ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္း အာမခံကုမၸဏီမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးထားဟုဆို

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၄

နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ေတာင့္တင္းေသာ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းအာမခံကုမၸဏီမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဌာနခြဲၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးသန္႔ဇင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလိုက္ေသာ္လည္း ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္သုံးမ်ိဳးအကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ပါပါတယ္။ Option ေတြကို ေသခ်ာၾကည့္ရင္ သူတို႔ကို (ျပည္တြင္းအာမခံကုမၸဏီေတြ) အကာအကြယ္ေပးထားတာ။ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ေတြမွာ အကာအကြယ္ေပးထားတယ္။ အသက္အာမခံလုပ္ငန္းကို အမ်ားဆုံး လိုင္စင္သုံးခုပဲ ႏိုင္ငံျခားအသက္အာမခံကုမၸဏီေတြကို တစ္ရာရာႏႈန္းျပည့္ခြင့္ျပဳထားတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံျခားအသက္အာမခံကုမၸဏီသုံးခုသာ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး အေထြေထြအာမခံကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးဖြင့္လွစ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကိုသာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျမန္မာ့အာမခံေဈးကြက္တြင္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကအာမခံ ၁၁ ခု ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးရန္လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးအရင္းႏွီးမ်ားရရွိရန္၊ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဌာနခြဲထံမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ အခြန္ေငြရရွိ ျခင္း၊ အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းႏိုင္ျခင္း၊ ဖက္စပ္လိုက္ကိုင္ခြင့္ရရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားထံမွ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ နည္းပညာမ်ားရႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

“ဒီ Liberalization (ေျဖေလၽွာ႔ မႈက) အေကာင္းနဲ႔ ဆိုးတာဆိုရင္ ေကာင္းတာဘက္ကို ပိုမ်ားတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဓိက တိုင္းျပည္အတြက္လည္း ေကာင္းမယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္လည္း ေကာင္းမယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းအေနနဲ႔ေျပာရရင္ေတာ့ နည္းနည္းေလး အားနည္းတဲ့ ကုမၸဏီေတြက ေနာက္က်ၿပီး က်န္ရစ္ႏိုင္တယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအာမခံအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးေသာင္းဟန္က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရန္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးဖြင့္လွစ္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီေပါင္း ၃၂ ခုရွိၿပီး မၾကာမီ ျမန္မာ့အာမခံေဈးကြက္တြင္ ဝင္ေရာက္လာဖြယ္ရွိသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *