာသ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးအသတ္ခံရမႈတြင္ ဖမ္းဆီးခံရသူ သုံးဦးကို ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔က အမႈ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳလိုက္သျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈရွိႏိုင္သည္ဟု သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ ေဝဖန္ၾကၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္က အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို စုံစမ္းေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမႈကို ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ရာတြင္ သိန္းခုနစ္ရာေက်ာ္ အဂတိလိုက္စားခဲ့သည္ဟု ဆိုကာ ရန္ကုန္တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူးအပါအဝင္ ေျခာက္ဦးကို ဖမ္းဆီးကာ ရန္ကုန္တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္က တရားစြဲဆိုထားသည္။

ေအာင္ရဲေထြးအမႈတြင္ ဦးဟန္ထူး၊ တိုင္းဥပေဒအရာရွိ ဦးသိန္းေဇာ္၊ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိ ဦးကိုကိုေလး၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ဥပေဒ႐ုံးမွ ဒုတိယခ႐ိုင္ ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚသစ္သစ္ခင္၊ အမႈကို စစ္ေဆးသည့္ ဒုတိယခ႐ိုင္တရားသူႀကီးဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ရဲအုပ္ခ်စ္ကိုကိုတို႔ကို တရားစြဲဆိုထားသည္။

ထို႔အျပင္ FDA ဓာတ္ခြဲခန္းေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ဒါရရွိခဲ့သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီထံမွ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္အဂတိလိုက္စားခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ကို ဧၿပီလက အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုထားသည္။

————————————————————————-

Look West မွသည္ Look East ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး

၂၀၁၁ မွ စၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ကာ အေနာက္သို႔ ေမၽွာ္ၾကည့္ Look West ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ရခိုင္အေရးအၿပီး ေနာက္ပိုင္း အေရွ႕ေမၽွာ္ Look East ျဖစ္လာသည္။

အေနာက္ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ဆိုသည္မွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) ႏွင့္ အိႏၵိယကို တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ စဥ္းစားႏိုင္သည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဝင္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသကို သမိုင္းတြင္ေရာ လက္ရွိတြင္ပါ ဩဇာအလႊမ္းမိုးဆုံးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကို တစ္လုံးတည္းေျပာလၽွင္ ရခိုင္အေရးဟု ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္အေရးျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အေနာက္ကမာၻသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္သည္။ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကို ဦးတည္ေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္မ်ားခံစားေနရေသာ အခြန္သက္သာခြင့္ကို ႐ုပ္သိမ္းသင့္ မသင့္ စစ္ေဆးရန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ လာေရာက္သည္။ ေနာက္ထပ္အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက စဥ္းစားေနသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပုံရိပ္ျမင့္မားခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပုံရိပ္သည္ ရခိုင္အေရးႏွင့္အတူ က်ဆင္းျခင္းကလည္း အေနာက္ႏွင့္ ျမန္မာဆက္ဆံေရးကို ထင္ဟပ္သည္။

ထိုသို႔ အေနာက္ဖိအားမ်ားျပင္းလာခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ ဂ်ပန္ႏွင့္ မဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးမ်ားကို သေဘာတူခဲ့သည္။ ရခိုင္အေရးတြင္လည္း ဂ်ပန္သည္ ျမန္မာကို ပိုမို နားလည္စြာရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္အေရးအတြက္ ျမန္မာကို ပိတ္ဆို႔အေရး ယူမည္မဟုတ္ဟု ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးက စကားဝိုင္းတစ္ခုတြင္ လူသိရွင္ၾကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ေရး စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္သည့္ ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္း Belt and Road Initiative ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာ – တ႐ုတ္စီးပြားေရးစႀကႍ China-Myanmar Economic  Corridor ကို ျမန္မာက သေဘာတူၿပီး ထိုစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ဦးစီးမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆြဲေဆာင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အေရွ႕ဘက္မွ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားတို႔ကို မက္လုံးေပးသည့္ အစီအစဥ္တို႔ကို ၾကည့္လၽွင္လည္း Look East ကို ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ရမည္။

အေရွ႕ဘက္သို႔ အေျခအေနအရ ေျခဦးလွည့္ေနရေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ အကူအညီကိုယူၿပီး ကမာၻ႕မိသားစုအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခဲ့ရျခင္း၊ ယေန႔ကမၻာ၏လႈပ္ရွားလည္ပတ္ျခင္းကို အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက ဒီဇိုင္းေရးဆြဲလည္ပတ္ေနျခင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္ေဈးကြက္မ်ားသည္ အေနာက္ကမာၻတြင္ ႀကီးမားစြာတည္ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ အေနာက္မွ အေရွ႕သို႔ ေျပာင္းေမၽွာ္ေသာ မွတ္တိုင္ ျဖစ္သည္။

—————————————————————————-

NLD ပါတီတြင္း အေျပာင္းအလဲ

အစိုးရအဖြဲ႕အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ခဲ့သည့္နည္းတူ NLD ပါတီတြင္း အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမွာ ယခုႏွစ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ရမည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၏ ေနရာတြင္ ဦးဝင္းျမင့္ကို ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ပင္ပါတီ၌လည္း ဒုတိယဥကၠ႒(၁) အျဖစ္ တာဝန္ေပးလိုက္သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) အျဖစ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကို တာဝန္ေပးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာသည့္ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါတီ၏ ဥကၠ႒တာဝန္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရယူထားခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိဥကၠ႒ေနရာကို မည္သူ႕ကိုမၽွ တာဝန္ေပးျခင္းမရွိခဲ့ရာမွ ယခုပထမဆုံးအႀကိမ္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၿပီးလၽွင္ ပါတီအတြင္းဩဇာႀကီးမားသူျဖစ္ၿပီး အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕ဝင္လည္း ျဖစ္သည့္ ဦးဝင္းထိန္ကို သဘာပတိအဖြဲ႕ထဲသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ထည့္ထားလိုက္ျခင္းျဖင့္ ၎၏ အခန္းက႑ကို ေလၽွာ႔ခ်လိုက္သည္။ တာဝန္မွ အနားေပးျခင္းခံထားရသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းမန္းေဂ်ာ္နီႏွင့္ အျခားႏွစ္ဦးလည္း အဆိုပါအဖြဲ႕သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။

သဘာပတိအဖြဲ႕သည္ ပါတီတြင္ ႏွစ္မ်ားစြာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အသက္႐ြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ပါတီကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုေသာ္ လည္းေကာင္းတိုက္႐ိုက္ပတ္သက္မႈ၊ ဩဇာသက္ေရာက္မႈ မရွိေတာ့ေပ။ လက္ရွိထပ္တိုးလိုက္သူမ်ား အပါအဝင္ သဘာပတိအဖြဲ႕တြင္ စုစုေပါင္းေျခာက္ဦးရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး သူရဦးတင္ဦးက နာယကအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔တို႔က ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ ယခင္က ဦးဝင္းထိန္၊ ဦးဉာဏ္ဝင္းစသည့္ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိသမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၊ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နန္းခင္ေထြးျမင့္တို႔က ယင္းတာဝန္ကို ယူခဲ့ၾကရာမွ အေျပာင္းအလဲလုပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ ပါတီကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ဒိုင္ခံေျဖၾကားလ်က္ရွိၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကိုမူ မီဒီယာမ်ား အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္၍ မရေပ။

ပါတီ၏ အျခားထူးျခားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေနျဖင့္ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္စိုး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔တို႔မွာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕တြင္ပါဝင္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လက္ရွိတြင္ NLD အေနႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦး၌ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ယူထားသူ ငါးဦးသာ ပါဝင္ၿပီး အျခားကိုးဦးမွာ ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။

———————————————————————–

ႏိုင္ငံတကာ အေရးယူဖိအားေပးမႈ

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ ျမန္မာအေပၚ ႏိုင္ငံတကာဖိအားျမင့္သထက္ ျမင့္လာၿပီး တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထား အေရးယူခဲ့သည့္အျပင္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာအရပါ အေရးယူရန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္သည္ အက်ပ္အတည္းဆိုက္သည့္ ႏွစ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေမာင္ေတာေဒသ၌ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္ နယ္ေျမရွင္းလင္းခ်ိန္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားသိန္းႏွင့္ခ်ီ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသည္။ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား နယ္ေျမရွင္းလင္းရာတြင္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ရန္ရည္႐ြယ္ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက စြပ္စြဲဖိအားေပး၊ အေရးယူမႈမ်ားတိုးလာျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ကေနဒါႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔က အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းယူခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စိုးအပါအဝင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲအရာရွိခုနစ္ဦးကို အေရးယူပိတ္ဆို႔ခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည့္အတြက္ ယင္းသို႔ အေရးယူပိတ္ဆို႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔သို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားရွိ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ ယင္းအေရးယူပိတ္ဆို႔မႈကို သက္တမ္းတိုးေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလအေစာပိုင္းက ထပ္မံထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပးအပ္ထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာအထူးအခြင့္အေရးျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္လည္း စဥ္းစားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ႐ုပ္သိမ္း သင့္ မသင့္ကို ေအာက္တိုဘာလေႏွာင္းပိုင္းက ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မႉး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ အပါအဝင္ ေလးဦးကို ဩဂုတ္လတြင္ အေရးယူပိတ္ဆို႔လိုက္သည္။

ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာႏိုင္ငံသို ႔ဖိအားေပးမႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈခုံ႐ုံး (ICC) သို႔တင္ပို႔ရန္လည္း ပါဝင္သည္။ ၿဗိတိန္အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘဂၤါလီမ်ားထြက္ေျပးခိုလႈံရာျဖစ္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ICC ၏ တရားလိုေရွ႕ေန႐ုံးသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘဂၤါလီအေရးကိစၥေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာလည္း ပုဂၢိဳလ္ေရးေဝဖန္မႈအျပင္ ယခင္က ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ဆုမ်ားပါ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခံခဲ့ရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု  Holocaust အမွတ္တရျပတိုက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေပးအပ္ထားသည့္ ၎တို႔၏ အျမင့္ဆုံးဆုကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ဒဗၺလင္ႏွင့္ ေအာက္စဖို႔ဒ္ၿမိဳ႕ေတာ္တို႔၏ လြတ္လပ္မႈဆုမ်ားအပါအဝင္ အျခား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုမ်ားလည္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခံခဲ့ရသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ စေကာ့တလန္ျပည္နယ္ အီဒင္ဘာရာၿမိဳ႕က ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္လြတ္ေျမာက္ေရးဆု၊ ကေနဒါႏိုင္ငံက ေပးအပ္ထားသည့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ႏိုင္ငံသားဆုတို႔မွာလည္း ႐ုပ္သိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ (AI) ၏ ဂုဏ္သိကၡာအျမင့္ဆုံးဆုျဖစ္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုကိုပင္ ႐ုပ္သိမ္းရန္ ဖိအားေပးခံခဲ့ရသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေျခစိုက္လူမႈကြန္ရက္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Facebook က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔၏ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားအပါအဝင္  Facebook Page ႏွင့္ Account ေျခာက္ရာေက်ာ္ကို ဖယ္ရွားခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *