ဒီမိုကေရစီအပြင့္ တိုင္းရင္းသား တင္းမာျခင္းအျမင့္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုံ ေပါင္းစည္းေနထိုင္ၾကၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခံရေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား တင္းမာမႈ ျမင့္မားလာတတ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ အတူတြဲေနထိုင္ခဲ့သည့္ မိသားစုဝင္မ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ရွိကိုရွိမည္ျဖစ္သည့္ အနာေဟာင္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္သြားသည့္အခါ ျပန္႐ုန္းႂကြလာၿပီး အကိုင္အတြယ္မတတ္လၽွင္ ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္ပန္းထြက္သည့္ အနာသစ္မ်ားအျဖစ္ ေပၚထြက္လာမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ nation-state ေခၚ ယေန႔ေခတ္ေပၚႏိုင္ငံမ်ားကာလမေရာက္ခင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ပေဒသရာဇ္ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ အနာေဟာင္းမ်ားအျပင္ ကိုလိုနီစနစ္ေအာက္တြင္ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခံရသည့္ အနာေဟာင္းမ်ား၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရမ်ားေအာက္မွအနာမ်ား ေပါင္းလိုက္လၽွင္ တစ္ကိုယ္လုံးတြင္ မည္သည့္ေနရာမွမဆို ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္ ပန္းထြက္လာႏိုင္ေၾကာင္း အားလုံးအသိပင္ ျဖစ္သည္။

ေသြးထြက္လၽွင္ပင္ရွိသည့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမွ အနာမ်ား၊ ကိုယ္ေကာင္းေၾကာင္း သူမေကာင္းေၾကာင္း တရားဝင္စည္း႐ုံးၿပီး သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အၿပိဳင္ႀကဲရသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေရးသားႏိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေရးသားခြင့္ကို အဆမေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ျမႇင့္ေပးလိုက္သည့္ Facebook၊ လူမ်ိဳးဘာသာအသံေပးလၽွင္ ေသြးဆူလြယ္သည့္ စ႐ိုက္ႏွင့္ ျမန္မာတြင္ မနည္းလွသည့္ အစြန္းေရာက္သမားတို႔ ေပါင္းလိုက္လၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ အလြန္စိုးရိမ္စရာေကာင္းသည္။

ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္ႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသားတင္းမာမႈျမင့္တက္လာျခင္းကို ဒီမိုကေရစီအစိုးရသည္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေျဖေလၽွာ႔ရန္ လိုသည္။ ေဆးအတြက္ မေလးေစလို။ 

 

အယ္ဒီတာ
၁၀.၁.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *